Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:36x 
BK
Druhé, aktualizované vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2017
xix, 844 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8613-5 (vázáno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001464899
KAPITOLA 1 // Vědní obor genetika 1 // Osobní génom 1 // Úvodem 2 // Tři velké milníky genetiky 2 // MENDEL: GENY A PRAVIDLA DĚDIČNOSTI 2 WATSON A CRICK: STRUKTURA DNA 3 PROJEKT LIDSKÉHO GENOMU: SEKVENOVÁNl DNA A KATALOGIZACE GENŮ 4 // DNA jako genetický materiál 6 // REPLIKACE DNA: ŠÍŘENÍ GENETICKÉ INFORMACE 6 GENOVÁ EXPRESE: VYUŽITÍ GENETICKÉ INFORMACE 6 MUTACE: ZMÉNA GENETICKÉ INFORMACE 9 // Genetika a evoluce 10 Úrovně genetické analýzy 11 / KLASICKÁ GENETIKA 11 // MOLEKULÁRNÍ GENETIKA 11 GENETIKA POPULACÍ 12 // Genetika ve světě: Aplikace genetiky v lidských činnostech 72 // GENETIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ 12 GENETIKA V LÉKAŘSTVÍ 14 GENETIKA VE SPOLEČNOSTI 75 // KAPITOLA 2 // Rozmnožování buněk 18 // Dolly 18 // Buňky a chromozomy 79 // BUNĚČNÉ PROSTŘEDÍ 19 PROKARYOTICKÉ A EUKARYOTICKÉ BUŇKY 20 CHROMOZOMY: MÍSTA, KDE SE NACHÁZEJÍ GENY 21 BUNĚČNÉ DĚLENÍ 22 // Mitóza 24 Meióza 27 // MEIÓZA: CELKOVÝ PŘEHLED 27 MEIÓZA I 28 // MEIÓZA II A VÝSLEDKY MEIOTICKÉHO DĚLENÍ 32 // Životní cyklus některých modelových organismů používaných v genetice 33 // PEKAŘSKÉ DROŽDÍ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 33 KVĚTINA ARABIDOPSIS THALIANA 34 MYŠ MUS MUSCULUS 35 // KAPITOLA 3 // Mendelismus: // Základní principy dědičnosti 40 // Vznik genetiky: vědecká revoluce 40 // Mendelovo studium dědičnosti 41 // MENDELŮV POKUSNÝ ORGANISMUS - HRÁCH SETÝ 41 MONOHYBRIDNÍ KŘÍŽENÍ: PRINCIP DOMINANCE A PRINCIP SEGREGACE 42 // DIHYBRIDNÍ KŘÍŽENÍ: PRINCIP NEZÁVISLÉ KOMBINACE 44 // Aplikace Mendelových principů 46 // METODA PUNNETTOVY TABULKY 46 // METODA VĚTVENÍ 46 // METODA PRAVDĚPODOBNOSTI 47 // Testování genetických hypotéz 48 // DVA PŘÍKLADY: ÚDAJE OD MENDELA A DE VRIESE 49 TESTCHÍ-KVADRÁT 49 // Mendelovy principy v genetice člověka 52 // RODOKMENY 53 //
MENDELOVSKÁ SEGREGACE V LIDSKÝCH RODINÁCH 54 GENETICKÉ PORADENSTVÍ 54 // KAPITOLA 4 // Rozšíření mendelovské dědičnosti 62 // Genetice se daří i mimo Mendelovu klášterní zahradu 62 // Alelové varianty a funkce genů 63 // NEÚPLNÁ DOMINANCE A KODOMINANCE 63 // ALELOVÉ SÉRIE 64 SÉRIE ALEL 65 // TESTOVÁNÍ GENOVÝCH MUTACÍ NA ALELISMUS 65 ROZMANITOST ÚČINKŮ JEDNOTLIVÝCH MUTACÍ 67 GENY SLOUŽÍ ? TVORBĚ POLYPEPTIDŮ 67 PROČ JSOU NĚKTERÉ MUTACE DOMINANTNÍ A JINÉ RECESIVNÍ? 68 // Působení genů: Od genotypu k fenotypu 70 // VLIV PROSTREDÍ 70 // VLIV PROSTREDÍ NA EXPRESI GENŮ U ČLOVĚKA 70 PENETRANCE A EXPRESIVITA 71 GENOVÉ INTERAKCE 71 EPISTÁZE 72 // EPISTÁZE A GENETICKÉ DRÁHY 72 PLEIOTROPIE 76 // Inbriding: Jiný pohled na rodokmeny 76 // DŮSLEDKY INBRIDINGU 76 GENETICKÁ ANALÝZA INBRIDINGU 78 VYUŽITÍ KOEFICIENTU INBRIDINGU 81 MĚŘENÍ GENETICKÉ PŘÍBUZNOSTI 82 // KAPITOLA 5 // Chromozomové základy mendelovské dědičnosti 89 // Pohlaví, chromozomy a geny 89 // Chromozomy 90 // POČET CHROMOZOMŮ 90 POHLAVNÍ CHROMOZOMY 90 // Chromozomové teorie dědičnosti 92 // EXPERIMENTÁLNÍ DŮKAZ SPOJUJÍCÍ DĚDIČNOST GENŮ S CHROMOZOMY 92 // NONDISJUNKCE JAKO DŮKAZ CHROMOZOMOVÉ TEORIE 93 CHROMOZOMOVÝ ZÁKLAD MENDELOVÝCH PRINCIPŮ SEGREGACE A NEZÁVISLÉ KOMBINACE 95 // Geny vázané na pohlaví u člověka 98 // HEMOFÍLIE, X-VÁZANÁ PORUCHA SRÁŽLIVOSTI KRVE 98 BARVOSLEPOST, X-VÁZANÁ PORUCHA ZRAKU 99 GENY NA LIDSKÉM CHROMOZOMU Y 100 GENY NA CHROMOZOMU X A Y 100 // Pohlavní chromozomy a determinace pohlaví 101 // DETERMINACE POHLAVÍ U ČLOVĚKA 101 DETERMINACE POHLAVÍ UDROZOFILY 102 DETERMINACE POHLAVÍ U JINÝCH ŽIVOČICHŮ 103 // Kompenzace dávky genů vázaných na chromozom X 104 // HYPERAKTIVACE X-VÁZANÝCH GENŮ U SAMEČKŮ DROZOFILY 104 // INAKTIVACE X-VÁZANÝCH GENŮ U SAMIC SAVCŮ 104 //
KAPITOLA 6 // Změny v počtu a ve struktuře chromozomů 110 // Chromozomy, zemědělství a civilizace 110 // Cytogenetické techniky 111 // ANALÝZA MITOTICKÝCH CHROMOZOMŮ 111 // LIDSKÝ KARYOTYP 113 // PŘEHLED CYTOGENETICKÝCH ZMĚN 114 // Polyploidie 115 // STERILNÍ POLYPLOIDI 116 FERTILNÍ POLYPLOIDI 117 // TKÁŇOVÉ SPECIFICKÁ POLYPLOIDIE A POLYTENIE 118 // Aneuploidie 120 // TRIZOMIE U ČLOVĚKA 120 MONOZOMIE 122 // DELECE A DUPLIKACE ČÁSTÍ CHROMOZOMU 125 // Změny ve struktuře chromozomů 126 // INVERZE 127 TRANSLOKACE 128 // SPOJENÉ CHROMOZOMY A ROBERTSONOVY TRANSLOKACE 129 // KAPITOLA 7... // Vazba, crossing-over a chromozomové mapování ueukaryot 136 // První chromozomová mapa na světě 136 // Vazba, rekombinace a crossing-over 137 // PRVNÍ DŮKAZ VAZBY A REKOMBINACE 137 CROSSING-OVER JAKO FYZICKÁ PODSTATA REKOMBINACE 139 DŮKAZ, ŽE CROSSING-OVER JE PŘÍČINOU REKOMBINACE 140 CHIAZMATA A NAČASOVÁNÍ CROSSING-OVERU 141 // Chromozomové mapování 142 // CROSSING-OVER JAKO MĚŘÍTKO GENETICKÉ VZDÁLENOSTI 142 // rekombinaCní mapován! pomoci dvoubodového // TESTOVACÍHO KŘÍŽENI 143 REKOMBINACNÍ MAPOVÁNÍ POMOCÍ TŘÍBODOVÉHO KŘÍŽENÍ 143 // Četnost rekombinace a genetická mapová // VZDÁLENOST 147 // Cytogenetické mapování 749 // LOKALIZACE GENŮ POMOCÍ DELECÍ A DUPLIKACÍ 149 GENETICKÁ VZDÁLENOST A FYZICKÁ VZDÁLENOST 150 // Vazbová analýza u člověka 151 // PŘÍKLAD: VAZBA MEZI KREVNÍMI SKUPINAMI A NAIL-PATELLA SYNDROMEM 152 // ZJIŠTĚNÍ VAZBY POMOCÍ MOLEKULÁRNÍCH MARKÉRŮ 153 // Rekombinace a evoluce 754 // EVOLUČNÍ VÝZNAM REKOMBINACE 154 SUPRESE REKOMBINACE INVERZÍ 155 // KAPITOLA 8 // Genetika bakterií a jejich virů 164 // Multirezistentní bakterie: časovaná bomba? 164 // Viry a bakterie v genetice 765 Genetika virů 766 // BAKTERIOFÁG T4 166 // BAKTERIOFÁG LAMBDA 169 //
Genetika bakterií 170 // MUTACE GENŮ U BAKTERIÍ 171 JEDNOSMĚRNÝ PŘENOS GENŮ U BAKTERIÍ 172 // Mechanismy genetické výměny u bakterií 772 // TRANSFORMACE 173 MECHANISMUS TRANSFORMACE 175 KONJUGACE 176 // VYUŽITÍ KONJUGACE ? MAPOVÁNÍ GENŮ E. COLI 178 PLAZMIDY A EPIZOMY 181 F’-FAKTORY A SEXDUKCE 182 TRANSDUKCE 183 // EVOLUČNÍ VÝZNAM GENETICKÉ VÝMĚNY U BAKTERIÍ 186 // KAP ITOLA 9 // DNA a molekulární struktura chromozomů 192 // Objev nukleinu 192 // Důkaz, že genetická informace je uložena v DNA a RNA 193 // DŮKAZ, ŽE DNA ZPŮSOBUJE TRANSFORMACI 193 DŮKAZ, ŽE U BAKTERIOFÁGA T2 NESE GENETICKOU INFORMACI DNA 194 // DŮKAZ, ŽE GENETICKÁ INFORMACE NĚKTERÝCH VIRŮ JE ULOŽENA V RNA 196 // Struktura DNA a RNA 797 // PODSTATA CHEMICKÝCH PODJEDNOTEK V DNA A RNA 197 STRUKTURA DNA: DVOJITÁ ŠROUBOVICE 198 STRUKTURA DNA: ALTERNATIVNÍ FORMY DVOJITÉ ŠROUBOVICE 202 // STRUKTURA DNA: NEGATIVNÍ NADŠROUBOVICE IN VIVO 203 // Struktura chromozomů virů a prokaryot 204 Struktura chromozomů eukaryot 206 // CHEMICKÉ SLOŽENÍ EUKARYOTICKÝCH CHROMOZOMŮ 206 JEDNA VELKÁ MOLEKULA DNA NA CHROMOZOM 207 NUKLEOZOMY 208 // SBALOVÁNÍ CHROMATINU V EUKARYOTICKÝCH CHROMOZOMECH 210 // Zvláštní znaky eukaryotických chromozomů 27 7 // KOMPLEXITA DNA V CHROMOZOMECH: JEDINEČNÉ A REPETITIVNÍ SEKVENCE 212 CENTROMERY 214 TELOMERY 214 // KAPITOLA 1 0 ___ // Replikace DNA a chromozomů 220 // Jsou monozygotní dvojčata identická? 220 // Základní rysy replikace DNA in vivo 221 // SEMIKONZERVATIVNÍ REPLIKACE 221 SEMIKONZERVATIVNÍ REPLIKACE EUKARYOTICKÝCH CHROMOZOMŮ 223 REPLIKAČNÍ POČÁTKY 224 REPLIKAČNÍ VIDLICE 227 OBOUSMĚRNÁ REPLIKACE 227 // Replikace DNA u prokaryot 230 // PRŮBĚŽNÁ SYNTÉZA JEDNOHO VLÁKNA, PŘERUŠOVANÁ SYNTÉZA DRUHÉHO VLÁKNA 230 KOVALENTNÍ SPOJOVÁNI ZÁŘEZŮ VE STRUKTUŘE DNA PROSTŘEDNICTVÍM DNA-LIGÁZY 231 //
NICIACE REPLIKACE DNA 232 // INICIACE ŘETĚZCŮ DNA PROSTŘEDNICTVÍM RNA-PRIMERŮ 233 ROZVÍJENI DNA POMOCÍ HELIKÁZ, DNA-VAZEBNÝCH PROTEINŮ A TOPOIZOMERÁZ 235 PARALELNÍ DNA-POLYMERÁZY 238 KOREKČNÍ AKTIVITA 240 PRIMOZOMY A REPLIZOMY 242 REPLIKACE OTÁČEJÍCÍ SE KRUŽNICÍ 242 // Jedinečné aspekty replikace eukaryotických chromozomů 244 // BUNĚČNÝ CYKLUS 244 // PARALELNÍ REPLIKONY NA CHROMOZOMU 244 DVĚ NEBO VÍCE POLYMERÁZ V JEDINÉ REPLIKAČNÍ VIDLICI 245 DUPLIKACE NUKLEOZOMŮ V REPLIKAČNÍCH VIDLICÍCH 246 TELOMERÁZY: REPLIKACE KONCŮ CHROMOZOMŮ 247 DÉLKA TELOMER A STÁRNUTÍ ČLOVĚKA 248 // KAPITOLA 11 // Transkripce a úpravy RNA 255 // Uchování a přenos informace jednoduchými kódy 255 // Přenos genetické informace: Centrální dogma 256 // TRANSKRIPCE A TRANSLACE 256 PĚTTYPŮ MOLEKUL RNA 257 // Proces genové exprese 258 // MEDIÁTOROVÁ RNA 258 OBECNÉ RYSY SYNTÉZY RNA 260 // Transkripce u prokaryot 262 // RNA-POLYMERÁZY: KOMPLEXNÍ ENZYMY 262 INICIACE ŘETĚZCŮ RNA 262 ELONGACE ŘETĚZCŮ RNA 263 TERMINACE ŘETĚZCŮ RNA 264 // SOUBĚH TRANSKRIPCE, TRANSLACE A DEGRADACE mRNA 265 // Transkripce a úpravy RNA u eukaryot 266 // PĚT RNA-POLYMERÁZ - PĚT SKUPIN GENŮ 266 INICIACE ŘETĚZCŮ RNA 268 // ELONGACE ŘETĚZCE RNA A PŘIPOJENÍ METYLGUANOZINOVÉ ČEPIČKY NA 5’-KONEC 269 // TERMINACE ŠTĚPENÍM ŘETĚZCE A PŘIDÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ 3’ POLY(A) 270 // EDITACE RNA: ZMĚNA INFORMAČNÍHO OBSAHU MOLEKUL mRNA 277 // Přerušované geny u eukaryot: Exony a introny 272 // DŮKAZ INTRONŮ 273 // NĚKTERÉ OBZVLÁŠŤ VELKÉ EUKARYOTICKÉ GENY 274 MAJÍ BIOLOGICKÝ VÝZNAM INTRONŮ 274 // Odstranění intronových sekvencí sestřihem RNA 275 // SEKVENČNÍ SIGNÁLY PRO SESTŘIH RNA 275 // SESTŘIH PREKURZORŮ tRNA: SPECIFICKÉ NUKLEÁZOVÉ A LIGÁZOVÉ AKTIVITY 276 // AUTOKATALYTICKÝ SESTŘIH 277//
SESTŘIH PRE-mRNA: snRNA, snRNP A SPLICEOZOM 278 // KAPITOLA 12 // Translace a genetický kód 283 // Srpkovitá anémie: Závažné důsledky záměny jediné aminokyseliny 283 // Struktura proteinů 284 // POLYPEPTIDY: DVACET RŮZNÝCH AMINOKYSELINOVÝCH PODJEDNOTEK 284 // PROTEINY: SLOŽITÉ TROJROZMĚRNÉ STRUKTURY 284 // Geny kódují polypeptidy 287 // BEADLE A TATUM: JEDEN GEN - JEDEN ENZYM 287 CRICK A KOLEGOVÉ: KAŽDÁ AMINOKYSELINA V POLYPEPTIDŮ JE URČENA TŘEMI NUKLEOTIDY 289 // Složky syntézy polypeptidů 292 // PŘEHLED GENOVÉ EXPRESE 292 RIBOZOMY 293 TRANSFEROVÉ RNA 295 // Proces syntézy polypeptidů 297 // INICIACE POLYPEPTIDOVÉHO ŘETĚZCE 297 ELONGACE POLYPEPTIDOVÉHO ŘETĚZCE 301 TERMINACE POLYPEPTIDOVÉHO ŘETĚZCE 303 // Genetický kód 305 // VLASTNOSTI GENETICKÉHO KÓDU 305 ROZLUŠTĚNÍ KÓDU 305 INICIAČNÍ A TERMINAČNÍKODONY 306 KÓD JE DEGENEROVANÝ A USPOŘÁDANÝ 306 KÓD JE TÉMÉŘ UNIVERZÁLNÍ 308 // Interakce kodon-tRNA 309 // ROZEZNÁNÍ KODONŮ TRNA: HYPOTÉZA KOLÍSÁNÍ 309 SUPRESOROVÉ MUTACE VEDOUCÍ KE VZNIKU tRNA SE ZMĚNĚNÝM ROZEZNÁVÁNÍM KODONU 310 // KAPITOLA 13 // Mutace, oprava DNA a rekombinace 315 // Xeroderma pigmentosum: Porucha opravy DNA u člověka 315 // Mutace 316 // MUTACE SOMATICKÉ A GAMET1CKÉ 316 MUTACE SPONTÁNNÍ A INDUKOVANÉ 317 PŘÍMÉ A REVERZNÍ MUTACE 317 // obvykle Škodlivé a recesivní mutace 3is // Molekulární podstata mutací 379 // ZMĚNY JEDNOHO PÁRU BÁZÍ A POSUNOVÉ MUTACE 319 MUTACE ZPŮSOBENÉ INZERCÍ TRANSPOZONŮ 320 MUTACE ZPŮSOBENÉ EXPANZÍ TRINUKLEOTIDOVÝCH REPETICÍ 321 // Mutageneze 322 // MULLERŮV DŮKAZ, ŽE MUTACE MOHOU BÝT INDUKOVANÝ RENTGENOVÝM ZÁŘENÍM 322 MUTACE INDUKOVANÉ ZÁŘENÍM 324 MUTACE INDUKOVANÉ CHEMICKÝMI LÁTKAMI 325 // TESTOVANÍ CHEMICKÝCH LÁTEK NA MUTAGENITU: AMESŮV TEST 328 //
Umístění mutací na geny komplementačním testem 337 // LEWISŮV TEST NA ALELISMUS 331 // PŘÍKLAD POUŽITÍ KOMPLEMENTACNÍHO TESTU 333 // Mechanismy opravy DNA 335 // FOTOREAKTIVACE 335 EXCIZNÍ OPRAVA 335 DALŠÍ MECHANISMY OPRAVY DNA 336 DĚDIČNÉ CHOROBY U ČLOVĚKA ZPŮSOBENÉ PORUCHAMI OPRAVY DNA 338 // Mechanismy rekombinace DNA 340 // REKOMBINACE: ŠTĚPENÍ A ZNOVUSPOJENÍ MOLEKUL DNA 341 GENOVA KONVERZE: OPRAVNA SYNTÉZA DNA SPOJENÁ SREKOMBINACÍ 343 // KAPITOLA 1 4 // Metody molekulární genetiky 352 // Léčba hypofyzárního nanismu pomocí lidského růstového hormonu 352 // Základní metody identifikace, amplifikace a klonování genů 353 // KLONOVANÍ DNA 353 REŠTRIKČNÍ ENDONUKLEAZY 353 // TVORBA REKOMBINANTNÍCH MOLEKUL DNA IN VITRO 356 // AMPLIFIKACE REKOMBINANTNÍCH MOLEKUL DNA V KLONOVACÍCH VEKTORECH 357 // KLONOVANÍ VELKÝCH GENŮ A ČASTÍ GENOMŮ V BAC, PAC A YAC 360 // AMPLIFIKACE SEKVENCÍ DNA POLYMERÁZOVOU ŘETĚZOVOU REAKCÍ (PCR) 360 // Zakládání a screening knihoven DNA 363 // ZAKLÁDANÍ GENOMOVÝCH KNIHOVEN 363 ZAKLÁDÁNÍ KNIHOVEN CDNA 364 // VYHLEDÁVANÍ STUDOVANÝCH GENŮ V KNIHOVNÁCH DNA 364 // Molekulární analýza DNA, RNA a proteinů 366 // ANALÝZA DNA POMOCÍ SOUTHERNOVA PŘENOSU A HYBRIDIZACE 367 // ANALÝZA RNA POMOCÍ NORTHERNOVÉHO PŘENOSU A HYBRIDIZACE 368 // ANALÝZA RNA POMOCÍ ZPĚTNÉ PCR (REVERZNĚ TRANSKRIPČNÍ PCR, RT-PCR) 369 // ANALÝZA PROTEINŮ WESTERNOVÝM PŘENOSEM 370 // Molekulární analýza genů a chromozomů 377 // FYZICKÉ MAPY MOLEKUL DNA ZALOŽENÉ NA ŠTĚPNÝCH MÍSTECH RESTRIKČNÍCH ENZYMŮ 371 NUKLEOTIDOVÉ SEKVENCE GENŮ A CHROMOZOMŮ 372 // KAPITOLA 15 // Genomika 382 // Genomy z Denisovy jeskyně 382 // Úvod do genomiky 383 // GENOMIKA JAKO VÉDA 383 GENOMICKÉ DATABÁZE 383 // Korelované genetické, cytologické a fyzické mapy chromozomů 386 //
GENETICKÉ, CYTOLOGICKÉ A FYZICKÉ MAPY 386 GENETICKÉ MAPY MOLEKULÁRNÍCH MARKÉRŮ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM 388 // KONTIGOVÉ MAPY A BANKY KLONŮ 388 KLONOVANÍ GENŮ ZALOŽENÉ NA MAPÁCH 390 // Projekt lidského genomu 397 // MAPOVANÍ LIDSKÉHO GENOMU 391 SEKVENOVÁNl LIDSKÉHO GENOMU 392 OBECNÉ RYSY LIDSKÉHO GENOMU 393 REPETITIVNÍ SEKVENCE V LIDSKÉM GENOMU 394 // GENY V LIDSKÉM GENOMU 395 // JEDNONUKLEOTIDOVÉ POLYMORFISMY A LIDSKÝ HapMap PROJEKT 399 // Funkční testy genomu založené na analýze RNA a proteinů 400 // MIKROMATRICE A GENOVÉ ČIPY 401 ZELENÝ FLUORESCENČNÍ PROTEIN JAKO REPORTÉR PŘÍTOMNOSTI PROTEINU 403 // Diverzita genomu a evoluce 405 // PROKARYOTICKÉ GENOMY 405 ŽIVÁ BAKTERIE S CHEMICKY SYNTETIZOVANÝM GENOMEM 406 // GENOMY MITOCHONDRIÍ A CHLOROPLASTŮ 407 EUKARYOTICKÉ GENOMY 470 KOMPARATIVNÍ GENOMIKA: JEDNA Z MOŽNOSTÍ, // JAK STUDOVAT EVOLUCI 411 PALEOGENOMIKA 412 // KAPITOLA 16 // Aplikace molekulární genetiky 419 // Genová terapie zlepšuje vidění ? dítěte s vrozenou slepotou 419 // Využití technologie rekombinantní DNA pro identifikaci lidských genů a diagnostiku genetických onemocnění 420 // HUNTINGTONOVA CHOROBA 420 CYSTICKÁ FIBRÓZA 423 // MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ ČLOVĚKA 426 // Genová terapie u člověka 428 // RŮZNÉ TYPY GENOVÉ TERAPIE 428 VEKTORY PRO GENOVOU TERAPII 429 KRITÉRIA PRO SCHVALOVÁNÍ GENOVÉ TERAPIE 429 GENOVÁ TERAPIE PŘI ONEMOCNĚNÍ AUTOZOMÁLNÍ IMUNODEFICIENCÍ 430 // GENOVÁ TERAPIE PŘI ONEMOCNĚNÍ X-VÁZANOU IMUNODEFICIENCÍ 431 // ÚSPĚŠNÁ GENOVÁ TERAPIE A VYHLÍDKY DO BUDOUCNA 433 // Profilování DNA 434 // PROFILOVÁNÍ DNA 434 TESTOVÁNÍ OTCOVSTVÍ 437 SOUDNÍ VYŠETŘOVÁNÍ 438 // Výroba eukaryotických proteinů v bakteriích 439 // LIDSKÝ RŮSTOVÝ HORMON 439 // Transgenní živočichové a rostliny 441 //
TRANSGENNl ŽIVOČICHOVÉ: MIKROINJEKCE DNA DO OPLOZENÝCH VAJÍČEK A TRANSFEKCE EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK 441 // TRANSGENNÍ ROSTLINY: Ti-PLAZMID Z AGROBACTERIUM TUMEFACIENS 443 // Reverzní genetika: Zkoumání biologických pochodů inhibicí genové exprese 445 // KNOKAUT MUTACE U MYŠI 446 T-DNA A INZERCE TRANSPOZONŮ 448 RNA-INTERFERENCE 450 // Genomové inženýrství 452 // SYSTÉM CRISPR/CAS9 PRO ŠTĚPENÍ MOLEKUL DNA 452 // CÍLENÁ MUTAGENEZE POMOCÍ SYSTÉMU CRISPR/CAS9 453 // DELETOVÁNÍ, NAHRAZOVÁNÍ A EDITOVÁNÍ GENŮ SYSTÉMEM CRISPR/CAS9 455 // KAPITOLA 17 // Regulace genové exprese u prokaryot a jejich virů 462 // D’Hérelleho sen 462 // Strategie regulace genů u prokaryot 463 // Konstitutivní, inducibilní a represibilní genová exprese 464 // Pozitivní a negativní regulace genové exprese 465 // Operony: koordinovaně regulované jednotky genové exprese 467 // Laktózový operon E. coli: Indukce a katabolická represe 469 // INDUKCE 470 // KATABOLICKÁ REPRESE 472 // INTERAKCE PROTEIN-DNA, KTERÉ ŘÍDÍ TRANSKRIPCI /oc-OPERONU 475 // Tryptofanový operon E. coli: Represe aatenuace 477 // REPRESE 477 ATENUACE 478 // Posttranskripční regulace genové exprese 481 // TRANSLAČNÍ REGULACE GENOVÉ EXPRESE 481 POSTTRANSLAČNÍ REGULAČNÍ MECHANISMY 482 // KAPITOLA 18 // Regulace genové exprese u eukaryot 486 // Africké trypanozomy: šatník molekulárních převleků 486 // Přehled způsobů regulace genové exprese ueukaryot 487 // ČASOPROSTOROVÁ REGULACE GENŮ U EUKARYOT 487 ŘÍZENÁ TRANSKRIPCE DNA 487 ALTERNATIVNÍ SESTŘIH RNA 488 // CYTOPLAZMATICKA REGULACE STABILITY MEDIÁTOROVÉ RNA 488 // Indukce transkripcím aktivity faktory prostředí a biologickými faktory 489 // TEPLOTA: GENY TEPELNÉHO SOKU 490 SIGNÁLNÍ MOLEKULY: GENY, KTERÉ REAGUJÍ NA HORMONY 490 //
Molekulární řízení transkripce u eukaryot 492 // SEKVENCE DNA SPOJENÉ S REGULACÍ TRANSKRIPCE 492 PROTEINY ZAPOJENÉ DO REGULACE TRANSKRIPCE: TRANSKRIPČNÍ FAKTORY 493 // Posttranskripční regulace genové exprese RNA-interferencí 496 // DRAHY RNAi 496 // ZDROJE KRÁTKÝCH INTERFERUJÍCÍCH RNA A mikroRNA 498 // Genová exprese a organizace chromatinu 500 // EUCHROMATIN A HETEROCHROMATIN 500 // MOLEKULÁRNÍ USPOŘÁDÁNÍ TRANSKRIPČNÉ AKTIVNÍ DNA 500 // REMODELACE CHROMATINU 502 METYLACEDNA 502 IMPRINTING 504 // Aktivace a inaktivace celých chromozomů 506 // INAKTIVACE CHROMOZOMU X U SAVCŮ 506 HYPERAKTIVACE CHROMOZOMU X U DROZOFILY 507 // HYPOAKTIVACE CHROMOZOMŮ X U CAENORHABDITIS ELEGANS 508 // KAPITOLA 19 // Dědičnost komplexních znaků 513 // Kardiovaskulární onemocnění: kombinace genetických faktorů a faktorů prostředí 513 // Komplexní znaky 514 // KVANTIFIKACE KOMPLEXNÍCH ZNAKŮ 514 // KVANTITATIVNÍ ZNAKY JSOU OVLIVŇOVANÝ GENETICKÝMI FAKTORY A FAKTORY PROSTREDÍ 514 // KVANTITATIVNÍ ZNAKY OVLIVŇUJE VĚTŠÍ POČET GENŮ 514 // PRAHOVÉ ZNAKY 516 // Statistický popis kvantitativních znaků 577 // DISTRIBUCE ČETNOSTÍ 517 // PRŮMĚR A MODÁLNÍ TŘÍDA 518 // ROZPTYL (VARIANCE) A SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 518 // Statistická analýza kvantitativních znaků 520 // MULTIFAKTORlALNÍ HYPOTÉZA 520 ROZKLAD FENOTYPOVÉ VARIANCE 520 HERITABILITA V ŠIRŠÍM SMYSLU 521 HERITABILITA V UŽŠÍM SMYSLU 522 PREDIKCE FENOTYPU 523 UMĚLA SELEKCE 524 // Molekulární analýza komplexních znaků 525 // LOKUSY PRO KVANTITATIVNÍ ZNAKY 525 CELOGENOMOVÉ ASOCIAČNÍ STUDIE LIDSKÝCH NEMOCÍ 528 // Korelace mezi příbuznými 533 // VYJÁDŘENÍ KORELACE KVANTITATIVNÍCH FENOTYPŮ MEZI PŘÍBUZNÝMI 533 // INTERPRETACE KORELACÍ MEZI PŘÍBUZNÝMI 535 // Kvantitativní genetika znaků lidského chování 537 // INTELIGENCE 537 // OSOBNOST 538 //
KAPITOLA 20 // Genetika populací 543 // Odlehlá kolonie 543 // Teorie alelových četností 544 // STANOVENÍ ALELOVÝCH ČETNOSTÍ 544 VZTAH MEZI ČETNOSTMI GENOTYPŮ A ALEL: HARDYHO-WEINBERGŮVZAKON 545 POUŽITÍ HARDYHO-WEINBERGOVA PRINCIPU 545 VÝJIMKY Z HARDYHO-WEINBERGOVA PRINCIPU 547 POUŽITÍ ALELOVÝCH ČETNOSTÍ V GENETICKÉM PORADENSTVÍ 549 // Přírodní výběr 550 // KONCEPCE ZDATNOSTI 550 PŘÍRODNÍVÝBĚR NA ÚROVNI GENU 551 // Náhodný genetický posun 553 // NÁHODNÉ ZMĚNY ALELOVÝCH ČETNOSTÍ 554 VLIV VELIKOSTI POPULACE 554 // Populace v genetické rovnováze 555 // BALANCUJÍCÍ VÝBĚR 556 // ROVNOVÁHA MEZI MUTACÍ A VÝBĚREM 558 // ROVNOVÁHA MEZI MUTACÍ A DRIFTEM 558 // KAPITOLA 21 // Transponovatelné genetické elementy 564 // Kukuřice: Základní plodina s kulturním dědictvím 564 // Přehled transponovatelných elementů 565 Transponovatelné elementy u bakterií 566 // IS-ELEMENTY 566 SLOŽENÉTRANSPOZONY 568 TN3-ELEMENTY 569 // Transpozony „cut and paste" u eukaryot 570 // Ac-A Ds-ELEMENTY U KUKUŘICE 570 // P-ELEMENTY A DYSGENEZE HYBRIDŮ U DROZOFILY 572 // Retroviry a retrotranspozony 574 // RETROVIRY 575 // ELEMENTY PODOBNÉ RETROVIRŮM 577 RETROPOZONY 579 // Transponovatelné elementy u člověka 580 // Genetický a evoluční význam transponovatelných elementů 583 // TRANSPOZONY JAKO MUTAGENY 583 // GENETICKÁ TRANSFORMACE POMOCÍ TRANSPOZONŮ 583 // TRANSPOZONY A ORGANIZACE GENOMU 584 // KAPITOLA 22 // Genetické řízení vývoje živočichů 590 // Terapie pomocí kmenových buněk 590 // Genetický pohled na vývoj 591 Aktivita maternálních genů ve vývoji 593 // GENY S MATERNÁLNÍM ÚČINKEM 593 // DETERMINACE DORZO-VENTRÁLNÍ A ANTERIO-POSTERIORNÍ OSY 594 // Aktivita zygotických genů ve vývoji 597 // ČLÁNKOVÁNÍ TĚLA 597 // TVORBA ORGÁNŮ 599 SPECIALIZACE BUNĚČNÝCH TYPŮ 601 //
Genetická analýza vývoje obratlovců 603 // HOMOLOGIE GENŮ OBRATLOVCŮ A BEZOBRATLÝCH 603 // NÁHODNÉ INZERČNÍ MUTACE A GENOVĚ SPECIFICKÉ „KNOKAUT" MUTACE U MYŠÍ 604 // STUDIE NA SAVČÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH 605 // REPRODUKČNÍ KLONOVÁNÍ 606 // GENETICKÉ ZMĚNY V DIFERENCIACI IMUNITNÍCH BUNĚK OBRATLOVCŮ 607 // KAPITOLA 23 // Genetická podstata rakoviny 613 // Molekulární pojítko rodiny 613 // Rakovina: genetické onemocnění 614 // MNOHO TYPŮ RAKOVINY 614 // RAKOVINA A BUNĚČNÝ CYKLUS 675 // RAKOVINA A PROGRAMOVANÁ BUNĚČNÁ SMRT 676 // GENETICKÁ PODSTATA RAKOVINY 616 // Onkogeny 617 // RETROVIRY INDUKUJÍCÍ NÁDORY A VIROVÉ ONKOGENY 677 BUNĚČNÉ HOMOLOGY VIROVÝCH ONKOGENŮ: PROTOONKOGENY 618 // MUTANTNÍ BUNĚČNÉ ONKOGENY A RAKOVINA 679 CHROMOZOMOVÉ PŘESTAVBY A RAKOVINA 622 // Nádorové supresorové geny 622 // DĚDIČNÉ NÁDORY A KNUDSONOVA HYPOTÉZA DVOU ZÁSAHŮ 623 // BUNĚČNÉ FUNKCE NÁDOROVÝCH SUPRESOROVÝCH PROTEINŮ 625 pRB 625 p53 627 pAPC 629 phMSH2 630 pBRCAl ApBRCAZ 631 // Genetické dráhy vedoucí ? rakovině 632 // KÁPI TOLA 24 Evoluční genetika 638 // Odkud pocházíme? Kdo jsme? Kam jdeme? 638 // Evoluční teorie 639 // DARWINOVA EVOLUČNÍ TEORIE 639 EVOLUČNÍ GENETIKA 640 // XVIII // Genetická variabilita v přírodních populacích 641 // FENOTYPOVÁ VARIABILITA 641 VARIABILITA STRUKTURY CHROMOZOMŮ 642 VARIABILITA STRUKTURY BÍLKOVIN 643 VARIABILITA NUKLEOTIDOVÝCH SEKVENCÍ 643 // Molekulární evoluce 644 // MOLEKULY JAKO „DOKUMENTY EVOLUČNÍ HISTORIE" 645 MOLEKULÁRNÍ FYLOGENEZE 645 RYCHLOST MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE 646 MOLEKULÁRNÍ HODINY 648 // VARIABILITA V EVOLUCI PROTEINOVÝCH SEKVENCÍ 649 VARIABILITA V EVOLUCI SEKVENCÍ DNA 650 NEUTRÁLNÍ TEORIE MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE 651 MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE A FENOTYPOVA EVOLUCE 652 // Speciace čili vznik druhů 655 // // CO JE TO DRUH? 655 // ZPŮSOBY SPECIACE 656 //
Evoluce člověka 658 // LIDÉ A LIDOOPI 658 // EVOLUCE ČLOVĚKA VE FOSILNÍCH NÁLEZECH 658 VARIABILITA SEKVENCÍ DNA A PŮVOD ČLOVĚKA 659 // MILNÍKY GEN JET IKY 666 // ??174, PRVNÍ SEKVENOVANÝ DNA-GENOM 666 KULTIVACE LIDSKÝCH BUNĚK 667 MENDELOVA PRÁCE Z ROKU 1866 668 // GARRODŮV VÝZKUM VROZENÝCH PORUCH METABOLISMU 670 MORGANOVA FLY ROOM 672 // TJIO A LEVAN STANOVUJÍ SPRÁVNÝ POČET LIDSKÝCH CHROMOZOMŮ 673 // MAPOVANÍ GENŮ PRO HUNTINGTONOVU CHOROBU 674 // KONJUGACE U ESCHERICHIA COLI 676 // DVOJITÁ ŠROUBOVICE 678 // DNA SE REPLIKUJE SEMIKONZERVATIVNĚ 680 // INTRONY 682 // ROZLUŠTĚNÍ GENETICKÉHO KÓDU 685 // MULLERŮV DŮKAZ, ŽE RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ JE MUTAGENNÍ 687 REŠTRIKČNÍ ENDONUKLEÁZY 689 PRVNÍ DVĚ VERZE SEKVENCE LIDSKÉHO GENOMU 691 // TRINUKLEOTIDOVÉ REPETICE A ONEMOCNĚNÍ U ČLOVĚKA 693 JACOB, MONOD A MODEL OPERONU 696 OBJEV RNA-INTERFERENCE 698 // MINNESOTSKÁ STUDIE DVOJČAT VYRŮSTAJÍCÍCH ODDĚLENĚ 700 // HARDYHO-WEINBERGŮV PRINCIP 701 // TRANSFORMACE DROZOFILY POMOCÍ P-ELEMENTŮ 703 MUTACE, KTERÉ NARUŠUJÍ SEGMENTACI TĚLA DROZOFILY 704 // IDENTIFIKACE GENU BRCA7 706 // NEUTRÁLNÍ TEORIE MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE 707 // K JÁDRU VĚCI 709 // PROJEKT 1000 GENOMŮ 709 GENETICKÉ SYMBOLY 710 // AMNIOCENTÉZA A ODBĚR CHORIOVÝCH KLKŮ 711 BAKTERIE REZISTENTNÍ K ANTIBIOTIKŮM 712 //SYNTÉZA DNA IN VITRO 713 // SCREENING OSM1BUNĚCNÝCH EMBRYÍ NA TAY-SACHSOVU MUTACI 714 // DETEKCE MUTANTNÍHO GENU ZPŮSOBUJÍCÍHO CYSTICKOU FIBRÓZU 715 // GENBANK 716 // SYNDROM FRAGILNÍHO X A EXPANZE TRINUKLEOTIDOVÝCH REPETICÍ 718 LYZINOVÝ RIBOSWITCH 720 EPIGENETIKA DVOJČAT 722 UMĚLÁ SELEKCE 723 // MALÉ RNA POTLAČUJÍ AKTIVITU P-ELEMENTU 724 NÁDORY A GENETICKÉ PORADENSTVÍ 725 HYBRIDIZACE WS/TU 776 DŮKAZ NESTABILNÍ MEDIÁTOROVÉ RNA 728 //
Dodatek A: Pravidla pravděpodobnosti 731 // Dodatek B: Binomické rozdělení 733 // Dodatek C: Evoluční rychlost 735 // Přemýšlejte! Řešení 739 / Odpovědi na liché otázky 777 // Slovník základních pojmů 801 // Rejstřík 826
(OCoLC)1028185575
cnb002977553

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC