Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:54x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2018
528 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0586-1 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2163-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2164-9 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001464942
Obsah // Předmluva...11 // 1. Pojetí pedagogické psychologie a vývoj oboru (Richard Jedlička)...15 // 1.1 Vymezení předmětu pedagogické psychologie a proměny obsahu ... 16 // 2. Pedagogická psychologie v mezioborových vztazích (Richard Jedlička) ... 41 // 2.1 Vztah k psychologii, pedagogice a dalším vědám...42 // 3. Sociálněpsychologické poznání v pedagogickém prostoru (Jaroslav Koťa)...55 // 3.1 Sociálněpsychologický náhled na vzdělávání a školský provoz ...56 // Škola jako specifická sociální instituce... 58 // 3.2 Socializace a její různá pojetí...65 // Činitele socializace... 72 // Psychodynamická teorie socializace... 73 // Socializace v konceptu interakcionistické psychologie... 77 // Sociologizující a kritické pedagogické teorie socializace ... 83 // Od pedagogiky osvobození k antipedagogickému hnutí... 87 // 3.3 Sociální a interpersonální percepce...93 // Utváření dojmů o druhých lidech... 96 // Potřeba předvídat a pochopit druhé... 97 // Konstrukce představ o druhém k George Kellyho... 99 // Teorie vývoje konceptuálního systému O. J. Harveyho ... 101 // Obecné principy interpersonální percepce... 102 // Kauzální atribuce... 104 // Zkreslující mechanismy ve vnímání druhých osob... 106 // Stereotypy... 107 // 3.4 Postoje, jejich utváření a funkce... 108 // Definice postojů ... 109 // Postoj a jeho odlišnost od příbuzných termínů... 110 // Analýza postojů ... 110 // Funkce postojů ... 111 // Utváření postojů ... 113 // Změny postojů... 113 // Praktický příklad změn postojů... 116 // Osobnost a měnitelnost postojů... 117 // Změny postojů v závislosti na členství ve skupině... 118 // Teorie kognitivní disonance a změny postojů ... 119 // Změny postojů pod vlivem nových informací a přesvědčování... 121 // 3.5 Komunikace v pedagogickém procesu ... 123 // Komunikace a problém porozumění... 124 //
Symetrie, asymetrie a metakomplementarita v mezilidské komunikaci... 125 // Neverbální komunikace ... 126 // Nepřiměřené formy mezilidské komunikace... 131 // Komunikace školy s veřejností... 133 // 3.6 Konfliktní situace a možná řešení ... 134 // Typologie konfliktů... 135 // Reakce na konfliktní situace ... 137 // Důsledky odkládání, váhavého a špatného řešení konfliktů... 140 // Než se pustíte do řešení konfliktních situací... 141 // Co pomáhá, aby konflikty byly smysluplně zvládnuty... 141 // 3.7 Agrese, agresivita a hostilita... 142 // Problémy s teoriemi agrese... 148 // Agresivita ve školním prostředí... 152 // 3.8 Prosociální chování a nezištná pomoc ... 155 // 3.9 Svět lidského společenství a spiritualita... 160 // 4. Psychologické otázky učení (Richard Jedlička) ...167 // 4.1 Vymezení procesu učení... 167 // 4.2 Přehled učebních procesů ... 170 // Imprinting - učení se na základě vtiskování... 171 // Habituace - učení přivykáním ... 174// Asociační učení - klasické podmiňování a operantní podmiňování... 175 // Imitace - nápodoba, observační učení... 180 // Heuristické učení - učení se řešením problémů, vhledem... 182 // Řízené učení... 184 // 5. Psychologické otázky školního vyučování (Richard Jedlička, Jan Slavík)...187 // 5.1 Vymezení pojmu „vyučování“ a jeho cílů (Richard Jedlička)... 188 // 5.2 Komponenty vyučovacího procesu (Richard Jedlička) ... 194 // 5.3 Obsah vzdělávání, výběr a uspořádání učiva (Jan Slavík)... 195 // Obsah ve světě a znalost obsahu v lidské mysli: od neznalosti k porozumění a dorozumění... 196 // Hodnota vzdělávacího obsahu aneb „Co stojí za učení“... 197 // Obsah jako „totéž v jiném“ a obsah z perspektivy první osoby... 199 // Zvládání obsahu jakožto úloha, její vztah k cíli učení a učení k porozumění... 201 //
Intencionalita a podmínky satisfakce: obecné předpoklady pro zvládání obsahu . 203 // Od podnětu k výrazu a zase zpátky: sdílení obsahu a kultura s jejími obory jako jeho podmínka... 205 // Obor a vzdělávací obor - specializovaná součást kultury a kontext pro hluboké porozumění obsahu... 206 // Operační izomorfismus - jednota v rozmanitosti aneb Tentýž obsah na tři // různé způsoby...210 // Operační izomorfismus v akci: konceptová integrace ... 213 // Úloha představ při konceptové integraci ... 215 // Konceptová integrace v učebních úlohách... 217 // Mentalizace - dispoziční podmínka pro porozumění obsahu a dorozumění se o něm... 218 // Mentální prostor - instrumentální podmínka pro porozumění obsahu // a dorozumění se o něm ...220 // Společenství myslí - intersubjektivnípodmínka i výsledek učebních úloh... 221 // Mentální schéma - subjektivní podmínka i výsledek učebních úloh ... 224 // Sdílení mentálních schémat: pohyb mezi prekoncepty a konceptem...226 // Od schopnosti porozumět obsahu přes strukturaci obsahu v učebních úlohách ke kurikulu a kurikulárním dokumentům... 228 // Instrumentální izomorfismus: podmínka pro tvorbu učebních úloh jako základních jednotek kurikula... 229 // „Vzdělávací most“ - poznávací pohyb na spojnici mezi instrumentální a žákovskou zkušeností... 233 // Na spojnici mezi praxí a znalostí obsahu: vztahy mezi extenzemi a intenzemi a jejich funkce v učebních úlohách... 235 // Realizace kurikula prostřednictvím učebního prostředí a tři základní okruhy pro hodnocení kvality výuky... 239 // O hodnocení didaktické kvality učebního prostředí aneb Učitel jako tvůrce či spolutvůrce výuky a jako její výzkumník ...241 //
Model hloubkové struktury výuky a jeho využití při didaktické analýze kvality učebního prostředí... 245 // 5.4 Psychosociální klima ve vyučování {Richard Jedlička) ...252 // 5.5 Hodnocení a klasifikace ve vyučování (Jan Slavík)...260 // Hodnocení žáků... 260 // Hodnocení jako informace a jako podmínka kvality výuky... 261 // Hodnocení žáků ovlivňuje kvalitu výuky ...262 // Odcizené hodnocení... 263 // Autonomní hodnocení - žákovo vlastní hodnocení jako vzdělávací cíl ... 264 // Heteronomní hodnocení na pomoc žákovské autonomii: formativní hodnocení... 269 // Pravidlo SIR a obecné cíle hodnocení žáků... 270 // Generální nároky na hodnocení žáků... 272 // Sumativní hodnocení - problémy i výhody kvantifikace při hodnocení žáků... 273 // Formativní hodnocení jako cesta k žákovské hodnotící autonomii ... 276 // Formativní hodnocení jako průvodce žákova řešení učebních úloh ... 278 // Hodnotící kritérium jako opěrný prvek formativního hodnocení... 281 // Kritérium vymezuje podproblémy ... 281 // Kvalita činnosti a užívání kritérií hodnocení - vstřícné a zprostředkující pojetí. 283 // Obecná a konkrétnější kritéria... 288 // Od kritérií nazpět k formativnímu hodnocení... 289 // 5.6 Předpoklady žákova učení a školní úspěšnosti (Richard Jedlička) ...290 // 5.7 Osobnost učitele a význam autority (Richard Jedlička) ...297 // 5.8 Plánování a vyhodnocování vlastní pedagogické činnosti (Richard // Jedlička)...301 // 6. Psychologické otázky výchovného působení (Richard Jedlička)...307 // 6.1 Vymezení pojmu výchova ...308 // 6.2 Rodina, její vliv na sebepojetí a socializaci ...311 // Rodina jako základní vztahový systém... 311 // Vztahy s mateřskou osobou a časná péče o dítě... 315 // Počátky separace od mateřské osoby a emancipace... 319 //
Pozice dítěte v rodině a osvojovaný životní styl ... 323 // 6.3 Pedagogicko-psychologické aspekty výchovného stylu...327 // Výchova ochranitelská a rozmazlující... 328 // Výchova autoritářská, direktivní... 333 // Výchova libertinská, extrémně volná... 338 // Výchova demokratická, směřující k sebevýchově... 341 // 6.4 Vadné socializační působení a vznik syndromu CAN ...344 // 7. Pedagogicko-psychologická diagnostika (Richard Jedlička) ...349 // 7.1 Diagnostické disciplíny, jejich obsahy a cíle ...350 // 7.2 Evaluace a její typy ...351 // Význam evaluace ve školství... 352 // 7.3 Vymezení pedagogicko-psychologické diagnostiky ...353 // 7.4 Diagnostika orientovaná na dítě či dospívajícího ...354 // 7.5 Diagnostika orientovaná na pedagogického pracovníka ...356 // 7.6 Diagnostika orientovaná na podmínky výchovně-vzdělávací činnosti...356 // 8. Výchovné poradenství a jeho organizace (Richard Jedlička) ...359 // 8.1 Vývoj výchovného poradenství a organizace poradenských služeb ...360 // 8.2 Školská poradenská a preventivně výchovná zařízení...363 // Pedagogicko-psychologické poradny ...363 // Speciálně pedagogická centra ... 365 // Střediska výchovné péče... 366 // 8.3 Poradenské služby ve školách ...369// 9. Výzkumné metody a diagnostické postupy (Richard Jedlička)...373 // 9.1 Pedagogicko-psychologický výzkum a diagnostika, jejich formy, metody a cíle ...;...374 // Výzkum... 375 // 9.2 Metody a postupy užívané v pedagogické psychologii i v pedagogice...378 // Pozorování... 378 // Posuzovací stupnice... 382 // Rozhovor... 384 // Žákovská anamnéza... 387 // Dotazník... 390 // Ověřování výsledků učení ústním zkoušením... 392 // Didaktické testy... 394 // Rozbor žákovské písemné práce ... 396 // Analýza produktů žákovské činnosti ... 397 //
Analýza pedagogické dokumentace ... 399 // Orientační sociometrická šetření...401 // Pedagogický experiment...403 // Pedagogický akční výzkum ...405 // 9.3 Specializované metody a postupy užívané v pedagogické psychologii ...406 // Diagnostické interview...406 // Psychologické testy...409 // Projektivní psychologické techniky... 410 // Analýza herní činnosti ...410 // Projektivní techniky založené na principu hry... 415 // Výtvarné diagnostické techniky...418 // Rozbor produktů arteterapie, ergoterapie, biblioterapie...421 // Rozbor psychodramatu, loutkodramatu... 422 // Analýza průbéhu psychoterapeutické skupiny a balintovské skupiny...424 // Laboratorní pedagogicko-psychologický experiment... 427 // Terénní pedagogicko-psychologický experiment ...429 // Případové studie ... 431 // Longitudinální studie...433 // Bibliografické poznámky ...437Summary...481 // O autorech ...483 // Seznam pramenů a literatury...487 // Jmenný rejstřík...515 // Věcný rejstřík...519
cnb003022841

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC