Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
EB
První vydání
Praha : Galén, [2017]
351 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-295-4 (vázáno)
ISBN 978-80-7492-342-5 (online ; pdf)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Popsáno podle tištěné verze
001459333
Předmluva 17 - Jana Šeblová // 1. Typologie a teorie krizových situací 19 - Štěpán Kavan // 1.1. Základní dělení mimořádných událostí 21 // 1.2. Vybrané právní normy ve vztahu k typologii krizových situací 23 // 1.3. Klasifikace mimořádných událostí z pohledu IZS 27 // 1.4. Rozlišování událostí Světovou zdravotnickou organizací 29 // 1.5. Druhy povodní 29 // 1.6. Stupně povodňové aktivity 31 // 1.7. Klasifikace mimořádných událostí z hlediska provozu jaderných zařízení 32 // 2. Ochrana obyvatelstva 37 - Lenka Vávrová, Tomáš Holec, René Mildorf // 2.1. Postavení a úkoly ochrany obyvatelstva 37 // 2.2. Legislativa v ochraně obyvatelstva 38 // 2.3. Opatření k ochraně obyvatelstva 40 // 2.3.1. Varování a vyrozumění 40 // 2.3.2. Evakuace 44 // 2.3.3. Ukrytí 47 // 2.3.4. Nouzové přežití 50 // 2.4. Individuální ochrana obyvatelstva 54 // 3. Integrovaný záchranný systém 57 - Robin Šín // 3.1. Definice a účel systému 57 // 3.2. Základní složky 59 // 3.2.1. Hasičský záchranný sbor České republiky 59 // 3.2.2. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 62 // 3.2.3. Policie České republiky 66 // 3.3. Společný zásah složek 67 // 3.4. Společné cvičení složek 71 // 4. Krizová připravenost a krizové řízení 73 - Jiří Halaška // 4.1. Základní pojmy 73 // 4.2. Krizové stavy 77 // 4.3. Zabezpečení krizové připravenosti 81 // 4.4. Hospodářská opatření pro krizové stavy 86 // 5. Krizová připravenost ve zdravotnictví 95 - Robin Šín // 5.1. Ministerstvo zdravotnictví 95 // 5.2. Kraj 98 // 5.3. Obec s rozšířenou působností 100 // 5.4. Ochrana veřejného zdraví 102 // 5.5. Poskytovatelé zdravotních služeb 104 // 5.5.1. Krizová připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby 105 //
5.5.2. Traumatologický plán poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče 106 // 5.5.3. Urgentní příjem jako vstupní brána při hromadném postižení osob 108 // 6. Činnost zdravotnického operačního střediska při mimořádné události - Ondřej Franěk // 6.1. Úvod do problematiky zdravotnického operačního střediska // 6.2. Funkční modely práce zdravotnického operačního střediska. // 6.3. Zásady racionální týmové spolupráce // 6.4. Vymezení pojmu mimořádná událost s hromadným postižením osob // 6.5. Základní podmínky zvládnutí situace při hromadném postižení osob // 6.6. Příprava na HPO z pohledu zdravotnického operačního střediska // 6.7. Řešení situace HPO 117 // 6.7.1. Rozpoznání HPO 117 // 6.7.2. Včasná mobilizace sil a prostředků včetně IZS, záloh a posil 119 // 6.7.3. Řízení události, vedoucí zdravotnické složky, spojení..120 // 6.7.4. Koordinovaná distribuce postižených osob 122 // 6.7.5. Hromadné postižení osob a LZS 123 // 6.7.6. Zajištění běžného provozu na území mimo HPO 124 // 6.7.7. Účast dobrovolníků a ostatních subjektů 125 // 6.7.8. Poskytování informací a »public relations« 126 // 6.7.9. Nejčastější chyby při řešení HPO 127 // 7. Činnost zdravotnické složky v místě hromadného postižení osob 129 - Jana Vidunová // 7.1. Mimořádné události s hromadným postižením osob 129 // 7.2. Typová činnost složek IZS při společném zásahu 130 // 7.3. Organizace zdravotnické složky v místě zásahu 131 // 7.4. Prvotní průzkum a zpráva z místa události 135 //
7.4.1. Strukturovaná zpráva z místa zásahu 135 // 7.4.2. Komunikace v místě mimořádné události 136 // 7.5. Třídění postižených osob 137 // 7.5.1. START 137 // 7.5.2. Lékařské třídění pomocí identifikační a třídicí karty 140 // 7.6. Ošetřování postižených osob 143 // 7.6.1. Stanoviště přednemocniční neodkladné péče 143 // 7.6.2. Materiálové vybavení na místě mimořádné události 144 // 7.6.3. Princip ošetření pacientů na stanovišti skupiny přednemocniční neodkladné péče 145 // 7.7. Odsun postižených osob 147 // 8. Chemická ohrožení 151 - Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann // 8.1. Nakládání s NCHL 152 // 8.2. Účinky NCHL 153 // 8.2.1. Toxické účinky 153 // 8.2.2. Hořlavé účinky 154 // 8.2.3. Výbušné účinky 155 // 8.3. Chemické havárie 155 // 8.3.1. Stacionární zdroje 156 // 8.3.2. Mobilní zdroje 156 // 8.3.3. Základní havarijní projevy chemických havárií 158 // 8.3.4. Vnější havarijní projevy chemických havárií 159 // 8.4. Průmyslové škodliviny 160 // 8.5. Bojové chemické látky 162 // 8.5.1. Nervově paralytické látky 163 // 8.5.2. Zpuchýřující látky 164 // 8.5.3. Dusivé látky 164 // 8.5.4. Všeobecně jedovaté látky 165 // 8.5.5. Dráždivé látky 165 // 8.5.6. Zneschopňující látky 165 // 8.5.7. Přírodní jedy a toxíny 166 // 8.6. Analýza NCHL 166 // 8.6.1. Cile a úkoly analýzy 166 // 8.6.2. Základní prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy 167 // 8.7. Prostředky individuální ochrany 169 // 8.7.1. Ochrana dýchacích orgánů 170 // 8.7.2. Ochrana povrchu těla 170 // 8.7.3. Dětské prostředky individuální ochrany 171 // 8.8. Dekontaminace 171 // 8.8.1. Definice, cíle a úkoly dekontaminace 171 // 8.8.2. Základní metody dekontaminace 172 //
8.8.3. Prostředky prvotní (částečné) dekontaminace osob 173 // 8.9. První pomoc a terapie 173 // 8.9.1. Zásady 173 // 8.9.2. Antidota 174 // 8.10. Zneužití NCHL a BCHL 175 // 9. Biologická ohrožení 179 - Jana Vidunová // 9.1. Biologická rizika a jejich historie 179 // 9.2. Možnosti zneužití biologických agens 181 // 9.2.1. Způsoby vniknutí biologických agens do organismu 182 // 9.2.2. Kategorizace biologických agens 183 // 9.3. Činnost zdravotnické záchranné služby při ohrožení vysoce nakažlivou nemocí 185 // 9.4. Úloha orgánu ochrany veřejného zdraví při výskytu vysoce nakažlivé nemoci 186 // 9.5. Vybraná nebezpečná biologická agens a toxiny 186 // 9.5.1. Bacillus anthracis 187 // 9.5.2. Burkholderia mallei 188 // 9.5.3. Coronavirus 188 // 9.5.4. Coxiella burnetii 189 // 9.5.5. Franciselia tularensis 189 // 9.5.6. Ricin 190 // 9.5.7. Rickettsia prowazeki 190 // // 9.5.8. Saxitoxin 190 // 9.5.9. Clostridium botulinum 191 // 9.5.10. Variola virus 192 // 9.5.11. Vibrio cholerae 193 // 9.5.12. Virus pandemické chřipky A(HINI) 193 // 9.5.13. Viry hemorhagických horeček 194 // 9.5.14. Yersinia pestis 194 // 9.6. Prostředky osobní ochrany 195 // 9.6.1. Osobní ochranné pracovní pomůcky 196 // 9.6.2. Transportní izolační prostředek osob 200 // 9.7. Dekontaminace 200 // 10. Radiační a nukleární ohrožení 203 // Jozef Sabol, Robin Šín // 10.1. Vlastnosti ionizujícího záření 203 // 10.2. Zdroje záření 205 // 10.3. Interakce záření s látkou 207 // 10.4. Veličiny a jednotky záření 211 // 10.5. Biologické účinky záření 216 // 10.6. Monitorování záření a radionuklidů 217 // 10.7. Ochrana před škodlivými účinky záření 220 // 10.8. Standardy a doporučení v oblasti radiační ochrany 223 //
10.9. Havárie radiačních zdrojů a jaderných zařízení 228 // 10.10. Činnost zdravotnické složky při radiační mimořádné události 232 // 11. Urgentní péče v polních podmínkách 241 - Radovan Matoušek, Michal Plodr, Daniel Jun, Vendula Šepsová // 11.1. Historie a současnost zdravotnického zabezpečení v polních podmínkách 241 // 11.2. Struktura zdravotnického zabezpečení v polních podmínkách 245 // 11.3. Specifika poskytování zdravotnické péče v podmínkách použití chemických, biologických, radiologických a nukleárních zbraní 247 // 11.4. Plán hromadného příjmu raněných 249 // 11.5. Zdravotnická dokumentace v polních zdravotnických zařízeních 252 // 12.Soudně lékařské aspekty hromadného postižení osob 261 - Miloš Sokol // 12.1. Konstatování smrti, prohlídka zemřelého a nařízení pitvy 261 // 12.2. Posmrtné změny v kontextu stanovení doby smrti 264 // 12.3. Mimořádná událost s větším počtem zemřelých 267 // 12.4. Činnost prohlížejícího lékaře v rámci mimořádné události, spolupráce s DVI týmem 268 // 12.5. Identifikace osob při katastrofách 270 // 12.6. Poranění při dopravních nehodách 271 // 13. Základní aspekty terorismu 275 - Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann // 13.1. Podstata terorismu 275 // 13.2. Typologie terorismu 276 // 13.3. Současný terorismus 278 // 13.4. Vývoj terorismu ve světě 279 // 13.5. Teroristické metody a prostředky 280 // 13.5.1. Zdravotní dopady teroristických bombových útoků 281 // 13.5.2. CBRN terorismus 283 // 13.6. Terorismus a Česká republika 284 // 14. Psychologické aspekty mimořádných událostí 287 - Dana Rebeka Ralbovská //
14.1. Psychické reakce obětí mimořádné události 287 // 14.2. Krizová komunikace 292 // 14.3. Specifika telefonické krizové komunikace poskytované ZZS 295 // 14.4. Psychosociální krizová pomoc pro členy IZS 296 // 14.5. Metody psychosociální krizové pomoci členům IZS 301 // 14.6. Posttraumatický růst 304 // 15. Mezinárodní humanitární právo 309 - Marek Jukl // 15.1. Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce 310 // 15.2. Mezinárodní humanitární právo 312 // 15.2.1. Aplikace ... 313 // 15.2.2. Ochrana civilních osob a civilních objektů 313 // 15.2.3. Omezení způsobů a prostředků vedení boje 314 // 15.2.4. Ochrana osob vyřazených z boje 315 // 15.2.5. Ochrana zdravotní péče a jejích poskytovatelů 315 // 15.2.6. Ochrana osob zbavených svobody 317 // 15.2.7. Trestní stíhání 317 // 15.2.8. Ochrana lidské důstojnosti a rodiny 318 // 15.2.9. Porušení a jeho stíhání 318 // 16. Přehled pojmů v krizovém řízení a medicíně katastrof 321 // Robin Šín // Zkratky 341 // Rejstřík 345
cnb002889032

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC