Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vydání
V Praze : C.H. Beck, 2012
xx, 229 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-439-1 (brožováno)
Beckovy mezioborové učebnice
Obsahuje bibliografii na stranách 221-222, bibliografické odkazy a rejstřík
001460948
Obsah // Předmluva ? 1. vydání...V // Předmluva ke 2. vydání...VII // O autorech...IX // Autoři jednotlivých kapitol...XI // Přehled použitých zkratek ...XIX // I. Obecná část // Kapitola 1. Historický vývoj a smysl koordinace v Evropě ...3 // 1.1 Na počátku byla filantropie...3 // 1.2 Od filantropie ke vzájemnosti...4 // 1.3 Od lokální vzájemnosti ? veřejnoprávním systémům // sociálního pojištění...5 // 1.4 Pokusy o unifikaci sociálního pojištění... // 1.5 Geneze koordinace sociálního zabezpečení v Evropě // 1.6 Počátky evropské koordinace...11 // 1.7 Závěrem...12 // Kapitola 2. Koordinace sociálního zabezpečení v EU...14 // 2.1 Vybrané mezinárodní dokumenty o lidských právech, na něž odkazuje // primární právo EU...15 // 2.2 Volný pohyb osob zakotvený v primárním právu EU...19 // 2.3 Volný pohyb osob zakotvený v sekundárním právu EU...22 // 2.4 Nová koordinační nařízení - nová etapa koordinace v EU?...23 // 2.4.1 Systematika současné právní úpravy koordinace // sociálního zabezpečení...!...28 // Kapitola 3. Vztah koordinačního nařízení ? dalším dokumentům // mezinárodního práva ...30 // 3.1 Vzájemný vztah mezi volným pohybem pracovníků // a koordinací sociálního zabezpečení...30 // 3.2 Vliv občanství EU na postavení migrujících osob a jejich // sociální nároky...32 // 3.2.1 Omezení sociálních nároků na základě občanství a jeho // formulace ve směrnici
č. 2004/38...34 // 3.3 Vztah mezi koordinačním nařízením a dvoustrannými // smlouvami o sociálním zabezpečení...35 // Kapitola 4. Působnost koordinace a vývoj její právní úpravy ...39 // 4.1 Osobní působnost koordinace...40 // 4.1.1 Některé pojmy související s osobním rozsahem koordinace...43 // 4.2 Věcná působnost koordinace...44 // XIII // ?" co // Obsah // 7.3 Koordinace věcných dávek v nemoci v některých // zvláštních případech...99 // 7.3.1 Věcné dávky, poskytované během přechodného // pobytu v jiném státě EU ...99 // 7.3.2 Věcné dávky vyžádané péče...103 // 7.3.3 Věcné dávky osobám s bydlištěm v jiném státě, // než je stát pojištění...107 // 7.4 Peněžité dávky v nemoci...114 // 7.4.1 Administrativní postup při uplatnění nároku // na peněžité dávky v nemoci...115 // 7.5 Judikatura ESD a směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči č. 24/2011 - příčiny, // důsledky a výzvy z hlediska koordinace i národních předpisů.116 // Kapitola 8. Dávky v mateřství ...121 // 8.1 Současná koordinace dávek v mateřství...122 // Kapitola 9. Dávky v případě pracovního úrazu nebo nemoci // z povolání...123 // 9.1 Současná pravidla pro koordinaci dávek v případech // pracovních úrazů a nemocí z povolání...125 // 9.1.1 Aplikace základních principů koordinace...128 // Kapitola 10. Dávky v invaliditě ...131 // 10.1 Současná koordinace dávek
v invaliditě...132 // 10.1.1 Dlouhodobý charakter dávek...132 // 10.1.2 Rozdílnost systémů zabezpečení při invaliditě...132 // 10.1.3 Stanovení stupně invalidity...133 // 10.2 Stanovení výše dávky v invaliditě v jednotlivých situacích..134 // 10.3 Procesní pravidla a spolupráce institucí...137 // 10.3.1 Podávání žádostí...138 // 10.3.2 Výměna informací o zdravotním stavu a jeho // posuzování...138 // Kapitola 11. Dávky dlouhodobé péče ...139 // 11.1 Koordinace dávek dlouhodobé péče v současnosti...140 // 11.2 Odlišnosti mezi dávkami dlouhodobé péče a zvláštními // nepříspěvkovými dávkami...143 // Kapitola 12. Dávky ve stáří a dávky pozůstalých...145 // 12.1 Aplikace základních principů koordinace...146 // 12.2 Stanovení výše dávek ve stáří a pozůstalých...148 // 12.2.1 Doby pojištění kratší než 1 rok...150 // 12.2.2 Minimální výše dávky ve státě bydliště...150 // 12.3 Pravidla proti souběhu dávek a dalších příjmů...151 // 12.4 Přepočet dávek...155 // 12.5 Přechodná ustanovení...156 // XV // Obsah // 12.6 Procesní pravidla a spolupráce institucí...157 // 12.7 Pohřebné...158 // Kapitola 13. Rodinné dávky ...160 // 13.1 Vývoj koordinace v oblasti rodinných dávek...161 // 13.2 Současná koordinace rodinných dávek...162 // 13.2.1 Pravidla přednosti při poskytování rodinných dávek...163 // 13.2.2 Aplikace základních principu koordinace...166 // 13.2.3 Administrativní
postupy pro uplatnění nároků...167 // Kapitola 14. Dávky v nezaměstnanosti ...170 // 14.1 Aplikace základních principů koordinace a určité // výjimky z nich...171 // 14.2 Koordinace dávek v nezaměstnanosti // v jednotlivých případech...172 // 14.2.1 Příhraniční pracovník...173 // 14.2.2 Atypický příhraniční pracovník...174 // 14.2.3 Běžný migrující pracovník...175 // 14.2.4 Nezaměstnaná osoba, která naposled vykonávala // samostatnou výdělečnou činnost...175 // 14.2.5 Osoba, odcházející hledat zaměstnání do jiného // členského státu...ľ...176 // 14.3 Procesní pravidla a spolupráce institucí...177 // 14.3.1 Refundace nákladů poskytnutých dávek ...177 // 14.3.2 Spolupráce při odchodu nezaměstnaného // do jiného členského státu... 178 // III. Procesní pravidla a některé zvláštní aspekty koordinace sociálního zabezpečení // Kapitola 15. Organizačně procesní pravidla spolupráce institucí // a institucionální zabezpečení koordinace v ČR...181 // 15.1 Instituce provádějící koordinaci sociálního zabezpečení.181 // 15.1.1 Zajištění komunikace mezi institucemi...183 // 15.2 Obecná pravidla spolupráce mezi institucemi členských států... 184 // 15.2.1 Oznamovací povinnost mezi institucemi a pojištěnci // a odpovídající sankce...187 // 15.2.2 Spolupráce institucí při výběru pojistného, výkonu // rozhodnutí a náhradě škody...188 // 15.2.3 Spolupráce institucí při úhradě
nákladů za poskytnuté // dávky...190 // XVI // Obsah // 15.3 Institucionální zabezpečení koordinace v ČR ...192 // 15.3.1 Spolupráce institucí v rámci ČR...193 // 15.3.2 Zastoupení českých institucí v orgánech EU...194 // Kapitola 16. Aplikace koordinace sociálního zabezpečení v nových // členských státech a její příprava - příklad ČR...195 // 16.1 Příprava na vstup do EU v ČR...196 // 16.1.1 Výchozí situace v 90. letech...196 // 16.1.2 Zahájení přípravy na vstup do EU - nové mezistátní // smlouvy s koordinačními pravidly...197 // 16.1.3 Twinningové projekty a závěrečná praktická // příprava na vstup do EU na národní úrovni...199 // Kapitola 17. Praktické problémy současné koordinace sociálního // zabezpečení ...201 // 17.1 Obtížnost dosáhnout skutečné jednotné aplikace // práva EU ve všech členských státech...201 // 17.2 Vztahy mezi nařízením a jinými právními předpisy ES // a jinými mezinárodními smlouvami...203 // 17.2.1 Sporná hranice mezi směrnicí č. 24/2011 a Nařízením 883/04 v oblasti autorizované plánované // péče...203 // 17.2.2 Nejasný vztah mezi pobytovou směrnicí č. 2004/38 // a Nařízením 883/04 v oblasti splnění podmínek pobytu u neaktivních osob...204 // 17.2.3 Možný konflikt pravidel o příslušnosti ? právním předpisům obsažených v Nařízení 883/04 // a dvoustranných smlouvách o sociálním zabezpečení...205 // 17.3 Soudní dvůr EU a jeho
vliv na aplikaci koordinačních // pravidel...206 // 17.4 Příklady konkrétních aplikačních problémů // v praxi českých úřadů...!...208 // 17.4.1 Rozsah použití principu stejného posuzování // skutečností ...208 // 17.4.2 Chybné udržování dvojí příslušnosti // ? právním předpisům...208 // 17.4.3 Aplikace koordinačních pravidel na občany // ze třetích států...209 // Příloha č. 1 ...213 // Doporučená literatura...221 // Seznam rozsudků ESD citovaných v publikaci...223 // Věcný rejstřík ...227 // XVII // Obsah // 15.3 Institucionální zabezpečení koordinace v ČR ...192 // 15.3.1 Spolupráce institucí v rámci ČR...193 // 15.3.2 Zastoupení českých institucí v orgánech EU...194 // Kapitola 16. Aplikace koordinace sociálního zabezpečení v nových // členských státech a její príprava - príklad ČR...195 // 16.1 Příprava na vstup do EU v ČR...196 // 16.1.1 Výchozí situace v 90. letech...196 // 16.1.2 Zahájení přípravy na vstup do EU - nové mezistátní // smlouvy s koordinačními pravidly...197 // 16.1.3 Twinningové projekty a závěrečná praktická // příprava na vstup do EU na národní úrovni ...199 // Kapitola 17. Praktické problémy současné koordinace sociálního // zabezpečení ...201 // 17.1 Obtížnost dosáhnout skutečné jednotné aplikace // práva EU ve všech členských státech...201 // 17.2 Vztahy mezi nařízením a jinými právními předpisy ES // a jinými mezinárodními
smlouvami...203 // 17.2.1 Sporná hranice mezi směrnicí č. 24/2011 a Nařízením 883/04 v oblasti autorizované plánované // péče...203 // 17.2.2 Nejasný vztah mezi pobytovou směrnicí č. 2004/38 // a Nařízením 883/04 v oblasti splnění podmínek pobytu u neaktivních osob...204 // 17.2.3 Možný konflikt pravidel o příslušnosti ? právním předpisům obsažených v Nařízení 883/04 // a dvoustranných smlouvách o sociálním zabezpečení...205 // 17.3 Soudní dvůr EU a jeho vliv na aplikaci koordinačních // pravidel...206 // 17.4 Příklady konkrétních aplikačních problémů // v praxi českých úřadů...’...208 // 17.4.1 Rozsah použití principu stejného posuzování // skutečností ...208 // 17.4.2 Chybné udržování dvojí příslušnosti // ? právním předpisům...208 // 17.4.3 Aplikace koordinačních pravidel na občany // ze třetích států...209 // Příloha č. 1 ...213 // Doporučená literatura...221 // Seznam rozsudků ESD citovaných v publikaci...223 // Věcný rejstřík...227 // XVII
(OCoLC)820694117
cnb002396781

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC