Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
3., doplněné a upravené vydání
Plzeň : Fraus, 2011-
svazků : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7238-096-1 (učebnice ; brožováno)
Španělsko-český slovník
Obsahuje rejstřík
"MP3 audio ke stažení"--Obálka
učebnice. 232 stran
001460347
Poznámky ke španělské výslovnosti a pravopisu___ 6 // 1. lekce // En un bar de Praga (I)___ 10 // Hláskování slov (španělská abeceda); rod podstatných jmen (rod mužský a ženský); množné // číslo podstatných jmen (zakončená na samohlásku a na souhlásku); člen (určitý, neurčitý); // časování sloves v přítomném čase (pravidelná na -ar, nepravidelné sloveso ser); užití slovesa // ser - být; tvoření otázek (doplňovací, zjišťovací)___ 12-15 // 2. lekce // En un bar de Praga (II)___ 21 // Časování sloves v přítomném čase (pravidelná na -er, -ir, nepravidelná tener, hacer, poder): číslovky základní 0-12; další užití slovesa ser - být; užití členu (člen určitý, neurčitý a podstatná jména bez členu; shoda podstatného a přídavného jména; // otázky rozvažovací___ 24-27 // 3. lekce // Conversaciones telefónicas___. 32 // Časování sloves v přítomném čase (změna kmen. samohlásky o>ue, deck, estar, ir, salir, ok, querer, saber): užití slovesa ser - být; nejčastější předložky a předložkové výrazy pro označení místa (a, de, en, bacia, enfrente de): osobní zájmena // ve funkci podmětu ___ 34-36 // 4. lekce // Mi familia ___ 41 // Časování sloves v přítomném čase (venir, ver): časování zvratných sloves; vazba ir a + infinitiv, přímý a nepřímý předmět vyjádřený podstatným jménem; nepřízvučné tvary přivlastňovacích jmen; odkazovači funkce členu určitého;
číslovky základní 13-199___ 44-48 // 5. lekce // La casa de Gonzalo ___ 56 // Časování sloves v přítomném čase (conocer): číslovky základní 200-10 000; existenciálni // vazba bay: stupňování přídavných jmen (pravidelné a nepravidelné tvary, užití) ___ 58-59 // Repaso 1 ___ 68 // 6. lekce // tQué vas a hacer en Navidad?___ 73 // Časování sloves v přítomném čase (traer, poner): příčestí minulé; složený minulý čas; vazba tardar en + infinitiv; přímý a nepřímý předmět vyjádřený neprízvučným tvarem osobního zájmena; tvary zájmen užívané s předložkami; vytýkací konstrukce; označování data __ 75-78 // 7. lekce // En una planta de ropa masculina___ 86 // Časování sloves v přítomném čase (pravopisné změny u sloves na -ger, -gir, změna kmenové souhl. e > ie, e > i): rozkazovací způsob I. (kladný a záporný); přímý a nepřímý předmět vyjádřený zájmenem (rozšíření a doplnění); číslovky základní (desetitisíce, statisíce, miliony, miliardy); superlativ absolutní; ukazovací zájmena (ešte, ese, ague!...)___ 88-93 // 8. lekce // Gonzalo tiene gripe___ 102 // Časování sloves v přítomném čase (slovesa typu sentisse) (ie, i), dormir (ue, u)’ rozkazovací způsob II. (pravidelná a nepravidelná slovesa; opisná vazba acabarde + infinitiv, tvoření příslovcí příponou -mente: stupňování příslovcí (pravidelné a nepravidelné tvary; prízvučné tvary přivlastňovacích
zájmen (tvary a užití); podstatná jména rodu ženského se členem e//un; neurčité zájmeno alguno/alguna, algunos/algunas: // zájmeno a/go___ 104-109 // 9. lekce // tQué estudiaste? iEn qué trabajaste?___ 116 // Jednoduchý minulý čas (tvoření a užití); spojení para + infinitiv, neurčité zájmeno varios/varias: neurčité zájmeno otro/otra, otros/otras: výraz unos/unas: záporné zájmeno ninguno/ninguna: dvojí zápor ve větě; odkazovači funkce členu určitého s vedlejší větou; předložky ve výrazech s časovým významem (a, de, desde, en, basta): // vazba estar de + podstatné jméno___ 9-122 // 10. lekce // tQué harás el fin de semana?___ 128 // Jednoduchý budoucí čas (tvoření a užití); časování dalších nepravidelných sloves // (jugar, producir): zvratné pasivum; řadové číslovky 1-10; krácení tvarů přídavných jmen, // číslovek a zájmen (shrnutí a doplnění); udávání času; podmínková souvětí reálná; // nepřímá otázka zjišťovací; užití výrazů también, tampoco ___130-134 // Repaso 2___ 141 // ti. lekce // tlíen o autobús?___ 145 // Imperfektum (tvoření a užití); imperfektum opisných vazeb (acabar de, ir a, tartar en + infinitiv): gerundium (tvoření jednoduchého tvaru a užití); opisná vazba estar + gerundium: vazba estar a punto de + infinitiv, neurčité zájmeno todo/toda, todos/todas (v samostatném a nesamostatném postavenO; vyjadřování záporu___147-150 // 12. lekce // Un
camarero muy simpatico___157 // Plusquamperfektum (tvoření a užitO; věty oznamovací a tázací (shrnutí a doplnění) - // přímá a nepřímá řeč; souslednost časů (děje nesoučasné a současné); opisná vazba // seguir + gerundium: časování sloves v přítomném čase - cocer (ue, z): konstrukce // antes de + infinitiv, vztažné zájmeno cuyo/cuya, cuyos/cuyas___160-162 // 13. lekce // Cine, teatro... o video ___... 169 // Podmiňovací způsob jednoduchý (tvoření a užití); souslednost časů (vyjádření následnosti dějů); konstrukce sin + infinitiv; vazba volvera + infinitiv; // člen u zeměpisných jmen ___ 172-174 // 14. lekce // Palacios, monasteries, catedrales ___ 180 // Opisné pasivum; opisná vazba estar + příčestí; polovětné konstrukce s příčestím; opisná vazba llevar + gerundium: polovětná vazba después + infinitiv, postavení přídavného jména (za a před podstatným jménem); // příslovečné spřežky___183-185 // 192 // 15. lekce // Vamos a Espaňa ___ // Subjunktiv přítomného času; opisná vazba ir + gerundium: další užití předložky de ___194-196 // Repaso 3... 20<* // Rejstřík ___ 207 // Španělsko-český slovníček ___ 208 // Přehled gramatiky___—--- 220-232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC