Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017
203 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3809-6 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3819-5 (online ; pdf)
ISBN 8024638193 (ebook)
Učební texty Univerzity Karlovy
Obsahuje bibliografie
Určeno studentům LF UK v Plzni
Popsáno podle tištěné verze
001462921
1 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví 9 (Jan Holčík) // 1.1 Potřeba sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 9 // 1.2 Sociální lékařství v soustavě lékařských věd 10 // 1.3 Pojem „sociální lékařství“ a nástin obecného zaměření oboru 11 // 1.4 Rámcový obsah veřejného zdravotnictví 13 // 1.5 Mezinárodní návaznost sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 14 // 1.6 Funkce sociálního lékařství 14 // 1.7 Sociální lékařství a klinické obory 15 // 1.8 Výuka sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 16 // 1.9 Nezbytnost výzkumu v sociálním lékařství a veřejném zdravotnictví 18 // 2. Vývoj péče o zdraví a její sociální podmíněnost (Jan Holčík) 19 // 2.1 Zdraví a nemoci - odedávní průvodci lidstva 19 // 2.2 Některé sociálně zdravotní problémy a jejich vliv na zdraví lidí 19 // 2.3 Zvládání nemocí a vztah ? nemocným lidem 23 // 2.4 Vývoj společenského postavení lékařů 24 // 2.5 Význam etických a právních norem v oblasti péče o zdraví 25 // 3 Vývoj a perspektivy sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (Jan Holčík) 28 // 3.1 Úvodní poznámky 28 // 3.2 Vznik sociálního lékařství a jeho další vývoj 29 // 3.3 Významné okolnosti ovlivňující současné i budoucí poslání sociálního lékařství // a veřejného zdravotnictví 32 // 3.4 Potřeba dalšího rozvoje sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 33 // 3.5 Některé významné osobnosti historie sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 34 // 4 Zdraví (Jan Holčík) 37 // 4.1 Zdraví jako stav 37 // 4.2 Zdraví jako proces 41 // 4.3 Modely zdraví 43 // 4.3.1 Biomedicínský model zdraví 43 // 4.3.2 Ekologicko-sociální model zdraví 43 // 4.4 Hodnota zdraví 45 // 4.5 Zdraví jako norma 45 //
4.6 Laická interpretace zdraví 46 // 4.6.1 Zdraví jako stav bez nemoci 47 // 4.6.2 Zdraví jako stav zdatnosti a vitality 47 // 4.6.3 Zdraví jako bohaté sociální vztahy 47 // 4.6.4 Zdraví jako činnost 47 // 4.6.5 Zdraví jako psychosociální pohoda 48 // 5 Sociální determinanty zdraví (Jan Holčík) // 5.1 Vymezení determinant zdraví // 5.2 Sociální determinanty zdraví // 5.2.1 Sociální gradient // 5.2.2 Stres // 5.2.3 Časné období života // 5.2.4 Sociální izolace // 5.2.5 Práce // 5.2.6 Nezaměstnanost // 5.2.7 Sociální opora // 5.2.8 Drogová závislost // 5.2.9 Výživa // 5.2.10 Doprava // 5.3 Zdravotní nerovnosti jako důsledek sociálních determinant zdraví // 5.4 Sociální determinanty zdraví a zdravotní nerovnosti v Evropě // 6 Evropská zdravotní strategie - program Zdraví 2020 (Jan Holčík) // 6.1 Cílově orientované zdravotní programy // 6.2 Východiska evropské zdravotní strategie // 6.3 Příprava a obsah programu Zdraví pro všechny do roku 2000 (ZPV) // 6.4 Program Zdraví 21 // 6.5 Vstup do Evropské unie // 6.6 Evropský program Zdraví 2020 // 6.7 Hodnotová orientace evropské zdravotní politiky // 6.8 Realizace programu Zdraví 2020 v České republice // 7 Zdravotní gramotnost (Jan Holčík) // 7.1 Vznik a obsah zdravotní gramotnosti // 7.2 Struktura a návaznost zdravotní gramotnosti // 7.3 Potřeba výzkumu zdravotní gramotnosti a jeho dílčí výsledky // 7.4 Opatření přispívající ? posílení zdravotní gramotnosti // 7.5 Zdravotní gramotnost pro všechny // 7.5.1 Rozvoj zdravotní gramotnosti u dětí // 7.5.2 Zdravotní gramotnost pedagogů // 7.5.3 Zdravotní gramotnost veřejných činitel ů // 7.5.4 Zdravotní gramotnost zdravotnických pracovníků // 8 Potřeba nové všeobecné zdravotní aktivity (Jan Holčík) //
9 Světová zdravotnická organizace, vznik, struktura a činnost (Jan Holčík) // 9.1 Počátky mezinárodní zdravotnické spolupráce // 9.2 Založení WHO a její první kroky // 9.3 Struktura a zaměření WHO // 9.4 Zaměření a metody práce WHO // 10 Primární péče jako základ zdravotnictví (Rudolf Červený) // 10.1 Definice a cíle oboru všeobecné praktické lékařství // 10.2 Vymezení činnosti oboru všeobecné praktické lékařství // 10.3 Ideál a současnost všeobecného praktického lékařství // 10.3.1 Výuka praktického lékařství na LF v Plzni // 10.3.2 Specializační vzdělávání v oboru všeobecného praktického lékařství // 10.4 Odborné a profesní řízení oboru // 10.5 Kvalifikace všeobecného praktického lékaře // 10.6 Zařazení primární péče do zdravotních systémů // 10.7 Typy praxí v primární péči //Kompetence všeobecných praktických lékařů v ČR 108 // 10.9 Diagnostika v ordinaci V PL 112 // 10.10 Činnosti zdravotní péče v ordinaci praktického lékaře 112 // 10.10.1 Preventivní péče 113 // 10.10.2 Pracovně lékařská péče (PLP) 115 // 10.10.3 Dispenzarizace 115 // 10.10.4 Hodnocení primární péče dle WHO - Světové zdravotnické organizace 116 // 10.11 Úkoly k posílení role oboru V PL do budoucnosti 118 // 11. Vybrané kapitoly ze zdravotnického práva (Jaroslava Nováková) 121 // 11.1 Práva a povinnosti pacientů 121 // 11.1.1 Práva pacientů 121 // 11.1.2 Povinnosti pacientů 125 // 11.2 Přijetí pacienta do péče a informace o zdravotním stavu a navržených zdravotních službách. 126 // 11.3 Informovaný souhlas 127 // 11.4 Hospitalizace
pacienta bez souhlasu 128 // 115 Poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům a osobám s omezenou svéprávností 129 // 11.6 Odmítnutí přijetí pacienta do péče a ukončení péče 130 // 11.7 Odpovědnost zdravotnických pracovníků 131 // 11.7.1 Občanskoprávní odpovědnost 131 // 11.7.2 Trestněprávní odpovědnost zdravotnických pracovníků 134 // 11.8 Zdravotnická dokumentace a právo do ní nahlížet 135 // 12 Vybraná problematika zdravotní a sociální péče 140 // 12.1 Systémy financování zdravotní péče (Libuše Čeledová) 140 // 12.2 Dlouhodobá zdravotní a sociální péče (Libuše Čeledová) 145 // 12.3 Komunikace se seniorským pacientem (Libuše Čeledová) 151 // 12.4 Eutanázie (Petra Buňatová) 157 // 12.5 Národní zdravotnický informační systém (NZIS) (Květuše Zikmundová) 161 // 12.6 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a souvisejících // zdravotních problémů (MKN) (Květuše Zikmundová) 162 // 12.7 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (Libuše Čeledová) 165 // 12.8 Koordinovaná rehabilitace (Libuše Čeledová) 169 // 12.9 Lázeňská léčebně rehabilitační péče (Jaroslav Kotrba) 174 // 13 Vybrané kapitoly z dějin medicíny (Rostislav Čevela) 177 // 13.1 Historie medicíny od renesance do 21. století 177 // 13.2 Epidemie a umírání 181 // 13.3 Medicína a stát 184 // 13.4 Současnost a budoucnost medicíny 192 // 14 Přílohy (Jan Holčík) 195 // 14.1 Příloha 1 Ottawská charta 197 // 14.2 Příloha 2 Lublaňská charta o reformě zdravotní péče 201
(OCoLC)1028228775
cnb002970690

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC