Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání druhé, doplněné
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3998-7 (e-kniha ; pdf)
ISBN 978-80-246-4224-6 (e-kniha ; epub)
ISBN 978-80-246-3994-9 (print)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha podává soustavný výklad naší historie od pravěku až po vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Sledují vývoj českého státu a národa, stejně jako menšin žijících na českém území, zejména Židů, Němců, Slováků a Poláků. Osu výkladu tvoří proměny státu (včetně území, která k němu patřila jen dočasně) a společnosti v něm žijící, ale pozornost je věnována rovněž kultuře, náboženství, populačnímu vývoji a tisíciletému přetváření krajinného prostředí. Za vedení dvojice předních českých historiků – Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy – knihu zpracoval kolektiv odborníků z Historického ústavu a z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.Kniha je určena nejen studentům historie, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o dějinné základy naší současnosti.Druhé, doplněné vydání obsahuje bohatý obrazový doprovod (133 ilustrací a fotografií) a 16 map zachycujících územní vývoj českých zemí. Knihu uzavírá nová kapitola, věnovaná událostem let 1993–2004..
Popsáno podle online zdroje
001472956
Úvod k druhému vydání 17 // I. Uzemní vývoj a proměny krajiny - Eva Semotanová // 1.1 Formování geografického jádra českého státu 27 // 1.2 Země Koruny české 31 // 1.3 Československo a středoevropský prostor 34 // 1.4 Česká republika v srdci Evropy 38 // 1.5 Proměny krajiny 39 // 1.6 Krajina českých zemí v neolitu. Raně středověké kolonizační procesy // 1.7 Velké proměny krajiny raného novověku 41 // 1.8 Krajina v proudu industrializace, urbanizace a rozmachu dopravy 46 // 1.9 Krajina ve střetu s moderní společností 49 // II. Pravěk a počátky slovanského osídlení (do 8. století) - Dušan TřIeštík // II.1 Význam neolitické revoluce 55 // II.2. Keltové v českých zemích 56 // II.3. Stěhování národů 58 // III. Velká Morava a počátky státního života (9.-10. století) - Dušan Treštík // III.1 Počátky Velké Moravy 63 // III.2. Velká Morava mezi Byzancí a franskou říší 67 // III.3. Politické sjednocení Čech 71 // III.4. Krize kolem roku 1000 a její překonání 75 // IV. Český stát za přemyslovských knížat a králů (od počátku 11. století do roku 1306) - Dušan Třeštík, Josef Žemlička // IV.1 Upevnění českého státu v době knížecí 81 // IV.2 Královské tituly a jejich historický význam 92 // IV.3 České země v době „velké“ kolonizace 94 // IV. 4 „Říše“ Přemysla Otakara II. a Václava II. 102 // V. Rozmach českého státu za Lucemburků (1306-1419) - Miloslav Polívka // V.1 Evropský rozměr české politiky 115 // V.2 Společnost a kultura lucemburské doby 129 // V. 3 Před revolucí 138 // VI. Husitská revoluce (1419-1471) - František Šmahel // VI.1 Počátky reformního hnutí 147 // VI.2 Husitské války v letech 1420-1434 152 // VI.3 Období polipanské restaurace a interregna (1434-1452) 160 // VI. 4 Království „dvojího lidu“ 163 //
VII. České země za vlády Jagellonců (1471-1526) - Jaroslav Boubín // VII.1 Česko-uherská personální unie 173 // VII.2 Stavy a společnost doby jagellonské 176 // VII.3 Před branami evropské reformace 181 // VII.4 Vzdělanost a kultura doby jagellonské 184 // VIII. Český stavovský stát v habsburské monarchii (1526-1620) - Jaroslav Pánek // VIII.1 Začlenění českého státu do středoevropské monarchie 193 // VIII.2 Země krále a stavů 197 // VIII.3 Společnost a kultura ve století před třicetiletou válkou 206 // VIII.4 Vyhrocení konfliktu a české stavovské povstání 1618-1620 219 // IX. Barokní absolutismus (1620-1740) - Jiří Mikulec // IX.1 Státoprávní a společenské proměny za třicetileté války 235 // IX.2 Poválečná konsolidace a rekonstrukce českých zemí 242 // IX.3 Český stát jako integrální součást habsburské monarchie 249 // IX.4 Barokní kultura a společnost českých zemí 255 // X. Osvícenský absolutismus a zrod moderního státu (1740—1792) - Martina Ondo Grečenková // X.l Cesta k centralizovanému státu 267 // X.2 Reformy osvícenského absolutismu 274 // X.3 České osvícenství a počátky občanské společnosti 280 // XI. Zrození moderního českého národa (1792-1848) - Jan Hájek - Milan Hlavačka // XI.l Na prahu nové epochy českých dějin 289 // XI.2 Obecné rysy vývoje 290 // XI.3 České země v rámci habsburské monarchie 293 // XI.4 Počátky industrializace českých zemí 296 // XI. 5 Vznik a vývoj českého národního hnutí 302 // XI.6 Duchovní pozadí doby. Česká a moravská obrozenecká kultura 309 // XII. Češi za revoluce a neoabsolutismu (1848-1860) - Milan Hlavačka // XII.1 Jaro národů v habsburské monarchii a jeho vyústění 321 // XII.2 Zrod české politické reprezentace 328 // XII.3 Dvojí tvář neoabsolutismu 331 // XII.4 Hospodářská politika neoabsolutismu 334 //
XIII. Dotvoření české národní společnosti v období liberalismu a nacionalismu (1860-1914) - Pavel Cibulka - Jan Hájek — Martin Kučera // XIII.1 Obnovení ústavního života a státoprávní boje 341 // XIII.2 Češi a Němci - zostření národnostního zápasu 348 // XIII.3 Hospodářský vzestup českých zemí 357 // XIII.4 Kultura v českých zemích druhé poloviny 19. století a počátku 20. století 363 // XIV. České země v letech první světové války - Josef Hama // XIV.1 Reakce na vypuknutí války 391 // XIV.2 Zahraniční akce 396 // XIV.3 Situace doma uprostřed války 398 // XIV.4 Rovnováha sil 400 // XIV.5 Agonie habsburské říše a československý odboj 401 // XV. První Československá republika - Josef Hama // XV.1 Budování státu 409 // XV.2 Na cestě k prosperitě 415 // XV.3 Kulturní život v podmínkách demokracie 421 // XV.4 Odraz velké hospodářské krize v sociální a politické sféře 428 // XV. 5 Demokracie v ohrožení 432 // XVI. Československo v pomnichovském období a v letech druhé světové války (1938-1945) - Jan Gebhart // XVI.1 Důsledky mnichovského diktátu na odtrženém území 449 // XVI.2 Druhá republika 453 // XVI.3 Protektorát Čechy a Morava 456 // XVI.4 Protinacistická rezistence doma a v zahraničí 458 // XVI.5 Česká kultura v letech války 464 // XVI. 6 Závěrečná etapa války a obnova Československa 465 // XVII. Československo mezi dvěma totalitami (1945-1948) - Jiří Kocian // XVII.1 Poválečné proměny 477 // XVII.2 Život v poválečném Československu 491 // XVII.3 Boj za zachování československé demokracie 496 // XVIII. Nastolení komunistického režimu v Československu a jeho první krize (1948-1958) - Jiří Pernes // XVIII.1 Mocenský převrat v únoru 1948 505 // XVIII.2 Zásadní změny politického a hospodářského charakteru státu 512 // XVIII.3 První krize komunistického režimu a její překonání 524 //
XIX. Komunistické Československo na cestě od upevňování totality k liberalizaci režimu (1959-1967) - Jiří Pernes // XIX.1 Upevňování totalitního režimu koncem 50. let 535 // XIX.2 Pokusy o hospodářskou reformu a liberalizace režimu v polovině 60. let 542 // XX. Poločas rozpadu: velká krize komunistického režimu (1967-1971) - Oldřich Tůma // XX.1 Pražské jaro 553 // XX.2 Srpnová intervence a její následky 567 // XX.3 Obnovení pořádku 576 // XXI. Druhá stabilizace komunistického režimu a cesta k pádu (1972-1989) - Oldřich Tůma // XXI.1 Normalizační režim 583 // XXI.2 Protirežimní opozice nového typu 591 // XXI.3 Degenerace a kolaps 595 // XXII. Návrat Československa k demokracii 1989-1992 - Jiří Suk // XXII.l Sametová revoluce 603 // XXII.2 Politika v přechodném období (leden-červen 1990) 605 // XXII.3 Parlamentní volby 1990. Pokus o vyřešení česko-slovenské otázky. Základní problémy obnovené demokracie (červen 1990-červen 1992) 612 // XXII.4 Parlamentní volby 1992. Nové rozdělení moci a zánik České a Slovenské Federativní Republiky (červenec-prosinec 1992) 625 // XXIII. Česká republika 1993-2004 - Tomáš Zahradníček // XXIII.1 Navázání na československé tradice 633 // XXIII.2 Hlavní rysy vnitropolitického vývoje (1993-2004) 635 // XXIII.3 Ekonomické reformy a spory o jejich hodnocení 640 // XXIII.4 Společnost v transformacích 645 // XXIII.5 Snahy o nové mezinárodní zapojení 648 // Seznam zkratek 653 // Seznam vyobrazení, tabulek a map 655 // Seznam představitelů českého státu 660 // Uzemní vývoj - mapy 663 // Jmenný rejstřík 665
1987005
(OCoLC)1079758902
(EBLB)EBL5622454
(EBSC)1987005

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC