Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Legislativa
1. vydání
V Praze : C.H. Beck, 2014
xxxi, 1349 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-503-9 (vázáno)
Velké komentáře
Odkazy na související ustanovení a předpisy
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001459414
Obsah // Předmluva...V // Autoři a spoluautoři jednotlivých částí...Vil // Literatura...XI // Seznam zkratek...XV // O rodinném právu...XIX // O mezinárodním právu rodinném...XXIX // Část druhá. Rodinné právo (§ 655 až 975)...1 // Hlava první. Manželství (§ 655 až 770)...1 // Díl první. Všeobecné ustanovení (§ 655)...1 // Díl druhý. Vznik manželství (§ 656 až 676)...5 // Zákonné překážky manželství (§ 672)...38 // Díl třetí. Zdánlivé manželství a neplatnost manželství (§ 677 až 686)..49 // Oddíl první. Zdánlivé manželství (§ 677 až 679)...49 // Oddíl druhý. Neplatnost manželství (§ 680 až 686)...58 // Díl čtvrtý. Práva a povinnosti manželů (§ 687 až 753)...75 // Oddíl první. Obecná ustanovení (§ 687 až 707)...75 // Obstarávání záležitosti rodiny (§ 693)...101 // Obvyklé vybavení rodinné domácnosti (§ 698)...112 // Rodinný závod (§ 700)...131 // Oddíl druhý. Manželské majetkové právo (§ 708 až 753)...155 // Zákonný režim (§ 709)... 163 // Správa v zákonném režimu (§713)...197 // Smluvený režim (§716)...216 // Správa ve smluveném režimu (§ 722)...255 // Režim založený rozhodnutím soudu (§ 724)...263 // Režim oddčlcných jmční (§ 729)...282 // Ochrana třetích osob (§ 731 )...286 // Vypořádání společného jmční (§ 736)...300 // Některá ustanovení o bydlení manželů (§ 743)...393 // Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí (§
751)...431 // Díl 5. Zánik manželství (§ 754 až 770).!...444 // Oddíl první. Obecné ustanovení (§ 754)...444 // Oddíl druhý. Rozvod manželství (§ 755 až 758)...446 // Oddíl třetí. Následky zániku manželství (§ 759 až 770)...461 // Výživné rozvedeného manžela (§ 760)...462 // Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství (§ 764)...473 // Bydlení po zániku manželství (§ 766)...476 // Hlava II. Příbuzenství a švagrovství (§ 771 až 927)...497 // Díl první. Všeobecná ustanovení (§771 až 774)...497 // Příbuzenství (§ 771)...497 // Díl druhý. Poměry mezi rodiči a dítětem (§ 775 až 927)...506 // Oddíl první. Určování rodičovství (§ 775 až 793)...506 // Otcovství (§ 776)...520 // IX // Obsah // Popírání otcovství (§ 785)... // Oddíl druhý. Osvojení (§ 794 až 854)... // Pododdíl první. Osvojení, osvojitel a osvojované ditč (§ 794 až 804) // Pododdíl druhý. Souhlas s osvojením (§ 805 až 822)... // Souhlas dítčte s osvojením (§ 806)... // Souhlas rodičů (§ 809)... // Pododdíl třetí. Péče před osvojením (§ 823 až 831)... // Pododdíl čtvrtý. Následky osvojení (§ 832 až 845)... // Zrušení osvojení (§ 840)... // Pododdíl 5. Osvojení zletilého (§ 846 až 854)... // Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého (§ 848)... // Společná ustanovení pro osvojení zletilého (§ 850)... // Oddíl třetí. Rodiče a dite (§ 855 až 923)... // Pododdíl
první. Obecná ustanovení (§ 855 až 859)... // Pododdíl druhý. Osobní jméno a příjmení dítčte (§ 860 až 864)... // Pododdíl třetí. Rodičovská odpovědnost (§ 865 až 909)... // Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti (§ 875)... // Péče o dítě a jeho ochrana (§ 880)... // Osobní styk rodiče s dítětem (§ 887)... // Zastoupení dítčte (§ 892)... // Péče o jmční dítčte (§ 896)... // Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství (§ 906)... // Pododdíl čtvrtý. Vyživovací povinnost (§ 910 až 923)... // Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky (§915)... // Výživné a zajištční úhrady některých nákladů neprovdané matce (§ 920) // Společná ustanovení o výživném (§ 921 )... // Oddíl čtvrtý. Zvláštní opatření při výchově dítěte (§ 924 až 927). // Preventivní, výchovná a sankční opatření (§ 924)... // 571 // 597 // 597 // 646 // 649 // 658 // 702 // ,732 // ,751 // 763 // ,780 // ,789 // ,801 // ,801 // ,826 // .838 // ,892 // .912 // .934 // .965 // .979 // 1013 // 1028 // 1072 // 1121 // 1134 // 1156 // 1156 // Hlava III. Poručenství a jiné formy péče o dítě (§ 928 až 975)...1183 // Díl první. Poručenství (§ 928 až 942)...1183 // Díl druhý. Opatrovnictví dítěte (§ 943 až 952)...1212 // Oddíl první. Opatrovník (§ 943 až 947)...1212 // Oddíl druhý. Opatrovník pro správu jmění dítčte (§ 948 až 952)...1226 // Díl třetí.
Svěřeni do péče jiné osoby a pěstounství (§ 953 až 970)...1236 // Oddíl první. Svěření dítčte do péče jiné osoby (§ 953 až 957)...1236 // Oddíl druhý. Pěstounství (§ 958 až 970)...1255 // Díl čtvrtý. Ústavní výchova (§ 971 až 975)...1296 // Část pátá. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná...1329 // Hlava první. Ustanovení společná (§ 3030 až 3022)...1329 // Hlava druhá. Ustanovení přechodná a závěrečná...1335 // Díl první. Přechodná ustanovení...1335 // Oddíl první. Všeobecná ustanovení (§ 3028, 3035)...1335 // Oddíl třetí. Majetkové právo manželské (§ 3038 až 3040)...1337 // Věcný rejstřík // 1343 // X

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC