Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2018
366 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5108-8 (brožováno)
Terminologický slovník
Obálkový podnázev: průvodce Nařízením GDPR pro každého
Vydáno v koprodukci s Databox
Obsahuje bibliografické odkazy
001472941
OBSAH // Obsah...5 // Předmluva...10 // Informace o firmě DATABOX...11 // Informace o autorovi...11 // Grafické prvky...12 // Úvod...13 // Definice pojmů...14 // Postup zavedení NařízeníGDPR do firmy...18 // Právní předpisy související se zpracováním osobních údajů...19 // 1. Základní informace...21 // 1.1 Nezbytné dokumenty pro soulad s Nařízením GDPR...22 // 1.2 Právní tituly...29 // 1.3 Práva subjektů údajů...31 // 1.3.1 Právo na přístup ? osobním údajům...32 // 1.3.2 Právo na opravu...33 // 1.3.3 Právo na výmaz (“právo být zapomenut”)...33 // 1.3.4 Právo na omezení zpracování...34 // 1.3.5 Právo na přenositelnost údajů...35 // 1.3.6 Právo vznést námitku...36 // 1.3.7 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování...37 // 1.3.8 Právo podat stížnost u dozorového úřadu...39 // 1.3.9 Právo na účinnou soudní ochranu...39 // 1.3.10 Právo na zastupování subjektů údajů...40 // 1.3.11 Právo na náhradu újmy a odpovědnost...40 // 1.3.12 Právo odvolat souhlas...41 // 1.3.13 Oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování.. 41 // 1.4 Vazba práv subjektů údajů na právní tituly zpracování osobních údajů...42 // 1.5 Zásady zpracování osobních údajů...43 // 1.6 Vztahy v rámci Nařízení GDPR...45 // 1.6.1 Subjekt údajů - správce - zpracovatel...45 // 1.6.2 Správce - zpracovatel - sub-zpracovatel...46 // 1.6.3 Správce - zpracovatel - dozorový
úřad...47 // 1.6.4 Správce - příjemce...48 // 1.7 Osobní údaje...49 // 1.7.1 Příklady možných osobních údajů...50 // 1.7.2 Typy zpracování osobních údajů...53 // 1.8 Zvláštní kategorie osobních údajů...54 // 1.8.1 Příklady zvláštní kategorie osobních údajů...56 // 1.8.2 Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů o členství v odborových // organizacích v souvislosti s odváděním členských příspěvků...57 // 1.8.3 Dynamický biometrický podpis...58 // 1.9 Kontrola ve firmě...59 // 1.10 Kontrola dozorového úřadu...61 // 1.11 Sankce...64 // 1.11.1 Obecné podmínky pro ukládání správních pokut...65 // 1.11.2 Maximální výše pokut podle Nařízení GDPR...67 // 2. Podrobné informace...71 // 2.1 Informační povinnost...72 // 2.1.1 Zásady ochrany osobních údajů...74 // 2.1.2 Informační listina o zpracování osobních údajů - údaje byly získány // od subjektu údajů...75 // 2.1.3 Informační listina o zpracování osobních údajů - údaje nebyly získány // od subjektu údajů...77 // 2.1.4 Rozdíly v informačních listinách podle zdroje osobních údajů...80 // 2.1.5 Informační memorandum...81 // 2.2 Souhlas...82 // 2.2.1 Výslovný souhlas...87 // 2.2.2 Konkludentní souhlas...88 // 2.2.3 Souhlas zaměstnanců...88 // 2.3 Interní a externí smlouvy...90 // 2.3.1 Interní smlouvy...91 // 2.3.2 Externí smlouvy...92 // 2.4 Oprávněný zájem a balanční test...93 // 2.5 Správce a společní
správci...97 // 2.5.1 Správce...97 // 2.5.2 Společní správci...;...99 // 2.6 Zpracovatel a zpracovatelská smlouva...101 // 2.6.1 Náležitosti zpracovatelské smlouvy...102 // 2.7 Technická a organizační opatření...106 // 2.7.1 Technická opatření...108 // 2.7.2 Organizační opatření...109 // 2.7.3 Technická a organizační opatření uvedená v dalších právních předpisech .. 109 // 2.8 Záznamy o činnostech zpracování...111 // 2.8.1 Záznamy o činnostech zpracování správce... 113 // 2.8.2 Záznamy o činnostech zpracování zpracovatele...114 // 2.8.3 Rozdíly v záznamech o činnostech zpracování pro správce a zpracovatele.. 115 // 2.9 Pověřenec pro ochranu osobních údajů...117 // 2.9.1 Pojmy hlavní činnost, rozsáhlé zpracování a pravidelné a systematické // monitorování...121 // 2.9.2 Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů...123 // 2.9.3 Úkoly pověřence...124 // 2.10 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů...127 // 2.10.1 Kritéria hodnocení velikosti rizika...131 // 2.10.2 Seznam druhů operací podléhající požadavku posouzení vlivu...132 // 2.10.3 Seznam druhů operací nepodléhající požadavku posouzení vlivu...132 // 2.10.4 Předchozí konzultace...133 // 2.11 Dozorový úřad...135 // 2.11.1 Úkoly dozorového úřadu...138 // 2.11.2 Pravomoci dozorového úřadu...143 // 2.11.3 Vzájemná pomoc dozorových úřadů...147 // 2.11.4 Společné postupy dozorových úřadů...149 // 2.11.5 Vedoucí
dozorový úřad...153 // 2.11.6 Spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a dalšími dotčenými // dozorovými úřady...156 // 2.11.7 Postup pro naléhavé případy...158 // 2.12 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů...160 // 2.12.1 Úkoly sboru...161 // 2.12.2 Vydávání stanovisek sborem...167 // 2.12.3 Řešení sporů sborem...171 // 2.12.4 Předseda sboru a jeho úkoly...173 // 2.12.5 Sekretariát sboru...173 // 2.13 Ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů...175 // 2.13.1 Určení rizika...177 // 2.13.2 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému // úřadu...178 // 2.13.3 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů. 180 // 2.13.4 Povinnosti zpracovatele...182 // 2.13.5 Ohlašování porušení zabezpečení podle dalších právních předpisů...182 // 2.14 Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím...184 // 2.14.1 Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně...188 // 2.14.2 Předávání založené na vhodných zárukách...190 // 2.14.3 Závazná podniková pravidla...192 // 2.14.4 Výjimky pro specifické situace...195 // 2.14.5 Privacy Shield...196 // 2.14.6 Přeshraniční zpracování osobních údajů v rámci Evropské unie...198 // 3. Informace podle konkrétních oblastí...200 // 3.1 Informační technologie...201 // 3.1.1 Minimální opatření pro malé firmy...206
// 3.1.2 II především ve velkých společnostech...207 // 3.1.3 Zákony pro oblast II...209 // 3.2 Anonymizace, šifrování, pseudonymizace...211 // 3.2.1 Anonymizace...212 // 3.2.2 Šifrování...212 // 3.2.3 Pseudonymizace...213 // 3.3 E-shopyaweby...214 // 3.3.1 Praktická opatření pro e-shopy a weby...215 // 3.4 Cookies...219 // 3.4.1 Co jsou to cookies?...219 // 3.4.2 Druhy cookies...219 // 3.4.3 Cookies a Nařízení GDPR...220 // 3.5 Kamerové systémy...222 // 3.6 GPS sledovací zařízení...227 // 3.6.1 GPS lokátor ve vozidle...228 // 3.6.2 Mobilní zařízení...228 // 3.6.3 Nositelná zařízení...228 // 3.6.4 Zapisovače událostí...229 // 3.6.5 Příklad České pošty...230 // 3.7 Přímý marketing...231 // 3.7.1 Přímý marketing elektronicky...233 // 3.7.2 Přímý marketing poštou...234 // 3.7.3 Přehled souvislostí Nařízení GDPR a zákona č. 480/2004 Sb. (zákon // o některých službách informační společnosti) a jejich předpokládané změny v souvislosti s nařízením ePrivacy...235 // 3.7.4 Konkrétní případy zpracování osobních údajů pro přímý marketing...235 // 3.7.5 Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů o přímém elektronickém // marketingu...238 // 3.7.6 Přímý marketing a databáze Živéfirmy.cz...239 // 3.8 Účetnictví...240 // 3.8.1 Kopírování a ukládání dokladů...243 // 3.8.2 Prokazování nároku na slevy na dani, nezdanitelné části základu daně // a daňového zvýhodnění...244
// 3.8.3 Archivace...245 // 3.8.4 Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s Nařízením GDPR..251 // 3.8.5 Zákony pro oblast účetnictví...253 // 3.9 Personální oddělení...254 // 3.9.1 Zpracování osobních údajů před začátkem pracovního poměru...256 // 3.9.2 Zpracování osobních údajů v průběhu pracovního poměru...258 // 3.9.3 Zpracování osobních údajů po ukončení pracovního poměru...261 // 3.9.4 Další možná zpracování v rámci personálního oddělení...263 // 3.9.5 Personální agentura...264 // 3.9.6 Zákony pro personální oddělení...265 // 3.10 Pracovní prostředí...266 // 3.10.1 Zpracování osobních údajů při dohledu nad užíváním informačních // a komunikačních technologií na pracovišti...267 // 3.10.2 Zpracování osobních údajů při dohledu nad užíváním informačních // a komunikačních technologií mimo pracoviště...270 // 3.10.3 Další možná zpracování v rámci pracovního prostředí...272 // 3.11 Školení zaměstnanců...274 // 3.12 Fotografie...277 // 3.12.1 Pořízení a použití fotografie podle občanského zákoníku...278 // 3.12.2 Pořízení a použití fotografie podle Nařízení GDPR...279 // 3.12.3 Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů z fotografií podle Nařízení // GDPR...279 // 3.13 Procesy opt-in, double opt-in a opt-out...281 // 3.13.1 Proces opt-in...281 // 3.13.2 Proces double opt-in...281 // 3.13.3 Proces opt-out...282 // Informace
podle oborů činnosti...284 // 4.1 Hotelnictví a restaurace...285 // 4.1.1 Stanovisko ÚOOÚ č. 7/2012 - Evidence ubytovaných osob...289 // 4.2 Reality...293 // 4.3 Zdravotnictví...295 // 4.3.1 Ambulantní sféra...300 // 4.3.2 Laboratoře...301 // 4.3.3 Zákony pro oblast zdravotnictví...302 // 4.4 Školství...304 // 4.4.1 Dotace...310 // 4.4.2 Fotografie...311 // 4.4.3 Zákony pro oblast školství...312 // 314 // 4.5 Obce... // 4.5.1 Mají povinnost ustanovit pověřence také organizační složky obce nebo // právnické osoby zřízené či založené obcí?...318 // 4.5.2 Zákony pro oblast obci...320 // Přílohy A - vzorové dokumenty...322 // A.l Směrnice o ochraně osobních údajů...323 // A.2 Zásady ochrany osobních údajů pro obchodní partnery...325 // A.3 Informační listina v případě, že osobní údaje byly získány od subjektu údajů.327 // A.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů...329 // A.5 Dodatek do pracovní smlouvy...330 // A.6 Balanční test...331 // A.7 Smlouva pro společné správce...332 // A.8 Zpracovatelská smlouva...334 // A.9 Konkrétní povolení ? zapojení dalšího zpracovatele...337 // A.10 Záznamy o činnostech zpracování pro kamerový systém - správce...338 // A.ll Smlouva mezi externím pověřencem a správcem...340 // A.12 Ohlášení porušení zabezpečení dozorovému úřadu...342 // A.13 Osobní dotazník pro zaměstnance...323 // A. 14 Zápis ze školení zaměstnanců...344 // Přílohy ? - příklady...346
// B. l Bezpečnostní opatření podle ČSN EN ISO/IEC 27001...346 // B.2 Porušení zabezpečení a nutnost jejich ohlášení dozorovému úřadu, případně oznámení // subjektu údajů...350 // B.3 Informace o zpracování osobních údajů na e-shopu nebo webu...353 // B.4 Informace o používání souborů cookies...355 // ?.5 Piktogram pro kamerový systém...356 // Předpokládané rozdíly adaptačního zákona a Nařízení GDPR...357 // Zkratky...363 // Další užitečné zdroje informací // 367
cnb003074179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC