Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Nakladatelství Munipress, 2015.


ISBN 978-80-210-6362-4
Duplicitní ISBN
001463567
Úvod 11 // Kapitola 1 // Než začneme 17 // 1.1 Logika kvantitativního výzkumu 25 // 1.2 Hromadná data 26 // 1.3 Soubory a způsoby výběru jednotek 28 // 1.4 Měření 30 // 1.4.1 Koncepty ajejichoperacionalizace-indikátory 31 // 1.4.2 Proměnná 33 // 1.4.3 Typy škál-proč jsou důležité 35 // 1.4.4 Aspekty měření 38 // 1.5 Hypotézy a modely 40 // 1.5.1 Od tématu přes problém ? výzkumné hypotéze 40 // 1.5.2 Typy hypotéz 41 // 1.5.3 Složitější modely 43 // 1.6 Jak získat data pro analýzu 46 // 1.6.1 Sekundární analýza dat 47 // Literatura 49 // Kapitola 2 // Práce s hromadnými daty před analýzou 51 // 2.1 Stručné seznámení s programem IBM SPSS Statistics 51 // 2.2 Data 58 // 2.2.1 Matice dat 58 // 2.2.2 Definice jednotlivých proměnných 62 // 2.2.3 Plnění matice dat 64 // 2.3 Práce se systémovými soubory 64 // 2.3.1 Slučování souborů (procedura Merge Files) 66 // 2.3.2 Záměna řádků a sloupců matice (procedura Transpome) 68 // 2.4 Výběr případů z výběrového souboru 69 // 2.4.1 Výběr případů prostřednictvím pravděpodobnostního (náhodného) výběru // (procedura Random sample of cases) 69 // 2.4.2 Výběr případů za pomoci podmínky (procedura Select cases if) 70 // Kapitola 3 // Základy jednorozměrné analýzy 75 // 3.1 Rozložení kategorizovaných dat 77 // 3.1.1 Čištění dat - jak na to 77 // 3.1.2 Deskripce struktury souboru - explorace pomocí grafu 81 // 3.2 Popis rozložení proměnných prostřednictvím čísel 88 // 3.3 Zpracování vícenásobných odpovědí 93 // 3.4 Rozložení spojitých proměnných 98 // 3.4.1 Kontrola nekategorizovaných proměnných 98 // 3.4.2 Popis rozložení kardinální proměnné 101 // 3.5 Střední hodnoty a míry variability 101 // 3.5.1 Nominální proměnné 101 // 3.5.2 Ordinální proměnné 105 // 3.5.3 Kardinální proměnné 107 //
3.6 Výpočty středních hodnot a variability v SPSS 113 // 3.6.1 VroceAwra Frequencies 113 // 3.6.2 Analýza kardinální proměnné v procedurách Descriptives a Explore 116 // 3.6.3 Dodatek: Analýza ordinální proměnné s dlouhou stupnicí 118 // Literatura 122 // Kapitola 4 // Normální a standardizované normální rozdělení 123 // 4.1 Normální rozdělení 123 // 4.1.1 Jak zjistit, zdali je rozdělení normální? 126 // 4.1.2 Co dělat, když zjistíme, že rozdělení není normální? 132 // 4.2 Standardizované (normované) normální rozdělení 134 // 4.2.1 Standardizovaná náhodná veličina neboli z-skóre 135 // 4.2.2 ? čemu může z-skóre být? 139 // 4.3 Parametrické a neparametrické testy 140 // Literatura 140 // Kapitola 5 // Inferenční statistika a testování hypotéz 141 // 5.1 Populace a výběry 144 // 5.2 Centrální limitní věta 147 // 5.3 Inference ze statistiky (výběru) na hodnotu parametru v základním souboru 150 // 5.3.1 Výběrová chyba 151 // 5.4 Statistická hypotéza a základy jejího testování 164 // 5.4.1 Nulová hypotéza 165 // 5.4.2 Dvoustranné a jednostranné alternativní hypotézy, resp. testy 166 // 5.4.3 Postup testování 168 // 5.4.4 Statisticky významné nemusí být věcně významným 171 // Literatura 172 // Kapitola 6 // Transformace proměnných a příbuzné procedury 173 // 6.1 Procedura Recode (změna kódovacího schématu proměnné) 174 // 6.1.1 Proměnné s mnoha kategoriemi ; 177 // 6.1.2 Změna kódů 183 // 6.1.3 Změna pořadí kódů 185 // 6.1.4 Přetočení stupnice (obrácené pořadí kódů) 186 // 6.2 Vytvoření nové proměnné načítáním hodnot (procedura Count) 187 // 6.3 Vytvoření nové proměnné početními operacemi (procedura Compute) 190 // 6.4 Vytvoření nové proměnné prostřednictvím logických podmínek (procedura If) - vytváření typů 193 //
6.5 Vychýlený výběr a co s tím 197 // 6.5.1 Vážení souboru podle jedné proměnné 197 // 6.5.2 Vážení souboru podle více proměnných 199 // 6.5.3 Typy vah pro data 200 // 6.5.4 Manipulace s datovým souborem 201 // Literatura 203 // Kapitola 7 // Srovnávání středních hodnot spojitých znaků a testování jejich shody // v základním souboru 205 // 7.1 Porovnání průměrů - procedura Means 206 // 7.2 T-test neboli testování hypotézy o shodě dvou populačních průměrů 214 // 7.2.1 T-test pro jediný výběr - One-Sample T Test 215 // 7.2.2 T-test pro dva nezávislé výběry - Independent-Samples T Test 217 // 7.3 Parametrické a neparametrické testy pro střední hodnoty 224 // 7.3.1 Jednostranný a dvoustranný test (hypotézy) 226 // 7.3.2 Obecné pravidlo o nulové hypotéze 227 // 7.4 Testování shody několika populačních průměrů - analýza rozptylu (ANOVA) 228 // 7.5 Kruskalův-Wallisův test aneb Neparametrický „bratranec“ jednofaktorové // analýzy rozptylu 237 // 7.6 Exkurz o chybě prvního a druhého druhu 240 // Literatura 242 // Kapitola 8 // Základy dvourozměrné (bivariační) analýzy kategoriálních proměnných 243 // 8.1 Test nezávislosti chí-kvadrát (x2) 252 // 8.1.1 Použití testu chí-kvadrát v jednorozměrné analýze 259 // Literatura 264 // Kapitola 9 // Měření vztahů mezi dvěma proměnnými (korelaění analýza) 265 // 9.1 Asociace a korelace 265 // 9.2 Míry asociace pro nominální znaky 268 // 9.2.1 Míry založené na chí-kvadrátu 268 // 9.2.2 Další koeficienty pro nominální znaky 271 // 9.3 Míry souvislosti pro ordinální znaky 273 // 9.4 Míra souhlasu 278 // 9.5 Míra souvislosti pro intervalové znaky 280 // 9.6 Souvislost nominálního znaku s kardinální proměnnou 287 // 9.7 Shrnutí 289 // Literatura 297 //
Kapitola 10 // Jak odhalit vliv třetí proměnné (elaborace) 299 // 10.1 Co je elaborace 299 // 10.2 Podmíněné kontingenční tabulky 300 // 10.3 Podmíněné korelační koeficienty 307 // 10.4 Využití dílčích (parciálních) koeficientů 312 // 10.5 Příklad výpočtu parciální korelace v SPSS 314 // Literatura 318 // Kapitola 11 // Základy lineární regrese 319 // 11.1 Základní podstata regresní analýzy - regresní přímka a její rovnice 319 // 11.2 Regresní diagnostika - predikované hodnoty a rezidua 328 // 11.2.1 Dílčí shrnutí 341 // 11.3 Dodatek: Analýza po skupinách a použití jiné než lineární funkce 342 // Literatura 351 // Kapitola 12 // Mnohonásobná lineární regrese 353 // 12.1 Předpoklady regresní analýzy 354 // 12.1.1 Jak testovat předpoklady 355 // 12.1.2 Různé formy mnohonásobné regrese 356 // 12.2 Provedení regrese a její výstupy v SPSS 362 // 12.2.1 Jak zadat výpočet 363 // 12.2.2 Regresní koeficienty 367 // 12.2.3 Hodnocení výstupu regresní analýzy 372 // Literatura 374 // Kapitola 13 // Explorační faktorová analýza 375 // 13.1 Předpoklady faktorové analýzy 377 // 13.2 Extrakce (nalezení) faktorů 382 // 13.3 Pojmenování faktorů 384 // 13.3.1 Rotace faktorů 386 // 13.4 Závěrečné poznámky 393 // 13.4.1 Exkurz: Vnitřní konzistence škál - Cronbachovo alfa a faktorová analýza 394 // Literatura 399 // Kapitola 14 // Seskupovat! analýza 401 // 14.1 Hierarchická seskupovací analýza 402 // 14.1.1 Způsoby měření vzdálenosti v mnohorozměrném prostoru 403 // 14.1.2 Seskupování případů-jednotlivé techniky 408 // 14.1.3 Nalezení „ideálního“ počtu seskupení a práce s nimi 415 // 14.1.4 Poznámky závěrem ? hierarchickému seskupování 419 // 14.2 Relokační seskupování (K-průměry, ?-means nebo quick cluster) 420 //
14.3 Seskupování proměnných jako alternativa k faktorové analýze 423 // 14.4 Dvoustupňová seskupovací analýza (two step cluster) a další příbuzné postupy 423 // 14.5 Dodatek o tvorbě agregovaných dat 425 // Literatura 427 // Dodatek I // Custom Tables - moderní možnost zobrazování dat 429 // 1.1 Četnostní tabulka pro jednu proměnnou 431 // 1.1.1 Záměna řádků a sloupců 435 // 1.1.2 Nastavení hodnot ve výstupu 436 // 1.2 Četnostní tabulky pro více proměnných s různými stupnicemi odpovědí 437 // 1.2.1 Možnost zobrazení výsledků pro dílčí podskupiny, zanořování 438 // 1.3 Četnostní tabulky pro více proměnných se stejnými stupnicemi odpovědí v jedné tabulce 442 // 1.4 Kontingenční tabulky pro dvě a více proměnných včetně statistických testů 444 // 1.5 Tabulky s charakteristikami kardinálních proměnných 453 // Dodatek II // Příkazy v SPSS - základní přehled a pravidla pro používání 457 // 11.1 Pravidla pro psaní a užívání příkazů 458 // 11.2 Práce s datovým souborem (otevření, uložení a spojení) 459 // 11.3 Popsání proměnných a jejich kategorií, přejmenování proměnné 461 // 11.4 Základní úpravy proměnných 462 // 11.5 Tři typy příkazů aneb Možné zrady při zpracování dat 466 // 11.6 Uživatelská definice chybějících hodnot 467 // 11.7 Výběr části dat a třídění 468 // 11.8 Základní popisné statistiky 472 // 11.9 Složitější statistické operace 473 // Dodatek III // Přehled statistického softwaru a používání MS Excel pro analýzu dat 475 // III. 1 Obecné statistické balíky 475 // ?.2 Speciální statistický software 479 // III.2.1 Speciální software pro strukturní modely 479 // III.2.2 Speciální software pro víceúrovňové modely 480 // III.2.3 Speciální software pro analýzu latentních tříd 481 //
III. 3 Statistika v Excelu 482 // III.3.1 Statistické funkce Excelu 482 // III.3.2 Modul analýza dat 492 // Dodatek IV // Kde hledat data pro analýzu? 501 // IV. 1 Data z velkých mezinárodních výzkumů 501 // IV.2 Datové archivy 503 // IV.3 Statistická data 504 // Rejstřík 505 // Obsah přiloženého CD 508

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC