Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Beograd : Jasen, 2017
347 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-86-6293-062-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 341-347 a bibliografické odkazy
001473568
Ńŕäđćŕ) // Ďđĺäăîâîđ... 7 // Ŕ // Ŕăčîŕíňđîďîíčěč... č // Ŕăčîíčěč... 17 // Ŕăđŕôŕ... i8 // Ŕęŕňčńň... i8 // Aneropnja... 24 // Ŕďîęđčôč... 25 // Ŕđŕďńęč jesHK... 26 // Ŕóňîđčňĺň ńâĺňčő ńďčńŕ... 29 // Á // Áčáëč]ńęŕ őĺđěĺíĺóňčęŕ // (ĺđěčíĺâňčęŕ)... 31 // Áč5ëč]ńęč ńěčńŕî... 35 // Áčáëčçěč... 42 // Áîăîńëóćáĺíč ęîđďóń... 48 //  // Âĺëčęŕ ěĺőŕíčęŕ... 51 // Âîçăëŕń... 51 // Ă // Ăëîńîëŕëč ŕ... 52 // ä // Äóőîâíî řňčâî... 53 // Ĺ // Ĺíöčęëčęŕ... 55 // 3 // Çíŕę... 56 // Č // Čçíîřĺí>ĺ áčáëč)ńęîă ńěčńëŕ // (ďđîôîđčńňčęŕ)... 58 // Čëěóë-őóđóô... 6î // Čěĺ, ęŕíîíńęî... 61 // Čěĺ, ěîíŕřęî... 65 // Čěĺíîńëŕâë>ĺ (îíîěŕňîäîęńč)ŕ) 66 // J // }ĺçčę, ďŕňđčńňč÷ęî ďîéěŕíŕ... 68 }ĺçčę č ëčňóđăč)ńęŕ îáíîâŕ___ 79 // 1ĺçčę č ěčńč;ŕ Öđęâĺ... 83 // Óĺçč÷ęŕ ńëčęŕ ńâĺňŕ... 88 // Ę // Ęŕäčř... 90 // Ęŕíîí... 91 // 1. JeepejcKO éîčěŕěĺ... 91 // 2. Őđčřęŕíńęî uouAiawe... 93 // 3. Čńďŕěńęî uouMawe... 96 // Ęŕíîí ďđŕçíčęó čëč Ńâĺňîěĺ.. 97 // Ęŕňčçěŕ...103 // Ęŕňčőĺçŕ...103 // Ęĺëĺ}íî ěîëčňâĺíî ďđŕâčëî ... 104 // Ęčđŕ’ĺň...104
// Ęîíöĺďň...105 // Ęđŕňęč őčěíîăđŕôńęč ćŕíđîâč // (ňđîďŕđ, ęîíäŕę, ńňčőčđŕ): ... 109 Ęóđ’ŕí...113 // Ë // Ëčňóđăč ŕ, ęîěóíčęîëîřęč ŕńďĺęňč...117 // Ëčňóđăč)ńęĺ ôóíęöč)ĺ )ĺçčęŕ... 121 //  // Ěŕăč]ńęŕ ôóíęöč)ŕ )ĺçčęŕ...128 // Ěŕńěĺäč)č ó ěčńč]č č // ęîěóíčęŕöč)č Öđęâĺ...134 // Ěĺňîäĺ ňóěŕ÷ĺíýŕ Áčáëč)ĺ // (őĺóđčńňčęŕ)...135 // Ěčň...142 // Ěčříŕ...148 // Ěîëĺáŕí...149 // Ěîëčňâŕ jeBpejcKa...149 // Ěîëčňâŕ, đčňěîěĺëîäčęč // ŕńďĺęňč...151 // Ěîëčňâŕ, őđčřÜŕíńęŕ...159 // 6 // Ńŕäđćŕ] // Ěîëčňâŕ ó čńëŕěó...i6i // Ěîëčňâŕ ó ďđŕâîńëŕâíîě // ďđĺäŕí>ó...164 // Ěîëčňâŕ Ăîńďîäčíŕ...177 // Ěîëčňâŕ Čńóńîâŕ...177 // Ěîëčňâĺíčę...178 // Î // Îňęđčâĺíýĺ č îá]ŕâë>ĺąĺ...179 // Ď // Ďŕňĺđčę (Îňŕ÷íčę)...183 // Ďŕňđčńňč÷ęč ćŕíđîâč...183 // Ďîěĺíčę...192 // Ďîńëŕíčöŕ...192 // Ďđĺâî1)ĺíýĺ ńŕęđŕëíîă ňĺęńňŕ... 195 // Ďđîëîă...204 // Ďńŕëňčđ...204 // Ďńŕëňčđ ŕęčěčňńęč...204 // Ďđîďîâĺä...205 // Ďńîâęŕ...208 // Đ // Đĺëčăčîëĺęň...209 // Đĺ÷ Áîćč]ŕ...211 // 1. Ó]óäŕčçěó...211 // 2. Ó őđčřęŕíńřâó...213
// 3. Ó čńëŕěó...214 // Đĺ÷íčöč ňĺîëîřęĺ // ňĺđěčíîëîăč]ĺ...216 // Ń // Ńŕęđŕëíč ćŕíđîâč...218 // Ńŕęđŕëíč ]ĺçčöč...220 // Ńŕęđŕëíč ôóíęöčîíŕëíîńňčëńęč // ęîěďëĺęń...229 // Ńŕęđŕëíî...236 // Ńŕíńęđčň...238 // Ńâĺňî Ďčńěî...242 // 1. Ó Čóäŕčçěó...242 // 2. Óőđčřęŕíńřâó...245 // Ńĺěŕíňčęŕ...247 // Ńĺěčîëîăč]ŕ, ňĺîëîřęŕ...249 // Ńĺěčîňčęŕ...250 // Ńčěáîë...251 // Ńčěâîëč č čńďîâĺäŕëŕ âĺđĺ ... 251 Ńčđč]ŕíńęč ]ĺçčę (Es-Surjanjje) 259 // Ńëóćĺáíčę...260 // Ńđďńęč ńňŕíäŕđäíč ]ĺçčę ó // ńŕęđŕëíî] óďîňđĺáč...260 // Ńđďńęîńëîâĺíńęč ]ĺçčę...261 // Ńňŕđîńëîâĺíńęč ]ĺçčę...269 // Ńóíŕ...271 // Ńóđŕ...272 // Sutra...273 // Ň // Ňŕëěóä...274 // Ňĺčçŕě...276 // Ňĺîëčíăâčńňčęŕ, ďî]ŕě...278 // Ňĺîëčíăâčńňčęŕ, čńňîđč]ŕň__281 // Ňĺîëčíăâčńňčęŕ ó ńëîâĺíńęčě // çĺěë>ŕěŕ...283 // Ňĺîëčíăâčńňčęŕ ó Ńđáŕ...285 // Ňĺîëîřęŕ ňĺđěčíîëîăč]ŕ...288 // Ňĺîëîřęč ăîâîđ...299 // Ňĺîëîřęč íŕó÷íč ńňŕë...300 // Ňĺîíĺěŕ...303 // Ňĺîíĺěĺ, ëĺęńč÷ęĺ...306 // Ňĺîíĺěĺ, ďŕđĺěčîëîřęĺ...308 // Ňĺîíĺěĺ, ôđŕçĺîëîřęĺ...316
// Ňĺîíčěč...324 // Ňĺîňîęîíčěč...329 // Ňčďčę...ççç // Ňîđŕ...ççç // Ňđĺáíčę...ççç // X // Őŕđčçěĺ...336 // ö // Öđęâĺíîńëîâĺíńęč ]ĺçčę...337 // × // ×ňĺö...340 // Ëčňĺđŕňóđŕ...341 // Î ŕóňîđó...348
(OCoLC)1024100564

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC