Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
3. aktualizované vydání
Brno : Nová škola, s.r.o., 2017
152 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7289-884-8 (brožováno)
Duhová řada
"Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV"--Obálka
Řešení testů tištěno zvratmo
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Doporučeno pro 7. ročník základní školy nebo pro odpovídající ročník víceletého gymnázia
001459753
OBSAH // Opakování učiva 6. ročníku - test č. 1 ... // 1. Podstatná jména... // Procvičování probraného učiva ... // Podstatná jména označující části těla Test č. 2... // 2. Přídavná jména ... // Procvičování probraného učiva ... // Jmenné tvary přídavných jmen... // Test č. 3... // 3. Zájmena ... // Procvičování probraného učiva ... // Zájmena vztažná... // Test č. 4... // 4. Číslovky... // Test č. 5... // 5. Slovesa... // Procvičování probraného učiva ... // Slovesný rod činný a trpný ... // Slovesné tvary ... // Test č. 6... // 6. Neohebné slovní druhy... // Příslovce ... // Test č. 7... // Předložky... // Částice ... // Citoslovce ... // Opakování neohebných slov... // Test č. 8 ... // 7. Opakování tvarosloví - test č. 9 // 1. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech // Test č. 10... // 2. Procvičování pravopisu ... // Test č. 11 ... // 1. Význam slova ... // Slovo, sousloví, rčení ... // Slova jednoznačná a mnohoznačná ... // Synonyma, antonyma, homonyma ... // Odborné názvy... // Test č. 12... // 2. Stavba slova a slovotvorný rozbor ... // Procvičování učiva ... // 3. Slovní zásoba... // Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování // Odvozování ... // Skládání ... // Zkracování ... // Testč. 13... // 1. Stavba větná... // Věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty // Druhy vět a větných ekvivalentů podle funkce . // Test č. 14... // .
Přísudek ...74 // Přísudek slovesný, přísudek slovesný složený ...74 // Přísudek jmenný se sponou, beze spony ... 74 // Vedlejší věta přísudková...75 // Test č. 15 ...76 // 3. Podmět...77 // Podmět vyjádřený a nevyjádřený, všeobecný ...77 // Vedlejší věta podmětná...78 // Test č. 16...79 // 4. Shoda přísudku s podmětem... 80 // Testč. 17... 82 // 5. Předmět... 83 // Předmět...83 // Vedlejší věta předmětná... 84 // Test č. 18... 85 // 6. Příslovečné určení ... 86 // Příslovečné určení ... 86 // Druhy příslovečných určení ... 86 // Příslovečná určení místa a času ...86 // Vedlejší věty příslovečné místní a časové ...87 // Příslovečná určení způsobu a míry...88 // Vedlejší věty příslovečné způsobové a měrové ...88 // Příslovečná určení příčiny, účelu, podmínky a přípustky...89 // Vedlejší věty příslovečné příčinné, účelové, podmínkové a přípustkové...90 // Příslovečná určení zřetele, původce děje, prostředku a společenstva ...90 // Testč. 19...93 // 7. Přívlastek ...94 // Přívlastek shodný a neshodný ...94
Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný...95 // Přívlastek těsný a volný...96 // Vedlejší věta přívlastková...97 // 8. Doplněk ...99 // Doplněk ...99 // Vedlejší věta doplňková... 100 // Testč. 20... 101 // 9. Větné členy - přehled ... 102 // 10. Vedlejší věty - přehled ... 103 // 11. Větné členy několikanásobné ... 104 // 12. Tvoření vět... 105 // 13. Stavba textová ... 106 // 14. Opakování větné stavby - test č. 21 ... 108 // 1. Vypravování... 109 // 2. Popis ... 118 // Popis prostý ... 119 // Popis uměleckého díla ... 120 // Líčení ... 126 // Popis pracovního postupu... 127 // 3. Charakteristika... 133 // 4. Životopis... 139 // 5. Pozvánka... 141 // 6. Žádost ... 142 // 7. Výtah ... 144 // 8. Testč. 22... 150 // Rejstřík... 151 // Řešení... 152 // 5
(OCoLC)989905888
cnb002895030

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC