Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016
178 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7290-773-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 160-178 a bibliografické odkazy
001479021
OBSAH // 1 Aktuálnost pojmu transcendence (presah) pro českou pedagogiku 15 // 1 POJMOVÁ ANALÝZA 19 // 2 Vymezení pojmů transcendováni, presah a transcendence 19 // 2.1 Český pojem presah a jeho význam 19 // 2.2 Latinský pojem transcendere a jeho význam 20 // 2.3 Ztotožnění pojmu presah s pojmem transcendence 23 // 2.4 Závěr analýzy: transcendence (presah) a transcendováni (přesahování) 24 // 2.5 Shrnutí 24 // 3 Transcendence ve filozofii výchovy ... 25 // 3.1 Myšlenka transcendence jako součást starověkého a středověkého myšleni a výchovy 25 // 3.2 Novověké paradigma přesahu a jeho vliv na výchovu 27 // 3.3 Nové inspirace pro dnešní porozumění transcendováni člověka 29 // 3.3.1 Transcendováni jako překonáváni vztahové distance 29 // 3.3.2 Transcendováni jako překonání výchovné distance 31 // 3.3.3 Transcendováni jako překonání distance v jednotlivci 33 // 3.3.4 Homo educandus je homo transcendens 34 // 3.4 Závěr analýzy: objektivní a subjektivní rozměr transcendence 35 // 3.5 Shrnutí 35 // 4 Transcendence v hlavních psychologických problematikách 37 // 4.1 Transcedence jako potřeba člověka 37 // 4.2 Transcendence jako podstata lidské existence 38 // 4.3 Transcendence jako smysl života 39 // 4.4 Transcedence jako hodnota 40 // 4.5 Transcedence jako prožitek 41 // 4.6 Transcedence jako kvalita osobnosti 45 // 4.7 Transcedence jako spiritualita 46 // 4.8 Závěr analýzy: horizontální a vertikální rozměr
transcendence 49 // 4.8.1 Transcendováni horizontální a vertikální 49 // 4.8.2 Transcendence a transcendováni 51 // 4.9 Shrnutí 53 // 5 Transcendence v současné náboženské pedagogice 53 // 5.1 Transcendence jako vně stojící objektivní realita 53 // 5.2 Sebe-transcendence jako konverze dítěte 54 // 5.3 Transcendováni jako prožívání transcendentna 55 // 5.3.1 Zkušenost transcendence 56 // 5.3.2 Přemýšlení o transcendenci 57 // 5.3.3 Teologická kompetence dítěte 61 // 5.4 Závěr analýzy: transcendováni a rozměr naučitelnosli 62 // 5.5 Shrnutí 63 // 6 Závěr pojmové analýzy - definice 63 // II OSOBNOST A TRANSCENDENCE 66 // 7 Ideálni homo transcendens 66 // 7.1 Rozvinutost transcendentní složky osobnosti 66 // 7.2 Paradox 1 : nemožnost i možnost dozrát v přesahu 67 // 7.3 Paradox 2: rozvinutost v přesahu závisle i nezávisle na věku 68 // 7.4 Paradox 3: rozvinutost v transcendováni závisle i nezávisle na inteligenci 68 // 7.5 Paradox 4: kvalita nemusí být vždy zárukou kvality 69 // 7.6 Homo transcendens - antropologická typologie 71 // 7.6.1 Homo transcendens a pozitivní přesah 71 // 7.6.2 Homo transcendens a negativní přesah 74 // 7.7 Shrnutí 75 // 8 Osobnost vychovatele a přesah 75 // 8.1 Jástvi je povahy zřejmé i transcendentní 76 // 8.2 „Tystvf odkazuje na přesah Já 77 // 8.3 Poznávat Ty ve vztahu znamená překonat reifikaci // 8.4 Poznávat Já znamená stávající představu o Já transcendovat // 8.5
Transcendovat znamená překračovat osobni hranice // 8.6 Moudrost jako základ homo transcendens // 8.7 Shrnuti // 9 Osobnost dítěte a přesah // 9.1 Vývoj ditěte a důležité mezníky pro přesah // 9.1.1 Kojenec a první přesazení vlastního Já // 9.1.2 Batole a vyhlášení nezávislého Já // 9.1.3 Předškolákovo Já objevuje vnitřní Ty // 9.1.4 Školák jako Já-vztah-Ty a příklad přesahu vně rodiny // 9.1.5 Pubescent a kritické o neskutečném uvažující Já // 9.1.6 Shrnuti personalisticko-socializačního schématu Já-vztah-Ty // 9.2 Specifické schopnosti dítěte ? rozvoji přesahu // 9.3 Faktory bránicí osobnostnímu rozvoji dítěte v přesahu // 9.3.1 Materiální a duchovní chudoba // 9.3.2 Chybějící povzbuzení pro sny a naděje dětí // 9.3.3 Spěch doby // 9.3.4 Média // 9.3.5 Negativní postoje vychovatele a vrstevníků // 9.4 Význam transcendováni pro dítě jako osobnost // 9.5 Shrnutí // 111 Pf.CE O PŘESAH // 10 Péče o přesah jednotlivce je péčí o celek ? ? celku // 10.1 Člověk jako celek // 10.2 Transcendentní rozměr péče o celek člověka // 10.3 Shrnuti // 11 Transcendentní rozměr péče o vychovatele // 11.1 Transcendentní rozměr tělesnosti // 11.2 Transcendentní rozměr psychična // 11.3 Péče o duchovno // 11.4 Péče o přesah je celostní péče // 11.5 Shrnuti // 12 Transcendentní rozměr péče o dítě // 12.1 Transcendentní rozměr školy // 12.2 Škola jako místo druhé šance // 12.3
Klíčová kompetence a transcendováni // 12.4 Kompetence ? vyššímu myšlení // 12.5 Rozvíjení klíčové kompetence // 12.5.1 Čtyři postmoderni přístupy ve výuce podporující transcendováni děti // 12.5.2 Význam symbolik)’ ve vyučování jako cesty od imanence ? transcendenci // 12.5.3 Význam filozofování ve vyučování jako cesty ? celku // 12.5.4 Význam mýtu a pohádek jako pravdování // 12.5.5 Transcendentní rozměr uměni // 12.5.6 Kresba a přesah // 12.6 Shrnutí // 13 Péče o učivo // 13.1 Důvody péče o transcendentní rozměr učiva // 13.2 Přesahová materie a její místo v RVP PV a RVP ZV // 13.3 Péče o transcendentní rozměr učiva // 13.4 Rizika českého kurikula pro přesah // 13.5 Překlenutí rizik v nazření přesahu jako přípravy na život i konečnost člověka // 13.6 Shrnutí Závěr // 78 // 79 81 83 86 86 86 87 90 93 95 // 97 // 98 100 104 // 104 // 105 // 106 // 107 // 108 115 118 120 120 120 121 123 123 123 125 127 129 // 131 // 132 // 132 // 133 135 137 // 140 // 141 // 142 // 143 // 144 // 145 // 147 // 148 // 149 149 151 153 153 // 156 // 157 // 158
(OCoLC)946294674
cnb002776982

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC