Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2018
xxi, 674 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7598-052-6 (vázáno)
Komentáře Wolters Kluwer
"Právní stav publikace je k 31.5.2018"--Rub titulní stránky
Přehled souvisejících právních předpisů
Kniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001479121
OBSAH // Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...XI // Seznam použitých zkratek...XII // Seznam předpisů citovaných v komentáři...XIV // Předmluva...XXI // ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH // § 1-4 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení...1 // § 1 Předmět úpravy...1 // § 2 Časová působnost...9 // § 3 Územní působnost...17 // § 4 Osobní působnost...24 // § 5-59 ČÁST DRUHÁ Základy odpovědnosti za přestupek . . .42 // § 5-12 HLAVA I Společná ustanovení pro fyzickou osobu, // právnickou osobu a podnikající fyzickou // osobu...42 // § 5 Přestupek...42 // § 6 Pokus přestupku...51 // § 7 Pokračování v přestupku...56 // § 8 Trvající přestupek...61 // § 9 Hromadný přestupek...65 // § 10 Opomenutí...67 // § 11 Spolupachatel...71 // § 12 Zvláštní subjekt přestupku...76 // §13-19 HLAVA II Odpovědnost fyzické osoby za přestupek...80 // §13 Fyzická osoba jako pachatel...80 // § 14 Odpovědnost zákonného zástupce nebo // opatrovníka fyzické osoby...90 // § 15 Zavinění...93 // §16 Omyl skutkový...102 // § 17 Omyl právní . 107 // § 18 Věk .112 // § 19 Nepříčetnost .116 // § 20-21 HLAVA III Odpovědnost právnické osoby za přestupek. .124 // §20 Právnická osoba jako pachatel .124 // § 21 Zproštění odpovědnosti právnické osoby // za přestupek .139 // § 22-23 HLAVA IV Odpovědnost podnikající fyzické osoby // za přestupek .146 // § 22 Podnikající fyzická
osoba jako pachatel ... . 146 // § 23 Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické // osoby za přestupek .153 // § 24-28 HLAVA V Okolnosti vylučující protiprávnost .157 // §24 Krajní nouze .157 // §25 Nutná obrana .167 // §26 Svolení poškozeného .174 // §27 Přípustné riziko .180 // §28 Oprávněné použití zbraně .184 // § 29-34 HLAVA VI Zánik odpovědnosti za přestupek // a odpovědnost právního nástupce .194 // § 29-32 Díl 1 Zánik odpovědnosti za přestupek .194 // § 29 Důvody zániku odpovědnosti za přestupek . . .194 // § 30 Délka promlčecí doby .203 // §31 Běh promlčecí doby .210 // § 32 Stavení a přerušení promlčecí doby .216 // § 33-34 Díl 2 Odpovědnost právního nástupce za přestupek .228 // §33 Přechod odpovědnosti právnické osoby // za přestupek .228 // § 34 Přechod odpovědnosti podnikající fyzické // osoby za přestupek .238 // § 35-50 HLAVA VII Správní tresty a jejich ukládání .244 // § 35-44 Díl 1 Druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich // ukládání .244 // § 35 Druhy správních trestu...244 // § 36 Ukládání správních trestü...249 // § 37 Určení druhu a výměry správního trestu...251 // § 38 Povaha a závažnost přestupku...258 // § 39 Polehčující okolnosti...263 // § 40 Přitěžující okolnosti...268 // § 41 Ukládání správních trestü za více přestupků . .273 // § 42 Podmíněné upuštění od uložení správního // trestu...278
// § 43 Upuštění od uložení správního trestu...282 // § 44 Mimořádné snížení výměry pokuty...287 // § 45-50 Díl 2 Jednotlivé správní tresty a jejich výkon...292 // §45 Napomenutí...292 // §46 Pokuta...294 // § 47 Zákaz činnosti...301 // §48 Propadnutí věci...307 // § 49 Propadnutí náhradní hodnoty...313 // § 50 Zveřejnění rozhodnutí o přestupku...316 // §51-54 HLAVA VIII Ochranná opatření...324 // § 51 Druhy ochranných opatření...324 // § 52 Omezující opatření...328 // § 53 Zabrání věci...336 // § 54 Zabrání náhradní hodnoty...342 // § 55-59 HLAVA IX Zvláštní ustanovení o mladistvých...345 // §55 Mladistvý...345 // § 56 Ukládání správního trestu mladistvému...348 // § 57 Pokuta...350 // §58 Zákaz činnosti...353 // § 59 Upuštění od uložení správního trestu...354 // § 60-102 ČÁST TŘETÍ Řízení o přestupcích...358 // § 60-64 HLAVA I Příslušnost správních orgánů // a změny příslušnosti...358 // § 60 Věcná příslušnost...358 // §61 Komise pro projednávání přestupků...361 // § 62 Místní příslušnost...366 // § 63 Vyloučení z projednávání a rozhodování // věci...371 // § 64 Předání věci...377 // § 65 HLAVA II Právní styk s cizinou...387 // § 65 Uskutečňování právního styku s cizinou...387 // § 66-67 HLAVA III Doručování...391 // § 66 Doručování veřejnou vyhláškou...391 // § 67 Doručování zmocněnci...394 // § 68-72 HLAVA
IV Účastníci řízení, další osoby vystupující // v řízení a orgán sociálně-právní ochrany // dětí...397 // § 68 Účastníci řízení...397 // § 69 Obviněný...402 // § 70 Poškozený...409 // § 71 Osoba přímo postižená spácháním // přestupku...415 // § 72 Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého // obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí...418 // § 73-76 HLAVA V Postup před zahájením řízení...424 // § 73 Oznamování přestupku...424 // § 74 Oznamování přestupku orgánem policie // ve zvláštních případech...427 // § 75 Součinnost...433 // § 76 Odložení věci...434 // § 77-92 HLAVA VI Postup v řízení...447 // § 77-79 Díl I Zahájení řízení...447 // § 77 Překážky řízení...447 // § 78 Zahájení řízení z moci úřední...450 // § 79 Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo // postižené spácháním přestupku...456 // § 80-87 Díl 2 Průběh řízení...461 // §80 Ústní jednání...461 // § 81 Řízení navazující na kontrolu...468 // § 82 Dokazování...470 // § 83 Záruka za splnění povinnosti...476 // § 84 Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby . . .480 // § 85 Přerušení řízení...486 // § 86 Zastavení řízení...490 // § 87 Narovnání...497 // § 88-92 Díl 3 Zvláštní druhy řízení...501 // § 88 Společné řízení...501 // § 89 Řízení o náhradě škody a o vydání // bezdůvodného obohacení...510 // §90 Příkaz...520
// § 91 Ukládání napomenutí a pokuty příkazem // namístě...525 // § 92 Příkaz na místě a příkazový blok...531 // § 93-94 HLAVA VII Rozhodnutí o přestupku...536 // § 93 Výroková část rozhodnutí o přestupku...536 // § 94 Lhůta pro vydání rozhodnutí...551 // § 95 HLAVA VIII Náklady řízení...556 // § 95 Náhrada nákladů řízení...556 // § 96-98 HLAVA IX Řízení o odvolání...563 // § 96 Osoby oprávněné podat odvolání...563 // § 97 Odvolání a postup správního orgánu prvního // stupně...567 // § 98 Řízení u odvolacího správního orgánu...571 // § 99-102 HLAVA X Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí // o přestupku...579 // § 99 Nové rozhodnutí...579 // § 100 Přezkumné řízení...583 // § 101 Přezkum příkazu na místě...590 // § 102 Přechod úhrady pokuty na právního // nástupce...593 // § 103-114 // ČÁST ČTVRTÁ Společná, přechodná a závěrečná ustanovení...597 // § 103 Výkon působnosti .597 // § 104 Amnestie .605 // § 105 Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní // smlouvy .609 // § 106 Evidence přestupků .612 // § 107 Postup při zápisu do evidence přestupků ... .616 // § 108 Námitkové řízení .618 // § 109 Využívání údajů z informačních systémů // veřejné správy .621 // § no Přehled přestupků .626 // § Hl Požadavky na oprávněnou úřední osobu ... .631 // § 112 Přechodná ustanovení .639 // §113 Zrušovací ustanovení
.652 // § 114 Účinnost .662 // Věcný rejstřík...665 // O autorech...672
(OCoLC)1051233445
cnb003001504

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC