Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:16x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada, 2018
310 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4675-3 (brožováno)
ISBN 978-80-247-2985-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-2990-9 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
001465285
Obsah // Předmluva ke druhému vydání 13 // ČÁST PRVNÍ // ? ROZLIŠENÍ PSYCHOLOGIE LAICKÉ A ODBORNÉ, ROZVÍJENÉ NA VĚDECKÉM ZÁKLADĚ // 1. Čtyři znaky odborné, vědecky fundované psychologie 18 // 1.1 Znak prvý: Poznatky, terminologie, teorie 18 // 1.2 Znak druhý: Spolehlivé metody, metodické postupy a strategie 21 // 1.3 Znak třetí: Psychologie je rozvíjena ve vědeckých centrech, aplikačních // institucích 23 // 1.4 Znak čtvrtý: Utváření vztahů ? jiným vědním disciplínám 24 // 2. Členění psychologie - psychologické disciplíny 25 // Stručná rekapitulace první části 27 // Náměty ? promýšlení a cvičení 27 // Základní doporučená literatura 28 // Literatura ? dalšímu studiu 28 // ČÁST DRUHÁ // VĚDECKÁ PSYCHOLOGIE: OD PŘEDCHŮDCŮ ? JEJÍMU ZRODU // 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 31 // 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 31 // 1.2 Zastavení druhé - důraz na mysl, vědomí 32 // 1.3 Zastavení třetí - důraz na reagování 33 // 1.4 Zastavení čtvrté - zkoumání vztahu mezi psychickými jevy a mozkem 34 // 1.5 Zastavení páté - člověk jako příslušník národa či pohlcený davem 35 // 2. Zrod vědecké psychologie: Čtyři vybrané
události jejího počátku 37 // 2.1 Založení první laboratoře 37 // 2.2 Vydání velkého syntetického díla 39 // 5 // Obsah // 2.3 Klinická bádání, psychoterapeutická pomoc // 2.4 První testování // 42 // 48 // Stručná rekapitulace druhé části 52 // Náměty ? promýšlení a cvičení 53 // Základní doporučená literatura 53 // Literatura ? dalšímu studiu 53 // ČÁST TŘETÍ // SOUČASNÁ PSYCHOLOGIE: OBLASTI JEJÍHO VYMEZOVÁNÍ // 1. Psychologie: Věda o psychice, o vědomém a nevědomém prožívání 57 // 1.1 Čtyři výchozí poznatky 57 // 1.2 Vědomí 60 // 1.2.1 Dvě základní charakteristiky vědomí 61 // 1.2.2 Změněné stavy vědomí 63 // 1.3 Vědomí v akci - pozornost 64 // 1.4 Vědomí a nevědomí 66 // 1.5 ? výzkumům souvisejícím s nevědomím 68 // 1.5.1 Podprahové vnímání 68 // 1.6 Spánek a sen 70 // 1.6.1 Stadia spánku 71 // 1.6.2 Sen 73 // 2. Psychologie: Věda o chování 75 // 3. Psychologie: Prožívání, chování a neurohumorální systém 78 // 3.1 ? výzkumům psychických korelátů mozkových hemisfér 80 // 3.2 Nervová soustava, endokrinní systém a psychika 82 // 3.3 Mozek ve vývoji, plasticita mozku a psychika 83 // 4. Psychologie: Prožívání, chování a sociokulturní
systém 85 // 4.1 ? vymezení pojmu kultura 86 // 4.2 Přínosy terénních kulturněantropologických výzkumů 88 // 4.3 Dimenze charakterizující kulturu - jejich psychické koreláty 90 // Stručná rekapitulace třetí části 93 // Náměty ? promýšlení a cvičení 94 // Základní doporučená literatura 94 // Literatura ? dalšímu studiu 94 // 6 // ČÁST ČTVRTÁ // POHLED NA ZÁKLADNÍ DUŠEVNÍ JEVY: // ÚVOD DO OBECNÉ PSYCHOLOGIE // 1. Vnímání 97 // 1.1 Od počitku ke vjemu 97 // 1.2 Smyslové modality 98 // 1.2.1 ? rozlišování druhů receptorů 98 // 1.2.2 Prahy vnímání ?0 // 1.3 Organizace vjemového pole 101 // 2. Operování s primárními obsahy mysli: // Představy a fantazie 106 // 2.1 ? paměťové představivosti 106 // 2.2 ? podobám a významu fantazijní představivosti 107 // 3. Myšlení 109 // 3.1 Druhy myšlení ?9 // 3.2 Myšlení a jazyk 1? // 3.3 Pojmy - pojmotvorba ?2 // 3.4 ? vývoji myšlení 114 // 3.4.1 Piagetova koncepce čtyř stadií vývoje myšlení ? dětí 114 // 3.4.2 Vy gótského koncepce činitelů rozvoje myšlení 117 // 3.4.3 Škola a vedení žáků ? rozvoji myšlení 118 // 4. Emoce/city 120 // 4.1 Důležité znaky emocí/citů 120 // 4.1.1 Prožívání emocí/citů 120 // 4.1.2 Fyziologické
koreláty emocí 121 // 4.1.3 Výrazy/exprese emocí 122 // 4.1.4 Šíření emocí 123 // 4.1.5 Regulace emocí 123 // 4.2 Ke druhům emocí 123 // 4.2.1 ? tématu základních emocí 124 // 4.2.2 Vyšší, respektive sociální emoce 124 // 4.3 Aktuální téma: Emoční inteligence 126 // 5. Motivace 128 // 5.1 Motiv a jeho skladba: Potřeby a incentivy 128 // 5.2 ? analýze potřeb 129 // 5.3 Aktuální téma: Výkonová motivace 133 // 7 // Obsah // 6. Učení: Základní činnost adaptace a rozvoje osobnosti 135 // 6.1 Paměť - předpoklad učení 136 // 6.1.1 Paměť jako proces - jeho tři fáze 138 // 6.1.2 ? druhům paměti 139 // 6.2 ? psychofyziologickým základům paměti a učení 140 // 6.3 Čtyři základní druhy učení 141 // 6.3.1 Učení signálům (podmiňováním) 142 // 6.3.2 Učení operantní (instrumentální) 142 // 6.3.3 Učení nápodobou (imitací) 143 // 6.3.4 Učení vhledem 144 // 6.4 Učení disfunkční 145 // 6.5 Specifika lidského učení 146 // 6.6 Usilování o způsoby efektivního učení 148 // Stručná rekapitulace čtvrté části 150 // Náměty ? promýšlení a cvičení 150 // Základní doporučená literatura 151 // Literatura ? dalšímu studiu 151 // ČÁST PÁTÁ OSOBNOST // 1. „Jáa a
sebepojetí 155 // 1.1 Sebepojetí a jeho aktualizace 156 // 1.2 ? obsahové orientaci sebepojetí 158 // 1.3 Sebepojetí a autoregulace osobnosti 160 // 2. Pohled na vlastnosti osobnosti: Čtveřice základních vlastností 162 // 2.1 Schopnosti 163 // 2.1.1 Inteligence 164 // 2.1.2 Mezníky v pojetí inteligence 164 // 2.2 Temperament 168 // 2.2.1 Temperament jako vrozená vlastnost 168 // 2.2.2 Temperamentové dimenze 170 // 2.3 Charakter 171 // 2.4 Odolnost 173 // 2.4.1 Zátěž a stres 173 // 2.4.2 Posttraumatická stresová porucha 175 // 2.4.3 ? choroboplodným dopadům stresu 176 // 2.4.4 Typy osobnosti a stres 177 // --- 8 --- // 2.4.5 Vulnerabilní versus resilientní vlastnosti osobnosti 177 // 2.4.6 Odolná - sebeozdravná osobnost 179 // 3. Pohled na vlastnosti osobnosti: Velká pětka - „big five“ 181 // Stručná rekapitulace páté části 184 // Náměty ? promýšlení a cvičení 184 // Základní doporučená literatura 185 // Literatura ? dalšímu studiu 185 // ČÁST ŠESTÁ // ČLOVĚK MEZI LIDMI: UVEDENÍ DO SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE // 1. Mezilidské vztahy: Jejich význam a pojetí 190 // 1.1 Základní druhy mezilidských vztahů 190 // 1.1.1 Vztahy osobní blízkosti versus vztahy výkonově funkční 191 // 1.1.2 Vztahy zvnitřněné versus distancované 192 // 1.1.3 Vztahy zprostředkované 193
// 1.1.4 Vztahy posilující (aktivizující) versus oslabující (dezaktivizující) 194 // 1.2 ? činitelům ovlivňujícím mezilidské vztahy 195 // 1.2.1 Vytváření dojmu - efekt primárnosti 195 // 1.2.2 Interaktivní posilování výchozího dojmu - efekt očekávání 197 // 1.2.3 Atribuční tendence: Základní atribuční chyba 201 // 1.2.4 Atribuční tendence: Aktivizující versus dezaktivizující atribuce 202 // 2. Sociální začlenění - problematika sociálních skupin 205 // 2.1 Hlavní znaky malé sociální skupiny 207 // 2.2 Pohled na druhy malých sociálních skupin 208 // 2.3 Jedinec ve skupině 209 // 2.3.1 Transformace individua v člena skupiny 209 // 2.3.2 Osobnost a role 210 // 2.4 Vedení skupiny 213 // 2.4.1 Styly vedení - řízení skupiny 213 // 2.4.2 ? osobnosti efektivně řídícího vůdce -vedoucího 214 // 2.5 ? uplatňování vlivu skupiny 215 // 2.5.1 ? tématu konformity 216 // 2.5.2 ? tématu poslušnosti 218 // 2.5.3 ? tématu předsudků 220 // 9 // Obsah // 3. Sociální interakce a komunikace 224 // 3.1 Základní podoby a dimenze komunikace 225 // 3.2 Druhy komunikace 226 // 3.2.1 Verbální komunikace 226 // 3.2.2 Paraverbální komunikace 227 // 3.2.3 Neverbální komunikace 227 // 3.2.4 Metakomunikace 231 // 3.3 Komunikace zdravá - funkční oproti
komunikaci nezdravé - // disfunkční 231 // 4. Antisociální a prosociální jednání: Příklad agresivity versus altruismu // a lidskosti 234 // 4.1 Agresivita jako příklad antisociálního jednání 235 // 4.1.1 ? formám agresivity 235 // 4.1.2 ? příčinám agresivity 236 // 4.2 Prosociální chování - altruismus 238 // 4.3 Prosociální chování - lidskost 241 // Stručná rekapitulace šesté části 242 // Náměty ? promýšlení a cvičení 243 // Základní doporučená literatura 244 // Literatura ? dalšímu studiu 244 // ČÁST SEDMÁ // ČLOVĚK VE VÝVOJI: UVEDENÍ DO ZÁKLADŮ VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE // 1. Vývoj - souvislost s věkem 247 // 2. Pět základních úrovní vývoje 248 // 2.1 Vývoj jako zrání 248 // 2.2 Vývoj jako učení 249 // 2.3 Vývoj jako socializace 250 // 2.3.1 Fáze celoživotní socializace 251 // 2.3.2 Socializace funkční a disfunkční 252 // 2.4 Vývoj jako edukace 254 // 2.4.1 Edukace jako výchova 255 // 2.4.2 Edukace jako vzdělávání 257 // 2.5 Vývoj jako sebeutváření jedince 258 // 10 // 3. Polarity charakterizující vývoj 259 // 3.1 Kontinuita versus diskontinuita ve vývoji 259 // 3.2 Vzestupné - evoluční versus sestupné - involuční směřování vývoje 261 // 3.3 Vývojová normalita
versus odchylky od ní 263 // 4. Vývojové epochy a období 266 // 4.1 Prenatální věk 267 // 4.2 Vývojová epocha dětství 268 // 4.2.1 Období novorozenecké a kojenecké 269 // 4.2.2 Období batolecí 273 // 4.23 Období předškolní 274 // 4.2.4 Období raného školního věku 279 // 4.3 Epocha dospívání 281 // 4.3.1 Pubescence 281 // 4.3.2 Adolescence 284 // 4.4 Dospělost 288 // 4.4.1 Raná dospělost 288 // 4.4.2 Střední a vrcholná dospělost 289 // 4.4.3 Období pokročilé dospělosti 291 // 4.5 Stáří 292 // 4.5.1 Stáří rané versus stáří pokročilé 293 // 4.5.2 Pozitiva stáří - způsoby, jak čelit negativům stárnutí 293 // Stručná rekapitulace šesté části 295 // Náměty ? promýšlení a cvičení 295 // Základní doporučená literatura 296 // Literatura ? dalšímu studiu 296 // Literatura 297 // Rejstřík věcný 302 // 11 // Rejstřík jmenný // 309 // Obsah
(OCoLC)1039860784
cnb002991848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC