Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 2016
175 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-83-62137-97-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografii
001470841
SPISEIMK ZAMKtOSCE // WPROWADZENIÉ 9 // 1. FONETIKA 11 // 1.1. SPODLOWÉ PÓCHWOTĚ FONETICZNÉ 12 // 1.2. FONETICZNY ALFABET I3 // 1.3. WOKALICZNY SYSTEM KASZĚBSCZÉGÓ // LĚTERACCZÉGÓ JAZĚKA l8 // 1.4. KONSONANTICZNY SYSTEM KASZĚBSCZÉGÓ // LĚTERACCZÉGÓ JÁZĚKA 20 // 1.5. FONETICZNÉ PROCESĚ W KASZĚBIZNIE TIKAJ CÉ // SÄ SAMÓZWÄKÓW 22 // 1.5.1. Labializacjô samózwäków o, u, ó 22 // 1.5.2. Problem rěsznégó e a jiné morfonologiczné samozwakowé // alternacj e w kaszěbsczim j azěků 24 // 1.5.3. Wstawné samózwaczi 25 // 1.5.4. Przejinaczi artikůlacji samózwäków // w zanoležněch pózycjach 27 // 1.5.5. Zawäženié artikůlacji dôwnégó samózwäkú f // i jegó denazalizacjô 28 // 1.6. FONETICZNÉ PROCESĚ W KASZĚBIZNIE TIKAJ CÉ // SÄ SPÓLZWÄKÓW 30 // 1.6.1. Depalatalizajcô spólzwäków c, j, s, ž 30 // 1.6.2. Afrikatizacjo tilnojazěkówěch spólzwäków k, g // do postacé cz, dž 31 // 1.6.3. Asymilacje, disymilacje i uproscenia // spólzwakowéch karnów 32 // 1.6.4. Zanikniäcé zwiarco ob czas wěmówě spólzwäkú dz. // Uchowanié archajiznowi artikůlacji spótzwaku z // w leksemach zwón, zwäk. 34 // 1.6.5. Proteticzné spólzwäczi 35 // 1.6.6. Rozwij downěch strzódglosowěch dwúzwäków el, // or nachodaj cěch sä w pozycji midzě dwůma spótzwäkama 37 // 1.7. StOWNY AKCENT 38 // 2. FLEKSJÔ 41 // 2.1. SPODLOWÉ FLEKSYJNÉ PÓCHWOTĚ 4 // 2.2. PRAWIDLA KLASYFIKOWANIO SLOWÓW DO PARTÓW MOWE 42 // 2.3. CZASNIK
43 // 2.3.1. Osobowé formě czasnika a formě infinitiwu. Otmiana // czasników przez osobě i lěczbě w ternym czasu 43 // 2.3.2. IJszté czasě i zauszti czas 46 // 2.3.3. Prziňdné czasě w kaszěbsczim jazeku 5° // 2.3.4. Nodžibě: oznajmownik, rozkazownik, zastrzégownik 53 // 2.3.5. Üstow czasnika 55 // 2.3.6. Aspekt 56 // 2.3.7. Mionoczasniczi 57 // 2.4. JISTNIK 58 // 2.4.1. Klasyfikacjô jistników z pozdrzatku na znaczenié 59 // 2.4.2. Gramaticzné kategorie jistnika 59 // 2.4.3. Deklinacjô jistnika 61 // 2.4.3.1. Podzélenk jistników nadeklinacje 61 // 2.4.3.2. Oglowé boczěnczi tikaj cé sä ótmianě jistników 62 // 2.4.3.3. I deklinacjô (chlopskô deklinacjô) 62 // 2.4.3.4. ? deklinacjô (bialoglowskô deklinacjô) 66 // 2.4.3.5. III deklinacjô (dzecnô deklinacjô) 69 // 2.5. ZNANKOWNIK 72 // 2.5.1. Deklinacjô znankôwników 73 // 2.5.2. Stäpniowanié znankôwników 76 // 2.5.3. Dosebny znankôwnik. // Deklinacjô dosebněch znankôwników 77 // 2.6. ZAMIONO 80 // 2.6.1. Klasyfikacjô zamionów 80 // 2.6.2. Otmiana personowěch zamionów // 2.6.3. Otmiana jiněch jistnikówěch zamionów 82 // 2.6.4. Otmiana dosebněch zamionów i jiněch // znankownikowech zamionów 83 // 2.7. WIELNIK 88 // 2.7.1. Klasyfikacje wielników 88 // 2.7.2. Spódlowé wielniczi 89 // 2.7.3. Poostalé tipě wielników 92 // 2.8. NIEOTMIENIWNÉ partě mowě 95 // 2.8.1. Przěczasnik 95 // 2.8.2. Przěmiono • 98 // 2.8.3. Wi žěna 99 // 2.8.4. Krziknik 100 // 2.8.5. Partikla
101 // 3. Sto WOBU DO WIZN A IO5 // 3.1. SPODLOWÉ I POCHÓDNÉ SLOWA, A TÉŽ JINÉ PÓCHWOTĚ // Z ZASYGU SLOWÓBUDOWIZNĚ IO7 // 3.2. SLOWOBUDOWIZNA JISTNIKÓW IO7 // 3.2.1. Odjistnikowé jistniczi 108 // 3.2.1.1. Jistniczi úsadzoné ód jiněch jistników // za pomoc sufiksów 108 // 3.2.1.2. Odjistnikowé deriwatě prefiksalné 115 // 3.2.2. Odznakownikowé jistniczi 116 // 3.2.3. Odczasnikowé jistniczi 119 // 3.2.4. Zroscěně i zesadzenia 122 // 3.3. SLOWOBUDOWIZNA ZNANKÔWNIKÓW I24 // 3.3.1. Znankowniczi motiwowóné przez czasniczi 124 // 3.3.2. Odjistnikowé znankowniczi 125 // 3.3.3. Znankowniczi usadzoné od przémionowéch rzeczeniów 126 // 3.3.4. Znankowniczi usadzoné od jiněch znankôwników 128 // 3.3.5. Znankowniczi usadzoné od przěczasników 130 // 3.3.6. Zesadzoné znankowniczi 131 // 3.4. SLOWOBUDOWIZNA CZASNIKÓW 133 // 3.4.1. Odczasnikowé czasniczi 134 // 3.4.2. Odjistnikowé czasniczi 136 // 3.4.3. Odznankownikowé czasniczi 138 // 3.5. SLOWOBUDOWIZNA PRZĚCZASNIKÓW I4I // 3.6. ZDROBNIALÉ FÓRME 143 // 4. SYNTAKSA 147 // 4.1. SPODLOWÉ WIADLA Z ZASYGU SYNTAKSĚ I48 // 4.2. PARTĚ ZDANIÔ 149 // 4.2.1. Subiekt 149 // 4.2.2. Predikát 152 // 4.2.3. Dofůlowanié !53 // 4.2.4. Przědówk 154 // 4.2.5. Okolnik 155 // 4.3. KARNO SUBJEKTU I KARNO PREDIKÁTU I56 // 4.4. ZRZESZĚNK ZGODE, ZRZESZĚNK RZ DU, // ZRZESZĚNK PRZĚNOLEŽNOTĚ I57 // 4.5. ZDANIA WESPÓLRZÄDNO ZESADZONÉ I58 // 4.6. ZDANIA PÓDRZÄDNO ZESADZONÉ 160 // 4.6.1. Zdania pódrzädno
zesadzoné subiektowé 160 // 4.6.2. Zdania podrzadno zesadzoné orzecznikowé 161 // 4.6.3. Zdania podrzadno zesadzoné dofulowaniowé 161 // 4.6.4. Zdania podrzadno zesadzoné przédowkowé 162 // 4.6.5. Zdania podrzadno zesadzoné okolnikowé 163 // 4.6.5.1. Zdania okolnikowé célu 164 // 4.6.5.2. Zdania okolnikowé czasu 164 // 4.6.5.3. Zdania okolnikowé molu 165 // 4.6.5.4. Zdania okolnikowé sposobu 166 // 4.6.5.5. Zdania okolnikowé stapnia i miaré 167 // 4.6.5.6. Zdania okolnikowé przéczéné 167 // 4.6.5.7. Zdania okolnikowé zastrzedži 168 // 4.6.5.8. Zdania okolnikowé przézwolenio 169 // 4.7. ZDANIA WIELERAZOWO ZESADZONÉ I70 // 4.8. MIONOCZASNIKOWI RÓWNOWÔŽNIK ZDANIÔ JAKNO // skladník zesadzonech zdaniów 171 // 4.9. SZÉK SLOWÓW W ZDANÍM I72 // Wéjasnienié skrócénku 174 // Bibliografio !74

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC