Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie : prvé
Banská Bystrica : Belianum, 2018
157 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-557-1465-3 (brožováno)
Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 118-134, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001471231
OBSAH // Úvod... 5 // 1. Teoretické východiská práce... 9 // 1.1. Objekt výskumu z hľadiska toponomastickej terminológie... 9 // 1.1.1. Onomastická a toponomastická terminológia... 9 // 1.1.2. Anojkonymum verzus terénny názov z pohľadu slovenskej // onomastickej terminológie... 11 // 1.1.3. Obsahové vymedzenie termínu terénny názov v predkladanej práci.. 12 // 1.2. Toponymický priestor vo svetle interdisciplinárnych prienikov... 14 // 1.2.1. Vybrané interdisciplinárne prístupy a koncepty aplikované v súčasnom // toponomastickom výskume... 15 // 1.2.2. Prienik kultúrnych zreteľov do toponomastiky... 20 // 1.3. Súčasný stav toponomastického výskumu vymedzenej oblasti... 22 // 2. Technické a grafické spracovanie skúmaného materiálu... 25 // 2.1. Výstavba zoznamu terénnych názvov... 25 // 2.2. Fonetická transkripcia terénnych názvov získaných // terénnym výskumom... 26 // 3. Geografická a historická charakteristika skúmanej oblasti... 27 // 4. Odraz miestneho nárečia vo formálnej štruktúre terénnych názvov... 30 // 4.1. Odraz rezíduí vývinu psi. základu slovenčiny prítomných // v nárečí skúmaných obcí... 31 // 4.2. Odraz vokalizmu a konsonantizmu nárečia skúmaných obcí... 32 // 4.3. Odraz mennej flexie nárečia skúmaných obcí... 34 // 5. Analýza formálnej štruktúry skúmanej toponymie... 39 // 5.1. Kategória bezpredložkových názvov... 41 // 5.2. Kategória predložkových názvov... 49 // 5.2.1. Všeobecná
charakteristika predložkových názvov... 49 // 5.2.2. Všeobecná charakteristika predložkových názvov v skúmanej oblasti ... 51 // 5.2.3. Problematika priamych a nepriamych predložkových názvov... 56 // 5.2.4. Regionálne podmienený výskyt priamych predložkových názvov // v skúmanej oblasti... 58 // 5.3. Zhrnutie... 63 // 6. Toponymický priestor v kontexte etnokultúrnych vzťahov... 65 // 6.1. Odraz nemeckej banskej kolonizácie v miestnej toponymii... 66 // 6.1.1. Kvantitatívna analýza získaného súboru terénnych názvov... 75 // 6.1.2. Zhrnutie... 76 // 6.2. Odraz iných etnokultúrnych kontaktov v miestnej toponymii... 76 // 6.2.1. Vplyv etnicky rôznorodej kolonizácie na valašskom práve // na miestnu toponymiu... 76 // 6.2.2. Slovensko-maďarské etnicko-jazykové kontakty v toponymii... 84 // 7. Uplatnenie konceptu pamäti pri výskume miestnej toponymie... 91 // 7.1. Od pamäti k toponomastike (teoretické aspekty problematiky)... 91 // 7.1.1. Koncepty pamäti vo výskume vybraných humanitných // (a spoločenských) vied... 91 // 7.1.2. Koncepty pamäti v toponomastike... 95 // 7.2. Pamäť a toponymia východného Gemera... 99 // 7.2.1. Metodické východiská... 99 // 7.2.2. Analýza odrazu pamäti v miestnej toponymii... 100 // 7.2.2.1. Pamäť krajiny (sémantické aspekty)... 100 // 7.2.2.2. Jazyková pamäť... 104 // 7.2.2.3. Pamäť pamätníkov... 107 // 7.3. Zhrnutie a náčrt ďalších perspektív využitia problematiky v toponomastike
.. 109 // Záver... 112 // Summary... 116 // Zoznam bibliografíckých odkazov... 118 // Zoznam kartografických prameňov a archívnych zdrojov... 134 // Zoznam informátorov... 135 // Zoznam skratiek... 136 // Prílohy... 139 // Zoznam neštandardizovaných terénnych názvov obce Gočovo... 140 // Zoznam neštandardizovaných terénnych názvov obce Nižná Slaná... 144 // Zoznam neštandardizovaných terénnych názvov obce Vlachovo... 149 // Menný register... 156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC