Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:25x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2014
557 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4578-7 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9153-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9154-8 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460754
Seznam autorů 19 // Seznam zkratek 21 // Předmluva ? novému vydání 25 // 1 Ochrana obyvatelstva je náš cíl 27 - Josef Janošec // Literatura 39 // I Katastrofy a hromadná neštěstí // 2 Základní pojmy medicíny katastrof a hromadných neštěstí - definice, historie, obsah, terminologie 42 - Jiří Štětina // 2.1 Definice 42 // 2.2 Historie 42 // 2.3 Základní pojmy 43 // 3 Klasifikace katastrof a hromadných neštěstí 46 - Vladimír Dymák // 3.1 Přírodní katastrofy 47 // 3.1.1 Katastrofy probíhající v rámci činnosti Země 47 // 3.1.2 Katastrofy způsobené biosférou 53 // 3.1.3 Katastrofy způsobené člověkem (antropogenní) 54 // 3.2 Ztráty při katastrofách v míru a ve válce 57 // 4 Rozdíl mezi urgentní medicínou a medicínou katastrof a hromadných neštěstí 63 - Vojtěch Humlíček // 5 Zdravotnictví v energeticky a personálně krizových podmínkách 65 - Jarmila Drábková // 5.1 Specifické rysy zdravotnictví 66 // 5.1.1 Komodity nezbytně nutné ve zdravotnictví i v období // katastrofy/krize 66 // 5.1.2 Možné katastrofy a krize s postihem činnosti zdravotnictví 66 // 5.1.3 Scénáře možného ohrožení v České republice 67 // 5.1.4 Mimořádné situace a krizové řízení 67 // 5.1.5 Opatření 68 // 5.1.6 Podklady a dokumenty 68 // 5.1.7 Připravenost a nedostatky 69 // 5.1.8 Předpoklady a podmínky 69 // 5.1.9 Plán a nácvik konkrétních opatření, např. při výpadku elektrického proudu 70 // 5.1.10 Zkušenosti ze světa a jak se z nich poučit 71 // 5.1.11 Poznatky z katastrof a krizí za posledních 10 let v podmínkách, srovnatelných s Českou republikou 71 // Literatura 73 // 6 Humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu 75 - Štefan Pacinda // 6.1 Směry humanitární pomoci 75 // 6.2 Úkoly a činnosti 76 // 6.3 Nutnost spolupráce 77 //
7 Řešení lidských ztrát v prostředí mimořádných událostí 78 - Jaroslav Mangi // 7.1 Řešení lidských ztrát včera, dnes a zítra z pohledu narušené infrastruktury státu 78 // 7.2 Princip pohřbívání 79 // 8 Environmentální rizika a nové mimořádné situace 83 - Jarmila Drábková // 8.1 Témata v Evropě 83 // 8.2 Environmentální rizika a krize, mimořádné události a připravenost 84 // 8.3 Charakteristické rysy z pohledu zdravotnictví 84 // 8.3.1 Náhlé záplavy a přívalové deště 84 // 8.3.2 Inverze 83 // 8.3.3 Nezvyklé, vysoce sdělné infekce 85 // 8.3.4 Vlna veder 86 // 8.3.5 Arktická zima 87 // 8.3.6 Meteotropní vlivy 88 // 8.4 Nové a varovné mimořádné události, nevylučující hromadné ovlivnění 88 // Literatura 89 // II Krizový management // 9 Úvod do krizového řízení 94 - František Kovařík // 9.1 Stanovení priorit 94 // 9.2 Záchranářský management 97 // 9.3 Praktické krizové řízení // 10 Analýza rizika - Jarmil Valášek // 11 Rozhodování v krizovém řízení 121- Jaroslav Mozga // 11.1 Charakteristiky krize (krizové situace) 121 // 11.2 Typy rozhodování 122 // 11.2.1 Přirozené/intuitivní rozhodování 122 // 11.2.2 Analytické rozhodování 123 // 11.2.3 Distribuované a skupinové rozhodování 124 // 11.3 Modely rozhodování 123 // / 11.3.1 Krizové rozhodování 126 // 11.3.2 Krizové plánování a krizový štáb 127 // 11.4 Systémy podpory rozhodování 130 // Literatura 131 // 12 Struktura krizových plánů 132 - Zdeněk Dymák // 12.1 Struktura krizového plánu správních úřadů 135 // 12.1.1 Základní část 135 // 12.1.2 Operativní část 136 // 12.1.3 Pomocná část 137 // 12.2 Struktura krizového plánu kraje 137 // 12.2.1 Základní část 137 // 12.2.2 Operativní část 138 // 12.2.3 Pomocná část 139 //
12.3 Struktura krizového plánu obce s rozšířenou působností (ORP) 139 // 12.3.1 Základní část 139 // 12.3.2 Operativní část 140 // 12.3.3 Pomocná část 140 // Literatura 141 // 13 Spojení při součinnosti v rámci IZS 142 - Jaroslav Pivoňka // 13.1 Mobilní sítě 142 // 13.1.1 Identifikace volajíčího 143 // 13.1.2 Lokalizace volajícího 143 // 13.1.3 Lokalizace vozidel 144 // 13.2 Projekt PEGAS (MATRA) 145 // 13.2.1 Prolog 145 // 13.2.2 Začátky a rozvoj systému 145 // 13.2.3 Současnost 146 // 13.2.4 Způsoby volání 147
// 13.2.5 Další služby sítě TETRAPOL (MATRA/PEGAS) 148 // 13.3 AVL - lokalizace vozidel 149 // 14 Legislativa krizové připravenosti 150 - František Vavera // 14.1 Vývoj krizové legislativy 152 // 14.2 Hasičský záchranný sbor ČR a právo 153 // 14.3 Krizový zákon 155 // 14.4 Zákon o integrovaném záchranném systému 157 // 14.5 Zákon č. 374/2011 Sb.5 o zdravotnické záchranné službě 158 // 14.6 Některé související právní předpisy 159 // Závěr 159 // Literatura 160 // 15 Kritická infrastruktura 162 - Rostislav Richter // 15.1 Výchozí přístupy v pojímání kritické infrastruktury 162 // 15.2 Ochrana kritické infrastruktury v EU a ČR 163 // 15.2.1 Kritická infrastruktura - pojetí EU 163 // 15.2.2 Kritická infrastruktura - pojetí v ČR 165 // Závěr 169 // Literatura 169 // III Civilní ochrana České republiky // 16 Úloha a postavení ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 172 - František Paulus // 16.1 Civilní protiletecká ochrana 172 // 16.1.1 Úloha a postavení 172 // 16.1.2 Úkoly a opatrení 174 // 16.2 Civilní obrana 174 // 16.2.1 Úloha a postavení 174 // 16.2.2 Úkoly a opatření 177 // 16.3 Civilní ochrana 178 // 16.3.1 Úloha a postavení 178 // 16.3.2 Úkoly a opatření 179 // 16.4 Ochrana obyvatelstva 180 // 16.4.1 Úloha a postavení 180 // 16.4.2 Úkoly a opatření 181 // Literatura 183 // 17 Varování a tísňové informování obyvatelstva, vyrozumění 184 - Tomáš Šimek // 17.1 Základní poznatky o varování a tísňovém informování obyvatelstva 185 // 17.1.1 Varování obyvatelstva 185 // 17.1.2 Tísňové informování obyvatelstva 186 // 17.1.3 Specifické cílové skupiny a specifická cílová místa varování a tísňového informování 186 // 17.1.4 Některé aspekty varování a tísňového informování 187 // 17.2 Základní poznatky o vyrozumění 187 //
17.2.1 Moderní technologie pro vyrozumění 188 // 17.2.2 Vyrozumění v JSVV 189 // 17.3 Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) 190 // 17.3.1 Popis jednotného systému varování a vyrozumění 190 // 17.3.2 Elektronické koncové prvky varování 192 // 17.3.3 Akustické výstupy JSVV 195 // 17.3.4 Význam a klady JSVV 199 // 17.4 Současné trendy v oblasti varování a tísňového informování // obyvatelstva 200 // Závěr 201 // 18 Evakuace 202 - Štefan Pacinda // 18.1 Názvosloví 202 // 18.2 Rozdělení evakuačních opatření 203 // 18.3 Základní pojmy 204 // 18.4 Plánování evakuace obyvatelstva 205 // 18.4.1 Zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové ochrany 207 // 18.5 Obsah plánu evakuace obyvatelstva 208 // 18.6 Zabezpečení plošné evakuace obyvatelstva 213 // Závěr 214 // Literatura 214 // 19 Vyprošťování a záchranné práce 215 - Roman Prouza // 19.1 Technický průzkum 216 // 19.2 Vyhledávání osob 217 // 19.3 Záchrana postižených v úkrytech 217 // IV Zdravotnictví při mimořádných událostech // 20 Postup řešení hromadného postižení zdraví v přednemocniční a v časné nemocniční fázi na území ČR 222 - Pavel Urbánek // 20.1 Postup ZZS při řešení HPZ v přednemocniční fázi 223 // 20.1.1 Příjem tísňové výzvy - reakce a činnost zdravotnického operačního střediska 224 // 20.1.2 První posádka ZZS na místě MU - první kontakt s HPZ 224 // 20.1.3 Aktivace traumatologických plánů ZZS a cílových zdravotnických zařízení - činnost ZOS 224 // 20.2 Velení ZZS při zásahu u HPZ - vedoucí lékař zásahu a vyžadovaná součinnost v rámci IZS 225 // 20.2.1 Vedoucí lékař zásahu 225 // 20.2.2 Potřebná součinnost složek IZS při řešení HPZ 226 // 20.3 Třídění pacientů - určení priority ošetření, priority transportu a jejich kombinace 228 //
20.3.1 Preferujeme lékařské třídění s použitím třídící a identifikační karty pro HPZ 228 // 20.3.2 Předtřídění příslušníky jiných složek IZS (HZS a PČR) metodou START 233 // 20.4 Shromaždiště raněných a nemocných (obvaziště) 235 // 20.4.1 Shromaždiště raněných a nemocných - umístění, orientace a členění shromaždiště 235 // 20.4.2 Ukládání podle priorit ošetření a odsunu 236 // 20.4.3 Ošetřování postižených na shromaždišti raněných a nemocných 237 // 20.4.4 Odsunové stanoviště shromaždiště raněných a nemocných 238 // 20.4.5 Zřízení krytého shromaždiště raněných a nemocných 238 // 20.5 Přístroje, pomůcky a materiálně technické zajištění při řešení HPZ 239 // 20.5.1 Nakládání s pomůckami, přístroji a materiálně technickým vybavením 239 // 20.5.2 Nakládání s výbavou záložního modulu (modulů) 240 // 20.6 Ukončení akce s HPZ 240 // 20.7 Protokol - závěrečná zpráva ZZS o řešení HPZ 240 // 20.8 Řešení hromadného příjmu pacientů do nemocnic 241 // 20.8.1 Základní atributy tohoto doporučeného postupu 241 // 20.8.2 Prostorové dispozice 242 // 20.8.3 Příjmová místa a organizace práce 242 // 20.8.4 Cílová oddělení - umísťování přijímaných pacientů 245 // 20.8.5 Ověřená průchodnost vstupů nemocnice během první hodiny 245 // Literatura 246 // 21. Krizová připravenost nemocnic 247 - Pavel Urbánek // 21.1 Krizová připravenost zdravotnického zařízení - plány krizové připravenosti zdravotnického zařízení 247 // 21.1.1 Příprava a tvorba plánů krizové připravenosti 248 // 21.1.2 Kmen všech krizových plánů - obsah 248 // 21.2 Malé krizové plány - tvorba a obsah 251 // 21.3 Traumatologický plán 252 // 21.3.1 Traumatologický plán - specifické součásti kmene 252 //
21.4 Organizace hromadného příjmu pacientů na vstupech ZZ 254 // 21.4.1 Vjezdy a trasy ZZ - výrazné barevné značení 254 // 21.4.2 Složení týmů pracujících na vstupech nemocnice 255 // 21.4.3 Červeno-žluté příjmové místo 256 // 21.4.4 Zelené příjmové místo 257 // 21.4.5 Umísťování přijímaných pacientů v rámci HPZ 258 // 21.4.6 Uvolňování lůžek při HPZ 258 // 21.4.7 Materiální zabezpečení příjmových míst pro HPZ 259 // 21.5 Traumatologický plán - specifické součásti „malých TP“ 260 // 21.5.1 Varianta CBRN - toxická, chemická a radiační postižení v rámci TP 260 // 21.6 Pandemický plán 261 // 21.6.1 Pandemický plán - specifické součásti kmene 261 // 21.6.2 Pandemický plán - specifická opatření „malých PP“ 262 // 21.7 Evakuační plán 262 // 21.7.1 Evakuační plán - specifické součásti kmene 262 // 21.7.2 Výčet mimořádných událostí vyžadujících evakuaci zařízení 263 // 21.7.3 Všeobecné priority evakuace 263 // 21.7.4 Prvotní informace - zaznamenání a hlášení ohrožení 264 // 21.7.5 Postup při vyhlášení evakuace 264 // 21.7.6 Řízení průběhu evakuace 265 // 21.7.7 Třídění pacientů 266 // 21.7.8 Shromaždiště a odsunová stanoviště 266 // 21.7.9 Evakuační trasy 267 // 21.7.10 Transportní prostředky 267 // 21.7.11 Cílová zařízení a odsun evakuovaných 268 // 21.7.12 Částečná evakuace 268 // 21.8 Reakce na vyhlášení evakuace - utlumení a ukončení činnosti na pracovištích 268 // 21.9 Evakuační plány jednotlivých pracovišť nemocnice - „malé EP“ 269 // 21.10 Krizové operační postupy - řešení havárií a výpadků v běžném provozu 269 // 21.11 Nejproblematičtější oblasti v přípravě na řešení krizových stavů a mimořádných událostí 270 // 21.11.1 Samotné plánování krizové připravenosti zdravotnických zařízení 270 ///
21.11.2 Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení - centrum // řízení běžného provozu i krizových stavů 271 // 21.11.3 Značení tras, vstupů a koridorů uvnitř zařízení 272 // 21.11.4 Nácviky řešení krizových stavů 272 // Zákonné normy 273 // Literatura 274 // 12 Letecká záchranná služba v medicíně katastrof 275 - Anatolij Truhlář // 22.1 Z historie letecké záchranné služby 275 // 22.2 LZS jako součást přednemocniční neodkladné péče 276 // 22.3 Úloha letecké záchranné služby v medicíně katastrof 279 // 22.4 Repatriační lety ze zahraničí 281 // Literatura 281 // V Chemické, radiační a biologické nebezpečí a ochrana // 23 Hromadné otravy toxickými látkami 284 - Jiří Kassa // 23.1 Havárie chemických provozů a zařízení 284 // 23.2 Toxikologické aspekty požárů 285 // 23.3 Přeprava toxických látek 285 // 23.4 Hromadná otrava toxickými potravinami a vodou 286 // 23.5 Odhad závažnosti chemických havárií 287 // 23.6 Hodnocení zdravotního rizika chemických látek 287 // 23.7 Všeobecná opatření pro zdravotnické zabezpečení při hromadných otravách 289 // 23.8 Přehled a charakteristika látek představujících riziko hromadných intoxikací 292 // 23.8.1 Průmyslové škodliviny 292 // 23.8.2 Zplodiny hoření a výbuchové plyny 297 // 23.8.3 Agrochemikálie 300 // 23.8.4 Biologické jedy 302 // Literatura 303 // 24 Detekce škodlivin v terénních podmínkách 305 - Jiří Cabal // 24.1 Principy a postupy detekce škodlivin 305 // 24.2 Ochrana osob provádějících detekci 306 // Literatura 307 // 25. Radiační události - Jiřina Vávrová // 25.1 Úvod // 25.2 Základní jednotky // 25.2.1 Faktory ovlivňující radiační poškození // 25.3 Deterministické účinky // 25.3.1 Akutní nemoc z ozáření // 25.3.2 Radiační poškození kůže - radiační dermatitída //
25.3.3 Časná diagnostika nemoci z ozáření // 25.4 Stochastické účinky // 25.5 Základní limity // 25.5.1 Omezování ozáření ve zvláštních případech // 25.6 Černobyl // 25.6.1 Následky černobylské havárie pro obyvatelstvo // 25.6.2 Deterministické účinky pracovníků jaderné elektrárny a hasičského sboru // 25.6.3 Likvidátoři // 25.6.4 Celkové hodnocení havárie v Černobylu // 25.7 Tokaimura // 25.7.1 Hodnocení terapie ozářených // 25.8 Fukušima // 25.8.1 Zhodnocení havárie // 25.9 Radiační událost - jednání // 25.10 Systém specializované zdravotní péče o osoby ozářené // 25.10.1 Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách // 25.10.2 Zdravotnická pomoc při ozáření // 25.10.3 Povrchová kontaminace // 25.10.4 Vnitřní kontaminace vdechnutím nebo požitím // 25.11 Orientace v číselných hodnotách veličin ionizujícího záření // Literatura // 26. Infekční choroby a mimořádné události - Roman Prymula // 26.1 Protiepidemická opatření při epidemickém výskytu infekčních onemocnění // 26.2 Pandemie chřipky - modelová biologická událost // 26.3 Nejúčinnější preventivní opatření proti infekčním chorobám: očkování // Literatura // 27 Bojové otravné látky - Tomáš Čapoun // 27.1 Rozdělení // 27.2 Vlastnosti // 27.3 Letální otravné látky // 27.3.1 Nervově paralytické otravné látky // 27.3.2 Zpuchýřující otravné látky // 27.3.3 Obecně jedovaté otravné látky 338 // 27.3.4 Dusivé otravné látky 338 // 27.4 Neletální otravné látky 339 // 27.4.1 Dráždivé látky 339 // 27.4.2 Psychicky a fyzicky zneschopňující látky 340 // 27.4.3 Ostatní neletální otravné látky 340 // 27.5 Reálnost zneužití bojových otravných látek 341 // 27.6 Zásady první pomoci 342 // 27.6.1 Obecná pravidla první pomoci 342 //
27.6.2 Nervově paralytické otravné látky 343 // 27.6.3 Zpuchýřující otravné látky 343 // 27.6.4 Obecně jedovaté otravné látky 344 // 27.6.5 Dusivé otravné látky 344 // 27.6.6 Dráždivé otravné látky 344 // 27.6.7 Psychicky a fyzicky zneschopňující látky 345 // Literatura 345 // 28. Biologické bojové prostředky 346 - Vladimír Měrka // 28.1 Záludnost 347 // 28.2 Účinnost a nebezpečnost 348 // 28.3 Snadná dostupnost 348 // 28.4 Ochrana 349 // 29 Prostředky protichemické, protiradiační a protibiologické ochrany 350 - Čestmír Hylák // 29.1 Individuální ochrana v legislativě ČR 352 // 29.2 Stávající zabezpečení obyvatelstva ČR PIO 354 // 29.2.1 Dětské prostředky individuální ochrany 354 // 29.2.2 Prostředky individuální ochrany pro dospělé 355 // 29.2.3 Filtry k ochranným maskám 356 // 29.2.4 Ochranné oděvy 357 // 29.3 Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla 358 // 29.4 Současné trendy ve vývoji nových PIO určených k ochraně obyvatelstva ČR 360 // Závěr 361 // Literatura 362 // VI Medicína při mimořádných událostech // 30 Psychologie v záchranářství 364 - Jana Šeblová // 30.1 Úvod 364 // 30.2 Profesní psychologická rizika 364 // 30.2.1 Stresory v práci zdravotnické záchranné služby 364 // 30.2.2 Osobnost záchranáře 365 // 30.2.3 Syndrom vyhoření 366 // 30.3 Prevence a intervence v oblasti profesních psychologických rizik 366 // 30.3.1 Preventivní strategie 366 // 30.3.2 Intervence 367 // Závěr 368 // Literatura 369 // 31 První pomoc při hromadných neštěstích a katastrofách 370 - Stanislav Konštacký // 31.1 Polohování 372 // 31.2 Uvolnění dýchacích cest 375 // 31.3 Umělé dýchání 375 // 31.4 Zevní srdeční masáž 376 // 31.5 Základní neodkladná resuscitace 376 // 31.6 Zástava krvácení 376 // 31.7 Znehybnění - imobilizace 377 //
31.8 Protišoková opatření 377 // 31.9 První pomoc při poranění hrudníku 377 // 32 Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách - TRIAGE 380 - Jiří Štětina // 32.1 Třídění raněných START 382 // 32.2 Schéma Mainz Emergency Evaluation Score 382 // 32.3 Skórovací systém Trauma Score 383 // 32.4 Revised Trauma Score (RTS) 385 // 32.5 Časová škála při HN ? ? a provozních haváriích 388 // 32.6 Klasifikace kontraindikací a minimálních kritérií pro převzetí pacienta k transportu 388 // 32.7 Nový typ „man-made disaster“ - nová skórovací schémata 389 // Literatura 391 // 33 Kardiopulmonální resuscitace 392 - Anatolij Truhlář // 33.1 Historie a základní principy 392 // 33.2 Etiologie a patofyziologie náhlé zástavy oběhu 392 // 33.3 Řetězec přežití 394 // 33.4 Základní neodkladná resuscitace 395 // 33.5 Rozšířená neodkladná resuscitace 397 // 33.6 Komplikace KPR 401 // 33.7 Nejčastější chyby při KPR 401 // 33.8 Poresuscitační péče 401 // 33.9 Specifika KPR za mimořádných situací 402 // 33.10 Etické principy 402 // Literatura 403 // 34 Vstupy do krevního řečiště, náhradní roztoky 405 - Vladimír Černý // 34.1 Periferní žilní systém 405 // 34.2 Centrální žilní systém 406 // 34.2.1 Základní indikace kanylace centrální žíly v naléhavých // stavech 406 // 14 // 54.3 Intraoseální cesta 407 // 54.4 Intratracheální cesta 408 // 34.5 Zásady infuzní terapie v kritických stavech 408 // Závěr 409 // Literatura 409 // 35 Popáleninové trauma 412 - Leo Klein // 35.1 Hromadné termické úrazy a medicína katastrof 412 // 35.1.1 Charakteristika popáleninové katastrofy 413 // 35.2 Vznik, druhy a příčiny popálenin 414 // 35.2.1 Příčiny popálenin 414 // 35.2.2 Další nebezpečí při požáru 415 //
35.2.3 Ochrana před nebezpečnými účinky hoření 415 // 35.3 Základní údaje o popáleninovém úrazu 415 // 35.3.1 Hodnocení závažnosti popálenin 416 // 35.3.2 Mechanismus úrazu 416 // 35.3.3 Rozsah postižení 417 // 35.3.4 Hloubka postižení 418 // 35.3.5 Věk postižené osoby 418 // 35.3.6 Lokalizace popálení 419 // 35.3.7 Osobní anamnéza 419 // 35.4 Třídění popálenin 419 // 35.5 Zásady první pomoci a přednemocniční péče 420 // 35.6 Transport popálených 422 // 55.7 Chemické popáleniny - poleptání 423 // 35.7.1 První pomoc při poleptání 423 // 35.8 Popáleniny elektrickým proudem 424 // 35.9 Radiační poškození kůže 425 // Závěr 425 // Literatura 426 // 36 Balistické trauma 427 - Zdeněk Šubrt, Alexander Ferko // 36.1 Charakteristika balistických poranění 427 // 36.2 Ranná balistika 427 // 36.2.1 Základní terminologie 428 // 36.2.2 Zraňující agens 428 // 36.2.3 Patologie balistického poranění 429 // 36.2.4 Patologická morfologie balistického poranění 430 // 36.3 Klasifikace závažnosti střelných poranění 431 // 36.4 Léčba balistických poranění 432 // 36.4.1 Ošetření v rámci přednemocniční péče 432 // 36.4.2 Obecné zásady chirurgického ošetření balistického poranění 433 // 36.4.3 Profylaktická opatření 435 // Závěr 435 // Literatura 435 // 37 Trauma ohrožující život 437 - Tomáš Dědek // 37.1 Východiska neodkladné péče 437 // 37.1.1 Epidemiologie a mortalita traumat 437 // 37.1.2 Šok // 37.1.3 Koagulopatie 439 // 37.1.4 Trauma a krvácení 440 // 37.1.5 Léčba 441 // 37.1.6 Traumasystém 443 // 37.2 Neodkladná péče o pacienta s traumatem 444 // 37.2.1 Prvotní zhodnocení a zajištění životních funkcí na místě úrazu 444 // 37.2.2 Triáž a transport 444 // 37.2.3 Komunikace 445 // 37.2.4 Příprava a převzetí pacienta v traumacentru 445 ///
37.3 Specifická poranění jednotlivých tělesných regionů a systémů 446 // 37.3.1 Obličejová poranění 446 // 37.3.2 Kraniocerebrální poranění 447 // 37.3.3 Poranění hrudníku 447 // 37.3.4 Poranění břicha a pánve 448 // 37.3.5 Poranění muskuloskeletálního systému 449 // 37.3.6 Poranění páteře a míchy 450 // 37.3.7 Termická poranění - popáleniny 451 // 37.3.8 Termická poranění - chladem 452 // 38 Šokové stavy 453 - Jiří Štětina // 38.1 Klasifikace šoku podle mechanismu a obecných příčin 453 // 38.2 Stanovení diagnózy 456 // 38.3 První pomoc a léčba šoku 456 // Literatura 459 // 39 Crush syndrom a blast syndrom 460 - Jiří Štětina // 39.1 Crush syndrom 460 // 39.1.1 První pomoc 461 // 39.2 Blast syndrom 461 // 39.2.1 Klasifikace 461 // 39.2.2 První pomoc 462 // 40 Úrazy způsobené fyzikálními vlivy 463 - Radovan Matoušek, Robert Čáp // 40.1 Hypotermie 463 // 40.1.1 Stadia hypotermie 463 // 40.1.2 Terapie 466 // Shrnutí 466 // 40.2 Utonutí 467 // 40.2.1 Definice 468 // 40.2.2 Terapie 468 // 40.3 Úraz elektrickým proudem 470 // 40.3.1 Příznaky 471 // 40.3.2 Terapie 472 // 40.4 Zasažení bleskem 473 // 40.4.1 Příznaky 473 // 40.4.2 Terapie 474 // Literatura 474 // 41 Transportní trauma 475 - Jarmila Drábková // 41.1 Definice a charakteristika transportního traumatu 476 // 41.1.1 Základní zásady přípravy a provedení transportu z hlediska poměru přínos/riziko 476 // 41.2 Fyzikální a patofyziologické složky transportu 477 // 41.2.1 Snížení atmosférického tlaku 477 // 41.2.2 Turbulence 478 // 41.2.3 Vliv snížené teploty okolní atmosféry 479 // 41.2.4 Snížená relativní vlhkost ovzduší 479 // 41.2.5 Hluk 479 // 41.2.6 Ostré světlo 479 // 41.2.7 Vibrace 480 // 41.2.8 Gravitační síly 480 // 41.3 Opatření ke snížení rizika transportního traumatu 481 //
41.4 Základní zásady minimalizace transportního traumatu 482 // 41.4.1 Převzetí pacienta po transportu 482 // Literatura 483 // 42 Syndrom ze zaklínění a z vynucené polohy 484 - Jarmila Drábková // 42.1 Polykompartmentový systém a kompartmentové syndromy 484 // 42.2 Základní zásady postupu v terénu 485 // 42.3 Symptomatologie 486 // 42.4 Diagnostika a postup 487 // Literatura 488 // 43 Analgezie při hromadných neštěstích a katastrofách 489 - Jiří Štětina // 43.1 Analgezie a sedace v neodkladné přednemocniční péči 490 // 43.1.1 Vlastnosti ideálního analgetika 490 // 43.1.2 Farmakologické ovlivnění bolesti podle lokalizace účinku 490 // 43.1.3 Obecné cesty aplikace analgetik 491 // 43.2 Klasifikace analgetík 491 // 43.3 Metody analgezie a způsob aplikace 493 // 43.3.1 Analgosedace 494 // 43.3.2 Trankvilizační analgezie (ataralgezie) 494 // Literatura 495 // 44 Panika a akutní psychoreaktivní stavy 496 - Jarmila Drábková // 44.1 Dav a panika 496 // 44.2 Problematika VIP osob-pacientů 499 // 44.3 Nemocnice při katastrofách z psychologického pohledu 500 // Literatura 502 // VII Vzdělávání a příprava // 45 Výuka a výcvik záchranářů 506 - Svatopluk Býma // 45.1 Kurzy AILS a BATLS 508 // 45.1.1 Uplatnění kurzu ATLS/BATLS 508 // 45.2 Nadstavbový obor urgentní medicína 510 // 45.2.1 Cíle oboru urgentní medicína 510 // 45.2.2 Nabyté dovednosti a odborné kompetence specialisty urgentní medicíny 510 // 45.2.3 Minimální standard vybavení 512 // Literatura 512 // 46 Námětová cvičení jako praktická příprava v oblasti medicíny katastrof 513 - Jana Šeblová // 46.1 Cíle cvičení 514 // 46.2 Příklady některých cvičení z posledních let 514 // Závěr 515 // 47 Povodně - opatření pro krizové plánování 516 - Zdeněk Dymák // 47.1 Příčiny a typy povodní 516 //
47.2 Následky povodní 518 // 47.3 Ochrana před povodněmi a povodňová opatření 519 // 47.3.1 Přípravná opatření 519 // 47.3.2 Opatření při nebezpečí povodně a za povodně 521 // 47.3.3 Opatření po povodni 522 // 47.4 Povodňová legislativa 523 // 47.5 Vybrané pojmy povodňové problematiky 523 // 48 Některé hrozby a rizika lidstva ve 3. tisíciletí 526 - Štefan Volner // 48.1 Vesmír, kosmické bouřky, plazma 527 // 48.2 Slunce a sluneční aktivita 528 // 48.3 Magnetosféra a magnetické pole Země 529 // 48.4 Klimatický systém Země 529 // 48.5 Vliv surovinových a energetických zdrojů na vývoj regionů 531 // Literatura 536 // Slovník nejfrekventovanějších výrazů 539 // Souhrn 543 // Summary 544 // Rejstřík 545
(OCoLC)880868702
cnb002568235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC