Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
7., doplněné a přepracované vydání
V Praze : C.H. Beck, 2013
3 svazky ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-465-0 (vázáno)
Velké komentáře
Obsahuje bibliografii na stranách 4569-4619, bibliografické odkazy a rejstříky
[sv.] I. § 1-156. xxii, 1898 s. -- [sv.] II. § 157-314. xii s., s. 1899-3730 -- [sv.] III. § 315-471. xii s., s. 3731-4654
001479133
Obsah // Se/nam použitých zkratek ... IX // Trestní řád I - komentář (§ 1 až 156) // Část první. Společná ustanovení...1 // Hlava první. Obecná ustanovení (§ 1 až 12)...1 // Hlava druhá. Soud a osoby na řízení zúčastnčné (§ 13 až 51b)...269 // Oddíl první. Pravomoc a příslušnost soudů (§ 13 až 26)...269 // Oddíl druhý. Pomocné osoby (§ 27 až 29) ...346 // Oddíl třetí. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení (§ 30 až 31a).371 // Oddíl čtvrtý. Obviněný (§ 32 až 34)...397 // Oddíl pátý. Obhájce (§ 35 až 41)...433 // Oddíl šestý. Zúčastněná osoba (§ 42)...503 // Oddíl sedmý. Poškozený (§ 43 až 49) ...506 // Oddíl osmý. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného (§ 50 až 51a) ...578 // Oddíl devátý. Přístup ? utajovaným informacím (§ 51b) ...599 // Hlava třetí. Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení (§ 52 až 66).606 // Způsob provádční úkonů trestního řízení (§ 52)...606 // Oddíl první. Dožádání (§ 53 až 54) ...611 // Oddíl druhý. Protokol (§ 55 až 58)...617 // Oddíl třetí. Podání (§ 59)...658 // Oddíl čtvrtý. Lhůty (§ 60 až 61) ...667 // Oddíl pátý. Doručování (§ 62 až 64a)...678 // Oddíl šestý. Nahlížení do spisů (§ 65)...702 // Oddíl sedmý. Pořádková pokuta (§ 66) ...714 // Hlava čtvrtá. Předběžná opatření a zajištění osob a včcí a jiných majetkových // hodnot (§ 67 až 88o)...730 // Oddíl
první. Vazba (§ 67 až 74a) ...730 // Oddíl druhý. Zadržení (§ 75 až 77)...964 // Oddíl třetí. Zákaz vycestování do zahraničí (§ 77a)...987 // Oddíl čtvrtý. Vydání a odnčtí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty // (§78 až 81b) ...1014 // Oddíl pátý. Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor // a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků (§ 82 až 85c) .. 1111 // Oddíl šestý. Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování // (§ 86 až 87c)...1166 // Oddíl sedmý. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88 a 88a)... 1192 // Oddíl osmý. Předběžná opatření (§ 88b a 88o)...1238 // Hlava pátá. Dokazování (§ 89 až 118)...1308 // Obecná ustanovení (§ 89) ...1308 // Oddíl první. Výpověď obviněného (§ 90 až 95)...1395 // Oddíl druhý. Svědci (§ 97 až 104)...1431 // Oddíl třetí. Některé zvláštní způsoby dokazování (§ 104a až 104e) ...1526 // Oddíl čtvrtý. Znalci (§ 105 až 111)...1566 // Oddíl pátý. Provádční výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení(§ lila)...1617 // V // Obsah // Oddíl šestý. Včcné a listinné důkazy (§112)... // Oddíl sedmý. Ohledáni (§ 113 až 118) ... // Hlava šestá. Rozhodnutí (119 až 140)... // Způsob rozhodováni (§ 119)... // Oddíl první. Rozsudek (§ 120 až 133)... // Oddíl druhý. Usnesení
(§ 134 až 138) ... // Oddíl třetí. Právní moc a vykonatelnost rozhodnuti (§ 139 až 140) // Hlava sedmá. Stížnost a řízení o ní (§ 141 až 150)... // Hlava osmá. Náklady trestního řízení (§151 až 156)... // 1624 // 1628 // 1659 // 1659 // 1664 // 1722 // 1740 // 1754 // 1810 // Včcný rejstřík // 1865 // Trestní řád II - komentář (§ 157 až 3I4s) // Část druhá. Přípravné řízení... // Obecné ustanovení (§ 157) ... ... // Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního // zástupce (§ 157a) ...V"”"”"’ // Hlava devátá. Postup před zahájením trestního stíháni (§ 158 až 159b) .. Hlava desátá. Zahájení trestního stíhání, další postup v ném a zkrácené // přípravné řízení (§ 160 až 179h)... // Oddíl první. Zahájení trestního stihání (§ 160)... // Oddíl druhý. Vyšetřování (§ 161 až 167)... // Oddíl třetí. Zvláštní ustanoveni o vyšetřování některých trestných činu // (§ 168 až 170) ... // Oddíl čtvrtý. Rozhodnutí v přípravném řízení (§ 171 až 173a)... // Oddíl pátý. Dozor státního zástupce (§ 174 až 175)... // Oddíl šestý. Dohoda o vinč a trestu (§ 175a a 175b)... // Oddíl sedmý. Obžaloba (§ 176 až 179) ... // Oddíl osmý. Zkrácené přípravné řízení (§ 179a až 179h) ... // 1899 // 1899 // 1925 // 1932 // 2054 // 2054 // 2092 // 2170 // 2177 // 2218 // 2257 // 2295 // 2332 // Část třetí. Řízení před soudem...
// Hlava jedenáctá. Základní ustanovení (§ 180 až 184)... // Hlava dvanáctá. Předběžné projednáni obžaloby (§ 185 až 195)... // Hlava třináctá. Hlavní líčení (§ 196 až 231)... // Oddíl první. Příprava hlavního líčení (§ 196 až 198) ... // Oddíl druhý. Veřejnost hlavního líčení (§ 199 až 201)... // Oddíl třetí. Zahájení hlavního líčení (§ 202 až 206)... // Oddíl čtvrtý. Dokazováni (§ 207 až 215)... // Oddíl pátý. Závěr hlavního líčení (§ 216 až 218)... // Oddíl šestý. Odročení hlavního líčeni (§219)... // Oddíl sedmý. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení (§ 220 až 230)... // Oddíl osmý. Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení (§231)... // Hlava čtrnáctá. Veřejné zasedání (§ 232 až 239a) ... // Hlava patnáctá. Neveřejné zasedáni (§ 240 až 244) ... // Hlava šestnáctá. Odvolání a řízeni o nčm (§ 245 až 265)... // Hlava sedmnáctá. Dovolání (§ 265a až 265s)..."V" ”;"” ”’";"; // Hlava osmnáctá. Stížnost pro porušení zákona a řízem o ni (§ 266 az 2 /6) // Hlava devatenáctá. Obnova řízení (§ 277 až 289) ... // Hlava dvacátá. Zvláštní způsoby řízení (§ 290 až 314s)... // Obecné ustanoveni (§ 290) ... // 2395 // 2395 // 2438 // 2513 // 2513 // 2534 // 2549 // 2606 // 2701 // 2707 // 2717 // 2902 // 2909 // 2952 // 2960 // 3138 // 3295 // 3373 // 3437 // 3437 // VI // Obsah // Oddíl první. Řízení proti mladistvým (§291) ...3440
// Oddíl druhý. Řízení proti uprchlému (§ 302 až 306a)... 3452 // Oddíl třetí. Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 až 308) ... 3474 // Oddíl čtvrtý. Narovnání (§ 309 až 314)...3507 // Oddíl pátý. Řízení před samosoudcem (§ 314a až 314g) ...3540 // Oddíl šestý. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu // (§ 314h až 314k) ... 3596 // Oddíl sedmý. Řízení o přezkumu příkazu ? odposlechu a záznamu // telekomunikačního provozu (§3141 až 314n) ...3621 // Oddíl osmý. Řízení o schválení dohody o vinč a trestu (§ 314o až 314s).. 3630 // Včcný rejstřík... 3697 // Trestní řád III - komentář (§ 315 až 471) // Hlava dvacátá první. Vykonávací řízení (§ 315 až 362) ... 3731 // Příslušnost ve vykonávacím řízení (§ 315)... 3731 // Oddíl první. (§ 316 až 319) - zrušen ... 3740 // Oddíl druhý. Výkon trestu odnčtí svobody (§ 320 až 334)... 3741 // Oddíl třetí. Výkon trestu domácího včzení (§ § 334a až 334g)... 3828 // Oddíl čtvrtý. Výkon trestu obecnč prospěšných prací (§ 335 až 340b)... 3873 // Oddíl pátý. Výkon některých dalších trestu (§ 341 až 350j) ... 3901 // Oddíl šestý. Promlčení výkonu trestu (§ 350k)... 3974 // Oddíl sedmý. Výkon ochranného léčení a zabezpečovací dctcnce // (§351 až 358) ...3975 // Oddíl osmý. Výkon některých jiných rozhodnutí (§ 359 až 362)...4014 // Hlava dvacátá druhá. Zahlazení
odsouzení (§ 363 až 365) ...4028 // Část čtvrtá. Nčkteré úkony související s trestním řízením...4041 // Hlava dvacátá třetí. Udělení milosti a použití amnestie (§ 366 až 370a) .4041 // Hlava dvacátá čtvrtá. (§ 371 až 374) - zrušena...4055 // Hlava dvacátá pátá. Právní styk s cizinou (§ 375 až 460zp)...4056 // Oddíl první. Obecná ustanovení (§ 375 až 382) ...4056 // Oddíl druhý. Vydáváni (§ 383 až 402)...4104 // Oddíl třetí. Zvláštní ustanovení pro předávání osob mezi členskými státy Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu (§ 403 až 422) ... 4197 // Oddíl čtvrtý. Průvoz pro účely řízení v cizině (§ 423 a 424)...4276 // Oddíl pátý. Dožádání (§ 425 až 446)...4279 // Oddíl šestý. Převzetí a předávání trestních včcí (§ 447 a 448)...4353 // Oddíl sedmý. Výkon rozhodnutí ve vztahu ? cizinč (§ 449 až 460)...4367 // Oddíl osmý. Zvláštní ustanovení o uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy Evropské unie // (§ 460a až 460n)...4402 // Oddíl devátý. Zvláštní postup při uznání a výkonu rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy Evropské unie // (§ 460o až 460y) ...4430 // Oddíl desátý. Uznávání a výkon rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, včcí nebo jiných majetkových hodnot s jinými členskými
státy Evropské unie (§ 460z až 460zp) ...4457 // Část pátá. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 461 až 471)...4491 // Vil // Obsah // Příloha 1. Závčrcčná, prechodná a zmocňovací ustanovení zákonu č. 558/1991 Sb„ č. 25/1993 Sb„ č. 292/1993 Sb., č. 152/1995 Sb., č. 265/2001 Sb., č. 283/2004 Sb., č. 539/2004 Sb., č. 253/2006 Sb., // č. 170/2007 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 457/2008 Sb. a č. 459/2011 Sb...4505 // Příloha II. Zákon o Probační a mediační službě (komentář) ...4513 // Příloha 111. Přehled vybrané literatury - trestní právo procesní...4569 // Včcný rejstřík...4621 // VIII
(OCoLC)855464107
cnb002449006

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC