Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
283 stran ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-3133-8 (brožováno)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Obsahuje bibliografii na stranách 282-283
Určeno pro nelékařské zdravotnické obory
001473648
Obsah // 3 // OBSAH // I Kardiologie 25 // Vyšetřovací metody v kardiologii 25 // 1 Anamnéza 25 // 1.1 Rozdělení anamnézy 25 // 2 Elektrokardiogram (EKG) 25 // 2.1 Základní pojmy EKG 25 // 2.2 EKG svody 26 // 2.3 EKG křivka 27 // 2.4 Popis EKG 27 // 3 Zátěžová vyšetření 28 // 3.1 Bicyklová ergometrie, zátěžový test na běhátku, spiroergometrie 28 // 4 Holterova monitorace EKG 28 // 5 Head Up Tilt-test na nakloněné rovině (HUT) 28 // 6 Měření tlaku 29 // 6.1 Neinvazivní metody 29 // 6.2 Měření invazivní 29 // 7 Rentgenologické (RTG) vyšetření 29 // 8 Počítačová tomografie (CT) vyšetření, magnetická rezonance 30 // 9 Echokardiografické vyšetření 30 // 9.1 Základní rozdělení 30 // 9.2 Transesofageální echokardiografie 30 // 10 Nukleární zobrazovací metody 30 // 11 Srdeční katetrizace 31 // 11.1 Koronarografie 31 // 11.2 Elektrofyziologické vyšetření 31 // Šok 32 // 1 Úvod, definice, rozdělení 32 // 2 Etiologie a patogeneze 32 // 3 Klinický obraz a diagnostika 32 // 4 Léčba šoku 33 // Srdeční selhání 34 // 1 Úvod, definice, rozdělení 34 // 2 Etiologie, patogeneze, výskyt 34 // 4 // Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství pro nelékařské zdravotnické obory // 3 Akutní srdeční selhání 35 // 3.1 Akutní levostranné srdeční selhání 35 // 3.2 Akutní pravostranné srdeční selhání 36 // 4 Chronické srdeční selhání 36 // 4.1 Chronické levostranné srdeční selhání 36 // 4.2 Chronické pravostranné srdeční selhání 37 // 4.3 Terapie chronického srdečního selhání 37 // Synkopa 39 // 1 Úvod, definice synkopy 39 // 2 Patofyziologie 39 // 3 Příčiny synkopy 39 // 3.1 Vazovagální synkopa (WS) 40 // 4 Klinický obraz a diagnostika 40 // 5 Léčba synkop 40 // 5.1 Léčba WS 40 // Ischemická choroba srdeční (ICHS) 41 // 4.1 Farmakologická léčba 42 // 4.2 Intervenční léčba 42 // 4.3 Operační léčba 42 // 5 Chronické formy ICHS 43 //
5.1 Stabilní angína pectoris 43 // 5.2 Němá ischemie 43 // 5.3 Vazospastická angína pectoris 43 // 5.4 Syndrom X 43 // 6 Akutní formy ICHS 43 // 6.1 Nestabilní angína pectoris 43 // 6.2 Náhlá smrt 44 // 6.3 Akutní infarkt myokardu 44 // 6.3.1 Klinický obraz a diagnostika 44 // 6.3.2 Léčba 45 // Hypertenze 46 // 1 Úvod 46 // 2 Definice 46 // 3 Etiologie, patogeneze, výskyt 46 // 4 Primární hypertenze 47 // 4.1 Etiologie 47 // 4.2 Klinický obraz 47 // 4.3 Základní vyšetření 47 // 5 Sekundární hypertenze 47 // 5.1 Renální hypertenze 47 // 5.2 Renovaskulární hypertenze 47 // 5.3 Obstrukční spánková apnoe 47 // 5.4 Feochromocytom 48 // 5.5 Connův syndrom (primární hyperaldosteronismus) 48 // 5.6 Cushingův syndrom 48 // 5.7 Pozdní gestóza 48 // 5.8 Koarktace aorty 48 // 5.9 Neurogenní příčiny 48 // 5.10 Vzácné příčiny 48 // 6 Hypertenzní krize 48 // 7 Léčba hypertenze 49 // 7.1 Nefarmakologická léčba 49 // 7.2 Farmakologická léčba 49 // Arytmie 50 // 1 Úvod, definice, rozdělení 50 // 2 Etiologie a patogeneze 50 // 3 Klinický obraz a diagnostika 50 // 4 Bradyarytmie 51 // 4.1 Sinusová bradykardie 51 // 4.2 Sinoatriální (SA) blokády 51 // 4.3 Sick sinus syndrom - syndrom chorého sinu (SSS) 51 // 4.4 Syndrom karotického sinu 51 // 4.5 Poruchy atrioventrikulárního vedení (AV) 51 // 4.6 Léčba 52 // 5 Tachyarytmie 52 // 5.1 Supraventrikulární tachykardie 52 // 5.2 Komorové tachyarytmie 54 // 5.3 Léčba tachyarytmií 55 // 6 Extrasystoly 55 // Srdeční vady 56 // 1 Úvod, rozdělení a definice 56 // 2 Výskyt 56 // 3 Vyšetřovací metody 56 // 4 Vrozené srdeční vady (VSV) 56 // 4.1 Dělení VSV 56 // 4.2 Etiologie VSV 56 // 4.3 Nejčastější VSV 57 // 5 Získané srdeční vady (ZSV) 57 // 5.1 Rozdělení 57 // 5.2 Etiologie 57 // 5.3 Nejvýznamnější ZSV 57 // 6 Péče o pacienty se srdečními vadami 59 //
6.1 Péče o pacienta se srdeční vadou 59 // 6.2 Péče o pacienta po operaci chlopně 59 // Kardiomyopatie (KMP) 60 // 1 Úvod, definice, rozdělení 60 // 2 Etiologie a patogeneze 60 // 3 Výskyt 60 // 4 Dilatační KMP 60 // 4.1 Definice 60 // 4.2 Etiologie a patogeneze 60 // 4.3 Klinický obraz a diagnostika 61 // 4.4 Léčba 61 // 5 Hypertroíkká KMP 61 // 5.1 Definice 61 // 5.2 Etiologie a patogeneze 61 // 5.3 Klinický obraz a diagnostika 61 // 5.4 Léčba 61 // 6 Restriktivní KMP 62 // 6.1 Definice 62 // 6.2 Etiologie a patogeneze 62 // 6.3 Klinický obraz a diagnostika 62 // 6.4 Léčba 62 // Nádory srdce 63 // Onemocnění myokardu, perikardu a endokardu 64 // Myokarditida 64 // Onemocnění perikardu 66 // Akutní perikarditida 66 // Endokarditida 68 // Infekční endokarditida 68 // II Pneumologie 70 // Vyšetřovací metody v pneumologii 70 // 1 Anamnéza 70 // 1.1 Rozdělení anamnézy 70 // 2 Laboratorní vyšetření 70 // 3 Mikrobiologická vyšetření 71 // 3.1 Vyšetření sekretu dýchacích cest (sputa) 71 // 3.2 Sérologické vyšetření 71 // 3.3 Vyšetření mikrobiálních antigenů v moči 71 // 3.4 Hemokultura 71 // 3.5 Pohrudniční (pleurální) výpotek 71 // 3.6 Vyšetření tuberkulózy 71 // 4 Zobrazovací metody 72 // 4.1 Skiagram hrudníku 72 // 4.2 Skiaskopie 72 // 4.3 Ultrazvuk 72 // 4.4 Počítačová tomografie (CT) 72 // 5 Pravostranná srdeční katetrizace 73 // 6 Funkční vyšetření plic 73 // 6.1 Spirometrie 73 // 6.2 Bronchomotorické testy 74 // 6.3 Vyšetření difuzní kapacity plic pro oxid uhelnatý 74 // 7 Invazivní vyšetřovací metody 74 // 7.1 Endoskopie - bronchoskopie 74 // 7.2 Punkční metody 75 // 8 Vyšetření poruch spánku 76 // Onemocnění dýchacích cest 77 // Tracheobronchitida akutní 77 // Bronchiektázie 78 // Bronchiolitidy 80 // Chronická bronchitida 81 // Chronická obstrukční plicní nemoc 82 //
Astma bronchiale 85 // Aspirace 88 // 1 Úvod, definice, rozdělení 88 // 2 Aspirace cizího tělesa 88 // 2.1 Etiologie, patogeneze, výskyt 88 // 2.2 Klinický obraz a diagnostika 88 // 2.3 Léčba 89 // 3 Aspirace tekutin 89 // 3.1 Aspirace kyselých tekutin 89 // 3.2 Aspirace nekyselých tekutin 90 // 3.3 Aspirace infikované tekutiny (aspirační pneumonie) 90 // 3.4 Aspirace uhlovodíků (chemická pneumonitida) 90 // 3.5 Aspirace olejů (lipoidní pneumonie, plíce polykačů ohně) 90 // Vzácnější onemocnění dýchacích cest 91 // Tracheobronchomalacie 91 // Ezofagorespirační píštěle 91 // Stenózy trachey 91 // Mezoteliom 123 // Onemocnění mediastina 124 // 1 Záněty mediastina 124 // 1.1 Akutní mediastinitida 124 // 1.2 Chronická mediastinitida 124 // 2 Pneumomediastinum (mediastinální emfýzém) 124 // 3 Nádory mediastina 125 // Onemocnění plicního cévního oběhu 126 // Plicní hypertenze 126 // Primární plicní hypertenze 126 // Sekundární plicní hypertenze 127 // Plicní embolie 128 // Syndrom spánkové apnoe 130 // Hemoptýza 131 // Respirační insuficience 133 // III Gastroenterologie 135 // Vyšetřovací metody v gastroenterologii 135 // 1 Anamnéza 135 // 1.1 Bolest 135 // 1.2 Dyspepsie 135 // 1.3 Příznaky ústní 136 // 1.4 Příznaky jícnové 136 // 1.5 Příznaky žaludeční 136 // 1.6 Příznaky střevní 137 // 1.7 Symptomatologie krvácení do trávicího traktu 137 // 2 Vyšetření jícnu a žaludku zobrazovacími metodami 138 // 2.1 RTG vyšetření 138 // 2.2 Ultrasonografie (USG) 138 // 2.3 Gastroskopie (GDS) 138 // 2.4 Endoskopická ultrasonografie (EUS) 139 // 2.5 Výpočetní tomografie (CT) 139 // 2.6 Angiografie (AG) 139 // 2.7 PET/CT 139 // 3 Vyšetření tenkého střeva 139 // 3.1 RTG nativní snímek břicha 139 // 3.2 Ultrasonografie 139 // 3.3 RTG pasáž 139 // 3.4 Enteroklýza 140 // 3.5 CT tenkého střeva 140 //
3.6 Magnetická rezonance (MR) tenkého střeva 140 // 3.7 Enteroskopie 140 // 4 Vyšetření tlustého střeva 140 // 4.1 RTG nativní snímek břicha 140 // 4.2 Ultrasonografie 141 // 4.3 Irrigografie 141 // 4.4 Defekografie 141 // 4.5 CT kolonografie 141 // 4.6 CT břicha, pánve (routine) 141 // 4.7 MR tlustého střeva 141 // 4.8 Rektoskopie 141 // 4.9 Kolonoskopické vyšetření (koloskopie) 142 // 5 Vyšetření žlučníku a žlučových cest 142 // 5.1 RTG nativní snímek břicha 142 // 5.2 Ultrasonografie 142 // 5.3 Cholangiografie 142 // 5.4 CT žlučníku a žlučových cest 143 // 5.5 MR cholangio-pankreatikografie 143 // 5.6 Endoskopická retrográdní cholangiografie a pankreatikogafie 143 // 5.7 Perkutánní transhepatická cholangiografie 143 // 6 Biopsie jater 143 // 7 Laboratorní vyšetření v gastroenterologii 144 // 7.1 Základní laboratorní vyšetření 144 // 7.2 Diagnostika infekce Helicobacter pylori 145 // 7.3 Patologie tlustého střeva 145 // Nemoci jícnu 146 // Refluxní choroba 146 // Hiátové kýly (hernie) 147 // Achalázie 148 // Divertikly jícnu 149 // Benigní nádory jícnu 150 // Maligní nádory jícnu 151 // Nemoci žaludku 152 // Vředová choroba gastroduodena 152 // Benigní nádory žaludku 153 // Karcinom žaludku 154 // Nemoci tenkého střeva 155 // Malabsorpční syndrom 155 // Celiakie 156 // Ileózní stavy 157 // Primární nespecifické střevní záněty 157 // Crohnova choroba 157 // Ulcerózní kolitida 157 // Nemoci tlustého střeva 158 // Nádory tlustého střeva 158 // Onemocnění jater 160 // Ikterus 160 // 1 Úvod 160 // 2 Rozdělení 160 // 2.1 Prehepatální 160 // 2.2 Hepatální 160 // 2.3 Posthepatální 161 // 3 Diagnostika 161 // Cholestáza 162 // Jaterní cirhóza 164 // Portál ní hypertenze 166 // Jaterní selhání 168 // 1 Úvod, rozdělení 168 // 2 Terapie a prognóza 168 // 3 Transplantace jater 168 //
Virové hepatitidy 171 // Hepatitida A 171 // Hepatitida B 171 // Hepatitida C 171 // Hepatitida D 171 // Hepatitida E 172 // Nemoci žlučníku a žlučových cest 173 // Choledocholitiáza 173 // Cholecystolitiáza 174 // Karcinom žlučníku 176 // Benigní nádory žlučovodů 177 // Maligní nádory žlučovodů 177 // Karcinom Vaterovy papily žlučovodů 177 // Onemocnění slinivky břišní 178 // Akutní pankreatitida 178 // 1 Definice, rozdělení, etiologie 178 // 2 Klinický obraz a diagnostika 179 // 2.1 Zobrazovací metody 179 // 2.2 Testy ke zjištění uvolněných pakreatických enzymů 180 // 2.3 Testy zánětlivé reakce 180 // 2.4 Testy trypsinové aktivity a jiných pankreatických enzymů a proenzymů 180 // 2.5 Vybrané standardní laboratorní parametry 181 // 2.6 Průkaz infikované nekrózy pankreatu 181 // 3 Léčba 181 // Chronická pankreatitida 182 // Karcinom pankreatu 184 // IV NEFROLOGIE 186 // Ledviny - fyziologické a patofyziologické poznámky 186 // 1 Postavení ledvin v regulačních mechanizmech organizmu 186 // 1.1 Hlavní funkce ledvin 186 // 1.2 Postavení ledvin v regulaci krevního tlaku 187 // 1.3 Poznámka k tvorbě hormonů systému RAAS (renin-angiotenzin-aldosteron) 187 // Vyšetřovací metody v nefrologii 188 // 1 Anamnéza ve vztahu k ledvinám 188 // 1.1 Změna barvy moče 188 // 1.2 Bolest 188 // 1.3 Horečka 188 // 1.4 Generalizované otoky 188 // 2 Vyšetření moče 188 // 3 Vyšetření krevní 189 // 4 Pomocné zobrazovací metody 189 // 4.1 Ultrasonografie 189 // 4.2 Nativní snímek RTG 190 // 4.3 Vylučovací urografie 190 // 4.4 CT angiografie ledvin 190 // 4.5 CT břicha, PET 190 // 4.6 Izotopové metody 190 // 4.7 Další metody 190 // 4.8 EKG a RTG hrudních orgánů 191 // Vybraná onemocnění ledvin 192 // Glomerulopatie primární 192 // Glomerulopatie sekundární 193 // Onemocnění tubulů a ledvinného intersticia 194 //
Urolitiáza 195 // 1 Patofyziologie 195 // 2 Klinický obraz 195 // 3 Diagnóza 195 // 4 Nejčastější močové konkrementy 196 // 4.1 Kalciumoxalátové konkrementy 196 // 4.2 Infekční konkrementy 196 // 4.3 Konkrementy z kyseliny močové 196 // 4.4 Cystinová litiáza 196 // 5 Léčba 196 // Selhání ledvin 198 // 1 Příčiny 198 // 2 Následky poruchy funkce ledvin - akutní a chronické selhání ledvin 198 // 2.1 Akutní ledvinné selhání 198 // 2.2 Chronické ledvinné selhání 198 // 3 Diagnóza renálního selhání 199 // 3.1 Symptomy 199 // 3.2 Laboratorní nálezy 200 // 3.3 Pomocné vyšetřovací metody 200 // 4 Léčba selhání ledvin 201 // Náhrada funkce ledvin 202 // 1 Extrakorporální metody 202 // 1.1 Hemodialýza 202 // 1.2 Hemofiltrace 202 // 1.3 Hemodiafiltrace 202 // 1.4 Kontinuální mimotělní eliminační metody 202 // 1.5 Cévní přístup k extrakorporálním metodám 203 // 1.6 Dialyzační a substituční roztoky 203 // 1.7 Indikace extrakorporálních metod 203 // 1.8 Nejčastější komplikace extrakorporálních metod 204 // 2 Peritoneální dialýza 205 // 2.1 Princip a nejčastější metody 205 // 2.2 Zavedení peritoneálního dialyzačního katetru 205 // 2.3 Dialyzační roztok 205 // 2.4 Indikace peritoneální dialýzy 205 // 2.5 Kontraindikace peritoneální dialýzy 206 // 2.6 Nejčastější komplikace peritoneální dialýzy 206 // 3 Transplantace ledviny 206 // 3.1 Kontraindikace zařazení nemocného k transplantaci ledviny 206 // 3.2 Operační výkon 207 // 3.3 Potransplantační komplikace 207 // 3.4 Imunosuprese po transplantaci ledviny 208 // Rentgen kontrastní vyšetření ve vztahu k ledvinám 209 // V Vybrané kapitoly z endokrinologie 210 // Onemocnění štítné žlázy 210 // Struma 210 // Hypotyreóza 212 // Hypertyreóza 214 // Onemocnění příštitných tělísek 216 // Hypoparatyreóza 216 //
Hyperparatyreóza 217 // Onemocnění hypofýzy a hypotalamu 218 // Hypopituitarismus 218 // Diabetes insipidus 220 // Schwartz-Barterův syndrom 221 // Nádory hypofýzy 221 // Hyperprolaktinémie 222 // Akromegalie a gigantismus 223 // Cushingova choroba 223 // Onemocnění nadledvin 224 // Addisonova choroba 224 // Cushingův syndrom 225 // Primární hyperaldosteronismus (Connův syndrom) 227 // Feochromocytom 228 // Nádory neuroendokrinního systému 229 // VI Poruchy krve 231 // Anémie 231 // Cytopenie v krevním obraze 234 // Poruchy hemostázy 235 // Krvácivé stavy 235 // Krvácivé stavy z destičkových příčin 237 // Trombocytopenie 237 // Trombocytopatie 239 // Krvácivé stavy z poruch plasmatické složky - koagulopatie 240 // 1 Dědičné koagulopatie 240 // 1.1 Hemofilie 240 // 1.2 Vrozené deficity ostatních koagulačních faktorů 240 // 2 Získané koagulopatie 240 // 2.1 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie 240 // 2.2 Další získané koagulopatie 241 // Krvácivé stavy kombinované příčiny 242 // 1 Krvácivé stavy z vaskulárních příčin 242 // 2 Trombofilní stavy (hyperkoagulační stavy) 242 // 2.1 Definice 242 // 2.2 Základní charakteristika 242 // 2.3 Diagnostika 243 // 3 Vrozené trombofilní stavy 243 // 4 Získané trombofilní stavy 243 // 5 Trombofilní stavy smíšené nebo nejasné etiologie 243 // 5.1 Environmentální a behaviorální rizikové faktory 243 // 5.2 Další rizikové faktory 244 // Myelodysplastický syndrom 245 // Akutní leukémie 247 // Akutní myeloidní leukémie 247 // Akutní promyelocytární leukémie 249 // Akutní lymfoblastické leukemie 250 // Chronické myeloproliferativní onemocnění 252 // Chronická myeloidní leukémie 252 // Ph negativní myeloproliferace 253 // Pravá polycytemie 253 // Esenciální trombocytémie 254 // Chronická idiopatická myelofibróza 254 // Lymfomy 255 //
Chronická lymfocytární leukémie/lymfom z malých lymfocytů 257 // Vlasatobuněčná leukémie (hairy cell leukemia) 259 // Mnohočetný myelom 260 // VII HEMOTERAPIE 263 // 1 Transfuzní přípravky 263 // 2 Krevní deriváty 264 // 3 Podmínky správného podávání transfuzí 265 // 4 Potransfuzní reakce 265 // 5 Autotransfuze 266 // 6 Dárcovství krve 266 // VIII Diabetes mellitus 268 // IX Výživa 271 // Obecná pravidla výživy 271 // 1 Základní složky výživy 271 // 1.1 Sacharidy 272 // 1.2 Tuky 273 // 1.3 Proteiny 274 // 2 Nutrigenomika 275 // 3 Výživa v prevenci 275 // X Zkratky 277 // XII Literatura 282
(OCoLC)820695415
cnb002415871

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC