Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017
205 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8687-6 (brožováno)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 467
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 179-190 a bibliografické odkazy
Částečně ruský text, anglické a ruské resumé
001461870
Obsah // PŘEDMLUVA ...? // 1 ÚVOD...15 // 2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A PROBLEMATICKÝCH ASPEKTŮ ...17 // 3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘEVOD VLASTNÍHO JMÉNA (VJ): TYP A FUNKCE VJ, // ŽÁNR TEXTU, PŮVOD VJ ...20 // 3.1 Typy vlastních jmen ...21 // 3.1.1 Chrématonyma ...21 // 3.1.1.1 VJ společenských jevů ...21 // 3.1.1.2 VJ společenských institucí (ergonyma, někdy též institucionyma) .21 // 3.1.1.3 VJ výsledků společenské činnosti ...22 // 3.1.2 Bionyma ...22 // 3.1.2.1 Antroponyma ...22 // 3.1.2.2 Jména bohů, zvířat a rostlin ...23 // 3.1.3 Geonyma ...23 // 3.1.3.1 Toponyma ...23 // 3.1.3.2 Kosmonyma (astronyma)...24 // 3.1.3.3 Anemonyma ...24 // 3.2 Původ vlastního jména ...24 // 3.3 Funkce vlastních jmen ...25 // 3.4 Textové žánry ...26 // 4 MEZITEXTOVÉ OPERACE A PŘEKLADOVÉ TRANSFORMACE...28 // 5 ONYMICKÉ TRANSFORMACE...31 // 5.1 Onymické transformace zaměřené na formu ...35 // 5.1.1 Princip zvukové podobnosti - metoda praktické transkripce ...35 // 5.1.1.1 Pravidla praktické transkripce z ruštiny do češtiny...39 // 5.1.1.2 Pravidla praktické transkripce z češtiny do ruštiny...39 // 5.1.1.2.1 Problematická místa dosavadních transkripčních pravidel // přepisu z češtiny do ruštiny ...40 // 5.1.1.2.2 Nová pravidla praktické transkripce z češtiny do ruštiny ...44 // 5.1.1.2.3 Poznámky ? česko-ruským a rusko-českým transkripčním // pravidlům...48 // 5.1.2 Princip převodu na základě grafické podobnosti - transliterace...53 //
5.1.2.1 Mezinárodní systém transliterace cyrilského písma ČSN ISO 9...56 // 5.1.2.2 Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky // (Katalogizační norma Národní knihovny ČR) ...58 // 5.1.2.3 Ruská státní norma GOST 7.79-2000 ...59 // 5.1.2.4 Další transliterační systémy...60 // 5.1.2.5 Nekodifikovaná transliterace (tzv. transiit) ...61 // 5.1.3 Princip zachování grafické podoby originálu - metoda přímého grafického // přenosu (grafická transplantace) ...62 // 5.1.3.1 Grafická transplantace v historii ...63 // 5.2 Onymické transformace zaměřené na význam...67 // 5.2.1 Princip zohledňující vnitřní formu a význam VJ - metoda kalkování // a částečného kalkování...67 // 5.2.2 Princip zohledňující pouze význam - metoda onymické substituce // (funkční analogie), deonymizace (explikace, opisný překlad) ...69 // 5.2.2.1 Onymická substituce (funkční analogie) ...69 // 5.2.2.2 Deonymizace (explikace, opisný překlad, vynechání VJ) ...69 // 5.2.3 Princip zachování formální podoby propria a jeho významu - metoda rozšíření informačního základu (doplnění), uvedení poznámky // pod čarou, zdvojený převod ...70 // 5.2.3.1 Rozšíření informačního základu, uvedení poznámky pod čarou...70 // 5.2.3.2 Metoda zdvojeného převodu ...71 // 5.3 Domestikační (substituční) onymické transformace...72 // 5.3.1 Princip libozvučnosti - metoda eufonického přizpůsobení cílovému jazyku ...73 //
5.3.2 Princip zachování totožnosti - metoda omezení variantnosti VJ...74 // 5.3.3 Princip využití onymických zdrojů přijímajícího jazyka - metoda // onymické a etymologické záměny, vytvoření neologismu ...74 // 5.3.3.1 Metoda onymické záměny ...74 // 5.3.3.2 Metoda etymologické záměny ...75 // 5.3.3.3 Vytvoření neologismu ...76 // 5.3.4 Princip zachování historické tradice - metoda konsenzuálního // a uzuálního převodu, precedens původního překladu ...77 // 5.3.5 Princip přizpůsobení VJ gramatickému a morfologickému systému // přijímajícího jazyka - hybridní metoda, metoda adaptace, metoda morfologizace, větněčlenská záměna...79 // 5.3.5.1 Hybridní metoda ...79 // 5.3.5.2 Metoda adaptace...79 // 5.3.5.3 Metoda větněčlenské záměny...80 // 5.4 Exotizační onymické transformace ...81 // 5.4.1 Princip využití vzdělávacího potenciálu překladové literatury // - exotizace textu ...81 // 5.4.2 Princip zachování výchozí podoby VJ - metoda vyhledání původní // podoby VJ ...81 // 5.5 Volba správné metody převodu...82 // 5.5.1 Volba mezi zachováním významu a vnější formy...82 // 5.5.2 Volba mezi zachováním vnitřní formy a významu ...83 // 6 CHRÉMATONYMA ...85 // 6.1 Vlastní jména společenských jevů...87 // 6.1.1 Chrononyma ...87 // 6.1.2 Akcionyma ...88 // 6.1.3 Faleronyma...89 // 6.1.3.1 Akademické tituly a hodnosti...89 // 6.1.3.2 Ceny a diplomy ...90 // 6.2 Vlastní jména společenských institucí ...91 //
6.2.1 VJ vojenských a politických institucí, zájmových hnutí ...91 // 6.2.2 VJ správních, zákonodárných, administrativních institucí ...92 // 6.2.3 VJ školských, kulturních, vědeckých, zdravotnických institucí ...92 // 6.2.4 VJ uměleckých skupin ...93 // 6.2.5 Logonyma...93 // 6.2.5.1 Obecná pravidla převodu ...94 // 6.2.5.2 Převod organizačně právního statusu firmy (s. r. o., a. s.) .94 // 6.2.5.3 Překlad klasifikátorů (apelativ označujících druh objektu) v názvech // společností...96 // 6.2.5.4 Anglická slova v českých/ruských názvech...96 // 6.2.5.5 Zkratky v názvech firem ...97 // 6.2.5.6 Netypické ortografické prvky v názvech (apostrofy, malá písmena // apod.) ...98 // 6.3 Vlastní jména výsledků společenské činnosti...98 // 6.3.1 Dokumentonyma (aktonyma) ...98 // 6.3.2 Ideonyma ...99 // 6.3.3 Vlastní jména periodik ...100 // 6.3.4 Pragmatonyma ...191 // 6.3.4.1 Pragmatonyma jedinečné produkce ...101 // 6.3.4.2 Pragmatonyma sériové výroby ...102 // 7 BIONYMA...107 // 7.1 Převod křestních jmen ...119 // 7.1.1 Adaptace křestních jmen...112 // 7.1.1.1 Náhrada české koncovky -č/-bruskou koncovkou -?/-? // u ženských křestních jmen...112 // 7.1.1.2 Náhrada ruské koncovky -??, -?? českou koncovkou -ieu ženských // křestních jmen...113 // 7.1.2 Skloňování ruských transkribovaných křestních jmen v češtině ...115 // 7.1.3 Převod hypokoristik (derivátů řestních jmen) - omezení variantnosti .116 //
k 7.1.3.1 Omezení variantnosti u derivátů křestních jmen ...117 // 7.1.3.2 Problémy s převodem expresivních derivačních sufixů // u křestních jmen...118 // 7.2 Převod přezdívek, nomen omen (mluvících jmen) a jmen domácích zvířat ...119 // 7.2.1 Mluvící jména a přezdívky...119 // 7.2.2 Jména domácích zvířat ...121 // 7.3 Převod ruských patronym a českého slova pan/paní ...122 // 7.3.1 Vyjádření úcty a překlad českého slova „pan“ ...122 // 7.3.2 Vyjádření familiárnosti ...123 // 7.4 Převod příjmení (bez relevantní sémantické hodnoty) ...123 // 7.4.1 Zapojení českých příjmení do ruského tvaroslovného systému ...124 // 7.4.1.1 Některé zvláštnosti skloňování transkripčně přejatých příjmení.124 // 7.4.1.2 Převod českých příjmení na -ský, -cký; -ská, -cká do ruštiny...125 // 7.4.1.2.1 Mužská česká příjmení na -ský, -cký ...125 // 7.4.1.2.2 Ženská česká příjmení na -ská, -cká ...125 // 7.4.1.3 Převod českých příjmení na -ý; -á do ruštiny ...126 // 7.4.1.3.1 Mužská česká příjmení končící na -ý ...126 // 7.4.1.3.2 Ženská česká příjmení končící na -á...128 // 7.4.2 Zapojení ruských příjmení do českého tvaroslovného systému ...129 // 7.4.2.1 Převod a skloňování ruských mužských příjmení v češtině ...129 // 7.4.2.2 Převod a skloňování ruských ženských příjmení v češtině//
(problematika přechylování)...130 // 7.4.2.3 Shrnutí...137 // 7.4.3 Rodovájména ...138 // 7.5 Převod jmen příslušníků třetích zemí v česko-ruských textech ...138 // 7.5.1 Jména příslušníků třetích zemí v ruských textech a jejich převod // do češtiny...138 // 7.5.2 Jména příslušníků třetích zemí v českých textech a jejich převod // do ruštiny ...139 // 7.5.3 Převod jmen, u nichž národnost nositele neodpovídá podobě jména ...140 // 7.6 Převod antroponymických komponentů v jiných onymických kategoriích ...141 // 7.6.1 Antroponyma v názvech výrobků a cen ...141 // 7.6.2 Antroponyma v názvech institucí...142 // 7.6.3 Překlad ruského slova «???» v ergonymech...142 // 7.6.4 Antroponyma ve frazeologii a idiomatice ...143 // 7.7 Převod jmen biblických a mytologických postav, jmen svátých a monarchů .143 // 7.7.1 Jména biblických a mytologických postav, světců a významných církevních // činitelů ...143 // 7.7.2 Jména monarchů ...144 // 7.8 Převod jmen známých osobností, pohádkových, filmových, knižních hrdinů .145 // 7.9 Převod etnonym a jmen obyvatelských ...146 // 7.10 Převod theonym (jmen bohů) ...146 // 7.11 Převod fytonym (jmen rostlin) ...146 // 7.11.1 Odborné botanické názvosloví, lidové názvy ...147 // 7.11.2 Historickogeografické názvy ...148 // 8 GEONYMA ...?...149 // 8.1 Toponyma...149 // 8.1.1 Exonyma a problém standardizace ...150 // 8.1.2 Obecné zásady převodu toponym ...151 //
8.1.2.1 Překlad apelatívni části toponym ...152 // 8.1.2.2 Překlad názvů administrativních jednotek České republiky // a Ruské federace ...152 // 8.1.3 Převod vybraných druhů toponym...155 // 8.1.3.1 Názvy států...155 // 8.1.3.2 Názvy obcí (měst, městysů a vesnic) ...156 // 8.1.3.3 Názvy ulic a náměstí...156 // 8.1.3.3.1 Transkripce názvů ulic a náměstí ...157 // 8.1.3.3.2 Kalkování názvů ulic a náměstí ...157 // 8.1.3.3.3 Rozšíření informačního základu při převodu názvů ulic // a náměstí ...158 // 8.1.3.3.4 Užití zdvojeného převodu názvů ulic a náměstí...158 // 8.1.3.3.5 Užití exonym pro převod názvů ulic a náměstí ...158 // 8.1.3.3.6 Správný zápis adresy ...158 // 8.1.3.4 Oikonyma, urbanonyma (názvy osídlených objektů) ...158 // 8.1.3.5 Hydronyma a názvy ostrovů...160 // 8.1.3.6 Oronyma (názvy pohoří, hor a kopců) ...161 // 8.1.3.7 Názvy zeměpisných, turistických a etnografických regionů ...161 // 8.1.3.8 Honorifikační toponyma (toponyma s antroponymickou složkou) 162 // 8.1.3.9 Toponymické komponenty jiných názvů ...162 // 8.2 Astronyma ...162 // 8.3 Anemonyma ...163 // 8.4 Zapojení přejatých toponym do morfosyntaktických vztahů přijímajícího // jazyka ...163 // 8.4.1 Skloňování toponym končících na samohlásku ...163 // 8.4.2 Skloňování toponym končících na souhlásku ...164 // 8.4.3 Skloňování dvouslovných toponym a toponym s předložkou ...164 // 8.5 Specifika pravopisu přejatých toponym...165 // 9 ZÁVĚR ...168 // 10 ??? ...170 // 11 SUMMARY...175 // 12 BIBLIOGRAFIE ...179 // 12.1 Sekundární literatura ...179 // 12.2 Normativní literatura a slovníky ...182 // 12.3 Používané webové stránky ...182 // 12.4 Primární citované prameny...183 // 13 PŘÍLOHY (TRANSKRIPČNÍ A TRANSLITERAČNÍ PRAVIDLA) ...191 //
Příloha č. 1 - Srovnávací tabulka transkripčních pravidel pro přepis z ruské // cyrilice do české a anglické latinky ...191 // Příloha č. 2 - Pravidla praktické transkripce z češtiny do ruštiny ...195 // Příloha č. 3 - Transliterační pravidla dle normy ČSN ISO 9 ...201 // Příloha č. 4 - Transliterační pravidla dle Katalogizační normy Národní // knihovny ČR...202 // Příloha č. 5a - Transliterační pravidla dle normy GOST 7.79-2000 (GOST-A) ...204 // Příloha č. 5b - Transliterační pravidla dle normy GOST 7.79-2000 (GOST-B)...205
(OCoLC)1015199935
cnb002929081

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC