Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
6. aktualizované a doplněné vydání
Praha : Leges, 2017
976 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-236-3 (vázáno)
Student
Podle stavu k 1.10.2017
Souběžný anglický a německý obsah
Obsahuje bibliografii na stranách941-948 , bibliografické odkazy a rejstřík
001479153
OBSAH // Seznam zkratek... ... // Předmluva...15 // OBECNÁ ČÁST // Kapitola L POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY // TRESTNÍHO PRÁVA... 19 // § 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního // práva hmotného... 19 // § 2 Účel a funkce trestního práva hmotného...24 // § 3 Základní zásady trestního práva...26 // § 4 Trestní právo hmotné a jiná odvětví práva...42 // Kapitola II. PRAMENY TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO // A VÝKLAD TRESTNÍCH ZÁKONŮ... 45 // § 1 Prameny trestního práva...45 // § 2 Význam judikatury v trestním právu...52 // § 3 Struktura norem trestního práva hmotného...57 // § 4 Výklad trestních zákonů a analogie...59 // Kapitola III. PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ... 66 // § 1 Působnost časová...67 // § 2 Působnost místní...24 // § 3 Působnost věcná...81 // § 4 Působnost osobní...82 // § 5 Vydávání pachatelů...85 // Kapitola IV. TRESTNÍ PRÁVO EVROPSKÉ - TRESTNÍ PRÁVO // V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH...95 // § 1 Úvod...95 // § 2 Trestní právo a Rada Evropy...96 // § 3 Trestní právo v rámci Evropské unie...103 // Kapitola V. TRESTNÝ ČIN...126 // § 1 Pojem trestného činu a jeho znaky...126 // § 2 Druhy trestných činů... 159 // § 3 Třídění trestných činů...146 // § 4 Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu, // trestné činy hromadné, trestné činy trvající...149 // Kapitola VI. SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU...158// § 1 Pojem skutkové podstaty trestného činu...158 // § 2 Znaky skutkové podstaty trestného činu...161 // § 3 Třídění skutkových podstat trestných činů...162 // Kapitola VII. OBJEKT TRESTNÉHO ČINU...166 // §1 Pojem objektu trestného činu ...— 166 // § 2 Třídění objektů trestných činů...168 // § 3 Předmět útoku... 173 //
Kapitola VIII. OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU...175 // § 1 Pojem objektivní stránky trestného činu...175. // § 2 Obligatórni znaky objektivní stránky trestného činu...176 // § 3 Fakultativní znaky objektivní stránky trestného činu..195 // Kapitola IX. PACHATEL TRESTNÉHO ČINU...196 // § 1 Pojem pachatele trestného činu...196 // § 2 Příčetnost...202 // §3 Věk... 211 // § 4 Deliktní způsobilost mladistvého... 215 // § 5 Znaky skutkové podstaty trestného činu charakterizující // pachatele... 216 // Kapitola X. SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU...218 // § 1 Subjektivní stránka trestného činu...218 // § 2 Zavinění, společné otázky úmyslu a nedbalosti...219 // § 3 Úmysl...229 // § 4 Nedbalost...232 // § 5 Konstrukce skutkových podstat trestných činů // z hlediska zavinění...240 // § 6 Fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu.243 // § 7 Omyl...244 // Kapitola XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOSŤ ...252 // § 1 Obecný výklad...252 // § 2 Krajní nouze...254 // § 3 Nutná obrana...261 // § 4 Svolení poškozeného...268 // 6 // §5 Přípustné riziko...270 // § 6 Oprávněné použití zbraně...273 // § 7 Další okolnosti vylučující protiprávnost...274 // Kapitola XII. VÝVOJOVÁ STADIA TRESTNÉ ČINNOSTI...278 // § 1 Úvodem...278 // § 2 Příprava ? trestnému činu...281 // § 3 Pokus trestného činu...284 // § 4 Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava...288 // § 5 Zánik trestnosti přípravy a pokusu...290 // § 6 Trestání přípravy a pokusu...296 // Kapitola XIII. ÚČASTENSTVÍ...299 // § 1 Součinnost a účastenství...299 // § 2 Pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel...301 // § 3 Organizátorství, návod, pomoc...315 // § 4 Zásada akcesority účastenství a ostatní zásady platné pro organizátorství, návod a pomoc ...326//
§ 5 Trestání účastenství... 334 // Kapitola XIV. SOUBĚH TRESTNÝCH ČINŮ...336 // § 1 Pojem a druhy souběhu...336 // § 2 Jednota skutku... 339 // § 3 Jednočinný souběh a případy vyloučení j ednočinného souběhu...342 // § 4 Účinky souběhu ...345 // Kapitola XV. ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI...348 // § 1 Úvod... 348 // § 2 Účinná lítost...351 // § 3 Promlčení trestní odpovědnosti...355 // Kapitola XVI. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB...363 // Kapitola XVII. POJEM A ÚČEL TRESTU, SYSTÉM TRESTŮ... 383 // § 1 Pojem a účel trestu... 383 // § 2 Systém trestů...391 // Kapitola XVIII. DRUHY TRESTŮ...397 // § 1 Trest odnětí svobody...397 // § 2 Podmíněné odsouzení...404 // 7 // §3 Domácí vězení...411 // § 4 Obecně prospěšné práce ...414 // § 5 Trest propadnutí majetku...418 // § 6 Peněžitý trest...420 // § 7 Propadnutí věci ...422 // § 8 Trest zákazu činnosti...424 // § 9 Zákaz pobytu...426 // § 10 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce... 427// § 11 Ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta // vojenské hodnosti...428 // § 12 Vyhoštění ...429 // Kapitola XIX. UKLÁDÁNÍ TRESTŮ ZÁNIK TRESTŮ A DALŠÍCH // PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ ODSOUZENÍ...431 // § 1 Obecné zásady pro ukládání trestů...431 // § 2 Ukládání trestů při mnohosti trestných činů...440 // § 3 Zvláštní okolnosti důležité při ukládání trestů ...449 // §4 Upuštění od potrestání... 452 // § 5 Zánik trestu ...454 // § 6 Fikce neodsouzení (zahlazení odsouzení)...457 // Kapitola XX. OCHRANNÁ OPATŘENÍ...462 // § 1 Úvod...462 // § 2 Druhy ochranných opatření...463 // Kapitola XXL UKLÁDÁNÍ OPATŘENÍ ZA PROVINĚNÍ MLADISTVÝCH A ZA ČINY JINAK TRESTNÉ DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET (SANKCIONOVÁNÍ/ MLADISTVÝCH)...477 //
§ 1 Pojem, podstata a účel sankcí...477 // § 2 Opatření ukládaná mladistvým - pojem, účel a systém.479 // § 3 Výchovná opatření...482 // § 4 Ochranná opatření...488 // § 5 Trestní opatření...490 // § 6 Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let...500 // § 7 Zánik právních následků odsouzení...502 // Kapitola XXII. SANKCIONOVÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB...504 // 8 // ZVLÁŠTNÍ ČÁST // Kapitola XXIII. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ...521 // § 1 Úvod...521 // § 2 Trestné činy proti životu... 523 // § 3 Trestné činy proti zdraví...538 // § 4 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví...547 // § 5 Trestné činy proti těhotenství ženy...560 // § 6 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem...563 // Kapitola XXIV. TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ // A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ...569 // § 1 Úvod...569 // §2 Trestné činy proti svobodě...573 // § 3 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství...588 // Kapitola XXV. TRESTNÉ ČINY PROTI DŮSTOJNOSTI // V SEXUÁLNÍ OBLASTI...595 // § 1 Úvod...595 // § 2 Jednotlivé trestné činy... 596 // Kapitola XXVI. TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM...612 // § 1 Úvod...612 // § 2 Jednotlivé trestné činy...613 // Kapitola XXVn. TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU...630 // §1 Úvod...630 // § 2 Jednotlivé trestné činy...636 // Kapitola XXVIII. TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ...681 // § 1 Úvod...681 // § 2 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům...684 // § 3 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové...691 // § 4 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou...698 //
§ 5 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu...725 // 9 // Kapitola XXIX. TRESTNÉ ČINY OBECNÉ NEBEZPEČNÉ...729 // §1 Úvod...729 // § 2 Obecné ohrožení a ostatní obecné ohrožující trestné činy.733 // § 3 Tzv. drogové trestné činy...751 // § 4 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu...763 // Kapitola XXX. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ...766 // § 1 Úvod...766 // § 2 Jednotlivé trestné činy...772 // Kapitola XXXI. TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ? ORGANIZACI...795 // §1 Úvod...795 // § 2 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu // a mezinárodní organizace...799 // § 3 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace...813 // § 4 Trestné činy proti obraně vlasti...817 // Kapitola XXXII. TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH // VEŘEJNÝCH...821 // §1 Úvod...821 // § 2 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby...828 // § 3 Trestné činy úředních osob...833 // § 4 Úplatkářství...835 // § 5 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci...841 // § 6 Trestné činy narušující soužití lidí...860 // § 7 Jiná rušení veřejného pořádku... 867 // § 8 Organizovaná zločinecká skupina...876 // § 9 Některé další formy trestné součinnosti...881 // Kapitola XXXIII. TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI 885 // § 1 Úvod...885 // § 2 Trestné činy proti branné povinnosti...887 // Kapitola XXXIV TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ...893 // §1 Úvod...893 // 10 // § 2 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti.895 // § 3 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu...903 //
§ 4 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby... 907 // § 5 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sii...909 // § 6 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů... 914 // Kapitola XXXV. TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI // MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY...916 // § 1 Úvod... 916 // § 2 Trestné činy proti lidskosti... 919 // § 3 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy...927 // Seznam literatury... 941 // Inhaltsverzeichnis... 949 // Contents...954 // Věcný rejstřík...959 // 11
(OCoLC)1015192828
cnb002937158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC