Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017
456 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-296-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 413-432, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001462881
Obsah // Úvod (Jakub Zouhar, Petr Polehla) 15 // Struktura části pojednávající o starověkém a středověkém období 17 // Struktura části pojednávající o raně novověkém období 21 // Předmět církevní historiografie - církevní dějiny 23 // I. Zájem o církevní historiografii Západu v průběhu staletí // (Jakub Zouhar) 29 // II. Křesťanský starověk (Petr Polehla) 45 // 1. Úvod: Počátky křesťanského chápání historicity 47 // 2. Skutky apoštolů 50 // 3. Spisy apologetů a nejstarších církevních otců ve vztahu ? historii 53 // 4. Martyrologická literatura 55 // 5. Koncilní akta, seznamy biskupů 59 // 6. Univerzalistický orientované dějiny církve - kroniky, církevní dějiny 61 // 7. Vitae a legendy pozdní antiky a přechodného období 86 // 8. Biografie, autobiografie a itineraria 91 // 9. Křesťanská chronologie 97 // 10. Svatý Augustin a jeho chápání dějin 99 // III. Středověká církevní historiografie (Petr Polehla) 103 // 1. Úvod: Problematika vymezení středověké církevní historiografie 105 // 2. Origo gentis - dějiny (christianizovaných) národů 107 // 3. Kroniky 111 // 4. Anály 121 // 5. Církevní dějiny 124 // 6. Hagiografie 127 // 7. Dějiny papežství, biskupství, opatství 141 // 8. Itineraria a zprávy o křížových výpravách 155 // 9. Humanistická církevní historiografie 15. století 163 // IV. Církevní historiografie v raném novověku (Jakub Zouhar) 167 // 1. Úvod 169 // 1.
1 Teologie jako kotva církevního dějepisectví 174 // 1. 2 Obecné trendy raně novověkého církevního dějepisectví 182 // 1. 3 Církevní dějiny jako vyučovací předmět // na evropských univerzitách 189 // 1. 4 Křesťanské umění jako pramen pro církevní historiografii: // kapitola z dějin křesťanské archeologie 198 // 2. Protestantská církevní historiografie 208 // 2. 1 Protestantská teologie a její vztah ? církevním dějinám 208 // 2. 2 Protestantská církevní historiografie na území dnešního Německa 210 // 2. 2. 1 Počátky protestantského dějepisectví - // tzv. Magdeburské centurie 210 // 2. 2. 2 Protestantské dějepisectví do 18. století navazující na // Magdeburské centurie 214 // 2. 2. 2.1. Stoupenci ortodoxie 218 // 2.2. 2. 2. Stoupenci pietismu 220 // 2. 2. 2. 3. Přechod ? racionalismu 224 // 2. 2. 3 Vliv osvícenské racionalistické teologie // na církevní dějepisectví 228 // 2. 3 Protestantská církevní historiografie mimo dnešní // jazykově německy prostor 232 // 2. 3. 1 Nizozemí 233 // 2. 3. 2 Francie 237 // 2. 3. 3 Anglie, Wales a Skotsko (Irsko) 246 // 2. 3. 4 Uhersko 259 // 3. Katolická církevní historiografie 267 // 3.1 Velké syntetické práce 268 // 3. 1. 1 Caesar Baronius: zakladatel raně novověké // katolické církevní historiografie 269 // 3. 1. 1.1. Baroniův slavný předchůdce 269 // 3.1.1.2. Caesar Baronius a jeho pokračovatelé z řádu // oratoriánů 271 // 3. 1. 2 Další syntetické
práce 284 // 3. 1. 3 Příklad mezinárodního projektu 17. až 21. století: // bollandisté a jejich Acta Sanctorum 292 // 3. 2 Zásadní díla národní církevní historiografie 297 // 3. 2. 1 Itálie (tridentský koncil jako téma, Italia Sacra, // Sicilia Sacra, Illyricum Sacrum... ) 298 // 3. 2. 2 Francie (maurini a jiní, projekt Gallia Christiana) 316 // 3. 2. 3 Španělsko (biblistika, patristika; Espaňa sagrada) 334 // 3. 2. 4 Portugalsko 339 // 3. 2. 5 Německy jazykový prostor - Svatá říše římská // (národa německého) včetně rakouských dědičných zemí (svati jako téma, benediktini a předchůdci projektu Germania Sacra) 342 // 3. 2. 6 Dnešní Belgie 363 // 3. 2. 7 Anglie, Wales, Skotsko a Irsko 367 // 3. 2. 8 Uhersko 374 // 3. 2. 9 Polsko 383 // 3. 3 Historiografie vybraných církevních řádů 386 // 3. 3. 1 Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) 387 // 3. 3. 2 Řád bratří kazatelů (dominikáni) 388 // 3. 3. 3 Cisterciáci 391 // 3. 3. 4 Kartuziáni 394 // 3. 3. 5 Premonstráti 396 // 3. 3. 6 Augustiniáni-kanovníci 397 // 4 Závěr raně novověkého období a výhled do devatenáctého století 400 // Závěr 403 // Summary 407 // Použité zkratky 411 // Použitá literatura 413 // Jmenný rejstřík 433
cnb002994766

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC