Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
2. vydání
Brno : Edika, 2012
296 stran : ilustrace ; 24 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-266-0124-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 291-292 a rejstřík
001471090
OBSAH // ÚVOD 11 // Kapitola 1 // KOMUNIKACE 13 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 13 // SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 13 // CO JE TO SOGÄLNl KOMUNIKACE M // DESATERO FALEŠNÝCH PfiEDSTAV O SOClAlNÍ KOMUNIKACI 15 // TEST: KOMUNIKUJETE JASNE? , 5 // VYHODNOCENI: ,6 // HLAVNI PfilClNY NEDOROZUMENÍ 16 // VERBÁLNÍ KOMUNIKACE lg // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 21 // ETAPY VE VÝVOJI SOClAlNl KOMUNIKACE 23 // SOUHRN KAPITOLY 25 // OTÁZKY A CVIČENÍ 26 // Kapitola 2 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE // A PROČ JE UŽITEČNÉ SE Jí ZABÝVAT 27 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 27 // ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO STUDIUM NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 27 // POJEM NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 27 // VÝZNAM NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 28 // neverbálni kódy a kódovaní 33 // ARBITRÁRNI KÓDOVANÍ 34 // IKONICKÉ KÓDOVANÍ 34 // INTRINZICKÉ KÓDOVANÍ 34 // ZAMÉRNOST NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 34 // JAK JSTE VNlMAVl ? ftECl TÉLA? 35 // NEVERBÁLNI VERSUS VERBAL N( KOMUNIKACE 36 // KLASIFIKACE NEVERBÁLNI KOMUNIKACE 38 // 1. SYMBOLY 42 // 2. ILUSTRÁTORY 43 // 3. REGULATORY 43 // 4. ADAPTÉRY 44 // SHODNÉ PRVKY MEZI PSYCHOTRONIKOU A NÉKTERÝMI ZNAKY V CHOVANÍ LIDI 45 // KOMUNIKACE A NLP 47 // RAPORT 48 // 4 // OBSAH // PACING A LEADING 48 // 1. KOMUNIKACE PROBIHA STÄLE. // 2. SMYSLEM KOMUNIKACE JE REAKCE. KTEROU VYVOlA. 49 // 3. UDĚ REAGUJI NA SVOU PŘEDSTAVU O SKUTEČNOSTI, NA SVŮJ MODEL SKUTECNOSII A NIKOLIV NA SKUTEČNOST SAMU. // SOUHRN KAPITOLY OTÁZKY A CVIČENÍ // SLOŽKY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A CO V NICH NAJDEME
53 // 49 // 49 // 52 // Kapitola 3 // PROXEMIKA // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE // OSOBNI ZÓNY PROXIMITA // ORIENTACE A PROSTOROVÉ ÚPRAVY TERITORIALITA // SOUHRN KAPITOLY OTÄZKY A CVIČENÍ // 53 // 53 // 54 // 55 // 56 56 // 58 // 58 // Kapitola 4 // POSTUROLOGIE // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE // POSTOJE // ZAKLADNl TÉLESNE POSTOJE // dr2fnI téla v interpersonálnIm kontaktu // VZÁJEMNÁ poloha v interpersonAlním kontaktu // SEST KROKŮ ? PERFEKTNÍMU DR2ENÍTÉLA // SEZENI // NĚKOLIK INSPIRACÍ ? POZICÍM V SEDĚ // NESPRÁVNE SEZENI // SOUHRN KAPITOLY OTÄZKY A CVIČENÍ CVIČENÍ // Kapitola 5 // KINEZIKA A GESTIRA // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE // KINEZIKA // GESTIKA // TERMINOLOGIE KINEZIKY GESTA // KINEZIKA A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE // konvlnCnI GESTA // 61 // 61 // 61 // 62 // 62 // 63 // 64 64 // 65 // ? // 68 // 68 // 70 // 73 // 73 // 73 // 73 // 74 // 74 // 75 // 76 // OBSAH 5 // BARIÉRA V PODOBĚ ZALOŽENÝCH RUKOU 76 // OBVYKLÉ ZKft(2ENÍ PA2Í ’ 77 // TEST POZNÁVÁNI GEST 78 // GESTA A PROJEVY OSOBNOSTI 102 // pArřAdekocmůzi ?? // SPRÁVNÁ CHŮZE MA TYTO ZÄSADY: ?? // SOUHRN KAPITOLY 104 // OTÁZKY A CVIČENf 104 // Kapitola 6 // MIMIKA 107 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 107 // MIMIKA - KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM VÝRAZŮ OBLIČEJE 107 // FUNKCE MIMICKÝCH PROJEVŮ 107 // MIMICKE PROJEVY V INTERAKCI 108 // OTEVÍRANÍ A ZAVIrAnI KOMUNIKAČNÍCH KANÄLÚ 108 // KOMPLEMENTACE Cl ZHODNOCENI VERBALNIHO/NEVERBALNIHO PROJEVU 108 // NAHRAZENrMLUVENEHO PROJEVU 108
// UKAZUJTE SE Z HEZCÍ STRANY ,08 // ROZPOZNÁVANÍ EMOCI V LIDSKÉ TVAfil 1 ? // ZÖNY V OBLIČEJI 1,0 // PREKVAPENÍ I,, // STRACH - ,,, // ZNECHUCENI ,12 // ROZČILENI 1,2 // STESTI ,,2 // SMUTEK ,12 // JEMNÉ POZDVIŽENI OBOČÍ 1,2 // SOUHRN KAPITOLY 4 114 // OTÁZKY A CVIČENÍ II4 // Kapitola 7 // HAPTIKA 117 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 117 // HAPTIKA - KOMUNIKACE DOTYKEM ,, 7 // DOTEKY ,,7 // TYPY DOTYKOVÉHO CHOVANÍ 113 // FUNKCnE-PROFESIONALNÍ DOTEKY 119 // SOCIÁLNÍ DOTEKY 1,9 // PŘÁTELSKÉ DOTEKY ,19 // MILOSTNÉ DOTEKY ,,9 // SEXUÁLNÍ DOTEKY ,19 // NĚKOLIK POZNÁMEK ? PODÁVÁNÍ RUKY 120 // STYL STISKU RUKY ,20 // DOMINANTNÍ STYL ,20 // STYL SPOJENECKÝ ,20 // 6 // OBSAH // PODfilZENÝ STYL RUKAVICE ZDVOJENÝ DOTYK UCHOPENÍ ZA zApéstí UCHOPENÍ ZA RAMENO // DÉLKA STISKU RUKY JAKO KOMUNIKAČNÍ NASTROJ A JAKÝ JE VAS STISK RUKY? // SEBEDOTÝKANl // VÝZNAM DOTYKOVÉHO CHOVÄNl // SOUHRN KAPITOLY // HAPTIKA // OTÁZKY A CVIČENÍ // 121 // 121 // 122 // 122 // 122 // 122 // 124 // 125 125 // 125 // 125 // 126 // Kapitola 8 // OČNÍ KONTAKT // CO SE DOZVlTE V KAPITOLE // KOMUNIKACE PROSTŘEDNIC TVlM POHLEDU PROMĚNNÉ POHLEDU POHLED V INTERAKCI // UPŘENÝ POHLED A POHLED Z OCÍ DO OCI ZUZOVANl A ROZŠIŘOVANÍ ZORNICE OCNl KONTAKT A PŘITAŽLIVOST // SOUHRN KAPITOLY OTÁZKY A CVIČENf // 127 // 127 // 127 // 127 // 128 // 131 // 132 132 // 134 // 135 // Kapitola 9 // PARAUNGVISTIKA // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE // PARAUNGVISTIKA - KOMUNIKACE MIMOSLOVNÍMI
SLOŽKAMI HLASOVÉHO PROJEVU // ZAKI ADNl CHARAKTERISTIKY PARALINGV1STIKY // HLASOVÁ DIMENZE AKUSTICKÉHO PROJEVU // PAUZY V KOMUNIKAČNÍM TOKU // GRAMATICKÉ PŘÍPADY // NEGRAMATICKÉ PŘÍPADY // PARAUNGVISTIKA V INTERAKCI // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V TELEFONICKÉM ROZHOVORU // ZPŮSOB MLUVENI POUŽIJTE POZITIVNÍ ŘEC TÉLA MÉJTE POZITIVNÍ PŘISTUP TICHO/MLČENI ZVUKY NA POZADÍ // VYJÁDŘENI SOUHLASU NEBO TOHO. ZE SLYŠÍME // NĚKOLIK RAD OD Dl ANNY BOOHER (BOOHER, D., 1999) // VYHNÉTE SE VTlSKOVANl SVÉ OSOBNOSTI DO SVÉHO HLASU // SNIŽTE POLOŽENI SVÉHO HLASU. ABYSTE ZNÉU AUTORITATIVNĚJI A DOVERYHODNÉJI // MLUVTE POMALEJI. ABYSTE PŮSOBILI VAZNÉ. AUTORITATIVNĚ A ODHODLANÉ // 137 // 137 // 137 // 138 // 138 // 139 139 // 139 // 140 141 // 141 // 142 // 142 // 143 143 143 // 143 // 143 // 144 144 // OBSAH 7 // MLUVTE RYCHLEJI, ABYSTE PŮSOBILI VZRUŠENÉ, NADŘENÉ A ENERGICKY 144 // UŽÍVEJTE VHODNOU HLASI IOST ftECl 144 // SMÉJTE SE, JE-LI ČEMU 144 // SMÉJTE SE V MYŠLENKÁCH, KDY2 U2 NE SVÝMI ÚSTY 14S // SOUHRN KAPITOLY 145 // OTÁZKY A CVIČENÍ 145 // DECHOVÁ CVlCENl 145 // CVlCENf TVOŘENI HLASU - FONACE 147 // CVlCENl HLASOVÉ OHEBNOSTI 151 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE, PARAUNGVISTIKA A NÁLADA 153 // Kapitola 10 // VZHLED A ÚPRAVA ZEVNĚJŠKU 157 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 157 // KOMUNIKACE VZHLEDEM 157 // SIGNÁLY VYSÍLANÉ NAŠIM VZHLEDEM 158 // OBLEČENÍ A DALSI DOPLŇKY 159 // FYZICKÝ VZHLED 159 // NÉKOHK POZNÁMEK NA TÉMA KOMUNIKACE
PACHEM 160 // SOUHRN KAPITOLY 161 // OTÄZKY A CVIČENÍ 161 // Kapitola 11 - // ŘEČ TĚLA-RYCHLÝ PRŮVODCE 163 // HLAVA 163 // RAMENA 163 // RUCE ... 163 // NOHY ’ 164 // CELA POSTAVA 164 // CHOVANÍ OSOBY. KTERÁ LZE 164 // CHOVANÍ OSOBY. KTERÁ SE SNAZI ZÍSKAT ZAJEM DRUHf HO POHLAVÍ 164 // ŘEČ TĚLA - RYCHLÝ PRŮVODCE II. PODLE O CONELLOVÝCH 165 // ŘEČ TĚLA - RYCHLÝ PRŮVODCE III. PŘI (OBCHODNÍM) JEDNÁNÍ 166 // PŘÍKLADY A PRAKTICKÉ APLIKACE 173 // NESOULAD VERBÁLNÍHO A NEVERBÁLNÍHO SDÉLENÍ 173 // LHANÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 173 // VLASY - SYMBOL NEVEDOMÍ 173 // ČERVENA VE VLASECH 174 // MAKEUP 174 // OBLEČENÍ 174 // CO MOl IOU PROZRADIT BOTY 174 // DÉLKA KROKU 174 // NAIVNÍ A OTRLÉ LHANÍ 177 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A HLEDANÍ PRÁCE 179 // 8 // OBSAH // Kapitola 12 // PRŮVODCE OBCHODNÍ SCHŮZKOU // Z HLEDISKA NEVERBÁLNI KOMUNIKACE 181 // DOKRESLETE SVÁ SLOVA RUKAMA // JAK SPRÁVNÉ ZACHÁZET S RUKAMA V PRŮBĚHU DISKUSE // V ŠEDÉ VE STOJI // PROČ JE DŮLEŽITÝ STABILNÍ. ALE DOSTATEČNÉ POHODLNÝ POSTOJ // V ŠEDÉ VE STOJI // TRUP NECHEJTE V KLIDU // SPRÁVNÁ POLOHA TRUPU V ŠEDÉ // REC TÉLA - ODHALTE POSTOJ POSLUCHAČE // CO MOHOU NAPOVÉDÉT NÉKTFRÉ SIGNÁLY // NÉKOHK INSPIRACI JAK STÁT A NESTÁT Pfil PREZENTACI // PRVNÍ DOJEM - VELKÉ TÉMA // PRVNÍ DOJEM CVlCENl: // OROVNÉ. NA KTERÝCH SE LZE LADIT NA DRUHÉHO (PACING) // CVlCENl: // PŘIZPŮSOBUJETE SVÉ TÉLO TAK. ABÝ SE VÁS POSTOJ PODOBAL POSTOJI VAŠEHO
KLIENTA. CVlCENl: // PAMATUJTE: // SLADĚNÍ DECHU // PŘIZPŮSOBENI SE KLIENTOVE REO PŘIZPŮSOBENI SE MYŠLENKOVÉMU PROCESU KLIENTA SENZORICKY ORIENTOVANÁ SLOVA SENZORICKY ORIENTOVANÉ FRÁZE // ? URČENI HLAVNÍHO SMYSLOVÉHO KANÁLU U KLIENTA MOHOU POMOCI POHYBY OCÍ TEST: JAK SE LÍBlTE SAMI SOBÉ TEST V ZRCADLE // MNOZl JSOU NESPOKOJENI SE SVÝM VZHLEDEM // DVAKRÁT DOBRÝ PRVNÍ DOJEM NEUDÉLÁTE // RAPORT // PACING // KONGRUENCE // NĚKOLIK RAD OD DIANNY BOOHER (BOOHER, D., 1999) // NEZ PfilDÉllTE VÁŽNÝ VÝZNAM REO TÉLA, STANOVTE ZÁKLADNÍ CÁRU PŘIPOMÍNEJTE Sl. ZE LIDÉ MOHOU VYSÍLAT FALEŠNÉ NEVERBÁLNÍ SIGNÁLY CHOĎTE. STŮJTE A SEĎTE SE SPRÁVNÝM DRŽENÍM TÉLA UDRŽUJTE Sl ODPOVÍDAJÍCÍ VZDÁLENOST // ROZMÍSTĚTE Sl KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK TAK, ABY OSTATNÍ RESPEKTOVALI VÁS OSOBNÍ PROSTOR // prokaZte zájem tím. ze se ? druhé osobé více pRiblIZIte nebo se postavíte // DOTEK UŽÍVEJTE TAM, KDE JE TO VHODNÉ Pfil ZRAKOVÉM KONTAKTU RESPEKTUJTE SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ PRO NAVÁZÁNÍ VZTAHU S DRUHÝMI POUŽÍVEJTE ZRAKOVÝ KONTAKT UŽÍVEJTE TAKOVÝ STISK RUKY, JAKÝ ODPOVÍDÁ VAŠÍ OSOBNOSTI A ZÁMÉRU PfilKÝVNÉTE HLAVOU NA ZNAMENÍ, ZE .JSTE DOMA’ // NEUKAZUJTE PRSTEM // 181 // 182 // 182 // 182 // 182 // 182 // 182 // 183 // 183 // 183 // 183 // 184 // 187 // 189 // 189 // 190 // 191 191 // 191 // 192 // 192 // 193 // 193 // 194 // 195 195 197 197 // 199 // 200 2?? 200 201 201 201 202 202 202 // 203 // 204 204 204 // 204 // 205 205
205 // OBSAH 9 // PRŮVODCE OBCHODNÍ SCHŮZKOU // Z HLEDISKA NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - POKRAČOVÁNÍ 206 // STRUČNÁ INSPIRACE 247 // Kapitola 13 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A PARTNERSKÉ VZTAHY 257 // JAK NESEDNOUT NA LEP DON JUANŮM 257 // PŘITAHUJETE DRUHÉ? 258 // Kapitola 14 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A VÝBĚROVÝ POHOVOR 259 // KDYŽ VYBÍRÁTE ZAMĚSTNANCE 261 // PRVNÍ OBRÁZEK Pfil PfiíCWOCU 261 // ??? si všimnout na vzhledu uchazeCe? 26i // VYHNÉTE SE NADŘAZENOSTI 261 // ZKOUMEJTE fiEC TÉLA DOTAZOVANÉHO 262 // DÉLEJTE Sl PRŮBĚŽNÉ POZNÁMKY 262 // JAK ROZDĚLIT ROLE U VÍCEČLENNÉHO TÝMU? 262 // SVŮJ PODNIK TAKÉ REPREZENTUJETE 263 // ŘEČ TĚLA - JAK SE JI NAUČIT VNÍMAT 263 // Kapitola 15 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NEJEN PRO CESTOVATELE 265 // JEDNÁNÍ V RŮZNÝCH KULTURÁCH (S DŮRAZEM NA GESTIKULACI) 266 // NĚKOLIK RAD OD DIANNY BOOHER 267 // POZNÁMKY KE GESTŮM 270 // DOTEK HLAVY 270 // LEVA RUKA 270 // A DALŠÍ KULTURNÍ TEST 276 // VÝSLEDKY 278 // Kapitola 16 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE SE ŠÉFEM 279 // ZDE SE NABÍZÍ NÉKOLIK ZÁKLADNÍCH RAD: 279 // Kapitola 17 // ŘEČ TĚLA A DVÉ POHLAVÍ 281 // NĚKOLIK RAD OD DIANNY BOOHER 281 // 10 // OBSAH // Kapitola 18 // NEVERBÁLNI KOMUNIKACE A ÚSPĚŠNÝ FLIRT? 283 // POHLEDY ’ 283 // ZRCADLENI 283 // BLESKOVÁ SIGNALIZACE OBOCI 284 // UKAZOVANÍ 284 // MRKÄNl 284 // PRAVIDLA PRO VYUZlTl PftEDCHOZlCH RAD 284 // DESET KROKŮ K DŮVĚRNOSTI 285 // CO DELA MUŽE PŘITAŽLIVÝMI • 286
... a co přitažlivost Zeny? 28? // OBLAST: HLAVA A KRK 288 // OBLAST: RUCE A PAŽE 288 // OBLAST: NOHY 288 // Kapitola 19 // ZÁVĚR 289 // SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY 291 // REJSTŘÍK - 293
(OCoLC)823820746
cnb002389884

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC