Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
228 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5281-4 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 199-218, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001473556
3 // Obsah // Úvodem...7 // 1 / Čeština na Moravě a ve Slezsku...8 // 1.1 Běžně mluvená čeština „západního“ a „východního“ typu...9 // 1.2 Tendence v lexiku...10 // 1.3 Tendence v syntaxi...12 // 1.4 Tendence ve flexi...12 // 1.5 Tendence ve zvukové rovině...14 // 2 / Historické pozadí současné jazykové situace na Moravě a ve Slezsku...16 // 2.1 Jazyková situace před rokem 1500...16 // 2.2 Jazyková situace mezi léty 1500 a 1800...25 // 2.3 Jazyková situace po roce 1800...31 // 2.4 Závěry...33 // 3 / Variantnost v češtině a její vnímání...36 // 3.1 Nepopiratelnost variantnosti a neostrost hranic...36 // 3.2 Spisovná čeština a její význam...38 // 3.3 Sociolingvistizace lingvistiky kontra jazyk viděný jako nástroj jazykovědců?.42 // 3.4 Východ Moravy a Slezsko nadále proti zbytku Česka?...45 // 3.5 Závěry...47 // 4 / Mluvená čeština na Moravě a ve Slezsku dnes: otázka sociolingvistická...49 // 4.1 Pojetí mluvené češtiny v dosavadním bádání...49 // 4.2 Je nářečí a interdialekt jazyk? ...50 // 4.3 Typologické souvislosti...52 // 4.4 Možnosti revitalizace dialektů...53 // 4.5 Nutnost soustavného popisu rysů mluvené češtiny (české a moravskoslezské).. 54 // 4.6 Závěry...55 // 5 / Morava a moravština...56 // 5.1 Moravština?...56 // 5.2 Má a může být moravština samostatným jazykem? (Historické pozadí.)...58 // 5.3 Moravština z hlediska lingvistiky ...60 // 5.4 Moravština z hlediska sociolingvistiky...62
// 5.5 Snahy o konstituování moravštiny...63 // 5.6 Moravština a jazyková situace na Moravě dnes ...69 // 6 / Čeština na Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti...72 // 6.1 Uvedení do problematiky, charakteristika zkoumané oblasti...72 // 6.2 Těšínská čeština: její role, kvalita a sféry používání...74 // 6.3 Škola jako významný prvek etnické (národnostní) polarizace...75 // 4 // Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku // 6.4 Komunikační situace...76 // 6.4.1 Hodina češtiny ve druhé třídě ZŠ s polským vyučovacím jazykem.76 // 6.4.2 Hodina češtiny v sedmých třídách ZŠ s polským a českým // vyučovacím jazykem...77 // 6.4.3 Svoz odpadu...78 // 6.4.4 Schůze SVJ...79 // 6.5 Závěrečné shrnutí...82 // 7 / Funkční a stylová diferenciace mediálních textů v moravském a slezském // regionu...83 // 7.1 Materiál...84 // 7.2 Rozhlasové stanice...84 // 7.2.1 Tematizace regionu, odkazování ? jeho charakteru...84 // 7.2.2 Jazyk - hláskoslovné a tvaroslovné jevy...85 // 7.2.3 Spisovné hovorové varianty v hláskosloví a tvarosloví ...85 // 7.2.4 Nespisovné varianty hláskosloví a tvarosloví...86 // 7.2.5 Nespisovné lexikum a hovorové syntaktické struktury...86 // 7.2.6 Tendence současného jazyka...86 // 7.2.7 Promluvy posluchačů...87 // 7.2.8 Výslovnost...88 // 7.3 Tisk...89 // 7.4 Závěry...91 // 8 / Normové autority a jejich přístup ? variantnosti (sonda z prostředí // Moravskoslezského
kraje)...93 // 8.1 Role médií v aktuální jazykové situaci...93 // 8.2 Normové autority v médiích a jinde...94 // 8.3 Čeština z pohledu odborníků i veřejnosti ...95 // 8.4 Výsledky sondy provedené v Moravskoslezském kraji a postoje mediálních // pracovníků...99 // 8.5 Závěr...106 // 9 / Slovník nářečí českého jazyka: má nám ještě dnes co říci?...108 // 9.1 Specifika celonárodního nářečního slovníku...108 // 9.2 Má nám Slovník nářečí českého jazyka ještě dnes co říci?...109 // 9.3 Lexikum zaznamenané pouze na Moravě...109 // 9.4 Lexikální homonymie a vliv lidové etymologie...110 // 9.5 Lidová etymologie a metajazyk...116 // 10 /Nářeční, nebo mluvená syntax?...118 // 10.1 Syntax mluvené a psané češtiny...118 // 10.2 Rysy mluvené syntaxe...120 // 10.3 Prostředky syntaktické roviny...121 // 10.3.1 Aditivnost výpovědi...122 // Obsah // 5 // 10.3.2 Parenteze...123 // 10.3.3 Rektifikace a zpřesnění...124 // 10.3.4 Nadosobní platnost ve sdělování...124 // 10.4 Prostředky nadvětné roviny...124 // 10.4.1 Kooperace komunikačních partnerů a tzv. dopovídání...125 // 10.4.2 Vágnost a neurčitost sdělení...126 // 10.4.3 Reprodukované promluvy a prostředky uvozování...127 // 10.5 Závěry...129 // 11 / Tzv. dvoj komparativ u adjektiv v současné češtině...130 // 11.1 Hodnocení opisného komparatívu adjektiv v podobě vice!mene + // komparativ (tzv. dvoj komparativ) v odborné literatuře...131
// 11.2 Případy, kdy se do bezprostředního sousedství v jedné výpovědi dostaly // více/méně + komparativ, a jejich třídění...134 // 11.2.1 Redukce materiálu...134 // 11.2.2 Analyzovaný materiál...134 // 11.2.3 Nej frekventovanější dvojkomparativy s více/méně...135 // 11.3 Syntaktická pozice tzv. dvojkomparativu...136 // 11.3.1 Ve výpovědích se slovesně jmenným přísudkem...136 // 11.3.2 Ve výpovědích se slovesným přísudkem...136 // 11.4 Výrazy stojící v bezprostřední antepozici vzhledem ? adverbiím více/méně... 138 // 11.4.1 Frazémy a koreláty...138 // 11.4.2 Zdůrazňující a raltivizující výrazy...138 // 11.4.3 Vlastní dvojkomparativ...140 // 11.5 Stylové uplatnění...141 // 11.6 Možné zvyšování výskytu tzv. dvojkomparativu v úzu...141 // 11.7 Závěry...142 // 12 / Ke zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku (Poznatky z mluvní praxe // řečových profesionálů)...144 // 12.1 Zvuková stránka mluvených projevů studentů PdF OU...144 // 12.2 Zvuková kultura řeči v prostředí ostravského divadla a televizního // zpravodajství...146 // 12.2.1 Poznatky z mluvní praxe činoherců...147 // 12.2.2 Poznatky z mluvní praxe redaktorů zpravodajství CT Ostrava...149 // 12.2.3 Možné příčiny zjištěných odchylek...151 // 12.3 Závěry...151 // 13 / Variabilita krátkých vokálů z hlediska kvality...153 // 13.1 Téma...153 // 13.2 Východiska...153 // 13.2.1 Několik známých údajů...153
13.2.2 Východiska ? diskusi...155 // 13.3 Diskuse...158 // 6 // Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku // 13.3.1 Pohled z hlediska produkce řeči...159 // 13.3.2 Pohled z hlediska percepce řeči...164 // 13.3.3 Několik závěrů...165 // 13.4 Výhledy...166 // 14 / Užívání rázu na Moravě a ve Slezsku...167 // 14.1 Úvod...167 // 14.2 Faktory ovlivňující výskyt rázu...168 // 14.3 Územní variabilita...170 // 14.3.1 Základní představa...170 // 14.3.2 Popis užití rázu v dílčích dialektologických publikacích...171 // 14.3.3 Popis užití rázu v souhrnných dialektologických příručkách...177 // 14.4 Užití rázu v projevech VŠ studentů...179 // 14.4.1 Materiál a metoda...179 // 14.4.2 Výsledky - čtené texty...181 // 14.4.3 Výsledky - nepřipravené projevy...186 // 14.4.4 Výsledky z hlediska mluvčích...188 // 14.5 Souhrn analýzy materiálu čtených a polopřipravených projevů...191 // Závěrem...195 // O spoluautorech...197 // Literatura...199 // Jmenný a věcný rejstřík...219 // Summary...223 // Current language situation in Moravia and Silesia...223
(OCoLC)1085391735
cnb003046098

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC