Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.11.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
Vydání první
Praha : Vyšehrad, 2010
368 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

ISBN 978-80-7429-013-8 (vázáno)
Dějiny idejí ; svazek 5
francouzština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001459743
Prolog z Efesu. Věta plná hádanek -- I. Závoj smrti -- 1. Hérakleitův aforismus: Co se rodí, tíhne k zániku -- II. Závoj přírody -- 2. Od fysis k Přírodě -- Od relativního užití k užití absolutnímu / 32 Platón / 34 Aristoteles / 36 Maximy přírody / 37 Stoikové / 38 Personifikace Přírody / 39 -- 3. Tajemství bohů a tajemství přírody -- Božská tajemství / 41 Tajemství přírody / 42 Příroda jako tajemství / 45 Tajemství přírody ve středověku a novověku /46 -- III. „Příroda se ráda skrývá" -- 4. Hérakleitův aforismus a alegorický vyklad -- Teologická fyzika / 51 Filón Alexandrijský / 56 -- 5. „Příroda se ráda zahaluje". Závoj mýtu a závoj těla -- Mytická fyzika v Platónově Timaiovi a epikurejská kritika / 61 Příroda je nižší realita, a proto se ráda zahaluje /62 -- 6. Kalypsó aneb „obrazotvornost s dlouhými závoji" -- Podřadnost Přírody / 68 Pláště Přírody a obrazotvornost / 69 Stud Přírody / 71 Akt a oděv ve výtvarném umění / 73 Přírodní proces a proces obrazotvornosti / 74 -- 7. Duch pohanství -- Příroda, bohové a tradiční kult / 76 Obrana pohanství a tolerance: Themistios a Symmachus / 78 „Telestika". Císař Iulianus / 80 -- 8. „Bohové Řecka" -- Pohanské mýty v křesťanském světě. Středověk / 84 Renesance / 86 Schillerovi „Bohové Řecka" / 88 -- IV. Odhalování tajemství přírody -- 9. Prométheus a Orfeus -- Fyzika jako cesta k odhalování tajemství přírody / 97 Soudní proces / 98 Kontemplativní fyzika / 101 Prométheus a Orfeus / 101 -- V. Prométheovský přístup. Odhalování tajemství přírody pomocí techniky -- 10. Mechanika a magie od antiky do renesance -- Prométheovský postoj /107 Antická mechanika /107 Antická magie //
112 Přirozená magie v pozdním středověku a v renesanci / 114 Mechanika a magie ve středověku a v renesanci /118 -- 11. Experimentální věda a mechanizace přírody -- Experiment v antice a ve středověku / 122 Dědictví magie a mechaniky / 123 Mechanistická revoluce 17. století / 125 Tajemství přírody / 131 Křesťanské zdroje mechanicismu / 132 Božské tajemství / 133 „Konstruktér na odpočinku" / 136 „Smrt přírody"? /137 -- 12. Kritika prométheovského přístupu -- Nicotná zvědavost / 139 Kritika ovládání přírody pomocí techniky / 141 Primitivismus / 143 Novověké obavy: Rousseau a Goet-he / 146 Obavy dneška /149 -- VI. Orficky přístup. Odhalování tajemství přírody v řeči, poezii a umění -- 13. Fyzika věda založená na dohadech -- Dvojí metoda odhalování tajemství přírody / 153 Platónův Timai-05/154 Konjekturální povaha fyziky/157 Mnohost výkladů téhož fenoménu / 159 „Zachránit jevy" /160 -- 14. Veritas filia temporis -- Naděje bádání / 163 Idea pokroku poznání v antice / 164 Pokrok jako postupné zjevování / 165 Pokrok jako výsledek badatelského úsilí generací / 167 Seneca a moderní vývoj ideje pokroku / 169 Pravda je dcerou času / 172 Vědecký pokrok jako společné dílo lidstva a nekonečný úkol /174 -- 15. Zkoumání přírody jako duchovní cvičení -- Radost z poznávání / 177 Kontemplace přírody a vznešenost duše / 178 Studium přírody jako etika objektivity / 180 Studium přírody ve službách lidstva / 182 -- 16. Chování přírody šetrné, hravé či marnotratné? -- Příroda jako šetrný hospodář /184 Hravá Příroda / 189 Marnotratná Příroda /191 -- 17. Poeticky model -- Příroda jako básník / 194 Hieroglyfický jazyk Přírody /195 Báseň vesmíru /197//
18. Estetické vnímání a zrod forem -- Tři přístupy ke skutečnosti / 202 Zobecněná estetika / 206 Vznik forem / 208 Polarita a vzestup / 210 Spirála a serpentinata / 211 Kosmická extáze / 214 -- VII. Isidin závoj -- 19. Artemis a Isis -- Artemis Efeská / 221 Isis/223 Isidin závoj / 224 Motiv odhalení závoje / 225 -- VIII. Od tajemství přírody k mystériu bytí. Bázeň a úžas -- 20. Isis bez závoje -- „Génius odhaluje bustu Přírody" / 233 Goethova vědecká metoda / 238 „Mystérium na plném světle" / 239 -- 21. Posvátná hrůza -- Vývoj vztahu k přírodě / 246 Isis u Plútarcha a Prokla / 248 Isis zednářů / 250 Isis v německém preromantismu a romantismu / 252 Prožitek vznešeného a posvátné chvění / 258 -- 22. Příroda jako Sfinga -- Vůle k pravdě a zbožněné zdání / 264 Isidin závoj a Příroda jako Sfinga/ 268 „Cudnost" Pravdy a Baubó / 271 Dionýská extáze / 275 -- 23. Od tajemství přírody k mystériu bytí -- Schelling / 278 Mystérium existence a úzkost / 279 Hérakleitův aforismus u Heideggera / 281 Úzkost, nevolnost, úžas / 284 -- Závěr -- Obrazová příloha
(OCoLC)664091960
cnb002115146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC