Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:3x 
SE
Seriál, periodikum
Legislativa
Ostrava : Sagit, [1996]-
24 cm

2006,2018
k 1.6.1996,k 26.6.2006,stav k 9.4.2018
ÚZ : úplné znění
ÚZ : úplné znění. Rekodifikace
Aktualizováno nepravidelně
Průmyslová práva
Název z obálky
Součástí podnázvu je datum
V některých svazcích subedice: Rekodifikace
Jednotlivé svazky mají ISBN
Popsáno podle: stav k 9.4.2018
80-85789-92-2 (1.6.1996 ; brožováno) 80-7208-152-7 (1.1.2000 ; brožováno) 80-7208-573-5 (26.6.2006 ; brožováno) 978-80-7488-297-5 (9.4.2018 ; brožováno)
001464276
Přehled autorského zákona // Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) // Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn // Přehled zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích...64 // Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích // Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů // Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků // Instrukce Federálního úřadu pro vynálezy, kterou se upravují formální náležitosti přihlášky topografie polovodičových výrobků ze dne 1.1.1992 // Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru // Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži (vybraná ustanovení) // Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech // Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví // Zákon č. 60/2000 Sb, o ochraně olympijských symbolik // Zákon č. 206/2000 Sb, o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb, o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb // Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů //
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) // Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele... 136 // Vyhláška č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele...147 // Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) (vybraná ustanovení)...149 // Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů...150 // Zákoně.441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně někteiých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)...155 // Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách...170 // Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví...174 // Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)...190 // Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení někteiých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (vybraná ustanovení)...194 //
kapitola III - OSTATNÍ // Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vybraná ustanovení)...195 // Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (vybraná ustanovení)...196 // Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) (vybraná ustanovení)...197 // Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška) (vybraná ustanovení) ... 198 // Zákoně. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (vybraná ustanovení)...200 // Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím...201 // Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (vybraná ustanovení)...203 // Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí (vybraná ustanovení)...205 // Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (vybraná ustanovení)...206 // Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (vybraná ustanovení)...-209 // Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení)...211 // Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (vybraná ustanovení)...212 // Přehled mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou...213 // Přehled práva duševního vlastnictví Evropské unie ...216
(OCoLC)85150602
cnb001491222

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC