Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:32x 
BK
5. rozšířené a doplněné vydání
Praha : Management Press, 2015
399 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7261-288-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 375-381, bibliografické odkazy a rejstřík
001471173
Obsah // Předmluva ke 4. vydání II // 1 Personální práce a její úloha v organizaci 13 // 1.1 Pojetí a význam personální práce (personalistiky) 13 // 1.2 Personální administrativa, personální řízení, řízení lidských zdrojů 14 // 1.3 Úkoly řízení lidských zdrojů 16 // 1.4 Personální činnosti (služby, funkce) 20 // 1.5 Personální strategie a personální politika 23 // 1.6 Strategické řízení lidských zdrojů 24 // 1.7 Intelektuální a lidský kapitál 27 // 1.8 Kdo se podílí na řízení lidských zdrojů? 29 // 1.9 Personální útvar, jeho specifické úkoly a organizace 32 // 1.10 Personalista a jeho profil 35 // 1.11 Jak zvýšit význam a efektivnost personálního útvaru 36 // 1.12 Význam personální práce pro organizaci a její přínos 40 // Otázky k zamyšlení 42 // 2 Vytváření a analýza pracovních míst 43 // 2.1 Pojetí, úkoly, terminologie 43 // 2.2 Pracovní místo versus pracovní role 45 // 2.3 Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 47 // 2.3.1 Obsah práce 48 // 2.3.2 Metody práce (pracovní postup) 52 // 2.3.3 Pracovní prostředí 55 // 2.4 Přístupy k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 57 // 2.4.1 Mechanistický přístup 58 // 2.4.2 Motivační přístup 59 // 2.4.3 Biologický (ergonomický) přístup 64 // 2.4.4 Percepční přístup 66 // 2.5 Analýza pracovních míst a její produkty: popis a specifikace // pracovního místa 71 // 2.6 Proces analýzy pracovních míst a jeho kroky 74 // 2.7 Zdroje informací potřebných pro analýzu pracovních míst 75 // 2.8 Metody zjišťování informací o pracovních místech 77 // 2.9 Metody používané k analýze pracovních míst 82 // 2.10 Analýza pracovních míst a redesign pracovních míst 85 // 2.11 Vztah vytváření a analýzy pracovních míst k jiným personálním činnostem 87 //
2.12 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 91 // Otázky k zamyšlení 92 // 5 // ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ // 3 Personální plánování 93 // 3.1 Účel a hlavní úkoly personálního plánování 93 // 3.2 Postavení personálního plánování v plánovací činnosti organizace 94 // 3.3 Otázky, na které musí personální plánování odpovědět 95 // 3.4 Oblasti personálního plánování 95 // 3.5 Proces plánování pracovníků 98 // 3.6 Odhad potřeby pracovníků 102 // 3.6.1 Delfská metoda 103 // 3.6.2 Kaskádová metoda 105 // 3.6.3 Metoda manažerských odhadů 105 // 3.6.4 Metoda založená na analýze vývojových trendů 106 // 3.6.5 Metoda založená na analýze poměru mezi zabezpečovanou // prací a počtem pracovníků 108 // 3.7 Odhad pokrytí potřeby pracovníků 109 // 3.7.1 Odhad pokrytí potřeby pracovníků z vnitřních zdrojů 111 // 3.7.1.1 Bilanční metoda 111 // 3.7.1.2 Metoda založená na tzv. Markovově (markovovské) analýze 113 // 3.7.2 Odhad pokrytí potřeby pracovníků z vnějších zdrojů 114 // 3.8 Možná rozhodování při uspokojování potřeby pracovníků 115 // 3.9 Plánování personálních činností 116 // 3.10 Plánování personálního rozvoje pracovníků 119 // 3.10.1 Plánování pracovní kariéry 119 // 3.10.2 Plánování následnictví v pracovních funkcích 120 // 3.11 Časová dimenze personálního plánování 123 // 3.12 Úloha vedoucích pracovníků 123 // 3.13 Úloha personálního útvaru 124 // Otázky k zamyšlení 125 // 4 Získávání pracovníků 126 // 4.1 Pojetí a úkoly získávání pracovníků 126 // 4.2 Vnitřní a vnější podmínky získávání pracovníků 128 // 4.3 Vnitřní a vnější zdroje pracovníků 129 // 4.4 Proces získávání pracovníků a jeho kroky 131 // 4.4.1 Identifikace potřeby získávání pracovníků 132 //
4.4.2 Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 132 // 4.4.3 Zvážení alternativ 133 // 4.4.4 Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých založíme získávání a pozdější výběr // pracovníků 133 // 4.4.5 Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů 135 // 4.4.6 Volba metod získávání pracovníků 135 // 4.4.7 Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů 142 // 4.4.8 Formulace nabídky zaměstnání 147 // 4.4.9 Uveřejnění nabídky zaměstnání 153 // 6 // Obsah // 4.4.10 Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů // ajednánís nimi 153 // 4.4.11 Předvýběr na základě předložených dokumentů a informací 153 // 4.4.12Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni // k výběrovým procedurám 154 // 4.5 Pravidla, která je nutné při získávání pracovníků dodržovat 156 // 4.6 Personální marketing (nástroje vhodné k usnadnění získávání // pracovníků a j ej ich stabi 1 izace v organ izac i) 157 // 4.7 Vztah získávání pracovníků k jiným personálním činnostem 163 // 4.8 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 164 // Otázky k zamyšlení 165 // 5 Výběr pracovníků 166 // 5.1 Pojetí a úkoly výběru pracovníků 166 // 5.2 Posuzování uchazeče jako klíčový problém výběru 167 // 5.3 Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů používaných // k předvídání úspěšného výkonu práce (prediktorů) 170 // 5.4 Fáze výběru pracovníků 173 // 5.5 Metody výběru pracovníků a jejich použití 175 // 5.6 Politika a zdravé zásady výběru pracovníků 184 // 5.7 Vztah výběru pracovníků k jiným personálním činnostem 186 // 5.8 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 188 // Otázky k zamyšlení 188 // 6 Přijímání a orientace pracovníků 189 //
6.1 Pojetí a formální náležitosti přijímání pracovníků 189 // 6.2 Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita 192 // 6.3 Oblasti orientace a jejich obsah 193 // 6.4 Období orientace a jeho časový plán 199 // 6.5 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 200 // Otázky k zamyšlení 201 // 7 Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků 202 // 7.1 Pojetí řízení pracovního výkonu 202 // 7.2 Pojetí, úkoly a obecné otázky hodnocení pracovníků 207 // 7.3 Pracovní výkon, jeho determinanty a kritéria 212 // 7.4 Proces hodnocení pracovníků 215 // 7.5 Kdo hodnotí pracovníky? 216 // 7.6 Metody hodnocení pracovníků 219 // 7.7 Sdělování výsledků hodnocení pracovníkům, rozhovor // o výsledcích hodnocení 225 // 7.8 Problémy a chyby hodnocení pracovníků a cesty jejich překonávání 229 // 7.9 Vztah hodnocení pracovníků k jiným personálním činnostem 231 // 7.10 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 233 // Otázky k zamyšlení 234 // 7 // ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ // 8 Rozmísťování, propouštění a penzionování pracovníků 235 // 8.1 Pojetí a význam rozmísťování pracovníků 235 // 8.2 Rozmísťování pracovníků a staffing 237 // 8.3 Formy rozmísťování pracovníků v rámci mobility uvnitř // organizace 238 // 8.4 Formy rozmísťování pracovníků v rámci vnější mobility 242 // 8.5 Nadbytečnost, snižování počtu pracovníků a jeho metody 246 // 8.6 Vztah rozmísťování pracovníků k jiným personálním činnostem 249 // 8.7 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 250 // Otázky k zamyšlení 251 // 9 Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci 252 //
9.1 Pojetí a postavení vzdělávání a rozvoje v systému personální práce 252 // 9.2 Formování pracovních schopností člověka a formování pracovních // schopností pracovníka organizace 254 // 9.3 Systém vzdělávání pracovníků v organizaci 258 // 9.4 Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci 259 // 9.5 Identifikace potřeby vzdělávání 261 // 9.6 Plánování vzdělávání pracovníků 264 // 9.7 Metody vzdělávání, jejich použitelnost a účinnost 265 // 9.8 Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího // programu 274 // 9.9 Vztah vzdělávání pracovníků k jiným personálním činnostem 279 // 9.10 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 281 // Otázky k zamyšlení 282 // 10 Odměňování pracovníků 283 // 10.1 Pojetí a úkoly odměňování pracovníků 283 // 10.2 Základní otázky systému odměňování 286 // 10.3 Odměna a pracovní výkon, mzdotvorné faktory a determinanty // odměňování 288 // 10.4 Politika odměňování v organizaci a zásady, které je třeba dodržovat 291 // 10.5 Hodnocení práce 292 // 10.6 Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů 299 // 10.6.1 Převod hodnoty práce do mzdového tarifu 300 // 10.6.2 Mzdová šetření 301 // 10.6.3 Ostatní faktory ovlivňující tvorbu tarifů 306 // 10.6.4 Tvorba tarifních stupňů 306 // 10.7 Mzdové formy 307 // 10.7.1 Některé obecné úvahy 307 // 10.7.2 Časová mzda a plat 309 // 10.7.3 Úkolová mzda 311 // 10.7.4 Podílová (provizní) mzda 312//
10.7.5 Mzdy za očekávané výsledky práce 312 // 10.7.6 Mzdy a platy za znalosti a dovednosti 313 // Obsah // 10.7.7 Mzdy a platy za přínos 314 // 10.7.8 Dodatkové mzdové formy 315 // 10.8 Zaměstnanecké výhody 319 // 10.9 Vztah odměňování k jiným personálním činnostem 322 // 10.10 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 323 // Otázky k zamyšlení 324 // 11 Pracovní vztahy 325 // 11.1 Pojetí a význam pracovních vztahů 325 // 11.2 Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů 327 // 11.3 Zaměstnanec a zaměstnavatel 328 // 11.4 Odbory a kolektivní vyjednávání 331 // 11.5 Pracovní kázeň, povinnosti zaměstnanců (pracovníků) // a zaměstnavatelů 334 // 11.6 Zdroje konfliktů a jejich možná řešení, problém komunikace 336 // 11.7 Vztah pracovních vztahů k jiným personálním činnostem 340 // 11.8 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 341 // Otázky k zamyšlení 342 // 12 Péče o pracovníky 343 // 12.1 Pojetí a cíle péče o pracovníky 343 // 12.2 Pracovní doba a pracovní režim 344 // 12.3 Pracovní prostředí 353 // 12.4 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 355 // 12.5 Personální rozvoj pracovníků 357 // 12.6 Služby poskytované pracovníkům na pracovišti 357 // 12.7 Ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám 359 // 12.8 Péče o životní prostředí 360 // 12.9 Vztah péče o pracovníky k jiným personálním činnostem 360 // 12.10 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 361 // Otázky k zamyšlení 361 // 13 Personální informační systém 363 // 13.1 Pojetí a úkoly 363 // 13.2 Personální informační systémy u nás 366 // 13.3 Typy informací obsažené v personálním informačním systému 367 // 13.4 Vnější zdroje dat vhodných pro řízení lidských zdrojů 370 //
13.5 Vztah personálního informačního systému k jiným // personálním činnostem 372 // 13.6 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 374 // Otázky k zamyšlení 374 // Literatura 3 75 // Věcný rejstřík 382 // O autorovi 399 // 9
(OCoLC)904579504
cnb002648561

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC