Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.6) Půjčeno:52x 
BK
První vydání
Plzeň : ZČU v Plzni, 2017
vi, 266 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-261-0728-6 (brožováno)
Pod názvem: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 215-230, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
001460993
OBSAH // Úvod 1 // I Teoretická a metodologická východiska: tvořivost ve výtvarné výchově - mýty a skutečnost 5 // 1 Tvořivost ve výtvarné výchově a její strukturní pojetí 7 // 1.1 Otázka tvořivosti v sémiotických souvislostech 7 // 1.2 Tvořivost ve vztahu k strukturnímu pojetí osobnosti 10 // 1.3 Tvořivost a sociální strukturní vrstva osobnosti 12 // 1.4 Tvořivost a psychosomatická strukturní vrstva osobnosti 14 // 1.5 Tvořivost a smyslová (biologická) strukturní vrstva osobnosti 17 // 1.6 Ovládání tvorby obrazu jako podmínka tvořivosti 22 // 1.7 Závěr 23 // 2 Metody rozvoje tvořivosti 25 // 2.1 Identifikace a klasifikace metod rozvoje tvořivosti 25 // 2.2 Jednoduché heuristické techniky a principy 28 // 2.3 Komplexní metody rozvoje tvořivosti 31 // 2.4 Některé další metody rozvoje tvořivosti 32 // 2.5 Koncepce tvořivého vyučování 34 // 2.6 Metodika tvořivého vyučování 36 // 2.7 Závěr 37 // 3 Chvála bláznovství: aneb tvořivost jako hledání rovnováhy // mezi chaosem a řádem 39 // 3.1 Psychologické aspekty tvořivosti 39 // 3.2 Závěr aneb možnosti rozvoje tvůrčích vlastností v rámci výtvarné výchovy 41 // 4 Umění jako prostor myšlení: mimoestetické pojetí umění podle // Martina Heideggera 45 // 4.1 Proč se zabývat Heideggerem? 45 // 4.2 Výtvarná výchova jako projev myšlení pravdy 47 // 4.3 Co žákům může dát Max Ernst? 47 // iii // 4.4 Závěr aneb tvořivost jako otevírání světa 48 // 5 Tvorba a výběr: jak zůstat srozumitelný, když chci povědět nové 49 // 5.1 Význam 49 // 5.2 Tvorba 50 // 5.3 Výběr 52 // 5.4 Vidění jako 53 // 5.5 Významy se dějí 55 // 5.6 Závěr 57 // II Vizuální kultura jako tvořivý element - možnosti a meze edukace 60 // 6 Vzdělávací funkce struktury vzdělávacího obsahu v tvořivých úlohách ve výtvarné výchově 63 // 6.1 Úvod 63 //
6.1 Úvod 63 // 6.2 Učební úlohy-klíčové komponenty výuky 64 // 6.3 Expresívni tvůrčí charakter učební úlohy ve výtvarné výchově 66 // 6.4 Strukturální a poststrukturalistické pojetí analýzy výtvarných úloh .. 69 // 6.5 Evaluační pole - nástroj analýzy výtvarných úloh 70 // 6.6 Typy nekvalitních úloh a jejich charakteristika 72 // 6.7 „Culturejamming" 76 // 6.8 Závěr 77 // 7 Tvořivost schovaná ve „slepé tužce" 81 // 7.1 Hra na „Slepou tužku" - popis úlohy 82 // 7.2 Oborová korektnost úlohy 84 // 7.3 Winnicott o kreativitě 87 // 7.4 Dost dobrá „Slepá tužka" 89 // 7.5 Závěr aneb poselství „Slepé tužky" 91 // 8 Kreativita a soudobé vzdělávací cíle německé pedagogiky umění 93 // 8.1 Pojmy „vyučovací cíl a kreativita" - pojmy „kompetence // a vzdělávací standardy" 93 // 8.2 Pozice a možnosti uplatnění kreativity v rámci // soudobých vzdělávacích cílů 94 // 8.3 Parametry vyučování zaměřeného na dosahování žákovských kompetencí 97 // 8.4 Soudobé pojetí kreativity v německém prostředí 100 // 8.5 Závěr 101 // 9 Receptivní činnosti a tvořivost ve výtvarné výchově 105 // 9.1 Tvořivá interpretace 105 // 9.2 Beyond Reality 107 // IV // 9.3 Reflexe kreativity 109 // 9.4 Závěr 116 // 10 Uplatnění zásad tvorivosti pľi interpretaci umeleckého díla 119 // 10.1 Úvod 119 // 10.2 Pojem tvořivost 120 // 10.3 Tvořivost při interpretaci uměleckého díla 123 // 10.4 Aplikace tvořivých zásad při interpretačních aktivitách - příklad z praxe 124 // 10.5 Závěr 126 // 11 Tvořivost v interpretaci umění 129 // 11.1 Úvod 129 // 11.2 Empirická sonda 130 // 11.3 Kritéria a realizace analýzy 132 // 11.4 Výsledky a jejich interpretace 135 // 11.5 Závěr 138 // 12 Fotografie není jen ilustrací 141 // 12.1 Fotografie a sémiotika 141 // 12.2 Fotografie a výtvarná výchova 143 //
12.3 Závěr 144 // 13 Test tvořivosti na základní škole 145 // 13.1 Bouba-kiki efekt 146 // 13.2 Zadání testu 149 // 13.3 Východiska hodnocení testu 150 // 13.4 Návrh hodnocení použitý v naší pilotáži 151 // 13.5 Hodnocení v šesti rovinách 152 // 13.6 Ukázky řešení úloh 154 // 13.7 Hrrrom - rezonující, vibrující linie, uzavřený celek, zakulacený . 155 // 13.8 Celkové řešení testu 156 // 13.9 Závěr 158 // III Tvořivost v mezioborovém kontextu // - multimediální přesahy vizuality 159 // 14 Formální odlišnost v multimediálním artefaktu a s ním spojená // proměna narativu díla 161 // 14.1 Úvod 161 // 14.2 Objekt experimentu 162 // 14.3 Experiment 163 // 14.4 Fáze 2 experimentu 168 // 14.5 Závěr 169 // 15 Programovaná obraznost: nová východiska // a staré pľekážky tvorivosti 171 // 15.1 Úvod 171 // 15.2 Výtvarné umění a obrat ke znaku (konstruktivismus, // konkretismus, minimalismus a konceptuálni umění) 172 // 15.3 Počítač: algoritmus a tvorba 174 // 15.4 Generativní umění a generativní obraznost 176 // 15.5 Standardy počítačové poetiky 178 // 15.6 Závěr 182 // 16 Vybrané aspekty tvorivosti v audiovizuálních médiích 185 // 16.1 Možnosti tvorivosti v postmoderní audiovizi 185 // 16.2 Žánrové charakteristiky „prostoru audiovizuální tvorivosti" 187 // 16.3 Význam previzualizační fáze tvorby 193 // 16.4 Současnost tvorby storyboardu pro film a video 195 // 16.5 Grafické organizátory a audiovizuální tvořivost 196 // 16. 6 Závěr 198 // 17 Tvoľivostavizualizace v poslechu hudby 199 // 17.1 Hudební tvořivost 199 // 17.2 Dětská hudební tvořivost a její výzkum 201 //
17.3 Tvořivý poslech hudby 202 // 17.4 Integrace poslechu hudby s výtvarným projevem. Vizualizace 204 // 17.5 Závěry výzkunlu - poslechový experiment 206 // Resumé 211 // Summary 213 // Literatura 215 // Autoři 231 // Jmenný rejstřík 239 // Věcný rejstřík 245 // Seznam grafů a tabulek 249 // Seznam obrazových příloh 251 // Příloha 253 // vi
cnb002939758

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC