Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Třetí vydání
Ostrava : Pavel Klouda - nakladatelství Pavko, 2013
220 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86369-16-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 220 a rejstřík
001461563
1. Biochemický úvod // Biomolekuly a biogenní prvky Asimilace a metabolismus // Buňka ...10 // Prokaryotní buňka ...10 // Eukaryotní buňka ...10 // Rostlinná buňka ...12 // 2. Od aminokyselin ? proteinům ...13 // Aminokyseliny ...13 // Rozdělení aminokyselin ...13 // Aminokyseliny jako amfolyty ...14 // Aminokyseliny a pH prostředí ...15 // Stereochemie aminokyselin ...16 // Chemické reakce ...19 // Jiné aminokyseliny ...19 // Peptidová vazba ...19 // 3. Proteiny ...21 // Peptidy, proteiny a jejich struktura ...21 // Primární struktura proteinů ...21 // Sekundární struktura proteinů ...22 // Helikální struktury ...22 // ß-Struktury ...23 // Klubka ..., ...23 // Stužkové modely ...23 // Terciární struktura proteinů ...23 // Kvartérní struktura proteinů ...24 // Fibrilární proteiny ...25 // Kolagen ...25 // Elastin ...26 // Keratin ...26 // Globulární proteiny ...27 // Denaturace a renaturace proteinů ...27 // Dynamika proteinů a jejich regulace ...27 // Proteiny podle rozpustnosti ...28 // Konjugované proteiny ...28 // Analýza proteinů ...29 // Analýza koncových skupin ...29 // Štěpení disulfidových vazeb ...30 // Stanovení obsahu aminokyselin ...32 // Určení sekvence ...32 // Poloha disulfidových vazeb ...32 // Jiné způsoby určení primární struktury ...33 // Stanovení proteinů ...33 // ELISA ...34 // Syntéza polypeptidů ...34 // Proteomika ...35 // 4. Enzymy ...36 // Názvosloví enzymů a jejich dělení ...36 // Oxidoreduktasy ...37 // Koenzymy oxidoreduktas ...37 // Transferasy ...39 // Hydrolasy ...40 // Lyasy ...40 // Izomerasy ...40 // Ligasy (synthetasy) ...40 // Katalytické mechanismy enzymů ...40 // Acidobazická katalýza ...40 // Kovalentní katalýza ...41 // Katalýza kovovými ionty ...42 // Další katalytické mechanismy ...43 //
5. Kinetika enzymových reakcí ...44 // Úvod ...44 // Model Michaelise a Mentenové ...44 // Určení parametrů rovnice Michaelise a Mentenové ...46 // Katalytická účinnost ...47 // Odlišné kinetické chování ...47 // Inhibice ...48 // Kompetitivní inhibice ...48 // Akompetitivní inhibice ...49 // Smíšená a nekompetitivní inhibice ...51 // Průběh složitějších enzymových reakcí ...52 // Uspořádaná bi-bi-reakce ...53 // Náhodná bi-bi-reakce ...53 // Ping-pongová bi-bi-reakce ...53 // 6. Ovlivnění funkce enzymů ...54 // Vliv teploty a pH ...54 // Regulace enzymů ve vícestupňových procesech ...54 // Regulace koncentrací a zpětnou vazbou ...54 // Genetická kontrola enzymů ...55 // Zymogeny ...56 // Signální molekuly ...57 // Receptorové proteiny v cytosolu a jádře ...57 // Receptory v povrchu buněk ...57 // Hormony člověka ...58 // Steroidní hormony ...58 // Hormony - deriváty aminokyselin ...59 // Peptidové a proteinové hormony ...60 // 7. Sacharidy ...61 // Cyklické formy ...63 // Důležité monosacharidy ...65 // Deriváty sacharidů ...65 // Aldonové kyseliny ...65 // Uranové kyseliny ...65 // Alditoly ...66 // Laktony ...66 // Glykosidy ...67 // Další deriváty sacharidů ...67 // Analýza sacharidů ...67 // Disacharidy ...69 // Polysacharidy ...71 // Stavební polysacharidy ...71 // Zásobní polysacharidy ...72 // Mukopolysacharidy ...72 // Glykoproteiny ...73 // 8. Fotosyntéza ...75 // Rovnice fotosyntézy a elektrony ...75 // 4 // Chloroplast ...75 // Dvě fáze fotosyntézy ...75 // Světelná fáze ...76 // Absorpce světla ...76 // Necyklický elektronový tok ...77 // Cyklický elektronový tok ...78 // Bilance fotosyntézy ...79 // Temná fáze, Calvinův cyklus ...80 // Fotorespirace ...81 // Formy fixace CO2 ...81 // 9. Lipidy ...83 // Funkce lipidů ...83 //
Klasifikace a přehled lipidů ...83 // Jednoduché lipidy ...83 // Glycerol ...83 // Mastné kyseliny ...84 // Příklady mastných kyselin ...85 // Triacylglyceroly ...86 // Vosky ...86 // Složené lipidy ...86 // Sfingolipidy ...88 // Glykoacylglyceroly ...90 // Odvozené lipidy ...90 // Cholesterol ...90 // Kalciferoly ...91 // Vitaminy E ...91 // Ikosanoidy ...92 // Biomembrány ...94 // Vlastnosti biomembrán ...94 // Proteiny v biomembránách ...94 // Sacharidy v biomembránách ...95 // Transport přes biomembrány ...95 // Hnací síly ...96 // Kanálové proteiny ...96 // 10. Metabolismus ...98 // Pojem metabolismus ...98 // Organismy podle druhu výživy ...98 // Organismy podle zdrojů energie ...98 // Organismy podle konečného akceptoru elektronů ...98 // Metabolické dráhy ...99 // Makroergní sloučeniny ...99 // Potřeba ATP ...100 // Tvorba ATP ...101 // Zásoba ATP ...101 // Koloběh energie - od vody k vodě ...101 // 11. Katabolismus glukosy ...103 // Glykolýza ...103 // Reakce glykolýzy ...103 // Anaerobní obnova NAD* ...107 // Mléčné kvašení ...107 // Alkoholové kvašení ...107 // Citrátový cyklus ...109 // Mitochondrie ...109 // Oxidační dekarboxylace pyruvátu ...109 // Enzymy a reakce citrátového cyklu // Transport elektronů // Redoxní enzymové komplexy // Člunkové systémy // Oxidační fosfory láce // Princip oxidační fosforylace // Bilance aerobního metabolismu glukosy // 12. Katabolismus dalších hexos // Fruktosa // Mannosa // Galaktosa // 13. Metabolismus glykogenu // Rozklad glykogenu (glykogenolýza) // Biosyntéza glykogenu // 14. Další metabolické dráhy sacharidů // Glukoneogeneze // Biosyntéza laktosy // Glyoxylátový cyklus // Pentosový cyklus // Syntéza glykoproteinů // 15. Metabolismus lipidů // Lipoproteiny // Odbourávání triacylglycerolů // Lipidy z potravy //
Odbourávání mastných kyselin // Biosyntéza mastných kyselin // Biosyntéza triacylglycerolů // Biosyntéza cholesterolu // Biosyntéza fosfolipidů // Odbourávání sfingolipidů // Ketolátky // 16. Metabolismus proteinů a aminokyselin // Anabolismus proteinů // Katabolismus proteinů // Degradace proteinů z potravy // Degradace tkáňových proteinů // Degradace aminokyselin // Ureosyntetický cyklus // Degradace jednotlivých aminokyselin // Cesta odbouráváním na pyruvát // Cesta odbouráváním na oxalacetát // Cesta odbouráváním na 2-oxoglutarát // Cesta odbouráváním na sukcinyl-CoA // Cesta odbouráváním na acetyl-CoA // Dekarboxylační deriváty aminokyselin // Poruchy odbourávání aminokyselin // Biosyntéza aminokyselin // 17. Metabolismus dalších dusíkatých látek. // Metabolismus nukleotidů // Metabolismus purinových nukleotidů // Metabolismus pyrimidinových nukleotidů // Vznik deoxyribonukleotidů // Odbourávání nukleových kyselin // Metabolismus porfyrinů // Koloběh dusíku v biosféře ...161 // 18. Nukleové kyseliny ...162 // Úvod ...162 // Umístění nukleových kyselin ...162 // Geny a dědičnost ...163 // Dominance a recesivita ...163 // Autozomy a gonozomy ...164 // Genom ...164 // Chemické složení nukleových kyselin ...165 // Dusíkaté báze ...165 // Nukleosidy ...166 // Nukleotidy ...166 // Komplementarita bází ...167 // Dvoušroubovice DNA ...168 // Replikace DNA ...169 // Princip replikace ...169 // Základní kroky replikace ...169 // Další charakteristiky replikace ...170 // Transkripce ...171 // Princip transkripce ...171 // Transkripce u prokaryot ...172 // Transkripce a její regulace u eukaryot ...173 // Translace ...174 // Genetický kód ...174 // Mutace ...175 // Transferová RNA ...175 // Ribozomy ...176 // Fáze translace ...177 // Přenos proteinů ...179 //
Transpozony ...180 // Transpozony II. třídy ...180 // Transpozony I. třídy - retrotranspozony ...180 // Transpozony a mutace ...181 // Význam transpozonů ...181 // Genové techniky ...181 // Izolace nukleových kyselin ...182 // Fragmentace DNA ...182 // Hybridizace DNA a DNA sondy ...184 // DNA čipy ...184 // Syntéza oligonukleotidů ...184 // Polymerasová řetězová reakce ...185 // Reverzní transkripce ...186 // Sekvenování DNA ...186 // Klonování DNA ...188 // 19. Sekundární metabolity ...190 // Glykosidy ...190 // Příklady ...190 // Taniny ...192 // Funkce a význam taninů ...193 // Alkaloidy ...193 // Rozdělení ...194 // Příklady ...194 // Terpeny ...197 // Monoterpeny (C10) ...198 // Seskviterpeny (C15) ...199 // Diterpeny (C20) ...199 // Triterpeny (C ) ...199 // Tetraterpeny (C ) ...199 // Polyterpeny (C„) ...200 // Flavonoidy ...200 // Biologické pigmenty ...201 // Rozdělení a příklady ...201 // Růstové regulátory ...203 // 20.Xenobiochemie ...204 // Xenobiotika ...204 // Příklady xenobiotik ...204 // Biotransformace xenobiotik ...205 // Rejstřík ...208 // Doporučená a použitá literatura ...220
(OCoLC)859739466
cnb002484943

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC