Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017
203 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3809-6 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3819-5 (online ; pdf)
ISBN 8024638193 (ebook)
Učební texty Univerzity Karlovy
Obsahuje bibliografie
Určeno studentům LF UK v Plzni
Popsáno podle tištěné verze
001462921
OBSAH // 1 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví (??? ??/??)... 9 // 1.1 Potřeba sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví... 9 // 1.2 Sociální lékařství v soustavě lékařských věd... 10 // 1.3 Pojem „sociální lékařství“ a nástin obecného zaměření oboru ... 11 // 1.4 Rámcový obsah veřejného zdravotnictví... 13 // 1.5 Mezinárodní návaznost sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví... 14 // 1.6 Funkce sociálního lékařství... 14 // 1.7 Sociální lékařství a klinické obory... 15 // 1.8 Výuka sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví... 16 // 1.9 Nezbytnost výzkumu v sociálním lékařství a veřejném zdravotnictví... 18 // 2. Vývoj péče o zdraví a její sociální podmíněnost {Jan Holčík)... 19 // 2.1 Zdraví a nemoci - odedávní průvodci lidstva... 19 // 2.2 Některé sociálně zdravotní problémy a jejich vliv na zdraví lidí... 19 // 2.3 Zvládání nemocí a vztah ? nemocným lidem ... 23 // 2.4 Vývoj společenského postavení lékařů ... 24 // 2.5 Význam etických a právních norem v oblasti péče o zdraví... 25 // 3 Vývoj a perspektivy sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (Jan Holčík)... 28 // 3.1 Úvodní poznámky... 28 // 3.2 Vznik sociálního lékařství a jeho další vývoj... 29 // 3.3 Významné okolnosti ovlivňující současné i budoucí poslání sociálního lékařství // a veřejného zdravotnictví... 32 // 3.4 Potřeba
dalšího rozvoje sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví... 33 // 3.5 Některé významné osobnosti historie sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví... 34 // 4 Zdraví (Jan Holčík)... 37 // 4.1 Zdraví jako stav... 37 // 4.2 Zdraví jako proces... 41 // 4.3 Modely zdraví... 43 // 4.3.1 Biomedicínský model zdraví... 43 // 4.3.2 Ekologicko-sociální model zdraví... 43 // 4.4 Hodnota zdraví... 45 // 4.5 Zdraví jako norma... 45 // 4.6 Laická interpretace zdraví... 46 // 4.6.1 Zdraví jako stav bez nemoci... 47 // 4.6.2 Zdraví jako stav zdatnosti a vitality... 47 // 4.6.3 Zdraví jako bohaté sociální vztahy... 47 // 4.6.4 Zdraví jako činnost... 47 // 4.6.5 Zdraví jako psychosociální pohoda ... 48 // 5 Sociální determinanty zdraví (Jan Holčík)... // 5.1 Vymezení determinant zdraví... // 5.2 Sociální determinanty zdraví... // 5.2.1 Sociální gradient... // 5.2.2 Stres... // 5.2.3 Časné období života... // 5.2.4 Sociální izolace... // 5.2.5 Práce... // 5.2.6 Nezaměstnanost... // 5.2.7 Sociální opora... // 5.2.8 Drogová závislost... // 5.2.9 Výživa... // 5.2.10 Doprava... // 5.3 Zdravotní nerovnosti jako důsledek sociálních determinant zdraví... // 5.4 Sociální determinanty zdraví a zdravotní nerovnosti v Evropě... // 6 Evropská zdravotní strategie - program Zdraví 2020 (Jan Holčík)... // 6.1 Cílově orientované zdravotní programy... // 6.2 Východiska evropské zdravotní strategie... // 6.3
Příprava a obsah programu Zdraví pro všechny do roku 2000 (ZPV)... // 6.4 Program Zdraví 21... // 6.5 Vstup do Evropské unie... // 6.6 Evropský program Zdraví 2020 ... // 6.7 Hodnotová orientace evropské zdravotní politiky... // 6.8 Realizace programu Zdraví 2020 v České republice... // 7 Zdravotní gramotnost (./?? tfo/ofc)... // 7.1 Vznik a obsah zdravotní gramotnosti... // 7.2 Struktura a návaznost zdravotní gramotnosti... // 7.3 Potřeba výzkumu zdravotní gramotnosti a jeho dílčí výsledky... // 7.4 Opatření přispívající ? posílení zdravotní gramotnosti... // 7.5 Zdravotní gramotnost pro všechny... // 7.5.1 Rozvoj zdravotní gramotnosti u dětí... // 7.5.2 Zdravotní gramotnost pedagogů... // 7.5.3 Zdravotní gramotnost veřejných činitel ů... // 7.5.4 Zdravotní gramotnost zdravotnických pracovníků... // 8 Potřeba nové všeobecné zdravotní aktivity (Jan Holčík)... // 9 Světová zdravotnická organizace, vznik, struktura a činnost (Jan Holčík) ... . // 9.1 Počátky mezinárodní zdravotnické spolupráce... // 9.2 Založení WHO a její první kroky ... // 9.3 Struktura a zaměření WHO... // 9.4 Zaměření a metody práce WHO ... // 10 Primární péče jako základ zdravotnictví (Rudolf Červený)... // 10.1 Definice a cíle oboru všeobecné praktické lékařství... // 10.2 Vymezení činnosti oboru všeobecné praktické lékařství... // 10.3 Ideál a současnost všeobecného praktického lékařství... // 10.3.1
Výuka praktického lékařství na LF v Plzni... // 10.3.2 Specializační vzdělávání v oboru všeobecného praktického lékařství // 10.4 Odborné a profesní řízení oboru ... // 10.5 Kvalifikace všeobecného praktického lékaře... // 10.6 Zařazení primární péče do zdravotních systémů... // 10.7 Typy praxí v primární péči... //Kompetence všeobecných praktických lékařů v ČR... 108 // 10.9 Diagnostika v ordinaci V PL... 112 // 10.10 Činnosti zdravotní péče v ordinaci // praktického lékaře... 112 // 10.10.1 Preventivní péče... 113 // 10.10.2 Pracovně lékařská péče (PLP)... 115 // 10.10.3 Dispenzarizace... 115 // 10.10.4 Hodnocení primární péče dle WHO - // Světové zdravotnické organizace... 116 // 10.11 Úkoly ? posílení role oboru V PL do budoucnosti... 118 // 11. Vybrané kapitoly ze zdravotnického práva {Jaroslava Nováková)... 121 // 11.1 Práva a povinnosti pacientů... 121 // 11.1.1 Práva pacientů... 121 // 11.1.2 Povinnosti pacientů... 125 // 11.2 Přijetí pacienta do péče a informace o zdravotním stavu a navržených zdravotních službách. 126 // 11.3 Informovaný souhlas... 127 // 11.4 Hospitalizace
pacienta bez souhlasu... 128 // 115 Poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům a osobám s omezenou svéprávností... 129 // 11.6 Odmítnutí přijetí pacienta do péče a ukončení péče ... 130 // 11.7 Odpovědnost zdravotnických pracovníků... 131 // 11.7.1 Občanskoprávní odpovědnost... 131 // 11.7.2 Trestněprávní odpovědnost zdravotnických pracovníků... 134 // 11.8 Zdravotnická dokumentace a právo do ní nahlížet ... 135 // 12 Vybraná problematika zdravotní a sociální péče ... 140 // 12.1 Systémy financování zdravotní péče Če/edovd)... 140 // 12.2 Dlouhodobá zdravotní a sociální péče (L/6mče Če/erfovd)... 145 // 12.3 Komunikace se seniorským pacientem (Lí&Mje CWeí/ovd)... 151 // 12.4 Eu\\anaz\\Q {Petra Buňatová)... 157 // 12.5 Národní zdravotnický informační systém (NZIS) {Květuše Zikmundová)... 161 // 12.6 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a souvisejících // zdravotních problémů (MKN) {Květuše Zikmundová)... 162 // 12.7 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví {Libuše Celedová)... 165 // 12.8 Koordinovaná rehabilitace (Lí7?wje Če/eí/ova)... 169 // 12.9 Lázeňská léčebně rehabilitační péče (Jaroj/av... 174 // 13 Vybrané kapitoly z dějin medicíny {Rostislav Čevela)... 177 // 13.1 Historie medicíny od renesance do 21. století... 177 // 13.2 Epidemie a umírání... 181 // 13.3 Medicína a stát... 184 // 13.4 Současnost a budoucnost medicíny...
192 // 14 Přílohy {Jan Holčík)... 195 // 14.1 Příloha 1 Ottawská charta... 197 // 14.2 Příloha 2 Lublaňská charta o reformě zdravotní péče... 201
(OCoLC)1028228775
cnb002970690

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC