Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
EB
První vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
238 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3750-1 (brožováno)
ISBN 9788024637600 (ebook)
ISBN 802463760X (ebook)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
001462080
OBSAH // Úvod 9 // 1. MORFEMATIKA I3 // 1.1 Základní pojmy 14 // 1.1.1 Úroveň morfů (a morfémů) 14 // 1.1.2 Morfy vs. morfémy 15 // 1.1.3 Alomorfy 15 // 1.2 Typologie morf(ém)ů 16 // 1.2.1 Nulový morf 17 // 1.2.2 Předpony (prefixy) 19 // 1.2.2.1 Slovotvorné předpony 19 // 1.2.2.2 Tvarotvorné předpony 20 // 1.2.3 Kořenové morfémy 21 // 1.2.4 Přípony (sufixy) 21 // I.2.4.I Slovotvorné přípony 22 // I.2.4.2 Kmenotvorné přípony 22 // I.2.4.3 Tvarotvorné přípony 25 // I.2.5 Postfixy 30 // 1.2.6 Interfíxy 30 // I.2.7 Lexikální morf(ém)y 31 // 1.? Morfematický rozbor 31 // Cvičení a řešení 36 // 2. SLOVOTVORBA 43 // 2.1 Podstata tvoření slov 44 // 2.2 Slovotvorné vztahy a prostředky 44 // 2.2.1 Fundace, motivace 44 // 2.2.2 Slovotvorný základ a slovotvorný formant // 2.2.2.1 Hláskové alternace 46 // 2.2.3 Slovotvorné afixy 46 // 2.3 Slovotvorné způsoby a postupy 46 // 2.3.I Derivace 47 // 2.3.2 Kompozice 48 // 2.3.? Konverze 48 // 2.3.4 Reflexivizace 48 // 2.3.5 Slovotvorné úpravy 48 // 2.3.5.1 Univerbizace 49 // 2.3.5.2 Abreviace 49 // 2.3.6 Další možná klasifikace 49 // 2.4 Onomaziologické kategorie 51 // 2.5 Popis slovotvorného systému 51 // 2.5.1 Tvoření podstatných jmen 52 // 2.5.2 Tvoření přídavných jmen 53 // 2.5.3 Tvoření sloves 54 // 2.5.4 Tvoření příslovcí 54 // 2.6 Slovotvorný rozbor 55 Cvičení a řešení 57 // 3. MORFOLOGIE---67 // 3.1 Ohýbání (flexe)---68 // 3.2 Jména a skloňování (deklinace)-69
// 3.2.1 Morfologické kategorie jmen---69 // 3.2.2 Deklinační systém češtiny---70 // 3.2.3 Poznámky ? významovému třídění jmenných slovních druhů---71 // 3.2.4 Přehled vyjadřovaných morfologických kategorií u zájmen a číslovek-73 // 3.2.5 Příklady morfologického rozboru jmen---75 // 3.3 Slovesa a časování (konjugace)-75 // 3.3.1 Typy tvarů ve slovesném paradigmatu---75 // 3.3.2 Morfologické kategorie sloves--77 // 3.3.3 Konjugační systém češtiny---79 // 3.3.4 Příklady morfologického rozboru sloves-81 // 3.4 Neohebné slovní druhy---82 // 3.4.1 Příslovce---82 // 3.4.2 Předložky---83 // 3.4.3 Spojky---84 // 3.4.4 Částice---84 // 3.4.5 Citoslovce--85 // 3.4.6 Příklady morfologického rozboru neohebných slov--85 // Cvičení a řešení---87 // 4. SYNTAX---97 // 4.1 Věta a výpověď---98 // 4.1.1 Popis stavby věty---99 // 4.1.2 Vztahy mezi větnými členy---100 // 4.1.2.1 Vztahy sémantické---100 // 4.1.2.2 Vztahy formálně syntaktické---102 // 4.1.3 Několikanásobné, komplexní, postupně determinující a víceslovné větné členy---103 // 4.1.4 Větné členy---104 // 4.1.4.1 Přísudek---104 // 4.1.4.2 Podmět---105 // 4.1.4.3 Předmět---106 // 4.1.4.4 Příslovečné určení---107 // 4.1.4.5 Doplněk---111 // 4.1.4.6 Přívlastek---111 // 4.1.5 Závislostní strom---112 // 4.2 Souvětí---115 // 4.2.1 Souvětí podřadné a souřadné---115 // 4.2.2 // 4-2.3 // 4-2.4 // 4-3 // 5- // 6. // 7- // 8. // 8.1 // 8.2
9- // Významové vztahy mezi souřadně spojenými větami-116 // Schematické znázornění stavby souvětí---117 // Syntaktický rozbor útvarů s přímou řečí-119 // Příklad syntaktického rozboru-121 // Cvičení a řešení-127 // KOMPLEXNÍ ROZBORY A ŘEŠENÍ---I47 // CVIČENÍ Z NORMATIVNÍ MLUVNICE A ŘEŠENÍ---181 // KOREKTURNÍ PRAVOPISNÁ CVIČENÍ A ŘEŠENÍ---I93 // TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK---203 // S věcným řazením hesel--204 // S abecedním řazením hesel-219 // DOPORUČENÁ LITERATURA---235
(OCoLC)1019666526
cnb002933070

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC