Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2013
218 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87500-30-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 215-216 a bibliografické odkazy
001461000
Úvod 7 // Zmysel filmovej tvorby 9 // Manipulácia 10 // Film musi byť dráma! 10 // Stavba drámy vzhľadom na trojaktovú štruktúru 12 // Fabula a sujet 13 // Začiatok, stred, koniec 13 // Štruktúra z troch pohľadov 14 // 1. Ětruktúra vzhľadom na filmové motlvy 15 // 2. Štruktúra bodov zvratu 19 // 3. Štruktúra vzhľadom na vnútorné a vonkajšie túžby hrdinov 20 // Horizontálne a vertikálne členenie 22 // Horizontálna štruktúra filmových príbehov 23 // Štruktúra v epose 24 // Štruktúra v aristotelovskej dráme 24 // Porovnanie eposu a aristotelovskej štruktúry 26 // Tri východiská vzniku príbehu 27 // 1. Príbeh 27 // 2. charakterizácia hrdinu a charakterový oblúk 28 // 3. svet skúšok 28 // Porovnanie aristotelovskej štruktúry s trojaktovou 29 // Názvoslovie a analýza trojaktovej štruktúry 30 // 1. akt-setup 30 // Titulky 30 // Úvodný záber 31 // Pomenovanie žánra 31 // Pomenovanie ladenia príbehu 31 // Háčik 31 // Pomenovanie témy filmu 31 // Výzva 32 // Vznik sympatie k hrdinovi 32 // Expozícia charakterov, prostredí, expozícia filmovej reči 33 // Zápletka 33 // Uvažovanie 35 // 1. bod zvratu 35 // Teória opačných hodnôt 36 // 2. akt - confrontation 36 // Prvý pokus riešiť problém 37 // Komplikácie narastajú, začína sa vedľajší príbeh (b-story) 37 // Príbeh z minulosti 38 // Charakterizácia antagonistov 38 // Prehlbovanie vedľajších príbehov 38 // Podpríbehy 38 // Pripomenutie zásadnej dramatickej otázky 40 // Stres časom 40 // Vývoj postavy 40 // Bod stredu 40 // Deliaci bod 41 // Vývoj 41 // Falošný pocit istoty 41 // Bod beznádeje 42 // 2. bod zvratu 42 // 3. akt 42 // Vyvrcholenie 43 // Dosiahnutie cieľa 43 // Záver 43 // Posledný záber 43 // Záverečné titulky ’v 44 // Katarzia 44 // Filmová štruktúra blakea snydera 46 // Filmová štruktúra - mýtus hrdinu, 49 //
Archetypy J, Cambella A Ch. Voglera 49 // Hero-hrdina 50 // Mentor - pomocník, radca 50 // Threshold guardian - strážca pokladov 50 // Herald - sprievodca, komentátor 51 // Shapeshifter - menič podoby 51 // Shadow - odporca, antagonista 51 // Ally - spojenec 51 // Trickster - podvodník 51 // Zhrnutie voglerovej teórie 54 // Štruktúra rozprávky v. j. proppa 54 // Teória michaela haugea 56 // Vertikálna štruktúra filmových príbehov 57 // Štruktúra vo vertikálnom členení 58 // 1. filmové okienko 59 // Vizuálne efekty (vfx) 59 // Špeciálne efekty 63 // 2. záber 64 // Vlastnosti záberu 64 // Vynútený a nanútený záber - diegetika väzby záberov 69 // Kontinuita. filmová jednota 69 // Text a podtext v zábere 74 // Negatívna prítomnosť 75 // Interpunkcia 75 // 1. strih 76 // 2. prelínačka 78 // 3. stieračka 79 // 4. vylínačka a zalínačka 79 // 5. vizuálny efekt 80 // 3. filmová udalosť 81 // Tvorba charakteru 81 // 1. charakterizácia 82 // Ciel charakterizácie 82 // Nástroje pri vytváraní charakterizácie postáv 82 // Sympatizácia s hrdinom 83 // Zápletka ako spôsob charakterizácie 84 // Charakterizácia dialógom 85 // Záběrová triáda ako charakterizácia postavy 86 // Dominancia 87 // Archetypizácia hrdinov 89 // Konflikty 91 // Konflikt s vecou 92 // Malicherný konflikt 92 // Otočenie situácie 93 // 2. skutočný charakter sa skrýva pod maskou 93 // 1. silná dramatická potreba, túžba, snaha po dosiahnutí cieľa 94 // 2. silný uhol pohľadu, postoj 95 // 3. vlastnosti - čudné charakterové alebo vizuálne vlastnosti, jedinečnosť 96 // 4. zmena vo vnímaní sveta hrdinom 97 // Dimenzionálnosť, trojrozmernosť charakterizácie 97 // Dilemové rozhodovanie 99 // Náhoda vo filmovom rozprávaní 100 // Neoklamať. informovať, nepreinformovať, nepodceňovať 101 // 4. scéna 102 // Výstavba scény, sekvencie 103 //
Mizanscéna 104 // Radenie scén z hľadiska času 104 // Odstredivé a dostredivé dramatické sily 105 // Induktívna a deduktívna montáž v mikroštruktúre 106 // Induktívna montáž a kľúčový celok 107 // Nestabilita-scénická premisa 108 // Odcudzujúci strih 108 // 5. beat, dôraz 109 // Beat zatajením informácie 112 // Transformácia beatov 113 // 6. sekvencia 113 // Tempo a rytmus, agogika 111 // Gradácia, gradačná vlna 114 // Rytmus 115 // Temporytmus 115 // Zastavenie, ticho 115 // Rozoznenie a doznenie scény v sekvenci! 116 // 7. akt 117 // Extrémna emócia 121 // Dvojité umieranie hrdinu 122 // 8. príbeh * 123 // Príčina a dôsledok v príbehu 123 // Téma 123 // Čas vo filme 125 // Reálny čas 125 // Filmový, dramatický čas 125 // Prítomný čas 126 // Minulý čas, flashback 126 // Budúci čas 126 // Iracionálny čas, metafyzika 127 // Objektívny čas hrdinu 127 // Subjektívny čas, vnútorný čas 128 // Vnútrozáberový čas 128 // Časová slučka 128 // Mŕtvýčas 129 // Časová skratka 129 // Stres časom 130 // Spustená kríza 131 // Dedukcia a indukcia v príbehovej makroštruktúre 131 // Induktívna dramatická forma rozprávania 131 // Deduktívna dramatická forma rozprávania 131 // Ukončenosť hlavných a vedľajších motívov 132 // Vertikálna montáž 133 // Konfliktná skladba 134 // Asociatívna skladba 135 // Emocionálna skladba 136 // Vizualizácia zvuku 137 // Teória negácie negácie 137 // Protiklad 137 // Medzihodnota 138 // Negácia negácie 138 // Vývoj príbehu 140 // Postmoderná fragmentácia 141 // 9. seriál a séria 141 // 10. žáner 142 // Všetka filmová tvorba je žánrová 143 // 1. základné žánre 148 // Príbehy o láske 148 // Horor 148 // Novodobý epos 149 // Western 149 // Vojnový film 149 // Filmy 0 dospievaní 149 // Spasíteľsko-vykupiteľské filmy 149 // Filmy o potrestaní 150 // Filmy o pokušení 150 // Filmy o poznaní 150 //
Filmy o vytriezvení 150 // 2. megažánre 150 // Komédia 150 // Krimi 151 // Sociálna dráma 151 // Melodráma 152 // Rozprávka 152 // Akčný, dobrodružný film 152 // 3. nadžánre 153 // Historický film 153 // Životopisný film 153 // Docu-drama 153 // Mokumentary 154 // Muzikál 154 // Vedecko-fantastické filmy 154 // Filmy o športe 155 // Filmy o fantastike 155 // Animovaný film 155 // Umelecký film 155 // Dokumentárny film-documentary 156 // Reálnosť v žánri 157 // 11. celožánrový priestor 158 // High concept a low concept 158 // Teória příběhového trojuholníka 158 // Archpiot, miniplot, antiplot 159 // Časté formálne rozdiely v rámci příběhového trojuholníka 160 // Ovplyvňovanie formálnej stránky filmu 162 // Potreba klasického dizajnu 163 // Vyhodnotenie charakterov európskych filmových príbehov 166 // Smerovanie globálneho filmu 167 // Horizontálne členenie celožánrového priestoru 167 // Nadčasovosť filmovej tvorby 168 // Riziko filmovej tvorby 168 // Vertikálne členenie vzhľadom na úspech u diváka 169 // 1. príbeh a charakter 170 // 2. emócia-cit 171 // Emočné kontrasty 173 // Obrazový gag 173 // Budovanie napätia negáciou 174 // Hnev 175 // 3. estetika 175 // Štylizácia 177 // Klišé 178 // 4. inovácia a prekvapovanie 178 // 5. asociácia a analógia 180 // 6. filozofia a morálnoetický princíp 180 // Filozofický rozpor 181 // Fatalizmus 182 // Bezkonfliktná dráma 182 // Teória schém filmových príbehov 184 // Emočná inteligencia 187 // Laterálne myslenie 187 // Racionálny a emocionálny prístup k filmovej reči 187 // Vedomosť filmovej tvorby 188 // Intuícia vo filme 188 // Laterálne myslenie vo filme 189 // Čudnosť 191 // Improvizácia - 192 // Regulácia medzi laternálnym a vertikálnym myslením 194 // Hľadanie nových výrazových prostriedkov 195 // Strihač je autorom strihovej skladby! 195 // Porušovanie pravidiel 196 // Etika filmára 197 //
Záver 197 // Príloha č. 1: štylistické prostriedky v mikroštruktúre 199 // Príloha č.2: recnezia prof. josefa valušiaka 207 // English 207 // O autorovi 210 // Poznámky k textom, citovaná literatúra 211
(OCoLC)855464487
cnb002462429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC