Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
EB
První vydání
Praha : Galén, [2017]
351 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-295-4 (vázáno)
ISBN 978-80-7492-342-5 (online ; pdf)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Popsáno podle tištěné verze
001459333
OBSAH // Předmluva...17 // Jana Šeblová // 1. Typologie a teorie krizových situací...19 // Štěpán Kavan // 1.1. Základní dělení mimořádných událostí...21 // 1.2. Vybrané právní normy ve vztahu k typologii krizových situací...23 // 1.3. Klasifikace mimořádných událostí z pohledu IZS...27 // 1.4. Rozlišování událostí Světovou zdravotnickou organizací...29 // 1.5. Druhy povodní...29 // 1.6. Stupně povodňové aktivity...31 // 1.7. Klasifikace mimořádných událostí z hlediska provozu jaderných zařízení...32 // 2. Ochrana obyvatelstva...37 // Lenka Vávrová, Tomáš Holec, René Mildorf // 2.1. Postavení a úkoly ochrany obyvatelstva...37 // 2.2. Legislativa v ochraně obyvatelstva...38 // 2.3. Opatření k ochraně obyvatelstva...40 // 2.3.1. Varování a vyrozumění...40 // 2.3.2. Evakuace...44 // 2.3.3. Ukrytí...47 // 2.3.4. Nouzové přežití...50 // 2.4. Individuální ochrana obyvatelstva...54 // 9 // 3. Integrovaný záchranný systém...57 // Robin Šín // 3.1. Definice a účel systému...57 // 3.2. Základní složky...59 // 3.2.1. Hasičský záchranný sbor České republiky...59 // 3.2.2. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby...62 // 3.2.3. Policie České republiky...66 // 3.3. Společný zásah složek...67 // 3.4. Společné cvičení složek ...71 // 4. Krizová připravenost a krizové řízení...73 // Jiří Halaška // 4.1. Základní pojmy...73 // 4.2. Krizové stavy...77 // 4.3. Zabezpečení krizové připravenosti...81 // 4.4. Hospodářská opatření pro krizové stavy...86 // 5. Krizová připravenost ve zdravotnictví...95 // Robin Šín // 5.1. Ministerstvo zdravotnictví...95 // 5.2. Kraj...98 // 5.3. Obec s rozšířenou působností...100 // 5.4. Ochrana veřejného zdraví...102 // 5.5. Poskytovatelé zdravotních služeb...104 // 5.5.1. Krizová připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby...105 //
5.5.2. Traumatologický plán poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče...106 // 5.5.3. Urgentní příjem jako vstupní brána při hromadném postižení osob...108 // 6. Činnost zdravotnického operačního střediska při mimořádné události // Ondřej Franěk // 6.1. Úvod do problematiky zdravotnického operačního střediska // 6.2. Funkční modely práce zdravotnického operačního střediska. // 6.3. Zásady racionální týmové spolupráce... // 6.4. Vymezení pojmu mimořádná událost s hromadným postižením osob... // 6.5. Základní podmínky zvládnutí situace při hromadném postižení osob... // 6.6. Příprava na HPO z pohledu zdravotnického operačního střediska... // MEDICÍNA KATASTROF // 6.7. Řešení situace HPO...117 // 6.7.1. Rozpoznání HPO...117 // 6.7.2. Včasná mobilizace sil a prostředků včetně IZS, záloh a posil... 119 // 6.7.3. Řízení události, vedoucí zdravotnické složky, spojení..120 // 6.7.4. Koordinovaná distribuce postižených osob...122 // 6.7.5. Hromadné postižení osob a LZS...123 // 6.7.6. Zajištění běžného provozu na území mimo HPO...124 // 6.7.7. Účast dobrovolníků a ostatních subjektů...125 // 6.7.8. Poskytování informací a »public relations«...126 // 6.7.9. Nejčastější chyby při řešení HPO...127 // 7. Činnost zdravotnické složky v místě hromadného postižení osob...129 // Jana Vidunová // 7.1. Mimořádné události s hromadným postižením osob...129 // 7.2. Typová činnost složek IZS při společném zásahu...130 // 7.3. Organizace zdravotnické složky v místě zásahu...131 // 7.4. Prvotní průzkum a zpráva z místa události...135 //
7.4.1. Strukturovaná zpráva z místa zásahu...135 // 7.4.2. Komunikace v místě mimořádné události...136 // 7.5. Třídění postižených osob...137 // 7.5.1. START...137 // 7.5.2. Lékařské třídění pomocí identifikační a třídicí karty..140 // 7.6. Ošetřování postižených osob...143 // 7.6.1. Stanoviště přednemocniční neodkladné péče...143 // 7.6.2. Materiálové vybavení na místě mimořádné události...144 // 7.6.3. Princip ošetření pacientů na stanovišti skupiny přednemocniční neodkladné péče...145 // 7.7. Odsun postižených osob...147 // 8. Chemická ohrožení...151 // Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann // 8.1. Nakládání s NCHL...152 // 8.2. Účinky NCHL...153 // 8.2.1. Toxické účinky...153 // 8.2.2. Hořlavé účinky...154 // 8.2.3. Výbušné účinky...155 // 8.3. Chemické havárie...155 // 8.3.1. Stacionární zdroje...156 // 8.3.2. Mobilní zdroje...156 // 8.3.3. Základní havarijní projevy chemických havárií...158 // 8.3.4. Vnější havarijní projevy chemických havárií...159 // 8.4. Průmyslové škodliviny...160 // 8.5. Bojové chemické látky...162 // 8.5.1. Nervově paralytické látky...163 // 8.5.2. Zpuchýřující látky...164 // 8.5.3. Dusivé látky...164 // 8.5.4. Všeobecně jedovaté látky...165 // 8.5.5. Dráždivé látky...165 // 8.5.6. Zneschopňující látky...165 // 8.5.7. Přírodní jedy a toxíny...166 // 8.6. Analýza NCHL...166 // 8.6.1. Cile a úkoly analýzy...166 // 8.6.2. Základní prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy... 167 // 8.7. Prostředky individuální ochrany...169 // 8.7.1. Ochrana dýchacích orgánů...170 // 8.7.2. Ochrana povrchu těla...170 // 8.7.3. Dětské prostředky individuální ochrany...171 // 8.8. Dekontaminace...171 // 8.8.1. Definice, cíle a úkoly dekontaminace...171 // 8.8.2. Základní metody dekontaminace...172 //
8.8.3. Prostředky prvotní (částečné) dekontaminace osob...173 // 8.9. První pomoc a terapie...173 // 8.9.1. Zásady...173 // 8.9.2. Antidota...174 // 8.10. Zneužití NCHL a BCHL...175 // 9. Biologická ohrožení...179 // Jana Vidunová // 9.1. Biologická rizika a jejich historie...179 // 9.2. Možnosti zneužití biologických agens...181 // 9.2.1. Způsoby vniknutí biologických agens do organismu...182 // 9.2.2. Kategorizace biologických agens...183 // 9.3. Činnost zdravotnické záchranné služby při ohrožení vysoce nakažlivou nemocí...185 // 9.4. Úloha orgánu ochrany veřejného zdraví při výskytu vysoce nakažlivé nemoci...186 // 9.5. Vybraná nebezpečná biologická agens a toxiny...186 // 9.5.1. Bacillus anthracis...187 // 9.5.2. Burkholderia mallei...188 // 9.5.3. Coronavirus...188 // 9.5.4. Coxiella burnetii...189 // 9.5.5. Franciselia tularensis...189 // 9.5.6. Ricin...190 // 9.5.7. Rickettsia prowazeki...190 // // 9.5.8. Saxitoxin...190 // 9.5.9. Clostridium botulinum...191 // 9.5.10. Variola virus...192 // 9.5.11. Vibrio cholerae...193 // 9.5.12. Virus pandemické chřipky A(HINI)...193 // 9.5.13. Viry hemorhagických horeček...194 // 9.5.14. Yersinia pestis...194 // 9.6. Prostředky osobní ochrany...195 // 9.6.1. Osobní ochranné pracovní pomůcky...196 // 9.6.2. Transportní izolační prostředek osob...200 // 9.7. Dekontaminace...200 // 10. Radiační a nukleární ohrožení...203 // Jozef Sabol, Robin Šín // 10.1. Vlastnosti ionizujícího záření...203 // 10.2. Zdroje záření...205 // 10.3. Interakce záření s látkou...207 // 10.4. Veličiny a jednotky záření...211 // 10.5. Biologické účinky záření...216 // 10.6. Monitorování záření a radionuklidů...217 // 10.7. Ochrana před škodlivými účinky záření...220 // 10.8. Standardy a doporučení v oblasti radiační ochrany...223 //
10.9. Havárie radiačních zdrojů a jaderných zařízení...228 // 10.10. Činnost zdravotnické složky při radiační mimořádné události... 232 // 11. Urgentní péče v polních podmínkách...241 // Radovan Matoušek, Michal Plodr, Daniel Jun, Vendula Šepsová // 11.1. Historie a současnost zdravotnického zabezpečení v polních podmínkách...241 // 11.2. Struktura zdravotnického zabezpečení v polních podmínkách..245 // 11.3. Specifika poskytování zdravotnické péče v podmínkách použití chemických, biologických, radiologických a nukleárních zbraní... 247 // 11.4. Plán hromadného příjmu raněných...249 // 11.5. Zdravotnická dokumentace v polních zdravotnických zařízeních... 252 // 12.Soudně lékařské aspekty hromadného postižení osob...261 // Miloš Sokol // 12.1. Konstatování smrti, prohlídka zemřelého a nařízení pitvy...261 // 12.2. Posmrtné změny v kontextu stanovení doby smrti...264 // 12.3. Mimořádná událost s větším počtem zemřelých...267 // 12.4. Činnost prohlížejícího lékaře v rámci mimořádné události, spolupráce s DVI týmem...268 // 12.5. Identifikace osob při katastrofách...270 // 12.6. Poranění při dopravních nehodách...271 // 13. Základní aspekty terorismu...275 // Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann // 13.1. Podstata terorismu...275 // 13.2. Typologie terorismu...276 // 13.3. Současný terorismus...278 // 13.4. Vývoj terorismu ve světě...279 // 13.5. Teroristické metody a prostředky...280 // 13.5.1. Zdravotní dopady teroristických bombových útoků...281 // 13.5.2. CBRN terorismus...283 // 13.6. Terorismus a Česká republika...284 // 14. Psychologické aspekty mimořádných událostí...287 // Dana Rebeka Ralbovská //
14.1. Psychické reakce obětí mimořádné události...287 // 14.2. Krizová komunikace...292 // 14.3. Specifika telefonické krizové komunikace poskytované ZZS...295 // 14.4. Psychosociální krizová pomoc pro členy IZS ...296 // 14.5. Metody psychosociální krizové pomoci členům IZS...301 // 14.6. Posttraumatický růst...304 // 15. Mezinárodní humanitární právo...309 // Marek Jukl // 15.1. Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce...310 // 15.2. Mezinárodní humanitární právo...312 // 15.2.1. Aplikace ???...313 // 15.2.2. Ochrana civilních osob a civilních objektů...313 // 15.2.3. Omezení způsobů a prostředků vedení boje...314 // 15.2.4. Ochrana osob vyřazených z boje...315 // 15.2.5. Ochrana zdravotní péče a jejích poskytovatelů...315 // 15.2.6. Ochrana osob zbavených svobody...317 // 15.2.7. Trestní stíhání...317 // 15.2.8. Ochrana lidské důstojnosti a rodiny...318 // 15.2.9. Porušení a jeho stíhání...318 // 16. Přehled pojmů v krizovém řízení a medicíně katastrof...321 // Robin Šín // Zkratky...341 // Rejstřík...345 / MEDICÍNA
cnb002889032

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC