Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Praha : Galén, [2014]
315 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-138-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Určeno odborné veřejnosti
Anglické resumé
001460221
? // OBSAH // Úvod...17 // Interdisciplinární přístup ? problematice umírání a smrti...19 // Thanatologie...19 // Thanatopsychologie...20 // Thanatosociologie ...22 // Thanatohistorie...24 // Současné postoje ke smrti...27 // Terminologické vymezení základních pojmů // - umírání, smrt, zármutek a truchlení...31 // Umírání...31 // Smrt...34 // Smrt a reakce pozůstalých...36 // Truchlení, zármutek a žal...40 // Umírání a smrt z pohledu lékaře...45 // Komunikace s umírajícím pacientem...45 // Konstatování smrti a komunikace s pozůstalými...48 // Umírání a smrt v nemocnici z pohledu sestry...51 // Role sestry v procesu umírání pacienta...54 // Saturace potřeb umírajících v procesu poskytování ošetřovatelské péče ... 56 Etika přístupu sestry ? umírajícímu...61 // Odosobněnost smrti v LDN...65 // Vytésnéní a institucionalizace smrti...65 // Následná lůžková péče...66 // Paliativní péče...69 // 12 O posledních vecech Ckovéka // Animace instituce...71 // Koncept bazálni stimulace...73 // Důstojné umírání očima seniorů...75 // Senioři a smrt...75 // Metodologie výzkumu...76 // Teoretická východiska...76 // Výzkumné výsledky...77 // Závěr...80 // Co potřebují umírající a doprovázející v 21. století...81 // Potřeby...82 // Přání...87 // Jak to vidí budoucí pracovníci v pomáhajících profesích...88 // čeho před smrtí nejvíce litujeme...90 // Hodnocení potřeb pacientů v
paliativní péči na onkologickém oddělení v souvislosti s kvalitou života: pilotní studie...93 // Cíl pilotní studie...95 // Výzkumný soubor...95 // Metodika...96 // Výsledky a diskuse...96 // Závěr ...106 // Infamie sebevrahů včera a dnes ...109 // Prolog...109 // Odborný zájem o sebevraždu...110 // Sebevražda ve statistice...110 // Sebevražedné chování v několika číslech ...111 // Shrnutí svědectví čísel a dat. Lze usuzovat na příčiny sebevražedného // jednání?...113 // Infamie sebevrahů v současnosti...114 // Infamie za/u hřbitovni zdí/zdi...115 // Závěr: Hledání odpovědí...117 // Pozůstalí po sebevrazích...119 // Reflexe tématu v literatuře...119 // Hněv pozůstalých...120 // Pocity viny...121 // Sebevražedné sklony...121 // Hledání pochopení...122 // Nedokončené záležitosti...123 // Rodinné a sociální reakce...123 // Obsah // 13 // Pozůstalí po obětech trestných činů a činnost BKB...125 // Vražda...125 // Sociální význam a interpretace vraždy...126 // Truchlení u pozůstalých po obětech vraždy...127 // Oběti a pachatelé vraždy...128 // Práva pozůstalých v trestním řízení...128 // Bílý kruh bezpečí...128 // Pomoc pozůstalým... // Truchlení jako životní krize... // Průběh procesu truchlení jako krizové situace // Neformální pomoc pozůstalým... // Rodina jako zdroj pomoci pozůstalým... // Komunita jako zdroj pomoci pozůstalým--- // Formalizovaná pomoc pozůstalým...
// 131 // 131 // 132 // 133 // 135 // 136 136 // Profesionalizace poradenství pro pozůstalé...139 // Trend profesionalizace...139 // Poradce pro pozůstalé jako povolání...140 // Profesionalita a profesionalizace...141 // Altruistická profesionalizace ...142 // Poradce pro pozůstalé jako sekularizovaný duchovní...143 // Péče o pozůstalé v Německu - inspirace ze zahraničí...145 // Inspirace ze zahraničí...145 // Péče o pozůstalé v Německu...145 // Péče o pozůstalé v České republice...148 // Význam a smysl psychologické péče při ovdovění...151 // Smrt partnera jako náročná životní situace...151 // Individualita v prožívání smrti partnera...151 // Zdravotní důsledky a vyhledání lékařské pomoci...153 // Podoby odborné péče o pozůstalé...154 // Zásady psychologického přístupu ? pozůstalým...155 // Role psychologa...156 // Význam psychologické péče...157 // Životní situace pozůstalých rodičů po perinatální ztrátě dítěte ... 159 // Úvod...159 // Intervence do životní situace pozůstalých rodičů...160 // Rituál pohřbu...162 // Závěrečná reflexe...163 // Význam a funkce pohřebního rituálu // Pohřební rituál // 165 // 165 // H O posledních Věcech Člověka // Příprava a průběh pohřebního obřadu ...167 // Po pohřbu a bez pohřbu...168 // Pohřeb žehem ...171 // Žeh...171 // Krematoria jako symbol proticirkevniho hnuti...172 // Idea žehu v českých zemích...173 // Stavba krematorií...175
// Závěr...175 // Pohled do vývoje křesťanského pohřbívání...177 // Nejstarší období...177 // Židovská pohřební praxe...179 // Pohřbívání v křesťanském starověku...180 // Pohřbívání v době christianizace západních Slovanů...183 // Pohřbívání v přemyslovském období...186 // Vývoj od vrcholného středověku do současnosti...189 // Pohřební místa...191 // Změny poloh náhrobníků...194 // Církevní pohřeb...197 // Úvod...197 // Sociokulturné antropologická východiska...198 // Historická východiska...200 // Hmotná východiska...200 // Křesťanská pohřební liturgie...201 // Frekvence církevních pohřbů...205 // Odmítnutí církevního pohřbu...206 // Shrnutí...207 // Svědectví farářky - Evangelické pohřby na Vysočině a ve středních Čechách...209 // Svědectví pamětníka - Katolické pohřby na Valašsku // (ve Štítné nad Vláří)...213 // Smrt a pohřební rituály v hinduismu...215 // Hinduismus...215 // Pojetí života a smrti v hinduismu...215 // Pohřební rituál...216 // Truchlení...218 // Význam pohřebních rituálů v hinduismu...218 // Pohřbívání bez obřadu z perspektivy sociologie...219 // Smrt jako téma sociologie...219 // Obsah // 15 // Vymezení pojmu...220 // Frekvence pohřbívání bez obřadu či s obřadem...221 // Faktory působící ve prospěch pohřbíváni bez obřadu...224 // Závěr...230 // Thanatopraxe...233 // Historický exkurz...233 // Legislativní zakotvení...234
// Význam zaopatření a balzamování...234 // Thanatopraxe v České republice...235 // Balzamace...238 // Závěr...239 // Projevy magie a víry v pověry ve vztahu ? smrti a pohřbívání // na konci 19. století...241 // Metodologie...241 // Narozeni...242 // Smrt...244 // Pohřební hostina: její funkce a význam...249 // »Utěšovací« a pohřební hostina...249 // Funkce pohřební hostiny ...251 // Dědictví podle nového občanského zákoníku...257 // Nový občanský zákoník (NOZ)...257 // Zásady dědického práva a jejich uplatnění v NOZ...257 // Výběr nejdůležitějších institutů v dědickém právu nových // nebo nově upravených...262 // Tvorba hřbitovu a smuteční obřadní síně očima architekta...271 // Společensko-historický exkurz...271 // Projektování hřbitovů a smutečních síní...272 // Vnitřní prostor smuteční obřadní síně...273 // Projekt obřadní síně v Bruntále...274 // Přírodní pohřebnictví ...277 // Představení přírodního pohřebnictví...277 // Společenské přínosy zeleného pohřebnictví...279 // Přírodní pohřebnictví u nás...281 // Místo závěru...283 // Literatura ...285 // Ostatní zdroje...305 // Summary - of the last things...309 // Věcný rejstřík...311 // Jmenný rejstřík...313
(OCoLC)894846018
cnb002625230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC