Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:30x 
BK
2. vydání
V Praze : C.H. Beck, 2017
xl, 355 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-644-9 (vázáno)
Academia iuris
Přehledy souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001464841
Přehled obsahu // str. m. č. // O autorech...v // VTT // Předmluva... vu // Předmluva ? druhému vydání...IX // Obsah ...XVII // Autoři jednotlivých kapitol...XXXIII // Seznam použitých zkratek...XXXV // Literatura...XXXIX // Obecná část...1 // Kapitola 1. O rodinném právu...3 // I. Obecný výklad...3 1 // II Rodinné právo v objektivním právním smyslu...5 4 // III. O subjektivních právech rodinných... 7 8 // IV. O ochraně subjektivních práv rodinných...8 11 // V. Prameny rodinného práva...9 14 // VI. Systematika druhé části občanského zákoníku a systém rodinného práva ... 16 20 // VII. Výklad norem rodinného práva...17 22 // VIII. Základní zásady, hodnoty a východiska občanského zákoníku jako prameny // a interpretační a aplikační pravidla...19 33 // IX. Zásady obecného soukromého práva a jejich použití pro rodinné právo..20 34 // X. Zásady rodinného práva...22 42 // XI Zásady jednotlivých institucí rodinného práva...25 48 // XII. Teorie poměřování cíle a prostředku, resp. princip proporcionality čili test // poměmosti...26 49 // Kapitola 2. Právní osobnost, zletilost, svéprávnost, osoby blízké a další pojmy // (nejen) obecné části občanského zákoníku...29 49 // I. Obecný výklad... 29 49
II. Právní osobnost...29 50 // III. Změna pohlaví... 30 54 // IV. Jméno...31 55 // V. Osobnost člověka a jeho tělesná integrita...31 56 // VI. Zletilost...32 58 // VIL Svéprávnost...32 59 // VIII. Dítě, nezletilé dítě, nesvéprávné dítě, nezaopatřené dítě... 35 68 // IX. Nezletilé dítě a právní jednání...36 71 // X. Participační práva dítěte...36 73 // XI. Nezletilé a nesvéprávné dítě jako rodič...37 76 // XII. Příbuzenství...37 77 // XIII. Švagrovství...38 78 // XIV. Osoby blízké... 38 80 // XV. Bydliště člověka... 39 82 // XVI. Domácnost, společná domácnost a rodinná domácnost... 39 83 // XVII. Základní a obvyklé vybavení rodinné domácnosti...40 83 // XVIII. Oddělené bydlení manželů a odluka...41 85 // XIX. Procesní aspekty...41 87 // Přehled obsahu // Manželství, registrované partnerství a jiné formy soužití... // Kapitola 3. Manželství... // I. Obecný výklad... // II. Vymezení pojmů... // III. Vznik manželství... // IV. Důsledky porušení zákonných překážek uzavření manželství // V. Vzájemné povinnosti a práva manželů... // VI. Zánik manželství... // VII. Zrušení manželství rozvodem... // VIII. Následky zániku manželství... // IX.
Následky zrušení manželství rozvodem... // ... 43 // ...45 // ...45 // ...46 // ...50 // a problematika // ...64 // ...107 // ...108 // ...117 // ...120 // Kapitola 4. Registrované partnerství osob téhož pohlaví... // I. Obecný výklad... // II. Vymezení pojmů... // III. Vznik registrovaného partnerství... // IV. Důsledky porušení zákonných překážek uzavření registrovaného // V. Vzájemné povinnosti a práva registrovaných partnerů... // VI. Poměry ? nezletilým nesvéprávným dětem... // VII. Další právní následky registrovaného partnerství... // VIII. Zánik a zrušení registrovaného partnerství... // IX. Vyživovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství. // 129 // 129 // 130 // 131 // 133 // 134 // 135 // 136 136 // Kapitola 5. Jiné formy soužití muže a ženy... // I. Obecný výklad... // II. Vymezení pojmů... // III. Vznik soužití... // IV. Vzájemné povinnosti a práva druha a družky // V. Poměry ? nezletilým nesvéprávným dětem ... // VI. Další právní následky nesezdaného soužití... // 139 // 139 // 140 // 140 // 141 // 142 // 143 // Příbuzenství... // Kapitola 6. Příbuzenství obecně... // I. Obecný výklad... // II. Vymezení pojmů... // III. Linie příbuzenství... // IV. Stupně příbuzenství...
// V. Význam příbuzenství... // VI. Trestněprávní aspekty: exkurz // 145 // 147 // 147 // 147 // 148 // 149 149 151 // Kapitola 7. Mateřství... // I. Obecný výklad... // II. Vymezení pojmů... // III. Možné pochyby, resp. střety o mateřství... // IV. Procesní aspekty... // V. Nabývání státního občanství na základě narození: exkurz // VI. Trestněprávní aspekty: exkurz... // 153 // 153 // 153 // 158 // 159 159 159 // Kapitola 8. Otcovství... // I. Obecný výklad, // 161 // 161 // 87 // 87 // 88 100 // 150 // 208 // 214 // 228 // 236 // 257 // 257 // 258 261 // 264 // 269 // 272 // 273 // 274 // 277 // 277 // 278 280 281 // 285 // 286 // 289 // 289 // 290 294 296 296 // 298 // 299 // 299 // 300 // 309 // 310 // 311 // 312 // 313 313 // XII // Přehled obsahu // ?. Prvá domněnka otcovství: domněnka manžela matky... 162 315 // III. Domněnka svědčící muži, který dal souhlas ? umělému oplodnění ženy... 166 327 // IV. Druhá domněnka otcovství: domněnka založená souhlasným // V. Třetí domněnka otcovství: domněnka vycházející ze soulože // v rozhodnout dobu... 172 345 // Kapitola 9. Osvojení nezletilého nesvéprávného dítěte... 177 353 // I. Obecný výklad... 177 353 // II. Vymezení pojmů... 178 355 // III. Zásady právní úpravy osvojení nezletilého
nesvéprávného dítěte... 179 356 // IV. Druhy osvojení...181 361 // V. Předpoklady osvojení nezletilého plně nesvéprávného dítěte... 182 366 // VI. Procesní aspekty... 193 398 // VII. Právní následky osvojení... 193 399 // VIII. Utajení osvojení... 195 404 // IX. Dohled nad úspěšností osvojení... 195 405 // X. Zrušení osvojení... 195 406 // XI. Opětovné osvojení (readopce)... 196 409 // XII. Osvojení z ciziny a do ciziny... 196 410 // XIII. Trestněprávní aspekty: exkurz... 197 410 // Kapitola 10. Osvojení zletilého... 199 411 // I. Obecný výklad... 199 411 // II. Vymezení pojmů... 199 412 // III. Účel osvojení zletilého...200 413 // IV. Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého...200 414 // V. Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého...201 415 // VI. Procesní aspekty...203 416 // VIL Následky osvojení zletilého...203 417 // VIII. Přeměna osvojení zrušitelného na nezrušitelné...204 420 // IX. Zrušení osvojení zletilého...205 421 // X. Důsledky zrušení osvojení zletilého...205 422 // XI. Opětovné osvojení zletilého...205 423 // Kapitola 11. Rodiče a děti...207 424 // I. Obecný výklad...207 424 // II. Vymezení pojmů...207 426 // III. Charakteristika vzájemných povinností a práv
rodičů a dětí...208 427 // IV. Určení osobního jména a příjmení dítěte jeho rodiči...209 431 // V. Rodičovská odpovědnost...211 436 // VI. Vyživovací povinnost rodičů ? dětem...231 494 // VIL Povinnosti dětí ? rodičům...236 512 // VIII. Vyživovací povinnost dětí ? rodičům...237 515 // Kapitola 12. Děti a ostatní příbuzní a osoby blízké dětem...243 523 // I. Obecný výklad...243 523 // II. Dítě a prarodiče...244 524 // III. Dítě a sourozenci...245 529 // IV. Dítě a nevlastní rodič...247 533 // XIII // Přehled obsahu // // Kapitola 13. Vyživovací povinnost a právo na výživné mezi příbuznými obecně // a práva neprovdané matky...251 537 // I. Obecný výklad...251 537 // II. Vymezení pojmů...252 538 // III. Zásady vyživovací povinnosti a práva na výživné...253 541 // IV. Druhy vyživovací povinnosti a práva na výživné a jejich možné // konkurence...256 553 // V. Předpoklady vyživovací povinnosti a práva na výživné...257 554 // VI. Rozsah a výše výživného...259 558 // VII. Aktuálnost výživného...263 573 // VIII. Splatnost výživného...263 574 // IX. Promlčení práva na výživné...264 577 // X. Započtení...264 578 // XI. Procesní aspekty...264 578 // XII. ? problematice
úroků z prodlení u peněžitého výživného...265 579 // XIII. Výkon rozhodnutí: exkurz...265 580 // XIV. Motivační a sankční aspekty zanedbání povinné výživy: exkurz...266 581 // XV. Uznání a výkon rozhodnutí o vyživovací povinnosti ve vztahu ? cizině: // exkurz...266 583 // XVI. Podstatná změna poměrů...266 584 // XVII. Zánik vyživovací povinnosti...267 585 // XVIII. Bezdůvodné obohacení...268 588 // XIX. Právo některých osob na zaopatření: exkurz...269 589 // XX. Vyživovací povinnost otce dítěte, resp. pravděpodobného otce dítěte // Děti a třetí osoby...279 // Kapitola 14. Ochrana dítěte státem a sociálně-právní ochrana...281 602 // I. Obecný výklad...281 602 // II. Zásady...281 603 // III. Obsah sociálně-právní ochrany dětí...282 604 // IV. Orgány sociálně-právní ochrany dětí...283 605 // V. Okruh dětí, kterým je sociálně-právní ochrana určena...283 605 // VI. Preventivní a poradenská činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí.285 609 // VII. Intervence státu...285 610 // VIII. Výchovná opatření...286 611 // IX. Dočasné odejmutí dítěte z péče rodičů nebo jiné osoby...287 616 // X. Další opatření na ochranu dětí...288 617 // Kapitola 15.
Poruěenství a opatrovnictví...293 623 // I. Obecný výklad...293 623 // II. Poruěenství...293 624 // III. Opatrovnictví...299 634 // Kapitola 16. Náhradní rodinná péče...307 649 // I. Obecný výklad... 307 649 // II. Svěření dítěte do péče jiné osoby... 307 651 // III. Pěstounská péče...311 658 // IV. Poručenství s výkonem osobní péče...316 672 // XIV // Kapitola 17. Ústavní a ochranná výchova... // j Obecný výklad... // ?. Ústavní výchova... // III. Ochranná výchova... // Kapitola 18. Procesní aspekty rodinného práva obecne... // I Obecný výklad... // II Druhy civilního procesu a rodinné právo... // Hl Speciňka nesporných řízení, zejména ve věcech rodinného práva // IV. Alternativní způsoby řešení konfliktů - rodinná mediace... // Kapitola 19. Procesní aspekty práva proti domácímu násilí... // I. Obecný výklad... // II. Vymezení pojmů... // III. Soukromoprávní ochrana... // IV Právní ochrana dětí ohrožených domácím násilím... // V. Procesní aspekty... // VI. Veřejnoprávní ochrana: exkurz... // Europeizace rodinného práva... // Kapitola 20. O evropských standardech... // Věcný rejstřík... // Přehled obsahu // 319 673 // 319 673 // 319 675 // 323 688 // 327 693 // 327 693 // 327
694 // 328 696 // 337 725 // 341 729 // 341 729 . // 341 731 // 342 732 // 342 733 // 342 734 // 343 738 // 345 // 347 740 // 349 // XV
(OCoLC)987015606
cnb002874866

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC