Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
První vydání
Praha : Galén, [2017]
327 stran ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-334-0 (vázáno)
ISBN 978-80-7492-335-7 (online ; pdf)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Zaměřuje se nejen na obecná etická a právní témata, ale rozebírá rovněž oborová specifika informovaného souhlasu v řadě oborů medicíny, nebo se věnuje konkrétním tématům v praktické rovině - např. informovaný souhlas u dětí, seniorů, osob s poruchami smyslů atp. Je určena nejen pro lékaře a zdravotníky, ale též představitele dalších příbuzných oborů. Nakladatelská anotace. Kráceno..
Určeno odborné veřejnosti
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001471298
Obsah // ÚVOD // Tomáš Zima // Předmluva rektora Univerzity Karlovy...19 // Aleksi Šedo // Předmluva děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy...21 // Milan Kubek // Předmluva prezidenta České lékařské komory...23 // Helena Stehlíková // Předmluva předsedkyně Etické komise České lékařské komory...25 // Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach // Úvod editorů...27 // OBECNÉ KAPITOLY // Helena Haškovcová // Informovaný souhlas: proč, jaka co dál?...31 // Proč vznikl institut informovaného souhlasu?...31 // Formy informovaného souhlasu...32 // Podmínky platnosti informovaného souhlasu...32 // Uvádění informovaného souhlasu do medicínské praxe...33 // Okruhy problémů spjatých s informovaným souhlasem...33 // Marta Munzarová // Historie informovaného souhlasu v medicíně...38 // Jan Žaloudík // 0 člověčím významu informovaného souhlasu...44 // Jan Mach // Informovaný souhlas - právní aspekty...51 // Informovaný souhlas obecně...51 // Informovaný souhlas v judikatuře soudů...54 // Radek Ptáček // Psychologické aspekty informovaného souhlasu: informovaný souhlas - informovaný pacient...61 // Touha po autonomii...61 // Spolupracující pacient...62 // 9 // Informovaný pacient vs. informovaný souhlas...63 // Změna a laskavý lékař...64 // Jana Zapletalová Koláčková // Informovaný souhlas v lidskoprávním kontextu...66 // Informovaný souhlas jako základní lidské právo...66 // Omezitelnost práva
na informovaný souhlas...68 // Informovaný souhlas a špatné zacházení...69 // Informovaný souhlas a policejní vyšetřování...71 // Informovaný souhlas a nezletilí...73 // OBOROVÉ KAPITOLY // Jiří Beneš // Jak přínosné by bylo zrušení vedoucí úlohy některých informovaných souhlasů...77 // Realita na ambulancích...78 // Jak vypadá projev formalismu v praxi...80 // Tibor A. Brečka, Martina Vňuková // Specifika informovaného souhlasu v psychologii a psychoterapii...82 // Jaké informace by měl informovaný souhlas obsahovat...83 // Specifika informovaného souhlasu v psychologii...85 // Svatopluk Býma // Specifika informovaného souhlasu v primární péči...87 // Jarmila Drábková // Specifika informovaného souhlasu v intenzivní medicíně a v intenzivní péči...91 // Charakteristika oboru intenzivní medicína/intenzivní péče...91 // Příjmy a vstupy velmi různorodých pacientů do intenzivní péče...91 // Tzv. vítězná intenzivní medicína a osobní očekávání...93 // Informovaný souhlas/nesouhlas a jeho náležitosti...94 // Vliv na ošetřující lékařský tým a nelékařský personál...96 // Informovaný nesouhlas - revers...96 // Psychologicky významné momenty...97 // Hana Fidesová // Specifika informovaného souhlasu v adiktologii...101 // Informovaný souhlas v péči o uživatele návykových látek...101 // Informovaný souhlas v české adiktologické praxi...103 // Písemný informovaný souhlas...104 // Pravidla
léčby jako součást informovaného souhlasu...105 // Adiktologická péče o nezletilé...107 // Jan Měšťák // Specifika informovaného souhlasu v plastické chirurgii...Ill // 10 // Ivan Novák, Jan Eisenreich // Specifika informovaného souhlasu v pediatrii...115 // Práva dětí o sobě rozhodovat...115 // Informovaný souhlas v pediatrické primární péči...116 // Pavel Pafko // Specifika informovaného souhlasu v chirurgii...117 // Antonín Parízek // Specifika informovaného souhlasu v gynekologii a porodnictví...121 // Gynekologie...122 // Porodnictví...123 // Příklad informovaného souhlasu pro porodnictví...130 // Návrh řešení...132 // Richard Rokyta, Jitka Fricová // Specifika informovaného souhlasu v algeziologii...135 // Nekompetentní pacient...136 // Příklad 1 - Léčba bolesti opioidy...137 // Příklad 2 - Informace pro pacienta a Informovaný souhlas ? účasti v klinické výzkumné studii...139 // Luboš Sobotka // Specifika informovaného souhlasu v oblasti metabolismu a výživy...143 // Intenzivní metabolická péče...143 // Nutriční péče a umělá výživa...145 // Geriatričtí nemocní...146 // Dita Svobodová // Specifika informovaného souhlasu v ošetřovatelství...148 // Informovaný souhlas nejen jako zákonná povinnost...149 // Pacient není jen »kus papíru«...150 // Informovaný souhlas: úloha ošetřovatelství...150 // Jana Šeblová // Specifika informovaného souhlasu v akutní péči v terénu...152 // Postup
v podmínkách akutní a urgentní péče...152 // Hodnocení kompetence ? udělení souhlasu a možnosti péče bez souhlasu pacienta. . . 153 // Mimořádné události s velkým počtem zasažených...154 // Posádky rychlé zdravotnické pomoci...155 // Odmítnutí péče - revers...155 // Výzkum v podmínkách přednemocniční neodkladné péče...155 // Jan Škrha // Specifika informovaného souhlasu v diabetológii...157 // Studie s informovaným souhlasem v diabetológii...157 // Léčebná rizika v diabetologické praxi - potřeba ochrany...160 // Edukace místo informovaného souhlasu v klinické praxi v diabetológii...162 // 11 // Roman Šmucler // Specifika informovaného souhlasu ve stomatologii...165 // Role podrobného terapeutického plánu...165 // Názornost informovaného souhlasu...166 // Míra rizika, kterou limitujeme informovaným souhlasem...167 // Ekonomické aspekty léčebného plánu a informovaného souhlasu...167 // Doporučený rozsah informovaných souhlasů...168 // Libor Zámečník, Tomáš Hanuš // Specifika informovaného souhlasu v urologii...169 // Blanka Zlatohlávková // Specifika informovaného souhlasu v neonatologii...171 // Rozhodování za nekompetentní děti...171 // Zástupný souhlas za ještě nenarozené dítě...172 // Matka jako zákonný zástupce dítěte...173 // Zástupný souhlas s péčí o zdravého novorozence...174 // Nesouhlas s péčí o zdravého novorozence...174 // Zástupný souhlas s péčí o nemocného
novorozence...175 // Zástupný souhlas s péčí o novorozence narozeného na hranicích viability...175 // SPECIÁLNÍ TÉMATA // Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Hana Ptáčková, Radek Ptáček // Senior a informovaný souhlas...181 // Heterogenita seniorské populace...181 // Křehký senior...181 // Determinanty komunikace se seniory...182 // Bariéry v komunikaci se seniory...183 // Chyby a omyly při rozmluvě se seniory...184 // Chyby a omyly při sdělování informací seniorům...184 // Zásady vhodné komunikace se seniorem...184 // Desatero komunikace se seniorem ...185 // Informovaný souhlas seniora slovem a písmem...186 // Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Hana Ptáčková, Radek Ptáček // Informovaný souhlasu osob se smyslovým postižením...187 // Osoba se smyslovým postižením jako osoba zdravotně postižená...187 // Osoby se zrakovým postižením...188 // Osoby se sluchovým postižením...189 // David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal // Informovaný souhlas v medicíně. Mýtus, pohádka, nebo pouhý právní požadavek?..192 // Kritické ohlasy...193 // Čtyři základní modely vztahu mezi lékařem a pacientem...194 // 12 // Model beneficence...195 // Model informovaného souhlasu jako svobodná autorizace medicínské intervence . . . 196 // Model sdíleného rozhodování...198 // Model informované volby...199 // Rostislav Čevela, Libuše Čeledová // Sdělování informací v posudkové medicíně sociálního zabezpečení...202
// Informovanost klienta LPS - invalidita...202 // Informovanost klienta LPS - dočasná pracovní neschopnost ...204 // Informovanost klienta LPS - stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči...206 // Dehumanizace posudkové medicíny sociálního zabezpečení...208 // Pavel Hamet // Informovaný souhlas ve vědě a výzkumu: nová role v lidské genetice...211 // Počátky informovaného souhlasu v lidských studiích...211 // Používání placeba u kontrol...212 // Co musí a co má být součástí informovaného souhlasu ve výzkumných studiích ... 212 // Specifika informovaného souhlasu v genetice a personalizované medicíně...214 // Ukládání genetických výsledků a vzorků...215 // Helena Haškovcová // Etické kodexy - tradice a současnost...217 // Přehled nej důležitějších etických kodexů...217 // Hippokratova přísaha...217 // Přísaha, nebo slib?...220 // Etické kodexy po 2. světové válce...220 // Čtyři principy lékařské etiky...221 // Evropská charta lékařské etiky - 15 principů...221 // Vztah etiky a práva...222 // Práva pacientů...222 // Současné problémy nových etických kodexů...223 // Etické kodexy - cíl a funkce...223 // Výhled do budoucnosti...224 // Helena Haškovcová // Informovaný souhlas z pohledu pacienta...226 // Radkin Honzák // Informovaný souhlas a nocebo efekt; patofyziologie a klinika...232 // Adam Houska, Martin Loučka // Informovaný souhlas v paliativní péči...238 // Kazuistika...238
// Respekt ? autonomii...239 // Informovanost...240 // Dříve vyslovená přání...241 // Informovaný souhlas a klinický výzkum v závěru života...242 // 13 // Jiří Mareš // Interkulturní aspekty informovaného souhlasu...245 // Problémy související s poučením běžného pacienta...246 // Problémy související s poučením pacienta z minority...248 // Hledání podoby kulturně citlivého informovaného souhlasu v zahraničí...250 // Zjišťování pacientova pohledu na kvalitu poučení i na průběh rozhodování...254 // Jaromír Matějek // Informovaný souhlas v klinické etice. Dynamické podoby informovaného souhlasu...261 // Konkrétní nástroje...264 // Příklad komunikační strategie...268 // Václav Pačes // Informovaný souhlas s genetickým testováním...270 // Terezie Pemová, Radek Ptáček // Informovaný souhlas dětí - od lidskoprávních kontextů ? praktické realizaci...273 // Informovaný souhlas jako participační proces...276 // Proces informování a utváření názoru dítěte...278 // Posuzování způsobilosti dítěte ? vyjádření informovaného souhlasu...280 // Specifické oblasti informovaného souhlasu dětských pacientů...283 // Hana Ptáčková, Martina Vňuková, Radek Ptáček // Od informovaného souhlasu ke sdílenému rozhodování...290 // Sdílené rozhodování...290 // Model sdíleného rozhodování pro lékaře...292 // Sdílené rozhodování z pohledu pacientů...292 // Omezení sdíleného rozhodování
... 294 // PRÁVNÍ TÉMATA // Jan Mach // Informovaný souhlas u nezletilých...299 // Jan Mach // Informovaný nesouhlas...306 // Dita Mlynářová // Informovaný souhlas u pacientů s psychiatrickým onemocněním...310 // Písemná forma informovaného souhlasu...310 // Pacienti s omezenou svéprávností...312 // Hospitalizace pacienta s omezenou svéprávností...313 // Dříve vyslovené přání - pacienti s omezenou svéprávností...314 // 14 // Dita Mlynářová // Informovaný souhlas v podmínkách zdravotnické záchranné služby...315 // Informovaný souhlas v režimu zdravotnické záchranné služby a urgentní medicíny. .315 // Písemná forma?...316 // Péče bez souhlasu...317 // Dříve vyslovené přání...318 // Dagmar Záleská // Informovaný souhlas u geriatrických pacientů...320 // Rejstřík...323 // Souhrn...327 // Summary...327 // 15
(OCoLC)1028184605
cnb002979945

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC