Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Triton, [2008]
628 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7387-039-3 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 607-610 a rejstřík
001459862
Úvod -- ODDÍL I OBECNÁ NEUROANATOMIE -- Nervové buňky -- Gliové a ependymové buňky -- A. Funkční vlastnosti nervové buňky -- Membránové (iontové kanály nervové buňky -- Polarizace depolarizace hyperpolarizace -- Vedení a předávání nervového signálu (vzruchu) -- Synapse a mediátory -- Axonální transport -- B. Nervové dráhy -- C. Vývoj a organizace nervového systému -- 1. Centrální nervový systém CNS -- 2. Periferní nervový systém PNS -- Mateřské buňky nervových vláken -- Vlákna periferního nervu -- Sensitivní nervová zakončení (receptory) -- Efektorní nervová zakončení -- Ganglia -- D. Poškození a regenerace -- Axonální reakce retrográdní změny -- Degenerace (waleriánská) a regenerace v periferním nervu Degenerace a regenerace v CNS -- (1) Neurologie roztroušená skleróza -- 1. Typy a průběh onemocnění -- 2. Klinický obraz -- 3. Diagnostika -- 4. Terapie -- E. Základní neuroanatomické a klinické zobrazovací metodiky -- 1. Cytoarchitektonické metody -- Simkeho makroskopické barvení -- Nisslova metoda -- Golgiho metoda -- Metody znázorňující chemismus buňky -- 2. Metody pro znázornění nervových spojů a nervových drah -- Guddenova metoda sledování retrográdních změn -- Nautova metoda antegrádní degenerace -- Antegrádní metody -- Peroxidázová metoda -- Stereotaktický přístup (metoda) -- 3. Klinické zobrazovací techniky -- Angiografie, AG, DSA -- Pneumoencefalografie (PEG) -- Perimyelografické
vyšetření (PMG) -- Výpočetní tomografie (computerová tomografie CT) -- Magnetická rezonance (MR) -- Fotonová emisní tomografie (SPECT) -- Pozitronová emisní tomografie (PET) -- ODDÍL II CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM STRUKTURY -- I. Mícha medulla spinalis -- A. Zevní popis -- B. Průřez míchou -- Substantia grisea -- Substantia alba -- Přehled hlavních míšních drah -- Míšní reflexy a jejich dráhy -- Ascendentní dráhy -- Descendentní dráhy -- Propriospinální dráhy -- C. Vnitřní stavba šedé hmoty míšní -- Hlavní druhy míšních neuronů -- Rexedovy laminy zóny -- (2) Neurologie míchy -- 1. Základní klinické syndromy při postižení míšních struktur -- A. Poruchy hybnosti (centrální, periferní a smíšená paréza) -- B. Poruchy čití -- C. Syndrom míšního epikonu -- D. Syndrom míšního konu -- E. Syndrom kaudy -- 2. Malformace páteře a míchy -- 3. Nádory míchy a páteře -- 4. Poranění páteře a míchy -- 5. Cévní onemocnění míchy -- 6. Degenerativní onemocnění míchy -- 7. Degenerativní onemocnění páteře -- (3) Neurochirurgie míšních drah -- A. Traumatické míšní lese -- 1. Syndrom přední míšní tepny -- 2. Syndrom zadní míšní tepny -- 3. Syndrom hemisekce míšní -- 4. Syndrom míšní šedi -- 5. Přechodné syndromy a syndromy poškození míchy -- bez radiologického nálezu traumatu -- B. Netraumatické míšní lese -- II. Mozkový kmen truncus cerebri -- A. Zevní popis -- Medulla
oblongata -- Pons Varoli -- Fossa rhomboidea -- Mesencephalon -- B. Průřezy kmenem -- Dolní oblongata -- Horní oblongata -- Dolní pons -- Horní pons -- Ponto-mesencephalický přechod -- Mesencephalon -- Podélné a šikmé řezy kmenem -- C. Vnitřní stavba -- 1. Nuclei fasciculorum dorsalium (jádra zadních provazců) -- 2. Nuclei nervorum cranialium (jádra hlavových nervů) -- Somatomotorická jádra -- Visceromotorická jádra -- Viscerosensitivní jádra -- Somatosensitivní a speciální sensitivní jádra -- 3. Formatio reticularis (retikulární formace) -- 4. Nuclei precerebellares (jádra napojená na mozeček) -- 5. Tectum mesencephali (čtverohrbolí středního mozku) -- 6. Tegmentum mesencephali (centrální část středního mozku) -- 7. Pole drah v mozkovém kmenu -- (4) Neurologie mozkového kmene syndromata trunci cerebri -- A. Diagnostické poznámky k jednotlivým mozkovým nervům -- B. Bulbární syndromy -- C. Pontinní syndromy -- D. Pedunkulární a mesencephalické syndromy -- E. Názvosloví, lokalizace lese a symptomatologie kmenových symptomů -- Syndromy bulbární -- Syndromy pontinní -- Syndromy pedunkulární a mesencephalické -- Syndromy poruch tonických krčních (šíjových) reflexů -- III. Mozeček cerebellum -- A. Zevní popis -- B. Kůra mozečku -- Buňky a vlákna mozečkové kůry -- C. Jádra mozečku -- (5) Neurologie mozečku -- A. Přehled hlavních funkcí mozečku -- B. Vyšetření mozečkového systému -- C. Mozečkové
příznaky -- 1. Ataxie -- 2. Hypermetrie -- 3. Adiadochokineze -- 4. Asynergie -- 5. Pasivita -- 6. Mozečkový tremor -- 7. Poruchy řeči -- 8. Okohybné poruchy -- 9. Stoj a držení těla -- 10. Chůze -- D. Mozečkové syndromy -- 1. Paleocerebellární syndrom -- 2. Neocerebellární syndrom -- 3. Smíšený (globální) mozečkový syndrom -- 4. Iritační mozečkový syndrom -- E. Diferenciální diagnóza mozečkových poruch -- 1. Ataxie při sensitivní neuropatii -- 2. Zadněprovazcová míšní ataxie -- 3. Vestibulární ataxie -- 4. Thalamická ataxie, parietální ataxie -- 5. Frontální ataxie -- F. Chorobné příčiny mozečkových poruch -- (6) Neurochirurgie mozečku a mozečkových drah -- A. Základní lese podílející se na poruše mozečkových struktur -- a mozečkových drah -- 1. Solitérní lese -- 2. Mnohočetné lese ■ • -- 3. Lese u dětí -- 4. Lese způsobující poruchu mozečku -- nebo mozečkových drah nepřímo -- B. Indikace k neurochirurgické intervenci -- C. Operační technika -- D. Pooperační poruchy -- IV. Mezimozek diencephalon -- A. Thalamus -- 1. Zevní popis -- 2. Řezy thalamem -- 3. Jádra thalamu -- Funkční dělení thalamických jader -- B. Subthalamus -- 1. Jádra subthalamu -- 2. Svazky vláken subthalamu -- C. Hypothalamus -- 1. Zevní popis a řezy -- 2. Jádra hypothalamu -- Mediální hypothalamus -- Laterální hypothalamus -- 3. Svazky vláken hypothalamu -- (7) Neurologie mezimozku syndromata diencephali
-- 1. Symptomatologie -- 2. Lokalizace lesí -- D. Hypophysis cerebri, hypothalamo-hypofyzární systém -- 1. Adenohypofýza -- 2. Neurohypofýza -- V. Koncový mozek telencephalon -- A. Basální část telencephala -- B. Dorsální část telencephala -- C. Mediální část telencephala lamina epithelialis -- VI. Mozková kůra cortex cerebri, pallium -- A. Topografie hemisfér -- 1. Hlavní zářezy a laloky -- 2. Sulci et gyri -- B. Vnitřní stavba kůry -- 1. Paleocortex -- 2. Archicortex -- 3. Neocortex -- Cytoarchitektonické mapy a kôrové arey -- Buňky mozkové kůry -- Vrstvy mozkové kůry -- C. Funkční lokalizace korová neokortikální -- 1. Funkční oblasti pro motoriku -- Primární motorická oblast -- Sekundární (doplňková) motorická oblast -- Premotorická oblast -- Frontální okohybné pole -- 2. Funkční oblasti pro sensitivitu a sensoriku -- Primární sensitivní korová oblast -- Sekundární sensitivní korová oblast -- Primární a sekundární zrakové korové oblasti. Primární a sekundární sluchová korová oblast -- Chuťová korová oblast -- Čichová korová oblast -- Limbická korová oblast -- 3. Asociační korové oblasti -- Prefrontální korová oblast -- 4. Řečová centra -- Brocovo motorické centrum řeči -- Wernickeho sensitivní centrum řeči -- 5. Dominance hemisfér -- D. Bílá hmota hemisfér -- 1. Asociační vlákna -- 2. Komissurální vlákna -- 3. Capsula interna -- (8) Neurologie mozkové kůry -- 1. Kôrové
oblasti -- 2. Frontální syndrom -- 3. Parietální syndrom -- 4. Temporální syndrom -- 5. Okcipitální syndrom -- 6. Diskonekční syndromy -- VII. Basální ganglia -- A. Corpus striatum -- Nucleus caudatus -- Putamen -- Vnitřní stavba striata a striatické mediátory -- B. Globus pallidus pallidum -- C. Corpus amygdaloideum amygdala -- D. Claustrum -- (9) Neurologie basálních ganglií -- A. Hlavní funkce basálních ganglií -- B. Syndromologie postižení basálních ganglií -- 1. Parkinsonský syndrom (PS) -- 2. Dyskinetické syndromy -- C. Hlavní klinické jednotky projevující se parkinsonským syndromem -- 1. Parkinsonova nemoc -- 2. Polékový parkinsonský syndrom -- 3. Multisystémová atrofie -- 4. Progresivní supranukleární obrna -- 5. Nemoc s difusními Lewyho tělísky -- D Hlavní klinické jednotky projevující se třesem -- 1. Esenciální tremor (ET) -- 2. Akcentovaný fyziologický tremor (AFT) -- 3. Mozečkový tremor -- 4. Wilsonova nemoc -- E. Hlavní klinické jednotky projevující se choreou -- 1. Huntingtonova nemoc (HN) -- 2. Chorea minor Sydenhami -- 3. Poléková obrna -- 4. Tardivní dyskineze (TD) -- F. Hlavní klinické jednotky projevující se dystonií -- 1. Idiopatický blefarospasmus -- 2. Cervikální dystonie torticollis spastica -- 3. Generalizovaná dystonie -- 4. Poléková dystonie -- G. Hlavní klinické jednotky projevující se myoklonem -- H. Hlavní klinické jednotky projevující se tiky -- 1. Gilles de la Touretteův
syndrom -- (10) Neurochirurgie basálních ganglií -- A. Hypertonické krvácení -- B. Ischemie -- C. Jiná cévní onemocnění -- D. Expanzivní lese -- E. Normotensní hydrocefalus (NPH) -- VIII. Dutiny centrálního nervstva -- Liquor cerebrospinalis -- Cirkumventrikulární orgány a bariérové mechanismy mozku -- IX. Obaly centrálního nervstva meninges -- A. Dura mater encephali -- B. Dura mater spinalis -- C. Arachnoidea encephali et arachnoidea spinalis -- D. Pia mater encephali et pia mater spinalis -- X. Cévy centrálního nervstva -- 1. Tepny -- A. Míšní tepny -- B. Tepny mozkového kmene -- C. Tepny mozkové kůry -- D. Tepny basálních ganglií a diencephalon -- E. Arteriae choroideae -- 2. Žíly -- A. Míšní žíly -- B. Žíly mozkového kmene -- C. Žíly mozkové kůry -- D. Hluboké mozkové žíly -- E. Venae choroidae -- F. Sinus durae matris -- ODDÍL III CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM DRÁHY -- I. Obecné schéma hlavních dráhových systémů -- (11) Nervové dráhy z pohledu neurochirurga -- II. Dráhy míšního reflexu -- 1. Proprioceptivní reflexní dráhy -- 2. Visceroceptivní reflexní dráhy -- 3. Exteroceptivní reflexní dráhy -- 4. Dráhy svalového tonu -- 5. Míšní interneurony a propriospinální dráhy -- III. Sensitivní dráhy -- A. Dráha zadních provazců -- Proprioceptivní čití v dráze zadních provazců -- B. Dráha spino-thalamická tr. spino-thalamicus -- C. Dráha spino-retikulární tr. spino-reticularis -- D.
Dráha spino-tektální tr.spino-tectalis -- E. Sensitivní dráhy hlavových nervů -- F. Sensitivní dráhy z orgánů viscerosensitivní dráhy -- G. Dráhy proprioceptivního čití -- 1. Proprioceptivní čití v dráze zadních provazců -- 2. Proprioceptivní čití v mozečkových aferentech z míchy a mozkového kmene -- Tractus spino-cerebellaris dorsalis -- Tractus spino-cerebellaris ventralis -- Tractus cuneo-cerebellaris -- Tractus bulbo-cerebellaris -- Tractus reticulo-cerebellaris -- Tractus olivo-cerebellaris -- Tractus trigemino-cerebellaris -- IV. Kontrolní okruhy sensitivních drah -- Kontrolní mechanismus zadního míšního rohu -- Tractus reticulo-spinalis -- Spoje substantia grisea centralis -- Tractus bulbo-spinalis -- Tractus thalamo-reticularis -- Korový kontrolní systém -- (12) Neurologie sensitivní dráhy -- (13) Neurochirurgie sensitivní dráhy -- A. Periferní nervy -- B. Mícha a kořeny -- C. Oblast kmene a zadní jámy lební -- D. Oblast supratentoriální -- V. Motorické dráhy -- A. Motorické dráhy korové -- 1. Tractus cortico-spinalis a tractus cortico-nuclearis -- 2. Tractus cortico-reticularis -- 3. Tractus cortico-rubralis -- 4. Tractus cortico-tectalis -- 5. Tractus cortico-interstitio-vestibularis -- B. Motorické dráhy kmenové -- 1. Tractus reticulo-spinalis -- 2. Tractus rubro-spinalis -- 3. Tractus tecto-spinalis -- 4. Tractus vestibulo-spinalis -- 5. Tractus interstitio-spinalis -- C. Funkční systémy motoriky -- 1.
Mediální systém motoriky -- 2. Laterální systém motoriky -- 3. Třetí systém motoriky -- 4. Kontrolní či zpracovací systémy podporující motoriku -- (14) Neurologie motorické dráhy -- (15) Neurochirurgie motorické dráhy -- A. Oblast supratentoriální -- 1. Nádor kortikálně -- 2. Nádor subkortikálně -- 3. Aneurysma perforatory -- B. Oblast kmene a zadní jáma lební -- 1. IV. komora -- 2. Mosto-mozečkový kout -- C. Mícha a kořeny míšních nervů -- 1. Ischemie -- 2. Nádory -- 3. Úrazy -- D. Periferní nervy -- 1. Úraz -- 2. Nádor -- VI. Spoje basálních ganglií -- A. Hlavní okruh basálních ganglií -- 1. Sensori-motorický okruh -- 2. Okulo-motorický okruh -- 3. Asociační okruh -- 4. Limbický okruh -- B. Vedlejší okruhy basálních ganglií -- 1. Subthalamický okruh -- 2. Striato-nigrální okruh -- 3. Striato-pallido-subthalamický okruh -- 4. Pallido-retikulo-thalamický a nigro-tekto-thalamický dvouneuronový okruh -- VII. Spoje mozečku -- A. Aferentní spoje -- 1. Aferenty z vestibulárního aparátu -- Tractus vestibulo-cerebellaris directus -- přímá vestibulární dráha -- Tractus vestibulo-cerebellaris indirectus -- nepřímá vestibulární dráha -- 2. Aferenty z míchy a mozkového kmene -- Tractus spino-cerebellaris dorsalis -- Tractus spino-cerebellaris ventralis -- Tractus cuneo-cerebellaris (spino-cuneo-cerebellaris) -- Tractus bulbo-cerebellaris (spino-bulbo-cerebellaris) -- Tractus reticulo-cerebellaris (spino-reticulo-cerebellaris)
-- Tractus olivo-cerebellaris (spino-olivo-cerebellaris) -- Tractus trigemino-cerebellaris -- Tractus raphe-cerebellaris et tr. coeruleo-cerebellaris -- Tractus hypothalamo-cerebellaris -- 3. Aferenty z mozkové kůry -- Tractus ponto-cerebellaris (tr. cortico-ponto-cerebellaris) -- Tractus olivo-cerebellaris (tr. cortico-olivo-cerebellaris) -- Tractus reticulo-cerebellaris (tr. cortico-reticulo-cerebellaris) -- B. Intrinsické spoje -- C. Eferentní spoje -- 1. Eferenty z mozečkových jader -- 2. Eferenty přímo z mozečkové kůry -- Základní funkce mozečku -- Hlavní funkčně-anatomické systémy mozečku -- VIII. Sensorické dráhy -- 1. Dráha zraková -- Odbočky ze zrakové dráhy -- Dráhy pupillárního reflexu -- Tektální zrakový okruh -- Radix optice mesencephalica -- Radix optica hypothalamica -- Odbočky ze 3.N do pulvinar thalami -- 2. Dráha sluchová -- 3. Dráha vestibulární -- 4. Dráha chuťová -- 5. Dráha čichová -- (16) Neurologie sensorické (smyslové) dráhy -- 1. Dráha zraková -- 2. Dráha sluchová -- 3. Dráha vestibulární -- 4. Dráha chuťová -- 5. Dráha čichová -- (17) Neurochirurgie sensorické (smyslové) dráhy -- 1. Čichová dráha -- 2. Zraková dráha -- 3. Sluchová dráha -- 4. Chuťová dráha -- 5. Hmat -- IX. Limbický systém -- 1. Hipokampální okruhy -- A. Intrinsické a korové spoje hipokampu -- B. Podkorové spoje hipokampu -- 2. Amygdalární okruhy -- A. Intrinsické a kôrové spoje amygdaly -- B. Podkorové
spoje amygdaly -- 3. Společné charakteristiky v organizaci spojů hipokampu a amygdaly -- 4. Přidružené limbické struktury -- 5. Funkce limbického systému -- (18) Neurochirurgie limbického systému -- 1. Operace afekcí v kontaktu s limbickými strukturami -- nebo do nich zasahujících -- 2. Funkční výkony -- (19) Psychiatrie syndrom deprese -- 1. Charakteristika deprese -- 2. Epidemiologie deprese -- 3. Etiologie deprese -- 4. Klinické dělení deprese -- 5. Neurobiologie deprese -- 6. Terapie deprese -- Antidepresiva první generace -- Antidepresiva druhé generace -- Antidepresiva třetí generace -- Antidepresiva čtvrté generace -- X. Asociační a komissurální dráhy -- A. Asociační vlákna -- 1. Krátká -- 2. Dlouhá -- B. Komissurální vlákna -- XI. Chemické dráhy -- 1. Přehled mediátorů -- 2. Hlavní chemické systémy -- A. Monoaminergní systém -- B. Cholinergní systém -- C. Histaminergní systémy -- D. Gabaergní systémy -- E. Glutamatergní systémy -- F. Enkefalin-pozitivní buňky -- G. Neurotensin-pozitivní buňky -- H. Substance P-pozitivní buňky -- XII. Přehled spojů retikulární formace -- 1. Retikulární formace a aktivační systém -- 2. Retikulární formace v převodu přímých sensitivních a sensorických drah -- 3. Retikulární formace v převodu nepřímých sensitivních drah (mozečkových systémů) -- 4. Retikulární formace a reflexy hlavových nervů -- 5. Retikulární formace v systému motorických
drah -- 6. Retikulární formace a vegetativní systém -- 7. Chemické dráhy -- 8. Retikulární formace a imunitní systém -- XIII. Přehled spojů thalamu -- XIV. Přehled spojů hypothalamu -- Doporučená rozšiřující literatura Rejstřík
(OCoLC)236558764
cnb001794623

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC