Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:79x 
BK
EB
2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada, 2016
162 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0095-8 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9426-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9425-4 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografie
Popsáno podle tištěné verze
001460568
OBSAH // Předmluva...9 // 1. Speciální pedagogika v systému humanitních oborů... 11 // Z historie péče o osoby s postižením ... 11 // Současné pojetí, obsah a cíle speciální pedagogiky... 15 // Vývoj a profilace oboru speciální pedagogika... 17 // Mezioborové vztahy a interdisciplinární spolupráce v přístupu // ke znevýhodněným osobám ... 19 // Použitá literatura ...20 // 2. Člověk s postižením ve společnosti...21 // Norma a normalita ...22 // Vada, porucha, postižení, handicap...26 // Postoje společnosti k lidem se znevýhodněním...29 // Integrace a inkluze ...31 // Rodina s postiženým členem...34 // Vzdělávání jedinců s handicapem...36 // Práce a zaměstnání pro znevýhodněné osoby ...39 // Právo a lidé s postižením ...41 // Sociální péče, sociální podpora a sociální služby ...43 // Použitá literatura ...45 // 3. Prevence, diagnostika, terapie a poradenství ve speciální pedagogice...47 // Příčiny vzniku poruch, vad, postižení a handicapu...47 // Možnosti prevence ...51 // Základy speciálněpedagogické diagnostiky...52 // Náprava, terapie, kompenzace a rehabilitace u jedinců s postižením...55 // Zmírňování důsledků postižení a vyrovnávání příležitostí // pro znevýhodněné osoby...58 // Poradenství pro klienty s handicapem ...58 // Použitá literatura ... 59 // 4. Speciální pedagogika osob s postižením zraku...61 // Zrakové postižení...61 // Výchova a vzdělávání osob s postižením zraku...65 // Specifika života lidí se zrakovým handicapem ...68 // Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování // zrakově handicapovaných osob do společnosti ...69 // Kazuistický příběh ...70 // Použitá literatura ...70 // 5. Speciální pedagogika osob s postižením sluchu...73 // Sluchové postižení ...73 // Výchova a vzdělávání osob s postižením sluchu ...78 //
Specifika života lidí se sluchovým handicapem ...82 // Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování // sluchově handicapovaných osob do společnosti ...83 // Kazuistický příběh ...84 // Použitá literatura ...85 // 6. Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností...87 // Vady a poruchy řeči...87 // Alternativní formy komunikace ...94 // Specifika života lidí s narušenou komunikační schopností...95 // Kazuistický příběh ...96 // Použitá literatura ...96 // 7. Speciální pedagogika osob s tělesným postižením a zdravotním // oslabením ...99 // Tělesný handicap a zdravotní oslabení ...99 // Rozvoj osobnosti jedinců s tělesným postižením ... 105 // Specifika života lidí s tělesným a zdravotním znevýhodněním ... 106 // Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování // tělesně handicapovaných osob do společnosti ... 107 // Kazuistický příběh ... 108 // Použitá literatura ... 109 // 8. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením ... 111 // Mentální postižení... 111 // Výchova a vzdělávání osob s mentálním handicapem... 117 // Specifika života lidí s mentálním postižením ... 119 // Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování // mentálně handicapovaných osob do společnosti ... 121 // Kazuistický příběh ... 122 // Použitá literatura ... 123 // 9. Speciální pedagogika osob s dílčími deficity...125 // Poruchy učení... 125 // Lateral ita ... 131 // Lehká mozková dysfunkce a syndromy ADD a ADHD ... 133 // Specifika vzdělávání a rozvoje osobnosti jedinců s dílčími deficity. 134 // Kazuistický příběh ... 135 // Použitá literatura ... 136 // 0. Speciální pedagogika osob s poruchami chování, narušenou // sociální adaptací a sociálním znevýhodněním... 137 // Poruchy chování... 137 // Sociokulturní znevýhodnění a společenské menšiny... 144 //
Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování osob se sníženou sociální adaptací a sociálním znevýhodněním // do společnosti... 146 // Kazuistický příběh ... 146 // Použitá literatura ... 147 // 1. Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením ... 149 // Postižení více vadami, specifické kombinace vad a poruch ... 149 // Specifika přístupu k jedincům s kombinovaným postižením... 153 // Kazuistický příběh ... 154 // Použitá literatura ... 154 // 2. Speciální pedagogika osob v období senia ... 155 // Postižení a handicap u starších lidí ... 155 // Kvalita života a osobnostní rozvoj znevýhodněných osob // v období senia ... 156 // Specifika přístupu k seniorům se zdravotním postižením... 158 // Místo člověka ve společnosti v závěrečném období jeho života // a paliativní péče ... 160 // Použitá literatura ... 161
(OCoLC)965747794
cnb002832257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC