Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Parta, 2012
219 stran : ilustrace ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-7320-176-0 (vázáno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 207-210 a rejstřík
001470624
1 Nové trendy v péči o dětí, mládež a dospělé sc zdravotním postižením , 4 // 2 Speciální pedagogika jako věda 7 // 2.1 Druhy postižení 8 // 2.2 Členění speciální pedagogiky podle druhů postiženi // 2.3 Diagnostika ve speciální pedagogice I0 // 2.4 Metody speciální pedagogiky I5 // 2.5 Speciální pedagogické zásady 17 // 2.6 Socializace a integrace osob s postižením 18 // 3 Současný systém vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením 21 // 3.1 Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 24 // 3.2 Základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 28 // 3.2.1 Individuální integrace 29 // 3.2.2 Skupinová integrace 31 // 3.2.3 Odděleně speciální vzdělávání 32 // 3.3 DaLSí vzděláváni u profesní příprava žáků a studentů se zdravotním postižením 34 // 3.4 Terciární (vysokoškolské) vzdělávání studentů se zdravotním postižením 34 // 4 Lidé s mentální retardací, jejich výchova, vzdělávání a integrace do společnosti 36 // 4.1 Charakteristika osob se sníženou úrovni rozumových schopností 36 // 4.2 Vývoj rozumových schopností v průběhu života 37 // 4.3 Diferenciální diagnostika mentální retardace 40 // 4.4 Klasifikace mentální retardace 42 // 4.5 Četnost lidí mentálním postižením v populaci 46 // 4.6 Nejčastější příčiny mentální retardace 47 // 4.7 Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardaci 48 // 4.7.1 Specifické problémy lidí s těžkým a hlubokým mentálním postižením 49 // 4.8 Downův syndrom 57 // 4.8.1 Výchova děti s Downovým syndromem 58 // 4.9 Souěauiý systém vzdělávání děli a žáků s mentální retardaci 59 // 4.9.1 Výchova v rodině 59 // 4.9.2 Speciálně pedagogická centra 59 // 4.9.3 Předškolní vzdělávání 60 // 4.9.4 Základní školy praktické 61 //
4.9.5 Základní školy speciální 66 // 4.9.6 Jiný způsob vzdělávání 68 // 4.9.7 Další vzdělávání a profesní příprava mládeže s mentální retardací 68 // 4.9.8 Integrace dětí a žáků s mentálním postižením a některé její problémy 69 // 4.9.9 Individuální vzdělávací plán 71 // 5 Pervazívní vývojové poruchy 73 // 5.1 Dětský autismus 73 // 5.1.1 Diagnostická kritéria autismu 74 // 5.1.2 Smyslové vnímání u lidi s autismem 75 // 5.13 Vzdělávání žáků s autismem 77 // 5.2 Aspergerův syndrom 78 // 5.2.1 Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem 80 // 5.3 Jiné pervazivni vývojové poruchy 81 // 6 Speciální vzdělávací potřeby dělí a žáků s tělesny m postižením a zdravotním znevýhodněním 85 // 6.1 Klasifikace tělesných postižení 86 // 6.1.1 Dětská mozková obrna 86 // 6.1.2 Dětská infekční obrna (poliomyelitis) 88 // 6.1.3 Neuromuskulární a svalová onemocnění 88 // 6.1.4 Dalěí somatická postižení včetné postižení nervové soustavy 89 // 6.1.5 Stavy po poraněni mozku, páteře a míchy 91 // 6.1.6 Degenerativní onemocnění 92 // 6.1.7 Ortopedická a jiná postižení 92 // 6.1.8 Amputace 93 // 6.2 Vzdělávání žáků s tělesným postižením 94 // 6.3 Podmínky, které žáci s tělesným postižením potřebuji ke svému vzděláváni 96 // 6.3.1 Odstraněni bariér 97 // 6.3.2 Kompenzační a didaktické pomůcky 98 // 6.3.3 Odborné personální zabezpečeni vzdělávání 99 // 6.4 Problematika integrovaných žáků 100 // 7 Vzdělávání dětí a žáků se zdravotním znevýhodněním 104 // 7.1 Chronická onemocnění 104 // 7.1.1 Záchvatová onemocnění 105 // 7.1.2 Kardiovaskulární onemocnění 108 // 7.1.3 Alergická onemocněni 109 // 7.1.4 Metabolické poruchy a autoimunitní onemocnění 111 // 7.1.5 Onkologická onemocnění 112 // 7.2 Poruchy psychiky 113 // 7.2.1 Neurotické a úzkostné poruchy . 114 //
7.2.2 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 117 // 7.2.3 Psychotické poruchy 117 // 7.2.4 Poruchy přijmu potravy 118 // 7.2.5 Psychické poruchy se somatickými projevy 118 // 7.2.6 Poruchy chováni a emoci 119 // 7.3 Specifické vývojové poruchy školních dovednosti 120 // 7.4 Vzdělávání dětí a žáků se zdravotním znevýhodněním 125 // 8 Speciální vzdělávací potřeby žáků se zrakovým postižením 128 // 8.1 Charakteristika jednotlivých skupin osob sc zrakovým postižením 129 // 8.1.1 Děti a žáci s poruchami binokulárního vidění 129 // 8.1.2 Děti a žáci slabozrací 130 // 8.1.3 Děti a žáci se zbytky zraku „ 130 // 8.1.4 Nevidomí lidé 131 // 8.1.5 Jiné zrakové vady 131 // 8.2 Příčiny zrakového postižení 132 // 8.3 Vliv zrakového postiženi na vývoj osobnosti 133 // 8.3.1 Kognitivní vývoj 134 // 8.3.2 Pohybový vývoj 135 // 8.3.3 Socializace 136 // 8.4 Obsah vzdělávání a specifické potřeby žáků v závislosti na míře postižení 136 // 8.4.1 Podmínky, ktené žáci se zrakovým postižením potřebují ke svému v/dčlávání 138 // 9 Speciální vzdělávací potrebv žáků sc sluchovým postižením a poruchami řečí 141 // 9.1 Příčiny poruch sluchu 141 // 9.2 Klasifikace sluchových vad 143 // 9.2.1 Nedoslýchaví 144 // 9.2.2 Ohluchlí 145 // 9.2.3 Prelingválně neslyšící 145 // 9.3. Systém dorozumívacích prostředků 147 // 9.4 Vliv sludiového postiženi na vývoj osobnosti 148 // 9.5 Vzdčlávání žáků s poruchami sluchu 150 // 9.5.1 Obsah vzdělávání 150 // 9.5.2 Podmínky vzdělávání 151 // 9.5.3 Personální zabezpečeni vzdčlávání 152 // 9.6 Problematika integrovaných žáků 152 // 9.7 Výchova a vzdělávání hluchoslepých 155 // 9.7.1 Klasifikace postiženi 155 // 9.7.2 Vzdělávání hluchoslepých 156 // 9.7.3 Jak komunikovat s hluchoslepou osobou 158 //
9.7.4 Česká verze Lormovy abecedy 159 // 9.8 Dčtiažácis potuchami řeči 161 // 9.8.1 Opožděný vývoj řeči 161 // 9.8.2 Poruchy výslovnosti 162 // 9.8.3 Neurózy řeči 162 // 10 Speciální vzdělávací potřeby žáků s poruchami chování 165 // 10.1 Příčiny vzniku poruch chování 165 // 10.2 Klasifikace poruch chování 169 // 10.3 NejčastějšÍ poruchy chováni u dětí školního věku 170 // 10.3.1 Nadměrné upoutáváni pozornosti 170 // 10.3.2 Dětská lež 171 // 10.3.3 Krádež 171 // 10.3.4 Útěky a toulky 172 // 10.3.5 Reaktivní projevy 173 // 10.3.6 Agresivní jednání 173 // 10.3.7 Drogová závislost 175 // 10.3.8 Hráčská závislost (gamblerství) 178 // 10.4 Prevence vzniku poruch chování 178 // 10.4.1 Potřeby dítěte 178 // 10.4.2 Výchova v rodině 180 // 10.4.3 Výchovné působeni školy 181 // 10.5 Způsoby řešení poruch chování 182 // 10.5.1 Ambulantní péče 183 // 10.5.2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 184 // 10.6 Vzděláváni žáků s poruchami chování 186 // 10.6. i Podmínky pro vzděláváni žáků s poruchami chování 186 // 10.6.2 Personální zabezpečeni vzdělávání 187 // 10.6.3 Žák s edukativnimi problémy v běžně třídě ZŠ 187 // 10.7 Ústavní a ochranná výchova děti a mladistvých s poruchami chování 188 // 10.7.1 Diagnostický ústav 189 // 10.7.2 Dětský domov 190 // 10.7.3 Dětský domov se základní školou 190 // 10.7.4 Výchovný ústav 190 // 10.8 Preventivně výchovná péče 191 // 11 Sociální péče pro lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny193 // 11.1 Nově sociální služby pro lidi se zdravotním postižením 196 // Slovníček odborných pojmů 201 // Seznam literatury 207 // Rejstřík 211
(OCoLC)827263061
cnb002433792

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC