Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
EB
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017
205 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-8687-6 (brožováno)
ISBN 978-80-210-8688-3 (online ; pdf)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 467
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 179-190 a bibliografické odkazy
Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. V úvodu autorka popisuje metody převodu proprií, z nichž některé přebírá z již existující literatury, některé zavádí nově a některé upravuje (zvláště pravidla transkripce z češtiny do ruštiny byla podrobena kritice a upravena). Následně stanovuje, která metoda převodu se hodí pro příslušný typ propria a textový žánr. V přílohách k práci jsou uvedeny nejčastěji používané transkripční a transliterační tabulky. Práce je určena překladatelům, rusistům, bohemistům, novinářům, pracovníkům cestovních agentur a všem, kteří se setkávají s texty obsahujícími cizí ruská a česká propria..
Částečně ruský text, anglické a ruské resumé
001461870
PŘEDMLUVA // 1 ÚVOD 15 // 2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A PROBLEMATICKÝCH ASPEKTŮ 17 // 3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘEVOD VLASTNÍHO JMÉNA (VJ): TYP A FUNKCE VJ, ŽÁNR TEXTU, PŮVOD VJ 20 // 3.1 Typy vlastních jmen 21 // 3.1.1 Chrématonyma 21 // 3.1.1.1 VJ společenských jevů 21 // 3.1.1.2 VJ společenských institucí (ergonyma, někdy též institucionyma) 21 // 3.1.1.3 VJ výsledků společenské činnosti 22 // 3.1.2 Bionyma 22 // 3.1.2.1 Antroponyma 22 // 3.1.2.2 Jména bohů, zvířat a rostlin 23 // 3.1.3 Geonyma 23 // 3.1.3.1 Toponyma 23 // 3.1.3.2 Kosmonyma (astronyma) 24 // 3.1.3.3 Anemonyma 24 // 3.2 Původ vlastního jména 24 // 3.3 Funkce vlastních jmen 25 // 3.4 Textové žánry 26 // 4 MEZITEXTOVÉ OPERACE A PŘEKLADOVÉ TRANSFORMACE 28 // 5 ONYMICKÉ TRANSFORMACE 31 // 5.1 Onymické transformace zaměřené na formu 35 // 5.1.1 Princip zvukové podobnosti - metoda praktické transkripce 35 // 5.1.1.1 Pravidla praktické transkripce z ruštiny do češtiny 39 // 5.1.1.2 Pravidla praktické transkripce z češtiny do ruštiny 39 // 5.1.1.2.1 Problematická místa dosavadních transkripčních pravidel // přepisu z češtiny do ruštiny 40 // 5.1.1.2.2 Nová pravidla praktické transkripce z češtiny do ruštiny 44 // 5.1.1.2.3 Poznámky k česko-ruským a rusko-českým transkripčním // pravidlům 48 // 5.1.2 Princip převodu na základě grafické podobnosti - transliterace 53 // 5.1.2.1 Mezinárodní systém transliterace cyrilského písma ČSN ISO 9 56 // 5.1.2.2 Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky // (Katalogizační norma Národní knihovny ČR) 58 // 5.1.2.3 Ruská státní norma GOST 7.79-2000 59 // 5.1.2.4 Další transliterační systémy 60 // 5.1.2.5 Nekodifikovaná transliterace (tzv. transiit) 61 //
5.1.3 Princip zachování grafické podoby originálu - metoda přímého grafického přenosu (grafická transplantace) 62 // 5.1.3.1 Grafická transplantace v historii 63 // 5.2 Onymické transformace zaměřené na význam 67 // 5.2.1 Princip zohledňující vnitřní formu a význam VJ - metoda kalkování a částečného kalkování 67 // 5.2.2 Princip zohledňující pouze význam - metoda onymické substituce (funkční analogie), deonymizace (explikace, opisný překlad) 69 // 5.2.2.1 Onymická substituce (funkční analogie) 69 // 5.2.2.2 Deonymizace (explikace, opisný překlad, vynechání VJ) 69 // 5.2.3 Princip zachování formální podoby propria a jeho významu - metoda rozšíření informačního základu (doplnění), uvedení poznámky pod čarou, zdvojený převod 70 // 5.2.3.1 Rozšíření informačního základu, uvedení poznámky pod čarou 70 // 5.2.3.2 Metoda zdvojeného převodu 71 // 5.3 Domestikační (substituční) onymické transformace 72 // 5.3.1 Princip libozvučnosti - metoda eufonického přizpůsobení cílovému jazyku 73 // 5.3.2 Princip zachování totožnosti - metoda omezení variantnosti VJ 74 // 5.3.3 Princip využití onymických zdrojů přijímajícího jazyka - metoda onymické a etymologické záměny, vytvoření neologismu 74 // 5.3.3.1 Metoda onymické záměny 74 // 5.3.3.2 Metoda etymologické záměny 75 // 5.3.3.3 Vytvoření neologismu 76 // 5.3.4 Princip zachování historické tradice - metoda konsenzuálního a uzuálního převodu, precedens původního překladu 77 // 5.3.5 Princip přizpůsobení VJ gramatickému a morfologickému systému přijímajícího jazyka - hybridní metoda, metoda adaptace, metoda morfologizace, větněčlenská záměna 79 // 5.3.5.1 Hybridní metoda 79 // 5.3.5.2 Metoda adaptace 79 // 5.3.5.3 Metoda větněčlenské záměny 80 //
5.4 Exotizační onymické transformace 81 // 5.4.1 Princip využití vzdělávacího potenciálu překladové literatury - exotizace textu 81 // 5.4.2 Princip zachování výchozí podoby VJ - metoda vyhledání původní podoby VJ 81 // 5.5 Volba správné metody převodu 82 // 5.5.1 Volba mezi zachováním významu a vnější formy 82 // 5.5.2 Volba mezi zachováním vnitřní formy a významu 83 // 6 CHRÉMATONYMA 85 // 6.1 Vlastní jména společenských jevů 87 // 6.1.1 Chrononyma 87 // 6.1.2 Akcionyma 88 // 6.1.3 Faleronyma 89 // 6.1.3.1 Akademické tituly a hodnosti 89 // 6.1.3.2 Ceny a diplomy 90 // 6.2 Vlastní jména společenských institucí 91 // 6.2.1 VJ vojenských a politických institucí, zájmových hnutí 91 // 6.2.2 VJ správních, zákonodárných, administrativních institucí 92 // 6.2.3 VJ školských, kulturních, vědeckých, zdravotnických institucí 92 // 6.2.4 VJ uměleckých skupin 93 // 6.2.5 Logonyma 93 // 6.2.5.1 Obecná pravidla převodu 94 // 6.2.5.2 Převod organizačně právního statusu firmy (s. r. o., a. s.) 94 // 6.2.5.3 Překlad klasifikátorů (apelativ označujících druh objektu) v názvech // společností 96 // 6.2.5.4 Anglická slova v českých/ruských názvech 96 // 6.2.5.5 Zkratky v názvech firem 97 // 6.2.5.6 Netypické ortografické prvky v názvech (apostrofy, malá písmena apod.) 98 // 6.3 Vlastní jména výsledků společenské činnosti 98 // 6.3.1 Dokumentonyma (aktonyma) 98 // 6.3.2 Ideonyma 99 // 6.3.3 Vlastní jména periodik 100 // 6.3.4 Pragmatonyma 191 // 6.3.4.1 Pragmatonyma jedinečné produkce 101 // 6.3.4.2 Pragmatonyma sériové výroby 102 // 7 BIONYMA 107 // 7.1 Převod křestních jmen 119 // 7.1.1 Adaptace křestních jmen 112 // 7.1.1.1 Náhrada české koncovky -č/-b ruskou koncovkou -?/-? u ženských křestních jmen 112 //
7.1.1.2 Náhrada ruské koncovky -??, -?? českou koncovkou -ieu ženských křestních jmen 113 // 7.1.2 Skloňování ruských transkribovaných křestních jmen v češtině 115 // 7.1.3 Převod hypokoristik (derivátů řestních jmen) - omezení variantnosti 116 // k 7.1.3.1 Omezení variantnosti u derivátů křestních jmen 117 // 7.1.3.2 Problémy s převodem expresivních derivačních sufixů // u křestních jmen 118 // 7.2 Převod přezdívek, nomen omen (mluvících jmen) a jmen domácích zvířat 119 // 7.2.1 Mluvící jména a přezdívky 119 // 7.2.2 Jména domácích zvířat 121 // 7.3 Převod ruských patronym a českého slova pan/paní 122 // 7.3.1 Vyjádření úcty a překlad českého slova „pan“ 122 // 7.3.2 Vyjádření familiárnosti 123 // 7.4 Převod příjmení (bez relevantní sémantické hodnoty) 123 // 7.4.1 Zapojení českých příjmení do ruského tvaroslovného systému 124 // 7.4.1.1 Některé zvláštnosti skloňování transkripčně přejatých příjmení.124 // 7.4.1.2 Převod českých příjmení na -ský, -cký; -ská, -cká do ruštiny 125 // 7.4.1.2.1 Mužská česká příjmení na -ský, -cký 125 // 7.4.1.2.2 Ženská česká příjmení na -ská, -cká 125 // 7.4.1.3 Převod českých příjmení na -ý; -á do ruštiny 126 // 7.4.1.3.1 Mužská česká příjmení končící na -ý 126 // 7.4.1.3.2 Ženská česká příjmení končící na -á 128 // 7.4.2 Zapojení ruských příjmení do českého tvaroslovného systému 129 // 7.4.2.1 Převod a skloňování ruských mužských příjmení v češtině 129 // 7.4.2.2 Převod a skloňování ruských ženských příjmení v češtině (problematika přechylování) 130 // 7.4.2.3 Shrnutí 137 // 7.4.3 Rodová jména 138 // 7.5 Převod jmen příslušníků třetích zemí v česko-ruských textech 138 //
7.5.1 Jména příslušníků třetích zemí v ruských textech a jejich převod do češtiny 138 // 7.5.2 Jména příslušníků třetích zemí v českých textech a jejich převod // do ruštiny 139 // 7.5.3 Převod jmen, u nichž národnost nositele neodpovídá podobě jména 140 // 7.6 Převod antroponymických komponentů v jiných onymických kategoriích 141 // 7.6.1 Antroponyma v názvech výrobků a cen 141 // 7.6.2 Antroponyma v názvech institucí 142 // 7.6.3 Překlad ruského slova «???» v ergonymech 142 // 7.6.4 Antroponyma ve frazeologii a idiomatice 143 // 7.7 Převod jmen biblických a mytologických postav, jmen svátých a monarchů 143 // 7.7.1 Jména biblických a mytologických postav, světců a významných církevních // činitelů 143 // 7.7.2 Jména monarchů 144 // 7.8 Převod jmen známých osobností, pohádkových, filmových, knižních hrdinů .145 // 7.9 Převod etnonym a jmen obyvatelských 146 // 7.10 Převod theonym (jmen bohů) 146 // 7.11 Převod fytonym (jmen rostlin) 146 // 7.11.1 Odborné botanické názvosloví, lidové názvy 147 // 7.11.2 Historickogeografické názvy 148 // 8 GEONYMA 149 // 8.1 Toponyma 149 // 8.1.1 Exonyma a problém standardizace 150 // 8.1.2 Obecné zásady převodu toponym 151 // 8.1.2.1 Překlad apelatívni části toponym 152 // 8.1.2.2 Překlad názvů administrativních jednotek České republiky a Ruské federace 152 // 8.1.3 Převod vybraných druhů toponym 155 // 8.1.3.1 Názvy států 155 // 8.1.3.2 Názvy obcí (měst, městysů a vesnic) 156 // 8.1.3.3 Názvy ulic a náměstí 156 // 8.1.3.3.1 Transkripce názvů ulic a náměstí 157 // 8.1.3.3.2 Kalkování názvů ulic a náměstí 157 // 8.1.3.3.3 Rozšíření informačního základu při převodu názvů ulic a náměstí 158 // 8.1.3.3.4 Užití zdvojeného převodu názvů ulic a náměstí 158 //
8.1.3.3.5 Užití exonym pro převod názvů ulic a náměstí 158 // 8.1.3.3.6 Správný zápis adresy 158 // 8.1.3.4 Oikonyma, urbanonyma (názvy osídlených objektů) 158 // 8.1.3.5 Hydronyma a názvy ostrovů 160 // 8.1.3.6 Oronyma (názvy pohoří, hor a kopců) 161 // 8.1.3.7 Názvy zeměpisných, turistických a etnografických regionů 161 // 8.1.3.8 Honorifikační toponyma (toponyma s antroponymickou složkou) 162 // 8.1.3.9 Toponymické komponenty jiných názvů 162 // 8.2 Astronyma 162 // 8.3 Anemonyma 163 // 8.4 Zapojení přejatých toponym do morfosyntaktických vztahů přijímajícího jazyka 163 // 8.4.1 Skloňování toponym končících na samohlásku 163 // 8.4.2 Skloňování toponym končících na souhlásku 164 // 8.4.3 Skloňování dvouslovných toponym a toponym s předložkou 164 // 8.5 Specifika pravopisu přejatých toponym 165 // 9 ZÁVĚR 168 // 10 ??? 170 // 11 SUMMARY 175 // 12 BIBLIOGRAFIE 179 // 12.1 Sekundární literatura 179 // 12.2 Normativní literatura a slovníky 182 // 12.3 Používané webové stránky 182 // 12.4 Primární citované prameny 183 // 13 PŘÍLOHY (TRANSKRIPČNÍ A TRANSLITERAČNÍ PRAVIDLA) 191 // Příloha č. 1 - Srovnávací tabulka transkripčních pravidel pro přepis z ruské // cyrilice do české a anglické latinky 191 // Příloha č. 2 - Pravidla praktické transkripce z češtiny do ruštiny 195 // Příloha č. 3 - Transliterační pravidla dle normy ČSN ISO 9 201 // Příloha č. 4 - Transliterační pravidla dle Katalogizační normy Národní // knihovny ČR 202 // Příloha č. 5a - Transliterační pravidla dle normy GOST 7.79-2000 (GOST-A) 204 // Příloha č. 5b - Transliterační pravidla dle normy GOST 7.79-2000 (GOST-B) 205
(OCoLC)1015199935
cnb002929081

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC