Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017
2 svazky (433; 356 stran) : mapy ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7308-760-9 (svazek I ; brožováno)
ISBN 978-80-7308-761-6 (svazek II ; brožováno)
ISBN 9788073087623 (e-kniha)
Varia ; 62. svazek
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
I. mluvnice -- II. dodatky
Anglické resumé
001462743
Obsah // Svazek I. // Předmluva x3 // Symboly a zkratky 17 // Fonologie , . v, 29 // l. Fonologie Písmo a fonologie 2. Plozívy a jejich příznaky a. Znělost a aspirace. -b. Bilabiály. - c. Alveoláry-dentály. 3. Veláry a. Kentumové jazyky. - b. Satemové jazyky. -c České reflexy pie. velár. - d. Pravidlo boukolos. - e. Palatalizace velar a indoíránský palatální zákon. 4. Pie. sibilanta *s a. Pravidlo ruki. - b. Rotacismus. - c. Oslabení na h. 5. Laryn-gály a. *h. - b. *h2. - c. *h3. - d. Konsonantické doklady a laryngální hiát. - e. Vokalizace laryn-gál. - f Setové a anitové kořeny. - g. Laryngály a sonory. - h. Rixúv zákon. - i. Zánik laryngál v kon-sonantických shlucích, - j. Další pie. laryngály: *h4, *ha- k. Holtzmannův zákon. - L Laryngály a bsl. prízvuk. - m. Shrnutí a srovnání projevů laryngál. 6. Likvidy 7. Nazály 8. Polovo-kály a. Oslabování *j a*wv prostředí vokálů a sonor. - b. Proteze. - c. Pozdější vývoj skupin Cj. // 9. Další vývoj konsonantů a. Grassmanův zákon. - b. Zákon Bartholomae. - c. Grimmův zákon. - d. Vernerův zákon. - e. Tzv. thom. - f. Tabulka responzí. Písmo: zápis konsonantů // 10. Vokalismus a. Laryngální asimilace vokálů. - b. Pie. *e. - c. Pie *ě a Eichnerův zákon. -d. Pie. *0 a Brugmannův zákon. - e. Pie. *ö. - f. Pie. *a. - g. Pie. *a. - h. Pie. *i. - i. Pie. *i. -j. Pie. *u. - k. Pie. *?. -1. Havlíkovo pravidlo. - m. Dlouhé vokály. - n. Tabulka responsí vokálů.
11. Di-flongy a. Krátké diftongy. - b. Pie. *ei. - c. Pie. *oi. - d. Pie. *ai. - e. Pie. *eu. - f. Pie. *ou a *au. -g. Dlouhé diftongy a Osthoffův zákon. - h. Responze pie. diftongů. Písmo: zápis vokálů 12. Slabika a fono taktické zákony a. Sandhi. - b. TT > TT. - c. Asimilace znělosti. - d. Geminata - e. Szemerényiho zákon. - f. Stangův zákon. - g. Hiát. - h. Metrum a slabika. - i. Siever-sův zákon. -j. Lindemannův zákon. - k. Slovanský zákon otevřených slabik a metateze likvid. -l. Auslautgesetze (zákony vývoje v koncových pozicích). - m. Anlautové změny. - n. Progresivní asimilace. - o. Konsonantická epenteze. - p. Siebsův zákon. - q. Lachmannův zákon. - r. Winterův zákon. - s. Pie. historická apokopa. -1. Laryngální metateze. - u. Schwa primum a schwa secundum. - v. Pravidlo ašnä. -w.*d> *h. 13. Přízvuk a. Doklady slovního přízvuku. - b. Větný přízvuk a védské texty. - c. Pravidlo *kwetwóres. Písmo a přízvuk 14. Struktura pie. mor-fémů a. Pie. s-mobile. - b. Původ strukturních omezení. // Morfonologie 114 // 15. Morfonoiogie a ablaut a. Ablaut, struktura kořene a laryngální teorie. - b. Plovoucí ablaut. - c. Změny a restrukturalizace ablautu. - d. Typy ablautových alternací. - e. Problematické alternace a ablautové stupně. - f. Morfonologie a nulový stupeň. - g. Kvantitativní vs. kvali- // tativní ablaut. - h. Ablaut ve staroindické gramatické tradici. l6. Ablaut kvalitativní a. Doklady. 17.
Ablaut kvantitativní 18. Ablaut a přízvuk // Morfologie 131 // 19. Morfologie, paradigma a gramatické kategorie a. Kořen. - b. Afix. - c. Koncovka. - d. Partikule. 20. Slovotvorba a. Vnitřní derivace - b. Vrddhi. - c. Hypostáze. - d. Pň-klady nominálních derivací. 21. Kmeny a formální třídy a. Kmen - paradigma - třída. -b. Primární a sekundární su fixy. - c. Calandův systém. - d. Rozšířený kořen. - e. Formální motivace volby sufixů. - f. Heteroklize. 22. Ablautová/přízvuková třída a. Statická vs. kinetická paradigmata. - b. Kinetická paradigmata. - c. Statická paradigmata. - d. Vnitřní derivace a přechody mezi ablautovými typy. - e. Leidenský model. // Deklinace 163 // 23. Deklinace 24. Rod životný a pozice neutra 25. Ženský a mužský rod 26. Číslo 27. Nomina - substantiva a adjektiva a. Stupňování primárních adjektiv. -b. Stupňování sekundárních adjektiv. - c. Supletivismus v stupňování. - d. Slovanská a germánská adjektiva. 28. Číslo - otázka duálu a kolektiva 29. Pád a. Silné a slabé pády. - b. Pádový systém anatolských jazyků. - c. Pozdější synkreze pádů. 30. Nominativ a akuzativ a. Vliv pronominální flexe. - b. Nominativ a akuzativ singuláru neutra - c. Nominativ a akuzativ plurálu neutra. - d. Role koncovky akuzativu v zániku konsonantických kmenů. 31. Vokativ 32. Dativ a lokativ a. Lokativ a partikule. 33« Genitiv a ablativ a. Genitiv sg. o-kmenů. - b. Genitiv pl. o-kmenů a
eh2-kmenů. - c. Partitivnígenitiv. - d. Ablativ na *-d. 34. Instrumentál 35. Koncovky substantiv a adjektiv 36. Kořenná substantiva a. Nomina agentis a actionis. - b. Další osudy kořenných substantiv. 37. r/n-kmeny 38. Kmeny reduplikované 39« r-kmeny a. Adjektiva na *-ró. - b. Nomina agentis na *-ter. - c. Názvy nástrojů na *-tro~*-tlo a *-dhro~*-dhlo. 40. hjer-kmeny 41. n-kmeny a. Deadjektivní n-kmeny. - b. Deverbativní n-kmeny. - c. Nomina agentis na *-mon-, *-men-. d. mn-kmeny. - e. no-kmeny.- f. Participiální mhnó-kmeny. - g. Sufix *-sn-. - h. Hoffmannův sufix. 42. S-kmeny a. Deverbativní na *-(o)s. -b. Deadjektivní s-kmeny. 43- t-kmeny a. Prosté t-kmeny. - b. Rozšířené t-kmeny. - c. nt-kmeny. -d. Posesivní went-kmeny. 44« m-kmeny 45* k-kmeny a. Slovanská k-kmenová adjektiva. 46. í-kmeny a. Deminutiva. - b. Adjektiva. - c. Sufixy na *-sl-. 47. Tzv. vokalické a konsonantické kmeny a. Vokalické kmeny v češtině a jinde. 48. i-kmeny a. Nomina actionis. -b. Abstrakta. - c. oi-kmeny. 49. U-kmeny a. Doklady. - b. Vnitřní derivace. - c. Kmeny na *-ou a *-eu - d. Sufix *-wo- - 50. Laryngální kmeny 51. h2-kmeny 52. ih2-kmeny a j(e) h2-kmeny a. Typ děví. - b. Typ vrkíh. - c.jex-kmeny. 53. uh2-kmeny ? -?(?)?2-??? 54» O-kmeny ~ tématické kmeny a. R(o)-o-kmeny. - b. Posesivní o-kmeny. - c. Vnitřní deriváty a vrddhi. 55. jo-kmeny a. Doklady v češtině. 56. Kompozita a. Kmen, napojení a přízvuk složek. - b. Básnický prostředek.
- c. Vlastníjména. - d. Ryze kompozitní formy. - e. Syntax kompozit. 57. Kompozita bahuvríhi 58. Kompozita dvandva 59. Kompozita tat-puruš 60. Kompozita karmadháraya a amredita 61. Zájmeno a. Adnominálnía samostatná zájmena. - b. Koncovky zájmen - c. Rozšíření *-sm-. - d. Duál. 62. Osobní zájmena a. Supletivismus. 63. Přivlastňovací zájmena 64. Tázací a neurčitá zájmena 65. Ukazo- // vací zájmena a. Pronominální báze #so - *to. - b. Pronominální báze *kí ~*ko. - c. Pronominální báze \í - *hjo. - d. Pronominální báze *he ~ *h o. 66. Vztažná zájmena 67. Zájmenná adjektiva 68. Číslovky 69« Základní číslovky a. Slovanské číslovky. - b. Vyšší číslovky. 70. Řadové číslovky 71. Násobné číslovky // Konjugace 274 // 72. Sloveso 73. Slovesné číslo a. Doklady duálu. 74. Slovesný rod a. Mediopasivum. -b. Deponentní slovesa - media tantum. - c. Samostatné pasivum. - d. Vývoj ? čistému pasivu. - e. Zánik kategorie. 75. Aspekt a čas a. Futurum. 76. Koncovky a časy - vznik prézentu 77. Augment a injunktiv 78. Slovesná derivace a. Reduplikace. - b. Infix. - c. Téma. -d. Primární a sekundární kmeny. - e. Silný a slabý kmen. - f. Slovesná kompozita. - g. Lexikální průnik a rekonstrukce. 79. Prézentní/imperfektové kmeny 80. Atématické prézentové kmeny 81. Akrostatický kořenný kmen Nartenové R(e)- ~ R(e)-82. Kinetický kořenný kmen R (e) - ~ R (0) - ’ a. Doklady. 83. Kořenné stativy R (e)
-, R(0)-’ 84. Kinetický reduplikovaný kmen R(i)-R(é) ~ R(i)-R(0)-’ a. Doklady. 85. Statický reduplikovaný kmen R(é)-R(o)- ~ R(é)-R(0)- 86. Reduplikovaná intenziva R(e)-R(ó)- - R(e)-R(0)-’ 87. Nazální kmeny 88. Kinetický kmen s nazálním infixem R(0) né-C- - R(0)-n-C-’ 89. Kinetické kmeny s nazál-ním sufixem R(0) néC- - R(0)-nC-’ 90. Kmen faktitiva R(0)-ehJ-je-) 91. Tématické kmeny a. Koncovkaisg. - b. České koncovky sloves. 92. Prostý tématický kmen R(é)-e- a. Doklady. 93. Tématický kmen R(0)-é- 94. Tématický kmen R(0)-ské-a. Durativní v chetitštině a řečtině. -b.V latině. - c. Reduplikovaný. 95. Další tématické kmeny: R(é)-te-, R(é)-dhe-, R(é)-se-, R(é)-we- 96. Primární tématické je--kmeny: R(é)-je-, R(0)-jé-, R(0)-éje-, X-jé- a. Doklady. 97. Kmeny kauzativa a iterativa R(o)-éje-, R(o)-je- a. Doklady. 98. Kmeny deziderativa R(i)-R(0)-sé-, R(é)-se- a R(é)-sje- 99. Kmen esivu R(0)-h je-100. Imperfektum a. Doklady. 101. Aorist 102. Atématický kořenný aorist R(e)- - R(0)- ’ 103. Atématický sigmatický aorist R(e)-s- - R(é)-s- a. Doklady. 104. Tématický aorist R(0)-é-105. Reduplikovaný tématický aorist R(e)-R(0)-é- 106. Kmen fíentivu R(0)-éh-107. Perfektum - rezultativní kmen R(e)-R(ó)- - R(e)-R(0)-’a. Perfektum a čas, préterito-prézenta. - b. Mediopasivum perfekta. - c. Dereduplikace. - d. Chetitská hi-konjugace a pie. perfektum. - e. Pie. he-konjugace. - i. Plusquamperfektum. 108. Způsob 109. Indikativ
110. Imperativ a. si-imperativ. 111. Konjunktiv a. Doklady. 112. Optativ a. Doklady a vývoj ke konjunktivu a imperativu. II3. Participia II4. Participium *-nt-115. Participium mediopasiva na  mhjió-. 116. Participium perfekta na *-wos-/*-us- 117. Verbální adjektiva na *-td-118. Verbální adjektiva na *-nó-119. Gerundia a infinitivy // Indeklinabilia 362 // 120. Partikule a. Alfa privativum. - b. Pozitivní partikule *hsu-. c. - Negativní partikule *dus-. - d. Rozvíjející adverbiální partikule. - e. Deadjektivní adverbia. // Syntax ?68 // 121. Syntax a. Wackemagelův zákon. - b. Tmeze. - c. Předložky. - d. Syntax pádů. - e. Absolutní pády. - f. Vokativ s nominativem - g. Komparativ a superlativ. - h. Vedlejší věty a syntax nominální fráze. - i. Negace a otázka, -j. Přímá a nepřímá řeč. - k. Gapping. -1. Syntax a metrum. // Lexikon 382 // 122. Slovní zásoba. Písmo: psaní slov // Rejstřík 394 // Index rerum 394 // Index verborum 402 // Svazek II. // Pr aindoe vr opština a indoevr opské j azyky 7 // Indoevropské jazyky !3 // Metody rekonstrukce 56 // Slovníček pie. tvarů 139 // Seznam zákonů, pravidel a principů 182 // Slovníček terminologie 184 // Literatura 209 // Chrestomatie 258 // Rejstřík 323 // Resumé/Summary // 355
(OCoLC)1031054313
cnb002965058

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC