Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
První vydání
Praha : Galén, [2017]
327 stran ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-334-0 (vázáno)
ISBN 978-80-7492-335-7 (online ; pdf)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Zaměřuje se nejen na obecná etická a právní témata, ale rozebírá rovněž oborová specifika informovaného souhlasu v řadě oborů medicíny, nebo se věnuje konkrétním tématům v praktické rovině - např. informovaný souhlas u dětí, seniorů, osob s poruchami smyslů atp. Je určena nejen pro lékaře a zdravotníky, ale též představitele dalších příbuzných oborů. Nakladatelská anotace. Kráceno..
Určeno odborné veřejnosti
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001471298
ÚVOD // Tomáš Zima: Předmluva rektora Univerzity Karlovy ...19 // Aleksi Šedo: Předmluva děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ...21 // Milan Kubek: Předmluva prezidenta České lékařské komory ...23 // Helena Stehlíková: Předmluva předsedkyně Etické komise České lékařské komory ...25 // Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach: Úvod editorů ...27 // OBECNÉ KAPITOLY // Helena Haškovcová: Informovaný souhlas: proč, jaka co dál? ...31 // Proč vznikl institut informovaného souhlasu? ...31 // Formy informovaného souhlasu ...32 // Podmínky platnosti informovaného souhlasu ...32 // Uvádění informovaného souhlasu do medicínské praxe ...33 // Okruhy problémů spjatých s informovaným souhlasem ...33 // Marta Munzarová: Historie informovaného souhlasu v medicíně ...38 // Jan Žaloudík: O člověčím významu informovaného souhlasu ...44 // Jan Mach: Informovaný souhlas - právní aspekty ...51 // Informovaný souhlas obecně ...51 // Informovaný souhlas v judikatuře soudů ...54 // Radek Ptáček: Psychologické aspekty informovaného souhlasu: informovaný souhlas - informovaný pacient ...61 // Touha po autonomii ...61 // Spolupracující pacient ...62 // Informovaný pacient vs. informovaný souhlas ...63 // Změna a laskavý lékař ...64 // Jana Zapletalová Koláčková: Informovaný souhlas v lidskoprávním kontextu ...66 // Informovaný souhlas jako základní lidské právo ...66 // Omezitelnost práva na informovaný souhlas ...68 // Informovaný souhlas a špatné zacházení ...69 // Informovaný souhlas a policejní vyšetřování ...71 // Informovaný souhlas a nezletilí ...73 // OBOROVÉ KAPITOLY // Jiří Beneš: Jak přínosné by bylo zrušení vedoucí úlohy některých informovaných souhlasů ...77 // Realita na ambulancích ...78 // Jak vypadá projev formalismu v praxi ...80 //
Tibor A. Brečka, Martina Vňuková: Specifika informovaného souhlasu v psychologii a psychoterapii ...82 // Jaké informace by měl informovaný souhlas obsahovat ...83 // Specifika informovaného souhlasu v psychologii ...85 // Svatopluk Býma: Specifika informovaného souhlasu v primární péči ...87 // Jarmila Drábková: Specifika informovaného souhlasu v intenzivní medicíně a v intenzivní péči ...91 // Charakteristika oboru intenzivní medicína/intenzivní péče ...91 // Příjmy a vstupy velmi různorodých pacientů do intenzivní péče ...91 // Tzv. vítězná intenzivní medicína a osobní očekávání ...93 // Informovaný souhlas/nesouhlas a jeho náležitosti ...94 // Vliv na ošetřující lékařský tým a nelékařský personál ...96 // Informovaný nesouhlas - revers ...96 // Psychologicky významné momenty ...97 // Hana Fidesová: Specifika informovaného souhlasu v adiktologii ...101 // Informovaný souhlas v péči o uživatele návykových látek ...101 // Informovaný souhlas v české adiktologické praxi ...103 // Písemný informovaný souhlas ...104 // Pravidla léčby jako součást informovaného souhlasu ...105 // Adiktologická péče o nezletilé ...107 // Jan Měšťák: Specifika informovaného souhlasu v plastické chirurgii ...111 // Ivan Novák, Jan Eisenreich: Specifika informovaného souhlasu v pediatrii ...115 // Práva dětí o sobě rozhodovat ...115 // Informovaný souhlas v pediatrické primární péči ...116 // Pavel Pafko: Specifika informovaného souhlasu v chirurgii ...117 // Antonín Pařízek: Specifika informovaného souhlasu v gynekologii a porodnictví ...121 // Gynekologie ...122 // Porodnictví ...123 // Příklad informovaného souhlasu pro porodnictví ...130 // Návrh řešení ...132 // Richard Rokyta, Jitka Fricová: Specifika informovaného souhlasu v algeziologii ...135 //
Nekompetentní pacient ...136 // Příklad 1 - Léčba bolesti opioidy ...137 // Příklad 2 - Informace pro pacienta a Informovaný souhlas k účasti v klinické výzkumné studii ...139 // Luboš Sobotka: Specifika informovaného souhlasu v oblasti metabolismu a výživy ...143 // Intenzivní metabolická péče ...143 // Nutriční péče a umělá výživa ...145 // Geriatričtí nemocní ...146 // Dita Svobodová: Specifika informovaného souhlasu v ošetřovatelství ...148 // Informovaný souhlas nejen jako zákonná povinnost ...149 // Pacient není jen »kus papíru« ...150 // Informovaný souhlas: úloha ošetřovatelství ...150 // Jana Šeblová: Specifika informovaného souhlasu v akutní péči v terénu ...152 // Postup v podmínkách akutní a urgentní péče ...152 // Hodnocení kompetence k udělení souhlasu a možnosti péče bez souhlasu pacienta ...153 // Mimořádné události s velkým počtem zasažených ...154 // Posádky rychlé zdravotnické pomoci ...155 // Odmítnutí péče - revers ...155 // Výzkum v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ...155 // Jan Škrha: Specifika informovaného souhlasu v diabetológii ...157 // Studie s informovaným souhlasem v diabetológii ...157 // Léčebná rizika v diabetologické praxi - potřeba ochrany ...160 // Edukace místo informovaného souhlasu v klinické praxi v diabetológii ...162 // Roman Šmucler: Specifika informovaného souhlasu ve stomatologii ...165 // Role podrobného terapeutického plánu ...165 // Názornost informovaného souhlasu ...166 // Míra rizika, kterou limitujeme informovaným souhlasem ...167 // Ekonomické aspekty léčebného plánu a informovaného souhlasu ...167 // Doporučený rozsah informovaných souhlasů ...168 // Libor Zámečník, Tomáš Hanuš: Specifika informovaného souhlasu v urologii ...169 //
Blanka Zlatohlávková: Specifika informovaného souhlasu v neonatologii ...171 // Rozhodování za nekompetentní děti ...171 // Zástupný souhlas za ještě nenarozené dítě ...172 // Matka jako zákonný zástupce dítěte ...173 // Zástupný souhlas s péčí o zdravého novorozence ...174 // Nesouhlas s péčí o zdravého novorozence ...174 // Zástupný souhlas s péčí o nemocného novorozence ...175 // Zástupný souhlas s péčí o novorozence narozeného na hranicích viability ...175 // SPECIÁLNÍ TÉMATA // Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Hana Ptáčková, Radek Ptáček: Senior a informovaný souhlas ...181 // Heterogenita seniorské populace ...181 // Křehký senior ...181 // Determinanty komunikace se seniory ...182 // Bariéry v komunikaci se seniory ...183 // Chyby a omyly při rozmluvě se seniory ...184 // Chyby a omyly při sdělování informací seniorům ...184 // Zásady vhodné komunikace se seniorem ...184 // Desatero komunikace se seniorem ...185 // Informovaný souhlas seniora slovem a písmem ...186 // Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Hana Ptáčková, Radek Ptáček: Informovaný souhlasu osob se smyslovým postižením ...187 // Osoba se smyslovým postižením jako osoba zdravotně postižená ...187 // Osoby se zrakovým postižením ...188 // Osoby se sluchovým postižením ...189 // David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal: Informovaný souhlas v medicíně. Mýtus, pohádka, nebo pouhý právní požadavek?..192 // Kritické ohlasy ...193 // Čtyři základní modely vztahu mezi lékařem a pacientem ...194 // Model beneficence ...195 // Model informovaného souhlasu jako svobodná autorizace medicínské intervence ...196 // Model sdíleného rozhodování ...198 // Model informované volby ...199 //
Rostislav Čevela, Libuše Čeledová: Sdělování informací v posudkové medicíně sociálního zabezpečení ...202 // Informovanost klienta LPS - invalidita ...202 // Informovanost klienta LPS - dočasná pracovní neschopnost ...204 // Informovanost klienta LPS - stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči ...206 // Dehumanizace posudkové medicíny sociálního zabezpečení ...208 // Pavel Hamet: Informovaný souhlas ve vědě a výzkumu: nová role v lidské genetice ...211 // Počátky informovaného souhlasu v lidských studiích ...211 // Používání placeba u kontrol ...212 // Co musí a co má být součástí informovaného souhlasu ve výzkumných studiích ...212 // Specifika informovaného souhlasu v genetice a personalizované medicíně ...214 // Ukládání genetických výsledků a vzorků ...215 // Helena Haškovcová: Etické kodexy - tradice a současnost ...217 // Přehled nej důležitějších etických kodexů ...217 // Hippokratova přísaha ...217 // Přísaha, nebo slib? ...220 // Etické kodexy po 2. světové válce ...220 // Čtyři principy lékařské etiky ...221 // Evropská charta lékařské etiky - 15 principů ...221 // Vztah etiky a práva ...222 // Práva pacientů ...222 // Současné problémy nových etických kodexů ...223 // Etické kodexy - cíl a funkce ...223 // Výhled do budoucnosti ...224 // Helena Haškovcová: Informovaný souhlas z pohledu pacienta ...226 // Radkin Honzák // Informovaný souhlas a nocebo efekt; patofyziologie a klinika ...232 // Adam Houska, Martin Loučka: Informovaný souhlas v paliativní péči ...238 // Kazuistika ...238 // Respekt k autonomii ...239 // Informovanost ...240 // Dříve vyslovená přání ...241 // Informovaný souhlas a klinický výzkum v závěru života ...242 // Jiří Mareš: Interkulturní aspekty informovaného souhlasu ...245 //
Problémy související s poučením běžného pacienta ...246 // Problémy související s poučením pacienta z minority ...248 // Hledání podoby kulturně citlivého informovaného souhlasu v zahraničí ...250 // Zjišťování pacientova pohledu na kvalitu poučení i na průběh rozhodování ...254 // Jaromír Matějek: Informovaný souhlas v klinické etice. Dynamické podoby informovaného souhlasu ...261 // Konkrétní nástroje ...264 // Příklad komunikační strategie ...268 // Václav Pačes: Informovaný souhlas s genetickým testováním ...270 // Terezie Pemová, Radek Ptáček: Informovaný souhlas dětí - od lidskoprávních kontextů k praktické realizaci ...273 // Informovaný souhlas jako participační proces ...276 // Proces informování a utváření názoru dítěte ...278 // Posuzování způsobilosti dítěte k vyjádření informovaného souhlasu ...280 // Specifické oblasti informovaného souhlasu dětských pacientů ...283 // Hana Ptáčková, Martina Vňuková, Radek Ptáček: Od informovaného souhlasu ke sdílenému rozhodování ...290 // Sdílené rozhodování ...290 // Model sdíleného rozhodování pro lékaře ...292 // Sdílené rozhodování z pohledu pacientů ...292 // Omezení sdíleného rozhodování ...294 // PRÁVNÍ TÉMATA // Jan Mach: Informovaný souhlas u nezletilých ...299 // Jan Mach: Informovaný nesouhlas ...306 // Dita Mlynářová: Informovaný souhlas u pacientů s psychiatrickým onemocněním ...310 // Písemná forma informovaného souhlasu ...310 // Pacienti s omezenou svéprávností ...312 // Hospitalizace pacienta s omezenou svéprávností ...313 // Dříve vyslovené přání - pacienti s omezenou svéprávností ...314 // Dita Mlynářová: Informovaný souhlas v podmínkách zdravotnické záchranné služby ...315 //
Informovaný souhlas v režimu zdravotnické záchranné služby a urgentní medicíny ...315 // Písemná forma? ...316 // Péče bez souhlasu ...317 // Dříve vyslovené přání ...318 // Dagmar Záleská: Informovaný souhlas u geriatrických pacientů ...320 // Rejstřík ...323 // Souhrn ...327 // Summary ...327
(OCoLC)1028184605
cnb002979945

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC