Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
I. vydání
Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2016
790 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7204-930-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001462224
1. ZÁKLADNÍ POJMY PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 5 // 1.1 Nemovitá věc, stavba, pozemek 5 // 1.1.1 Nemovité věci resp. nemovitosti podle občanského zákoníku 5 // 1.1.2 Stavby podle stavebního zákona 8 // 1.1.3 Stavby podle zákona o oceňování majetku 9 // 1.1.4 Změny staveb, jejich údržba a demolice 11 // 1.1.5 Pozemky podle zákona o oceňování majetku a podle stavebního zákona 12 // 1.2 Součást a příslušenství 13 // 1.3 VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ 16 // 1.3.1 Stav před novelou OZvroce 1991 16 // 1.3.2 Stav po první novele OZ (1991 -1998) 17 // 1.3.3 Stav po novele OZ 1998, do roku 2013 21 // 1.3.4 Držba, vlastnictví a spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 23 // 1.3.5 Bývalé osobní užívání pozemku 28 // 1.4 Podlaží, podkroví 28 // 1.5 Podlahová a obytná plocha 30 // 1.6 Zastavěná plocha 31 // 1.6.1 Zastavěná plocha pro oceňování podle současných předpisů 31 // 1.6.2 Zastavěná plocha pro oceňování ve stopcenách 34 // 1.7 Obestavěný prostor stavby 34 // 1.7.1 Obestavěný prostor podle ČSN 73 4055 34 // 1.7.2 Obestavěný prostor při oceňování ve stopcenách 37 // 1.7.3 Obestavěný prostor podle vyhlášky č. 178/1994 Sb. až č. 441/2013 Sb 38 // 1.7.4 Obestavěný prostor podle DIN 277/1950 40 // 1.8 Byty a nebytové prostory (provozní místnosti) 40 // 1.8.1 Pojem nebytové prostory (provozní místnosti) do 31. 12. 1992 40 // 1.8.2 Pojem provozní místnosti od 1. 1. 1993 41 // 1.8.3 Pojem bytu a nebytového prostoru podle vyhlášky č. 178/1994 Sb 41 // 1.8.4 Byt a nebytový prostor podle zákona o oceňování majetku 42 // 1.8.5 Byt podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 42 // 1.8.6 Byt a nebytový prostor podle zákona č. 72/1994 Sb. resp. NOZ 42 // 1.8.7 Obytná místnost 42 //
1.9 Obytný dům, bytový dům a dům s nájemními byty 44 // 1.9.1 Budova 44 // 1.9.2 Obytný dům 44 // 1.9.3 Bytový dům 47 // 1.9.4 Dům s nájemními byty (nájemní dům) 47 // 1.10 Rodinný domek a rodinný dům 48 // 1.10.1 Rodinný domek 48 // 1.10.1.1 Rodinný domek podle býv. zákona o hospodaření s byty a dřívějšího znění OZ 48 // 1.10.1.2 Rodinný domek podle některých dalších dřívějších předpisů 49 // 1.10.2 Rodinný dům 50 // 1.11 Byt, bytový dům, rodinný dům podle zákona o DPH 51 // 1.12 Stavby pro individuální resp. rodinnou rekreaci 51 // 1.12.1 Stav před novelizací stavebního zákona (do 30. 6. 1998) 5 / // 1.12.2 Stav po novelizaci stavebního zákona z roku 1998 52 // 1.12.3 Stav podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (od 1. 1. 2007) // 1.12.4 Stavby pro individuální rekreaci podle oceňovací vyhlášky od 1. 1. 2007 // 1.12.5 Stavba pro rodinnou rekreaci podle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb // 1.12.6 Stavba pro rodinnou rekreaci podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb // 1.13 Cena a hodnota // 1.13.1 Obecně 53 // 1.13.2 Cena a hodnota 54 // 1.13.3 Cena zjištěná (administrativní, úřední) 54 // 1.13.4 Cena pořizovací 59 // 1.13.5 Cena reprodukční 60 // 1.13.6 Věcná hodnota 60 // 1.13.7 Výnosová hodnota 60 // 1.13.8 Cena obvyklá (obecná, tržní) 61 // 1.13.9 Výchozí cena 65 // 1.13.10 Stopcena 66 // 1.13.11 Jednotková cena, základní cena 66 // 1.13.12 Goodwill 66 // 1.13.13 Koeficient prodejnosti 66 // // 1.13.14 Konstrukční prvek, konstrukce a vybavení 67 // 1.13.15 Cenový podíl konstrukčního prvku, konstrukce, vybavení 67 // 1.13.16 Prvky dlouhodobé a krátkodobé životnosti 67 // 1.14 Základní metody oceňování nemovitého majetku 68 // 2. PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ A OHLEDÁNÍ NEMOVITOSTÍ 71 // 2.1 Obecně k podkladům pro ocenění 71 //
2.2 Katastr nemovitostí 72 // 2.2.1 Stručná historie katastru nemovitostí 72 // 2.2.2 Současný stav katastru nemovitostí 75 // 2.3 Pozemková kniha 89 // 2.4 Podklady z dálkového průzkumu Země 91 // Letecké snímky barevné 92 // Letecké snímky barevné s pásmem NIR 92 // Družicové snímky 93 // 2.5 Ohledání nemovitostí pro ocenění 95 // 2.5.1 Praktické rady pro ohledání 95 // 2.5.2 Pomůcky k měření 99 // 2.5.3 Vztahy pro výpočet podlahových a zastavěných ploch 102 // 2.5.4 Výpočty obestavěného prostoru 105 // 2.5.5 Měření nemovitostí pro účely ocenění podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 109 // 3. ZJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍ HODNOTY STAVBY PŘI NÁKLADOVÉM OCENĚNÍ 113 // 3.1 Úvodem 113 // 3.2 Cenové indexy 113 // 3.3 Cenové podíly stavebních konstrukcí 116 // 3.3.1 Obecně o cenových podílech konstrukcí 116 // 3.3.2 Cenové podíly prvků staveb podle publikace „ Oceňování nemovitostí" z roku 1976 123 // 3.3.3 Cenové podíly konstrukcí a vybavení staveb podle vyhlášky č. 441/2013 Sb 132 // 3.4 Cena za stavebné technickou hodnotu (reprodukční cena) 144 // 3.4.1 Individuální cenová kalkulace 144 // 3.4.2 Podrobný položkový rozpočet 146 // 3.4.3 Souhrnný rozpočet 147 // 3.4.4 Metody agregovaných položek 148 // 3.4.5 Propočet ceny 150 // 3.5 Zjištění výchozí ceny stavby podle oceňovací vyhlášky 158 // 3.5.1 Obecně 158 // 3.5.2 Výpočet cenového (objemového) podílu konstrukcí neuvedených 172 // 3.5.3 Úprava koeficientem K4 podle vyhlášky č. 441/2013 Sb 177 // 3.6 Bodovací metodika zjištění ceny objektu 180 // 3.7 Zjištění ceny na základě obytné plochy stavby 187 // 3.8 Oceňování rozestavených staveb 191 // 3.8.1 Metodika oceňování rozestavěných staveb 191 // 3.8.2 Rozestavěná stavba - bodovací metodika (vyhlášky č. 128/1984 Sb. až č. 393/1991 Sb.) 192 //
3.8.3 Rozestavěná stavba - cenové podíly konstrukcí (postup při oceněni podle THU) 194 // 3.8.4 Rozestavěná stavba - výpočet podle vyhlášky č. 441/2013 Sb 195 // 3.9 Oceňování staveb určených k odstranění 196 // 4. ŽIVOTNOST STAVEB 199 // 4.1 Všeobecně k životnosti staveb 199 // 4.2 Předpokládaná životnost 201 // 4.2.1 Předpokládaná životnost dle literatury 201 // 4.2.2 Předpokládaná životnost dle ČSN 73 0031 207 // 4.2.3 Předpokládaná životnost podle cenových předpisů 207 // 4.3 Životnost přestárlých staveb 208 // 4.3.1 Obecně k určování životnosti přestárlých staveb 208 // 4.3.2 Smejkalova bodovací metoda 209 // 4.3.3 Kubická metoda pro zjištění životnosti staveb 213 // 5. OPOTŘEBENÍ STAVEB 227 // 5.1 VŠEOBECNĚ K OPOTŘEBENÍ STAVEB 227 // 5.2 Klasické metody výpočtu opotřebení 228 // 5.2.1 Metoda lineární 228 // 5.2.2 Kusýnova metoda 231 // 5.2.3 Metoda Kusýn - Röttingerova 231 // 5.2.4 Rossova metoda 231 // 5.2.5 Metoda kvadratická (Eytelweinova, Stárková) 232 // 5.2.6 Metoda semikvadratická (Ungerova, A belesova) 234 // 5.2.7 Metoda lineární se zbytkem 235 // 5.2.8 Metoda logaritmická 235 // 5.2.9 Porovnání klasických metod výpočtu opotřebení 235 // 5.3 Analytické metody výpočtu opotřebení staveb 236 // 5.3.1 Obecně 236 // 5.3.2 Výpočet opotřebení staveb podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 236 // 5.4 Výpočet opotřebení u staveb s provedenými úpravami 264 // 5.4.1 Obecně k oceňování upravených staveb 264 // 5.4.2 Kolodzejova logaritmická metoda 265 // 5.4.3 Kasova analytická metoda 266 // 5.4.4 Oceňování přístaveb a nástaveb 270 // 5.5 Novější názory na metodiku výpočtu opotřebení staveb 273 // 5.6 Metoda fiktivního stáří 274 // 5.7 Hodnocení velkých (generálních) oprav 275 //
5.8 K MOŽNOSTEM OBECNÉ METODIKY VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ 276 // 5.9 Opotřebení staveb při ocenění porovnávacím způsobem podle oceňovací vyhlášky 276 // 6. OCENĚNÍ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM 281 // 6.1 Úvodem k ocenění výnosovým způsobem 281 // 6.2 Názvosloví výnosového oceňování : 285 // 6.3 Definice výnosové hodnoty 288 // 6.4 Základy finanční aritmetiky 289 // 6.4.1 Procentový počet 289 // 6.4.2 Průměrování 292 // 6.4.3 Základní pojmy úrokového počtu 294 // 6.4.4 Složené úrokování 295 // 6.4.5 Střádání (spoření) při složeném úrokováni 296 // 6.4.6 Umořování půjčky 299 // 6.5 Diskontování budoucích výnosů 300 // 6.5.1 Diskontování (odúročení) budoucího výnosu 300 // 6.5.2 Součet diskontovaných budoucích výnosů 305 // 6.6 Kapitalizovaný budoucí výnos 31 o // 6.6.1 Obecně 310 // 6.6.2 Vztahy pro výpočet výnosové hodnoty З10 // 6.6.3 Metoda diskontovaného cash-flow 312 // 6.7 Míra kapitalizace 313 // 6.7.1 Citlivost výsledku na použitou míru kapitalizace 313 // 6.7.2 Vztah nominální a reálné úrokové míry 3/4 // 6.7.3 Zjištění míry kapitalizace porovnáním 317 // 6.7.4 Míra kapitalizace podle cenového předpisu 318 // 6.7.5 Míra kapitalizace používaná pro stanovení obvyklé ceny v ČR 319 // 6.7.6 Nominální nebo reálná míra kapitalizace 320 // 6.7.7 Vnitřní míra výnosnosti investice 322 // 6.7.8 RPSN - roční procento skutečných nákladů 322 // 6.8 Výnosy pro výpočet výnosové hodnoty nemovitostí 324 // 6.9 Náklady na dosažení výnosů z nájemného 327 // 6.9.1 Daň z nemovitých věcí 327 // 6.9.2 Pojištění stavby 32 7 // 6.9.3 Opravy a údržba 328 // 6.9.4 Rezervy ; 330 // 6.9.5 Osvětlení, vytápění a úklid společných prostor 331 // 6.9.6 Správa nemovitosti 33 / // 6.9.7 Amortizace 33 / // 6.9.8 Provize za pronajmutí 334 //
6.9.9 Neúplné pronajmutí 334 // 6.9.10 Opoždění v platbách nájemného 335 // 6.9.11 Pronajmutí pozemku 335 // 6.10 Odpočet nákladů na uvedení do pronajímatelného stavu 335 // 6.11 Příklady výpočtu obecné výnosové hodnoty 336 // 6.11.1 Výpočet věčnou rentou 336 // 6.11.2 Výpočet pro nekonstantní výnosy po určitou dobu 343 // 6.12 Výpočty ceny výnosovým způsobem podle oceňovacího předpisu 347 // 6.12.1 Oceněni podle vyhlášky č. 178/1994 Sb. (1.11.1994-31.12.1997) 347 // 6.12.2 Ocenění podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. (1.1.1998 - 30.6.1999) 347 // 6.12.3 Ocenění po novele č. 127/1999 Sb. (1.7.1999 - 30.6.2000) 347 // 6.12.4 Ocenění po novele č. 173/2000 Sb 347 // 6.12.5 Ocenění výnosovým způsobem podle vyhlášky č. 540/2002 Sb 348 // 6.12.6 Příklad výnosového ocenění budovy podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. - jedna budova s příslušenstvím 348 // 6.12.7 Ocenění pronajatých budov a hal podle vyhlášky č. 441/2013 Sb 349 // 7. POROVNÁVACÍ (KOMPARATIVNÍ) METODY 353 // 7.1 Obecné k ocenění cenovým porovnáním 353 // 7.2 Názvosloví komparativních metod oceňování 354 // 7.2.1 Nemovitost oceňovaná 354 // 7.2.2 Nemovitost srovnávací 354 // 7.2.3 Metoda monokriteriální 354 // 7.2.4 Metoda multikriteriální 354 // 7.2.5 Metoda přímého porovnání 354 // 7.2.6 Metoda nepřímého porovnání 354 // 7.2.7 Databáze nemovitostí 355 // 7.2.8 Tržní (obvyklá, obecná) cena nemovitosti 355 // 7.2.9 Jednotková cena 355 // 7.2.10 Jednotková tržní cena 356 // 7.2.11 Koeficient odlišnosti 356 // 7.2.12 Index odlišnosti 357 // 7.2.13 Indexovaná tržní cena 358 // 7.2.14 Indexovaná jednotková tržní cena 358 // 7.2.15 Standardní tržní cena 358 // 7.2.16 Standardní jednotková tržní cena 360 // 7.2.17 Koeficient prodejnosti 361 // 7.3 Podklady pro cenové porovnání 361 //
7.3.1 Tržní ceny nemovitostí 361 // 7.3.2 Realitní inzerce 363 // 7.3.3 Cenové mapy pozemků 363 // 7.3.4 Vlastní databáze znalce 363 // 7.4 Zpracování databází cen nemovitostí 364 // 7.4.1 Základy statistického zpracování dat 364 // 7.4.2 Příklad zpracování výsledků pozorování 372 // 7.4.3 Vyloučení extrémních hodnot datového souboru 373 // 7.4.3.1 Obecně 373 // 7.4.3.2 Grubbsův test 374 // 7.4.3.3 Dean-Dixonův test 375 // 7.5 Metody cenového porovnání 375 // 7.5.1 Porovnání nemovitostíjako celku 375 // 7.5.2 Metoda porovnáni pomocí standardní jednotkové tržní ceny 383 // 7.5.3 K indexování hodnot 397 // 7.6 Cenové porovnání podle oceňovacích vyhlášek 401 // 7.6.1 Nákladové ocenění s koeficientem prodejnosti (1997-2013) 401 // 7.6.2 Ocenění porovnávacím způsobem podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. 401 // 7.6.3 Ocenění porovnávacím způsobem podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. po novele č. 456/2008 Sb 406 // 7.6.4 Ocenění staveb porovnávacím způsobem podle vyhlášky č. 441/2013 Sb 408 // 8. OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ 413 // 8.1 Obecně k cenám pozemků 413 // 8.2 Oceňování stavebních pozemků 415 // 8.2.1 Oceňování stavebních pozemků podle cenových předpisů 415 // 8.2.2 Metoda třídy polohy 423 // 8.2.3 Indexová porovnávací metoda pro zjištění hodnoty pozemků 435 // 8.2.4 Cenové mapy stavebních pozemků 443 // 8.3 Ceny zemědělských pozemků 457 // 8.3.1 Obecně o cenách zemědělských pozemků 457 // 8.3.2 Ceny zemědělských pozemků podle bonity 458 // 8.4 Oceňování lesních pozemků 461 // 8.4.1 Obecně o cenách lesních pozemků 461 // 8.4.2 Oceňování lesních pozemků podle oceňovací vyhlášky č. 441/2014 Sb. 461 // 8.5 Stopceny pozemků 463 // 8.5.1 Obecně o stopcenách pozemků 463 // 8.5.2 Cenová mapa stopcen pozemků hl. m. Prahy z roku 1939 464 //
9. OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTÍ 467 // 9.1 DEFINICE CENY OBVYKLÉ 467 // 9.2 Alternativy pojmu cena a hodnota 468 // 9.3 Komentář Ministerstva financí k určení obvyklé ceny 471 // 9.4 Hodnota a cena z hlediska daně při nabytí nemovitých věcí 472 // 9.5 Vlivy působící na obvyklou cenu nemovitostí 473 // 9.6 Metody vedoucí ke zjištění obvyklé (obecné, tržní) ceny 476 // 9.6.1 Srovnávací (komparativní) metoda 476 // 9.6.2 Zjištění věcné hodnoty 477 // 9.6.3 Zjištění výnosové hodnoty 477 // 9.6.4 Výběr metody pro ocenění nemovitosti 477 // 9.6.5 Metoda zbytku (reziduálni) 485 // 9.7 Znalecký posudek ke zjištění obvyklé ceny 485 // 9.8 Ocenění kombinací podle cenového předpisu 489 // 9.9 Analýza nejvyššího a nejlepšího využití majetku (metoda HÁBU) 494 // 9.10 Obvyklá cena v mezinárodních oceňovacích standardech 494 // 9.10.1 Mezinárodní oceňovací standardy IVS 494 // 9.10.2 Evropské oceňovací standardy EVS 495 // 9.11 Vady znaleckého odhadu obvyklé ceny nemovitosti 498 // 9.12 Doba platnosti znaleckého posudku o ceně nemovitosti 501 // 10. NÁJEMNÉ Z NEMOVITOSTI 503 // 10.1 Úvodem 503 // 10.2 Nájemné nákladové 504 // 10.3 Nájemné ekonomické 506 // 10.4 Nájemné obvyklé 508 // 10.4.1 Obecné k obvyklému nájemnému 508 // 10.4.2 Cenové mapy nájemného z bytů 508 // 10.4.3 Vztah obvyklého nájemného a ceny bytu 513 // 10.5 K nájemnému z nebytových prostor 514 // 10.6 K NÁJEMNÉMU Z POZEMKŮ 514 // 10.7 Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy // související s užíváním bytu 516 // 11. OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY 519 // 11.1 Úvodem 519 // 11.2 Vstupní veličiny výpočtů 522 // 11.2.1 Doba trvání práva stavby 522 // 11.2.2 Velikost pozemku zatíženého právem stavby 522 // 11.2.3 Jaká stavba je, resp. bude na základě práva stavby postavena 522 //
11.2.4 Za jak dlouhou dobu má být stavba postavena 522 // 11.2.5 Zánik práva stavby a odkup stavby 522 // 11.2.6 Jak je resp. bude sjednána úhrada za zřízení práva stavby 523 // 11.3 K určení ceny pozemku zatíženého právem stavby 523 // 11.3.1 Úvodem k ocenění zatíženého pozemku 523 // 11.3.2 Varianta A - právo stavby bylo uhrazeno jednorázově 524 // 11.3.3 K použité míře kapitalizace (úrokové míře) 526 // 11.3.4 Varianta В: bezplatné zřízení práva stavby, následně stavební plat 529 // 11.3.5 Varianta С - kombinace: část při zřízení práva stavby, následně stavební plat 531 // 11.4 Ocenění práva stavby 531 // 11.4.1 Úvodem 531 // 11.4.2 Varianta: Úhrada práva stavby jednorázově při uzavření smlouvy 531 // 11.4.3 Varianta: Úhrada práva stavby stavebním platem po dobu trvání práva stavby 534 // 11.4.4 Cena práva stavby v průběhu doby jeho trvání 535 // 11.5 K CENĚ PRÁVA STAVBY ZJIŠTĚNÉ PODLE OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY 535 // 12. OCEŇOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN (SLUŽEBNOSTÍ A REÁLNÝCH BŘEMEN) 537 // 12.1 Úvodem k oceňování věcných břemen 537 // 12.2 Podstata ocenění služebnosti 544 // 12.2.1 Ocenění věcných břemen pro účely zákona č. 151/1997 Sb 546 // 12.2.2 Výpočet obvyklé hodnoty služebnosti 553 // 12.2.3 Zjištěni ceny služebnosti jako závady váznoucí na nemovitosti 554 // 12.2.4 Odhad hodnoty nemovitosti s věcným břemenem 555 // 12.2.5 Ocenění služebnosti pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti 555 // 12.2.6 Příklady ocenění služebnosti 556 // 12.3 Ocenění reálného břemene 561 // 12.4 Věcné břemeno na délku života oprávněného 561 // 13. ZJIŠTĚNÍ VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJMY 565 // 13.1 Obecně k náhradě škody a majetkové újmě 565 // 13.2 Náhrada škody v právním řádu 565 // 13.2.1 Náhrada škody v občanském zákoníku 565 //
13.3 Postup znaleckého výpočtu výše majetkové újmy 569 // 13.3.1 Obecně 569 // 13.3.2 Ocenění nemovitosti před poškozením (Cl) 573 // 13.3.3 Ocenění nemovitosti po opravě poškození (C2) 573 // 13.3.4 Zjištění výše nákladů na opravu poškození 573 // 13.3.5 Zjištění výše zhodnocení ev. znehodnocení provedenou opravou 573 // 13.3.6 Ocenění využitelných zbytků 573 // 13.4 Vlastní výpočet výše majetkové újmy 574 // 13.4.1 Úvodní fáze 574 // 13.4.2 Totální (úplná) škoda 574 // 13.4.3 Zjednodušený výpočet výše majetkové újmy 575 // 13.4.4 Obecný výpočet 575 // 13.4.5 Výše majetkové újmy jako rozdíl ceny před a po poškození 575 // 13.5 Příklady 576 // 13.6 Specifika při výpočtu důlní škody 577 // 13.6.1 Obecně k důlní škodě J77 // 13.6.2 Vznik a náhrada škod v horním zákonu 579 // 13.6.3 Postup zjištění výše náhrady za důlní škody 580 // 14. BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ 583 // 14.1 Bezdůvodné obohacení podle NOZ 583 // 14.2 Bezdůvodné obohacení v předchozím občanském zákoníku 584 // 14.3 Skutková podstata bezdůvodného obohacení 585 // 14.4 Negativní vymezení bezdůvodného obohacení 586 // 14.5 Vnucené bezdůvodné obohacení 587 // 14.6 Rozdíl mezi náhradou škody a bezdůvodným obohacením dle předchozích předpisů 587 // 14.7 Způsob vydání bezdůvodného obohacení 588 // 14.8 Případy bezdůvodného obohacení ve stavebnictví 588 // 14.9 Stanovení výše bezdůvodného obohacení 589 // 14.10 K ROZDÍLU MEZI BEZDŮVODNÝM OBOHACENÍM A NÁHRADOU ŠKODY 592 // 14.11 Úsměvný příklad bezdůvodného obohacení na závěr 593 // 14.12 Literatura ke kapitole 14 593 // 15. OCEŇOVÁNÍ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 595 // 15.1 Vlastnictví bytů a nebytových prostor podle zákona 595 // 15.2 Oceňování bytů a nebytových prostor podle cenových předpisů 603 //
15.2.1 Oceňování bytů a nebytových prostor podle vyhlášky č. 393/1991Sb. (do 31. 10. 1994) 603 // 15.2.2 Oceňování bytů a nebytových prostor podle vyhlášky č. 178/1994 Sb. (od 1. 11. 1994 do 31. 12. 1997) 610 // 15.2.3 Oceňováni bytů a nebytových prostor podle zákona o oceňování majetku 611 // 15.3 OCEŇOVÁNÍ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR OBVYKLOU CENOU 616 // 16. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PŘI OCENĚNÍ ZÁVODU (PODNIKU) 617 // 16.1 Obecně k ocenění závodu (podniku) 617 // 16.2 Příprava ocenění nemovitostí pro ocenění závodu 619 // 16.3 Vlastní ocenění nemovitostí pro ocenění závodu 619 // 16.4 Informace z veřejných databází 623 // 16.5 Metody ocenění nemovitostí pro ocenění závodu 624 // 16.5.1 Ocenění nemovitostí pro ocenění závodu podle zákona o oceňování majetku 624 // 16.5.2 Ocenění nemovitostí pro ocenění závodu v ostatních případech 625 // 16.6 Vybrané problémy při oceňování nemovitostí v rámci ocenění závodu 625 // 16.6.1 Komplikace při obstarávání podkladů 625 // 16.6.2 Vypovídací schopnost inventárních seznamů majetku 626 // 16.6.3 Majetkové nesrovnalosti 626 // 17. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ S EKOLOGICKOU ZÁTĚŽÍ 627 // 17.1 Úvodem 627 // 17.2 Znečištění a kontaminace 627 // 17.3 Kde nalezneme kontaminaci 628 // 17.4 Proč se zabýváme kontaminací 628 // 17.5 Šíře zájmu 629 // 17.5.1 Záleží na společenských hodnotách 629 // 17.5.2 Ekonomická proveditelnost 630 // 17.6 Jak kontaminaci objevíme 631 // 17.7 Co DĚLAT, KDYŽ ZNEČIŠTĚNÍ OBJEVÍME 632 // 17.7.1 Charakterizace kontaminačních látek 632 // 17.7.2 Plán čistění 633 // 17.7.3 Financování 633 // 17.8 Čistění - odstranění 634 // 17.9 Vliv znečištění na hodnotu nemovitosti 634 // 17.9.1 Kontaminace není odstraněna 635 //
17.9.2 Kontaminace je odstraněna a sanační projekt je ukončen 635 // 17.10 Příklad 636 // 18. VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ A SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ 641 // 18.1 Posouzení při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí 641 // 18.2 Oceňování při dělení společného jmění manželů (SJM) 644 // 19. OCEŇOVÁNÍ PŘI VYVLASTNĚNÍ NEMOVITOSTÍ 647 // 19.1 Důvody vzniku zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě 647 // 19.2 Účel vyvlastnění a základní pojmy 648 // 19.3 Některá vybraná ustanovení zákona č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění 649 // 19.4 Některá vybraná ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 651 // 20. OCEŇOVÁNÍ PRO ÚVĚROVÉ ŘÍZENÍ 653 // 20.1 Úvodem 653 // 20.2 Definice pojmů 653 // 20.2.1 Bankovní definice tržní hodnoty 653 // 20.2.2 Právně zajištěný přístup 654 // 20.3 Nemovité věci nevhodné pro účely hypotečního financování 654 // 20.4 Specifické nemovité věci podléhající internímu schválení 655 // 20.5 K vlastnímu ocenění 656 // 20.6 Literatura ke kapitole 20 659 // 21. OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ PRO EXEKUCI A DRAŽBU 661 // 21.1 Ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti 661 // 21.1.1 Prodej podle občanského soudního řádu 661 // 21.1.2 Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí 664 // 21.2 Ocenění nemovitostí pro veřejnou dražbu 665 // 22. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ VE VYBRANÝCH PŘÍPADECH 669 // 22.1 Ocenění nemovitosti podle současného cenového předpisu 669 // 22.2 Ocenění nemovitostí nákladovým způsobem (časová cena, věcná hodnota) 669 // 22.3 Ocenění nemovitostí výnosovým způsobem (výnosová hodnota) 670 // 22.4 Ocenění nemovitostí porovnávacím způsobem 670 // 22.5 Ocenění nemovitostí obvyklou cenou 670 //
22.6 Ocenění nemovitosti s nedokončenou stavbou obvyklou cenou 671 // 22.7 Oceňování pro účetnictví 671 // 22.8 Oceňování pro pojišťovny 672 // 22.9 Oceňování pro dědické řízení 673 // 22.10 Ocenění provedených stavebních prací 673 // 22.11 Posouzení, zda se jedná o stavbu původní nebo novou 673 // 22.12 Restituce a mimosoudní rehabilitace 674 // 23. KLASIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 677 // 23.1 JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů 677 // 23.2 Standardní klasifikace produkce (SKP) a Klasifikace stavebních dél (KSD) 681 // 23.3 Klasifikace CZ-CC 682 // 24. VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 687 // 24.1 Úvodem 687 // 24.2 Výpočetní systémy pro cenu podle cenového předpisu, případně cenu obvyklou 687 // 24.2.1 Přehled programů 687 // 24.2.2 Program ABN 688 // 24.2.3 Systém ACONS 689 // 24.2.4 Program NEMEXpress AC 690 // 24.2.5 Program Delta-NEM 690 // 24.2.6 Informační systém (IS) MOISES 691 // 24.2.7 Program NemKalk 691 // 24.2.8 NEMO systém 692 // 24.2.9 Program ONEM. , 692 // 24.2.10 Program TOMAS-majetek 692 // 24.3 Výpočetní systémy umožňující zjištění ceny stavby rozpočtem 693 // 24.3.1 Přehled programů 693 // 24.3.2 Programy ÚRS PRAHA, a.s 693 // 24.3.3 Programy firmy RTS, a.s. Brno 694 // 24.3.4 Programy firmy CALLIDA, s.r.o 695 // 24.3.5 Programy firmy PORINGS, s.r.o 696 // 25. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ 697 // 25.1 Obecné 697 // 25.2 Slovenská republika 698 // 25.2.1 Pojmy 698 // 25.2.2 Všeobecná hodnota majetku podniku a časti podniku 699 // 25.2.3 Všeobecná hodnota zložiek majetku podniku alebo iného majetku 700 // 25.2.4 Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb 701 // 25.2.5 Literatura ku kapitole 10.2 714 // 25.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 714 // 25.4 USA a Kanada 716 //
25.5 Spolková republika Německo 718 // 25.5.1 Obecně k oceňování ve SRN 718 // 25.5.2 Technické ohodnocení metodikou SRN 721 // 25.5.3 Nákladová metoda dle BKJ 733 // 25.6 Švýcarsko 734 // 25.6.1 Úvod : 734 // 25.6.2 Přehled základních pojmů 734 // 25.6.3 Stanovení věcné hodnoty и nemovitostí 735 // 25.6.4 Oceňování pozemků 742 // 25.6.5 Výnosové oceňování (der Ertragswert) 744 // 25.6.6 Cena obvyklá (der Verkehrswert) 747 // 25.7 Ruská federace 748 // 25.8 Republika Kazachstán 748 // 25.9 Nový Zéland 749 // 25.10 Itálie 752 // 25.11 Mezinárodní oceňovací standardy 75 7 // 25.11.1 Úvodem k mezinárodním oceňovacím standardům 757 // 25.11.2 1VSC - International Valuation Standards Committee 757 // 25.11.3 TEGoVA - The European Group of Valuers Associations 759 // 25.11.4 Spolupráce při vytváření mezinárodních standardů 760 // 25.11.5 Závěrem 760 // 26. SEZNAM LITERATURY 761
(OCoLC)958227536
cnb002773583

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC