Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2011
xxv, 363 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3554-2 (vázáno)
ISBN 978-80-247-7284-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7285-1 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462897
// Seznam autorů...XVII // Zkratky...XIX // Úvod (Viera Bajčiová)...1 // Definice adolescentního věku...1 // Specifika nádorů u dospívajících a mladých dospělých...2 // Problémy diagnostiky a léčby...3 // Situace ve světě...3 // Situace v České republice...4 // Přežívající dětští onkologičtí pacienti (childhood cancer survivors)...5 // Souhrn...6 // Literatura...6 // 1 Epidemiologie nádorů u dospívajících a mladých dospělých // (Viera Bajčiová, Jan Mužík, Daniela Kodytková)...7 // 1.1 Úvod...7 // 1.2 Klasifikační systém, databáze...7 // 1.3 Incidence...8 // 1.3.1 Věkově specifická incidence...8 // 1.3.2 Incidence dle pohlaví...8 // 1.4 Typy nádorů...8 // 1.5 Trendy v incidenci...8 // 1.6 Přežití (survival) a mortalita...15 // Souhrn...22 // Literatura...22 // 2 Hodgkinův lymfom (Jaroslav Štěrba)...23 // 2.1 Úvod...23 // 2.2 Epidemiologie...23 // 2.3 Etiologie a patogeneze...24 // 2.4 Klinické příznaky...24 // 2.5 Diagnostika...25 // 2.6 Staging...26 // 2.7 Systémové příznaky...27 // 2.8 Prognóza...27 // VI Nádory adolescentů a mladých dospělých // 2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých...27 // Souhrn...32 // Literatura...32 // 3 Non-hodgkinské lymfomy (Edita Kabíčková)...35 // 3.1 Epidemiologie...35 // 3.2 Etiologie...35 // 3.3 Odlišnosti NHL u dětí a dospělých...35 // 3.4 Klinické příznaky...36 // 3.5 Diagnostika...36 // 3.6 Léčba...38 // Souhrn...40 // Literatura...40 // 4 Leukemie...43
// 4.1 Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) (Vladimír Mihál)...43 // 4.1.1 Úvod...43 // 4.1.2 Epidemiologie...43 // 4.1.3 Klinické příznaky...43 // 4.1.4 Věkově specifické rozdíly v biologii ALL...44 // 4.1.5 Rozdíly v léčebné odpovědi u dětských a dospívajících pacientů s ALL...46 // 4.1.6 Rozhodující faktory léčebného výsledku ve věkových podskupinách...48 // 4.1.7 Vyhodnocení časné léčebné odpovědi...50 // 4.1.8 In vivo rezistence nádorových buněk na léčbu...51 // 4.1.9 Monitorování léčby...51 // 4.1.10 Léčebný přístup ? dobře definovaným podskupinám ALL...51 // 4.1.11 Závěry a doporučení...51 // Literatura...52 // 4.2 Akutní myeloidní leukemie (AML) (Denisa Mendelová)...53 // 4.2.1 Úvod...53 // 4.2.2 Epidemiologie...54 // 4.2.3 Etiologie AML...55 // 4.2.4 Biologie AML...55 // 4.2.5 Diagnostika a klasifikace...56 // 4.2.6 Prognostické faktory v léčbě AML...56 // 4.2.7 Léčba AML u dospělých...58 // 4.2.8 Léčba AML v dětských studiích...59 // 4.2.9 Pozdní následky...63 // Souhrn...63 // Literatura...63 // 4.3 Chronická myeloidní leukemie (CML) (Denisa Mendelová) ...65 // 4.3.1 Úvod...65 // 4.3.2 Epidemiologie...65 // 4.3.3 Patogeneze...66 // 4.3.4 Klinické příznaky...66 // 4.3.5 Diagnostika...66 // 4.3.6 Průběh onemocnění...67 // 4.3.7 Stadia onemocnění...67 // 4.3.8 Prognostické faktory...67 // 4.3.9 Léčba CML...67 // 4.3.10 Molekulámě-biologická léčba CML...68 // 4.3.11 Historie
léčby CML v dětském a adolescentním věku...68 // Obsah VII // 4.3.12 Aktuální léčba CML v dětském a adolescentním věku...68 // 4.3.13 Hodnocení léčebné odpovědi na imatinib a jeho vliv na změnu terapie...69 // 4.3.14 Rezistence na imatinib...70 // 4.3.15 Transplantace kmenových buněk krvetvorby s redukovaným přípravným režimem // v léčbě CML...71 // 4.3.16 Srovnání léčby CML v pediatrii a v medicíně dospělých...71 // Souhrn...72 // Literatura...72 // 5 Myelodysplastický syndrom (Kateřina Toušovská)...75 // 5.1 Epidemiologie...75 // 5.2 Etiologie a patogeneze...75 // 5.3 Klasifikace MDS v pediatrii...76 // 5.4 Juvenilní myelomonocytámí leukemie (JMML) a ostatní myelodysplazie/myeloproliferace // (MDS/MPS)...77 // 5.5 Refraktemí cytopenie (RC)...77 // 5.6 Refraktemí anémie s excesem blastů (RAEB), refraktemí anémie s excesem blastů // v transformaci (RAEB-T)...78 // 5.7 Diagnostický přístup ? MDS...78 // 5.7.1 Anamnéza...78 // 5.7.2 Krevní obraz...78 // 5.7.3 Vyšetření kostní dřeně...78 // 5.7.4 Cytogenetické a molekulámě-genetické vyšetření...78 // 5.7.5 Ostatní vyšetření...79 // 5.8 Prognostické faktory MDS...79 // 5.9 Léčba MDS...79 // 5.9.1 Podpůrná léčba...79 // Souhrn...80 // Literatura...80 // 6 Histiocytózy (Kateřina Toušovská)...81 // 6.1 Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH)...81 // 6.1.1 Úvod...81 // 6.1.2 Epidemiologie...82 // 6.1.3 Klinické příznaky...82 // 6.1.4 Diagnostika...84
// 6.1.5 Prognostické faktory...84 // 6.1.6 Léčba...84 // 6.1.7 Pozdní následky...85 // 6.1.8 Perspektivy...85 // 6.2 Histiocytózy z mononukleámích fagocytů jiných než LC...85 // 6.2.1 Hemofagocytující lymfohistiocytóza (HLH)...85 // 6.2.2 Biologie a etiopatogeneze...85 // 6.2.3 Diagnostika... 86 // 6.2.4 Léčba...86 // 6.3 Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií (Rosaiův-Dorfmanův syndrom, SRD)...87 // 6.3.1 Úvod...87 // 6.3.2 Etiologie...87 // 6.3.3 Klinické příznaky...87 // 6.3.4 Diagnostika...87 // 6.3.5 Léčba a prognóza...88 // 6.4 Retikulohistiocytom...88 // Vili Nádory adolescentů a mladých dospělých // Souhrn...88 // Literatura...88 // 7 Sarkomy měkkých tkání (Peter Múdry, Viera Bajčiová, Dagmar Adámková Krákorová)...91 // 7.1 Epidemiologie...91 // 7.2 Etiologie...93 // 7.3 Klinické příznaky...94 // 7.4 Diagnostika...94 // 7.5 Klasifikace...96 // 7.6 Určení klinického stadia...97 // 7.7 Léčba...97 // Souhrn...100 // Literatura...101 // 8 Sarkomy kostí (Dagmar Adámková Krákorová, Peter Múdry, Viera Bajčiová)...103 // 8.1 Úvod...103 // 8.2 Osteosarkom...103 // 8.2.1 Epidemiologie...103 // 8.2.2 Etiologie...104 // 8.2.3 Biologie...105 // 8.2.4 Patologie...105 // 8.2.5 Příznaky...105 // 8.2.6 Diagnostika...106 // 8.2.7 Klasifikace...106 // 8.2.8 Určení rozsahu onemocnění (staging)...106 // 8.2.9 Léčba...107 // 8.2.10 Sledování pozdní toxicity léčby...108 // 8.2.11 Perspektivy...108 // 8.3 Nádory
skupiny Ewingova sarkomu/PNET...108 // 8.3.1 Úvod...108 // 8.3.2 Epidemiologie...108 // 8.3.3 Etiologie...108 // 8.3.4 Biologie...108 // 8.3.5 Patologie...109 // 8.3.6 Klinické příznaky...109 // 8.3.7 Diagnostika... 110 // 8.3.8 Klasifikace, staging...110 // 8.3.9 Prognostické a prediktivní faktory...110 // 8.3.10 Léčba...110 // 8.3.11 Sledování pozdní toxicity...112 // 8.3.12 Perspektivy...112 // 8.4 Jiné primární kostní nádory...112 // 8.4.1 Epidemiologie, etiologie, biologie...112 // 8.4.2 Patologie, příznaky, diagnostika, prognostické faktory...112 // 8.4.3 Léčba... 113 // Souhrn...113 // Literatura...113 // 9 Nádory centrálního nervového systému (Zdeněk Pavelka, Karel Zitterbart)...115 // 9.1 Úvod...*...115 // 9.2 Epidemiologie...115 // 9.3 Etiologie...116 // Obsah IX // 9.4 Klasifikace nádorů CNS, histologická diagnostika...116 // 9.5 Principy péče, účast v mezinárodních studiích...117 // 9.6 Klinické příznaky...117 // 9.7 Klinická a rentgenologická diagnostika...118 // 9.8 Laboratorní diagnostika, nádorová biologie...118 // 9.9 Léčba specifických typů mozkových nádorů...118 // 9.9.1 Embryonální nádory...119 // 9.9.2 Gliomy nízkého stupně malignity (LGG)...120 // 9.9.3 Gliomy vysokého stupně malignity (HGG)...121 // 9.9.4 Ependymom...121 // 9.9.5 Nádory ze zárodečných buněk...122 // 9.9.6 Kraniofaryngeom (KF)...122 // 9.9.7 Nádory hypofýzy...123 // 9.9.8 Gliomy mozkového kmene (BSG)...123 // Souhrn...124
// Literatura...124 // 10 Nádory ledvin...127 // 10.1 Nefroblastom (Wilmsův nádor) 127 // 10.1.1 Epidemiologie...127 // 10.1.2 Etiologie...127 // 10.1.3 Klinické příznaky...128 // 10.1.4 Diagnostika...128 // 10.1.5 Léčba adultního Wilmsova nádoru...129 // Souhrn...130 // Literatura...131 // 10.2 Adenokarcinom ledviny (Viera Bajčiová, Jaroslav Němec, Jiří Tomášek)...132 // 10.2.1 Epidemiologie...132 // 10.2.2 Histologie...134 // 10.2.3 Etiologie...134 // 10.2.4 Klinické příznaky...135 // 10.2.5 Diagnostika...135 // 10.2.6 Biologické studie...136 // 10.2.7 Léčba...136 // 10.2.8 Cílená biologická léčba...137 // 10.2.9 Léčba recidivy karcinomu ledviny...138 // Souhrn...138 // Literatura...139 // 11 Hepatocelulární karcinom (Viera Bajčiová, Jiří Tomášek)...141 // 11.1 Epidemiologie...141 // 11.2 Etiologie...142 // 11.3 Klinické příznaky...143 // 11.4 Prognostické faktory...143 // 11.5 Diagnostika...143 // 11.5.1 Zobrazovací vyšetření...143 // 11.5.2 Nádorové markéry...144 // 11.5.3 Funkční vyšetření...144 // 11.5.4 Patologie...144 // 11.5.5 Cytogenetické a molekulámě-genetické studie...145 // 11.5.6 Staging...145 // 11.6 Léčba...146 // X Nádory adolescentů a mladých dospělých // 11.6.1 Chirurgická léčba...146 // 11.6.2 Chemoterapie...146 // 11.6.3 Ablativní způsoby lokální léčby...146 // 11.6.4 Transplantace jater...146 // 11.6.5 Nové trendy a perspektivy...148 // Souhrn...150 // Literatura...150 // 12 Karcinom
tlustého střeva a konečníku (Jiří Tomášek, Jaroslav Němec)...153 // 12.1 Epidemiologie...153 // 12.2 Etiologie...153 // 12.2.1 Hereditámí kolorektální karcinom...154 // 12.2.2 Familiární adenomatózní polypóza (FAP)...154 // 12.2.3 Hereditámí nepolypózní kolorektální karcinom (PíNPCC, Lynchův syndrom) ... 155 // 12.2.4 Zvláštnosti CRC u mladých osob...156 // 12.3 Klinické příznaky...156 // 12.4 Diagnostika...156 // 12.5 Klasifikace onemocnění...156 // 12.6 Léčba...156 // 12.6.1 Chemoterapie v terapii metastatického CRC...157 // Souhrn...158 // Literatura...160 // 13 Karcinom prsu v adolescenci (Petra Tesařová)...161 // 13.1 Úvod...161 // 13.2 Epidemiologie...161 // 13.3 Rizikové faktory...164 // 13.4 Diagnostika...168 // 13.5 Potvrzení nádoru...169 // 13.6 Redukce rizika...170 // 13.7 Chirurgická léčba...170 // 13.8 Léčba lokální recidivy...170 // 13.9 Herceptin ...171 // 13.10 Gynekologické dopady léčby...172 // 13.10.1 Menopauza a kvalita života...172 // 13.10.2 Těhotenství a riziko karcinomu prsu...172 // 13.10.3 Léčba karcinomu prsu v průběhu těhotenství...173 // 13.10.4 Zachování fertility...174 // 13.10.5 Psychosociální problematika...174 // Souhrn...174 // Literatura...174 // 14 Maligní melanom (Ivo Kocák, Ilona Kocábová, VukFait, Viera Bajčiová)...175 // 14.1 Epidemiologie...175 // 14.2 Etiologie...175 // 14.3 Klinické příznaky...179 // 14.4 Patologické jednotky kožního maligního melanomu...179
// 14.5 Diagnostika a staging onemocnění...180 // 14.6 Léčba melanomu...181 // 14.6.1 Chirurgická léčba...181 // 14.6.2 Izolovaná hypertermická perfuze...183 // 14.6.3 Systémová léčba melanomu...184 // Obsah XI // 14.6.4 Nové trendy v léčbě melanomu...185 // Souhm...186 // Literatura...187 // 15 Gynekologické nádory...189 // 15.1 Germinální nádory ovarií (Viera Bajčiová)...189 // 15.1.1 Epidemiologie...189 // 15.1.2 Etiologie...189 // 15.1.3 Klinické příznaky...189 // 15.1.4 Diagnostika...189 // 15.1.5 Riziko rozvoje germinálního nádoru u dysgenetických gonád...192 // 15.1.6 Léčba...194 // Souhm...196 // Literatura...196 // 15.2 Epitelové nádory ovaria (Jaroslav Němec, Viera Bajčiová)...197 // 15.2.1 Epidemiologie...197 // 15.2.2 Etiologie...197 // 15.2.3 Klinické příznaky...198 // 15.2.4 Diagnostika...199 // 15.2.5 Léčba...200 // 15.2.6 Ovariální epitelové nádory nízké/nejisté malignity {borderline tumor)...202 // Souhm...202 // Literatura...202 // 15.3 Nádory krčku dčložního (Viera Bajčiová, Ingrid Rejdová)...204 // 15.3.1 Epidemiologie...204 // 15.3.2 Etiologie...204 // 15.3.3 Klinické příznaky...206 // 15.3.4 Diagnostika...206 // 15.3.5 Léčba...208 // Souhm...209 // Literatura...209 // 16 Testikulární nádory (Viera Bajčiová)...211 // 16.1 Úvod...211 // 16.2 Epidemiologie...211 // 16.3 Etiologie...211 // 16.4 Klinické příznaky...214 // 16.4.1 Lokální příznaky...214 // 16.4.2 Systémové příznaky
a příznaky z metastáz...214 // 16.5 Diagnostika...214 // 16.5.1 Klinické vyšetření...214 // 16.5.2 Radiologické vyšetřovací metody...215 // 16.5.3 Nádorové markéry...215 // 16.5.4 Histopatologie...216 // 16.5.5 Biologické studie...217 // 16.6 Léčba...219 // 16.6.1 Chirurgická léčba...220 // 16.6.2 Chemoterapie...220 // 16.6.3 Léčba rekurence/relapsu nemoci...221 // 16.6.4 Radioterapie...221 // 16.6.5 Prevence - samovyšetření varlat...222 // XII Nádory adolescentů a mladých dospělých // Souhm...222 // Literatura...223 // 17 Neuroendokrinní nádory...225 // 17.1 Dobře diferencované NETs (karcinoidy) (Viera Bajčiová)...225 // 17.1.1 Úvod...225 // 17.1.2 Epidemiologie...226 // 17.1.3 Etiologie...226 // 17.1.4 Klinické příznaky...226 // 17.1.5 Diagnostika...228 // 17.1.6 Léčba...231 // Souhm...233 // Literatura...234 // 17.2 Adrenokortikální karcinom (Viera Bajčiová)...234 // 17.2.1 Epidemiologie...234 // 17.2.2 Etiologie...235 // 17.2.3 Klinické příznaky...235 // 17.2.4 Diagnostika...236 // 17.2.5 Léčba...237 // Souhm ...239 // Literatura...240 // 17.3 Feochromocytom (Viera Bajčiová)...240 // 17.3.1 Epidemiologie...240 // 17.3.2 Etiologie...240 // 17.3.3 Klinické příznaky...241 // 17.3.4 Diagnostika...242 // 17.3.5 Léčba...243 // Souhm...244 // Literatura...244 // 17.4 Karcinom štítné žlázy (Olga Magmová)...245 // 17.4.1 Epidemiologie...245 // 17.4.2 Etiologie...245 // 17.4.3 Odlišnosti nádorů dětí, dospívajících
a dospělých...246 // 17.4.4 Papilámí karcinom štítné žlázy (PTC)...247 // 17.4.5 Folikulámí karcinom...247 // 17.4.6 Anaplastický (nediferencovaný) karcinom...248 // 17.4.7 Medulámí karcinom štítné žlázy...248 // 17.4.8 Klinický obraz a diagnostika nádorů štítné žlázy...249 // 17.4.9 Léčba nádorů štítné žlázy...249 // Souhm...250 // Literatura...250 // 18 Vzácné nádory...253 // 18.1 Gastrointestinální stromální tumor (GIST) 253 // 18.1.1 Epidemiologie...253 // 18.1.2 Etiologie...253 // 18.1.3 Klinické příznaky...254 // 18.1.4 Prognostické faktory...255 // 18.1.5 Diagnostika...256 // 18.1.6 Léčba...257 // Souhm...260 // Literatura...260 // Obsah XIII // 18.2 Nazofaryngeální karcinom (Zdeněk Mechl)...261 // 18.2.1 Epidemiologie...261 // 18.2.2 Etiologie...261 // 18.2.3 Klinické příznaky...262 // 18.2.4 Klinické vyšetření...262 // 18.2.5 Klasifikace...263 // 18.2.6 Prognóza...263 // 18.2.7 Léčba...263 // 18.2.8 Metastatická a recidivující onemocnění...267 // Souhm...267 // Literatura...268 // 18.3 Nádory pankreatu...269 // 18.3.1 Pseudopapilámí tumor pankreatu (Viera Bajčiová)...269 // Souhm...272 // Literatura...272 // 18.3.2 Pankreatoblastom (Viera Bajčiová)...273 // Souhm...277 // Literatura...277 // 18.3.3 Adenokarcinom pankreatu (Jiří Tomášek, Jaroslav Němec)...277 // Souhm...281 // Literatura...281 // 18.4 Nádory plic a bronchů (Viera Bajčiová)...282 // 18.4.1 Epidemiologie...282 // 18.4.2 Etiologie...283
// 18.4.3 Klinické příznaky...283 // 18.4.4 Diagnostika...283 // 18.4.5 Léčba...285 // Souhm...286 // Literatura...286 // 19 Podpůrná péče...289 // 19.1 Vývojové a psychiatrické aspekty péče o adolescenty a mladé dospělé s nádorovým // onemocněním (Viktor Hartoš)...289 // 19.1.1 Psychosociální a vývojové aspekty adolescence...289 // 19.1.2 Krize v adolescenci...290 // 19.1.3 Adolescence a onkologická léčba...290 // 19.1.4 Psycho-onkologie...291 // 19.1.5 Psychiatrické syndromy u onkologických pacientů a psychofarmakologická léčba . . 292 // 19.1.6 Psychoterapie...293 // 19.1.7 Specifika a úskalí krizové intervence v adolescenci...294 // Literatura...295 // 19.2 Trombofilní riziko u dospívajících s maligním onemocněním (Kateřina Toušovská)...296 // 19.2.1 Úvod...296 // 19.2.2 Etiologie a patogeneze...296 // 19.2.3 Rizikové faktory VTE...297 // 19.2.4 Diagnostika VTE...298 // 19.2.5 Léčba VTE...299 // Souhm...302 // Literatura ... ...302 // 19.3 Ochrana reprodukčních funkcí (Olga Magnová, Viera Bajčiová)...305 // 19.3.1 Poruchy funkce pohlavních žláz jako následek chemoterapie...306 // 19.3.2 Poruchy funkce pohlavních žláz jako následek radioterapie...307 // XIV Nádory adolescentů a mladých dospělých // 19.3.3 Poruchy gonadální funkce vlivem samotné nádorové choroby...308 // 19.3.4 Komplexní ochrana reprodukčních funkcí...308 // Souhm...311 // Literatura...311 // 19.4 Bolest u dospívajících s nádorovým
onemocněním (Petr Lokaj)...312 // 19.4.1 Úvod...312 // 19.4.2 Hodnocení bolesti a příprava ? bolestivým výkonům...313 // 19.4.3 Léčba bolesti...313 // 19.4.4 Neopioidní analgetika...313 // 19.4.5 Opioidní analgetika...314 // 19.4.6 Antagonizace opioidů a benzodiazepinů...316 // 19.4.7 Cesty a způsoby podání analgetík...316 // 19.4.8 Časový plán podávání opioidů...317 // 19.4.9 Výměna opioidů...317 // 19.4.10 Vedlejší účinky opioidů...317 // 19.4.11 Adjuvantní analgetika u adolescentů s nádorovým onemocněním...317 // 19.4.12 Využití krátkodobé anestezie...319 // 19.4.13 Tolerance, abstinenční syndrom, závislost...319 // Souhm...319 // Literatura ...320 // 20 Pozdní následky...323 // 20.1 Sekundární malignity (Katarína Petráková)...323 // 20.1.1 Úvod...323 // 20.1.2 Radioterapie...323 // 20.1.3 Chemoterapie...324 // 20.1.4 Riziko sekundárních malignit...324 // Souhm...326 // Literatura...326 // 20.2 Poruchy kognitivních funkcí (Irena Vlčková, Kateřina Pavelková)...327 // 20.2.1 Vývojové hledisko...327 // 20.2.2 Kognitivní deficit...328 // 20.2.3 Rizikové a prediktivní faktory kognitivního deficitu...329 // 20.2.4 Rehabilitace kognitivních funkcí...330 // 20.2.5 Farmakoterapie pomch pozornosti a hyperaktivity...330 // Literatura...331 // 20.3 Kardiotoxicita (Hana Hrstková, Lubomír Elbl, Pavla Bothová)...334 // 20.3.1 Úvod...334 // 20.3.2 Antracykliny...334 // 20.3.3 Rizikové faktory kardiotoxicity...334
20.3.4 Klinické formy kardiotoxicity...335 // 20.3.5 Další kardiotoxické látky...335 // 20.3.6 Diagnostika kardiotoxicity...336 // Literatura...337 // 20.4 Plieni toxicita (Viera Bajčiová)...338 // 20.4.1 Úvod...338 // 20.4.2 Radioterapie...338 // 20.4.3 Chemoterapie...339 // 20.4.4 Transplantace kostní dřeně...340 // 20.4.5 Jiné rizikové faktory...340 // Souhm...340 // Literatura...341 // Obsah XV // 20.5 Nefrotoxicita (Lucia Kútniková)...342 // 20.5.1 Úvod...342 // 20.5.2 Toxické poškození ledvin...342 // 20.5.3 Chemoterapie...342 // 20.5.4 Jiné nefrotoxické léky...344 // 20.5.5 Radiační záření...345 // 20.5.6 Prerenální příčiny poškození ledvin...345 // 20.5.7 Postrenální příčiny poškození ledvin...346 // 20.5.8 Jiné příčiny poškození ledvin...346 // 20.5.9 Prevence...347 // Souhm...347 // Literatura...347 // 21 Dispenzarizace adolescentů s genetickou predispozicí ? nádorovým onemocněním // (Lenka Foretová, Katarína Petráková)...349 // 21.1 Úvod...349 // 21.1.1 Nej častější monogenní nádorové syndromy...350 // 21.1.2 Hereditámí nepolypózní kolorektální karcinom, Lynchův syndrom...352 // 21.1.3 Další syndromy s rizikem vzniku kolorektálního karcinomu...352 // 21.1.4 Další vzácné dědičné syndromy...353 // Literatura...356 // Rejstřík...359 // Souhrn...365 // Summary // 367
(OCoLC)776506497
cnb002251848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC