Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2013
198 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4171-0 (vázáno)
ISBN 978-80-247-8842-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8843-2 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462898
Obsah // // P ř e d m lu v a ...7 1 Úvod do problem atiky nádorových onem ocnění a protinádorové lé č b y ...9 // 1.1 N á d o ro v á tk áň a n á d o ro v é m ik ro p ro s tře d í ... 10 1.2 N á d o ro v é k m e n o v é b u ň k y a je jic h h n íz d o (n ic h e ) ... 12 1.3 N á d o r ja k o d ů sle d e k g e n e tic k é a e p ig e n e tic k é d e re g u la c e ... 15 1.4 N á d o r ja k o d ů sle d e k se lh á n i im u n o lo g ic k é h o d o h l e d u ... ... 17 1.5 N á d o r ja k o d ů s le d e k c h ro n ic k é h o z á n ě tu či i n f e k c e ... 19 1.5.1 F y z io lo g ic k é a sp e k ty z á n ě t li v é re ak c e ... 19 1.5.2 Z á n ě t a n á d o ro v á o n e m o c n ě n i ... 19 1.6 L y m fo p ro life ra tiv n í c h o ro b y ja k o d ů sle d e k d e re g u la c e sp e c ific k é i m u n i t y ... 2 0 1.7 A p o p tó z a a je j í r e g u l a c e ... 23 1.7.1 R e c e p to ro v á a p o p t ó z a ... 23 1.7.2 M ito c h o n d riá ln í a p o p tó z a ... 2 4 1.7.3 D alší b u n ě č n é a p o p to tie k é d r á h y ... 25 1.7.4 R e g u lá to ry a p o p t ó z y ... 25 1.8 A u to f a g ie ... 2 6 1.8.1 R e g u lá to ry a u t o f a g i e ... 2 7 1.9 D v o jí ro le p53 v in h ib ic i o n k o g e n e z e ... 27 1.1 0 B u n ě č n ý c y k l u s ... 31 1. 11 K o n v e n čn í p ro tin á d o ro v á lé č b a ... 32 1.12 1.13 1.14 C íle n á p ro tin á d o ro v á lé č b a ... 3 6 B io m a rk e ry ... 4 0 B io lo g ic
k á p ro tin á d o ro v á léčb a ... 4 0 // // 2.2 K la sic k á g e n o to x ic k á c y to s ta tik a 2.2.1 2 .2 .2 2 .2 .3 2 .2 .4 // // in h ib ic e // // re p lik a c e a tra n s k rip c e ... 51 A lk y la č n í lá tk y ... 51 In terk a la č n i l á t k y ... 52 L átk y p ů so b íc í ro z š tě p e n í m o le k u ly D N A ... 52 In h ib ito ry D N A - to p o iz o m e r á z 52 2.3 Z e s íle n í ú č in k u g e n o to x ic k ý c h c y to s ta tik in h ib ic e o p ra v y D N A ... 53 2.3.1 2 .3 .2 In h ib ito ry P A R P ... 54 In h ib ito ry c h e c k p o in t k in á z ... 56 in h ib ic e p rů c h o d u b u n ě čn ý m // // ľ // // 2 .4 A n tim ito tik a // // c y k l e m ... 5 6 2.4.1 A n tim ik ro tu b u lá rn í látk y - p o šk o z e n í c y to s k e le tá rn íc h fu n k c í ... 57 2 .4 .2 2 .4 .3 In h ib ito ry a u ro ra k i n á z ... 59 In h ib ito ry p o lo -lik e k i n á z ... 6 0 m o to ric k ý c h p ro te in ů m ito tic k é h o v ře té n k a ... 6 0 2 .4 .5 2.5.1 2 .5 .2 2 .6 In h ib ito ry c y k lin -d e p e n d e n tn íc h kin áz ... 60 61 In h ib ic e p r o t e o s y n té z y ... 61 In h ib ic e d e g ra d a c e p r o t e i n ů ... 61 2.5 In h ib ic e p ro te o s y n té z y a d e g ra d a c e p r o t e i n u // // 2 .4 .4 In h ib ito ry k in e z in ů // // D a lší m o ž n é m e c h a n ism y ... 63 2.6.1 S y n te tic k é a lk y lfo sfo lip id y m o d ifik a c e b u n ě č n é m e m b rá n y ... 63 2 .6 .2 B lo
k á d a e n d o te lin o v ý c h r e c e p to m 63 // // 2 .7 N o v é fo rm y k o n v e n č n íc h c y to s ta tik - vazba na n o sič e a v e k t o r y ... 63 2 .7 .1 E n k a p s u lo v a n á c y to s ta tik a lip o z o m y /n a n o z o m y ... 63 2 .7 .2 K o n ju g o v a n á c y to s ta tik a - vazba n a m a k ro m o le k u ly , p o ly m e ry , d e n d rim e ry č i n a n o p a rtik u le ... 65 2 .8 2 .9 M e tro n o m ie k á c h e m o te ra p ie ... 66 A n tid o ta a p r o t e k t i v a ... 6 6 // // L it e r a t u r a ... 41 // // 2 K onvenční protinádorová lé č b a ... 43 // 2.1 A n tim e ta b o lity in h ib ic e k líč o v ý c h e n zy m ů m e ta b o lism u D N A ... 43 2.1.1 A n tifo lá ty a n a lo g a k y se lin y lis to v é ... 43 2 .1 .2 A n tin u k le o tid y ... 4 6 // // L i t e r a t u r a ... 67 // // \f6 // // P rincipy systém o vě p ro tin á d o ro vé léčby // 8 C í l e n á l é č b a I: t e r a p i e c í l e n á n a n á d o r o v é b u ň k y — in h ib i c e r ů s t u n á d o r u ... 113 8 . 1 O b e c n é z á s a d y c íle n é lé č b y ... 113 8.2 C íle n á lé č b a la: in h ib ic e p ro life ra c e ... 1 17 8.2.1 In h ib ic e re c e p to ro v ý c h ty ro z in -k in á z ... 117 8 .2 .2 In h ib ic e n e re c e p to ro v ý c h p ro tein ů s ty ro z in -k in á z o v o u a k ti v i to u ... 121 8 .2 .3 In h ib ic e p ro te in u R A S ... 124 8 .2 .4 In h ib ic e sig n á ln í d rá h y R A F -M E K -E R K ... 8 .2
.5 In h ib ic e k a s k á d y J A K -S T A T ... 8 .2 .6 In h ib ic e sig n á ln í d rá h y P I 3 K - A K T -m T O R ... 128 8 .2 .7 In h ib ic e p ro te in -k in á z y C ... 130 8 .2 .8 In h ib ic e n u k le á rn íc h fa k to rů k a p p a B .. 131 8.3 C íle n á léčb a Ib: in h ib ic e s e b e o b n o v y ... 132 8.3.1 S e b e o b n o v a , p ro life rac e , d ife re n c ia c e .. 132 8 .3 .2 In h ib ic e t e l o m e r á z ... 133 8 .3 .3 In h ib ic e sig n á ln íc h k a sk á d p o d íle jíc íc h s e n a re g u la ci s e b e o b n o v y ... 135 8 .4 C íle n á léčb a Ic: in d u k c e a p o p tó z y ... 138 8.4.1 P řím á in d u k c e a p o p t ó z y ... 138 8 .4 .2 N e p řím á in d u k c e a p o p tó z y ... 139 8 .4 .3 In h ib ic e a u to f a g ie ... 141 L it e r a t u r a ... 141 9 C íle n á lé č b a II: te r a p ie c íle n á n a n á d o r o v é m ik r o p r o s tř e d í — in h ib ic e š í ř e n í n á d o r u 143 9.1 In h ib ic e a n g io g e n e z e ... 143 9 . 1. 1 N e jd u le žitější reg u láto ry a n g io g e n e z e .. 145 9 . 1.2 L é č e b n é s tra te g ie z a m ě ře n é n a a n g io g e n e z i... 9 .1 .3 In h ib ic e l y m f a n g io g e n e z e ... 149 155 126 127 // // 3 E p i g e n e t i c k á c h e m o t e r a p e u t i k a ...6 9 3.1 3 .2 In h ib ito ry D N A - m e ty ltra n s fe rá z ... 70 In h ib ito ry h is to n -d e a c e ty lá z ... 71 // // L it e r a t u r a ... 73 // // 4 D i f e r e n c ia
č n í t e r a p i e ...75 L it e r a t u r a ... 77 // // 5 Ú lo h a h o r m o n u v s y s té m o v é p r o t i n á d o r o v é t e r a p i i ... 7 9 5.1 P rin c ip y h o rm o n á ln í l é č b y ... 79 5.1.1 H o rm o n y a n á d o ro v ý rů st ... 79 5 .1 .2 H o rm o n á ln í re c e p to ry ... 80 5 .2 R ů z n é m o d a lity h o rm o n á ln í l é č b y ... 80 5 .3 R e z iste n c e n a h o rm o n á ln í léčb u ... 82 L it e r a t u r a ... 83 // // 6 M o n o k l o n á l n í p r o t i l á t k y ... 8 5 6.1 M e c h an ism u s ú č in k u m o n o k lo n á ln íc h p ro tilá te k .. 87 6 .2 K la sifik a ce m o n o k lo n á ln íc h p ro tilá te k ... 87 6 .2 .1 P ro tilá tk y p o u ž ív a n é č i z k o u še n é p ře v á ž n ě v tera p ii h e m a to lo g ic k ý c h m a lig n it ... 87 6 .2 .2 P ro tilá tk y p o u ž ív a n é či z k o u še n é p ře v á ž n ě v te ra p ii so lid n íc h n á d o rů ... 89 6 .2 .3 P ro tilá tk y z a m ě ře n é n a in h ib ici a n g io g e n e z e a m e ta s ta z o v á n í... 91 6 .2 .4 Im u n o m o d u la č n í p r o t i l á t k y ... 91 6 .2 .5 P ro tilá tk y k sy m p to m a tic k é léčb ě n á d o ro v ý c h o n e m o c n ě n í ... 93 6.3 M o n o k lo n á ln í p ro tilá tk y d ru h é g e n e ra c e (s c íle n ě z m ě n ě n o u g l y k o s y l a c í ) ... 93 6 .4 6 .5 Proti lá tk o v é f r a g m e n ty ... 9 4 F c -fú z n í p ro te in y a im u n o c y to k in y ...
95 // // 9 .1 .4 L é k y o v liv ň u jíc í h y p o x ic k é p ro stře d í .. 155 9 .2 In h ib ic e in v a z iv ity a m e ta s ta z o v á n í... 155 9.2.1 M e ta s ta tic k á k a sk á d a ... 156 9 .2 .2 In h ib ic e m e ta s ta tic k é k a sk á d y ... 157 L it e r a t u r a ... 161 // // L it e r a t u r a ... 9 6 // // 7 I m u n o t e r a p i e ...9 7 7.1 F o rm y im u n o te r a p ie ... 100 7.1.1 N e sp e c ific k á s tim u la c e im u n itn íh o sy s té m u ... 7 .1 .2 P a siv n í (a d o p tiv n í) i m u n o te r a p ie 7 . 1.3 A k tiv n í im u n o te ra p ie - n á d o ro v é v a k c í n y ... 102 7.2 C y t o k in y ... 104 7.2.1 I n te r f e r o n y ... 104 7 .2 .2 I n t e r l e u k i n y ... 105 7 .2 .3 H e m a to p o e tic k é rů sto v é f a k t o r y 7 .2 .4 B io sim ila rs rů sto v ý c h f a k t o r ů 7 .2 .5 S m rtíc í l i g a n d y ... 7.3 T h alid o m id a im u n o m o d u la č n í lá tk y ... 107 108 109 109 P ř e h l e d n e j č a s t ě j i p o u ž í v a n ý c h z k r a t e k ... 171 R e j s t ř í k ... 181 S o u h r n / S u m m a r v ... 1 9 5 /1 9 7 O a u t o r e c h ... 199 11 R e z i s t e n c e k c h e m o t e r a p i i ... 167 11.1 11.2 O b e c n é m e c h a n is m y v z n ik u re z iste n c e ... M n o h o č e tn á lé k o v á r e z i s t e n c e ... 167 167 169 100 100 10 Z á k l a d y g e n o v é t e r a p i e ... 163 10.1 R ů z n é m o d a lity g e n o v é t e r a p i e ... 163 164 165 10.2 P řím á a
n e p řím á p o sttra n s k rip č n í r e g u l a c e L it e r a t u r a ... // // L it e r a t u r a ... // // L it e r a t u r a ... 111 // // \f
(OCoLC)867820108
cnb002502837

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC