Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
5. aktualizované a doplněné vydání
Praha : Leges, 2018
863 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-278-3 (brožováno)
Student
Podle stavu k 1. 3. 2018
Souběžný anglický a německý obsah
Obsahuje bibliografii na stranách 821-833, bibliografické odkazy a rejstřík
001479154
OBSAH // Seznam zkratek...11 // Předmluva...13 // Dill. OBECNÁ ČÁST... 17 // Kapitola I. ÚVODNÍ VÝKLADY... 19 // § 1 Pojem trestního řízení a pojem trestního práva procesního.19 // §2 Účel trestního řízení a trestního práva procesního...25 // § 3 Předmět trestního práva procesního, předmět trestního řízení // a předběžné otázky...27 // § 4 Trestní právo procesní a jiná odvětví práva...32 // § 5 Trestní právo procesní a související obory...34 // Kapitola II. OCHRANA ÚSTAVNĚ ZARUČENÝCH PRÁV A SVOBOD // V TRESTNÍM ŘÍZENÍ...36 // § 1 Pojem základních práv a svobod a prameny právní úpravy...36 // § 2 Ústavní limity trestního řízení...44 // § 3 Ochrana základních práv a svobod Ústavním soudem...52 // § 4 Ochrana základních práv a svobod Evropským soudem // pro lidská práva...56 // Kapitola III. TRESTNĚPROCESNÍ NORMY, JEJICH VÝKLAD // A PŮSOBNOST...61 // § 1 Prameny trestního práva procesního...61 // § 2 Výklad trestněprávních norem a analogie...67 // § 3 Působnost trestního řádu...73 // Kapitola IV TRESTNÍ PRÁVO EVROPSKÉ. JUSTIČNÍ A POLICEJNÍ // SPOLUPRÁCE V EVROPSKÉ UNII...81 // §1 Europeizace trestního práva...81 // § 2 Trestní právo procesní v aktech Rady Evropy...83 // § 3 Justiční a policejní spolupráce v EU...86 // § 4 Předávání osob ? trestnímu řízení v rámci EU...106 // § 5 Významné instituty justiční a policejní spolupráce v EU..109// Kapitola V. ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ... 121 // § 1 Pojem, význam a systém základních zásad trestního řízení.121 // § 2 Jednotlivé základní zásady trestního řízení...127 // Kapitola VI. SUBJEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ... 189 // §1 Subjekty trestního řízení a strany...189 // § 2 Vyloučení osob z vykonávání úkonů trestního řízení...193 //
Kapitola VIL SOUDY...196 // § 1 Úkoly a soustava trestních soudů...196 // §2 Příslušnost trestních soudů...197 // § 3 Obsazení trestních soudů...213 // Kapitola Vlil. STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE A POMOCNÉ // OSOBY ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ . 219 // § 1 Úkoly státního zastupitelství v trestním řízení...219 // § 2 Policie, policejní orgán a jejich úkoly v trestním řízení.225 // § 3 Pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení...228 // Kapitola IX. OBVINĚNÝ...232 // § 1 Obviněný jako strana trestního řízení...232 // §2 Práva obviněného...234 // Kapitola X. OBHÁJCE...243 // § 1 Obhájce...243 // §2 Práva a povinnosti obhájce...245 // § 3 Nutná obhajoba a obhájce zvolený...251 // § 4 Jiné osoby s obhajovacími právy...259 // Kapitola XI. POŠKOZENÝ A ZÚČASTNĚNÁ OSOBA...261 // § 1 Poškozený...261 // § 2 Zúčastněná osoba...280 // § 3 Zastupování poškozeného a zúčastněné osoby...281 // Kapitola XII. PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA...284 // § 1 Postavení a funkce Probační a mediační služby...284// § 2 Probační činnost...286 // § 3 Mediační činnost...289 // § 4 Úkoly v řízení ve věcech dětí a mládeže...290 // § 5 Práce s oběťmi trestných činů...291 // 6 // Kapitola XIII. OBECNÝ VÝKLAD O PROCESNÍCH ÚKONECH ... 292 // § 1 Pojem, obsah, forma, místo a čas procesních úkonů...292 // § 2 Dožádání...294 // § 3 Protokolování...295 // § 4 Podání...298 // § 5 Lhůty...299 // § 6 Doručování...302 // § 7 Nahlížení do spisů...304 // § 8 Pořádková pokuta...305 // Kapitola XIV. ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ DŮLEŽITÝCH // PRO TRESTNÍ ŘÍZENÍ...308 // § 1 Obecný výklad...309 // § 2 Zajištění osoby obviněného a podezřelého...309 // § 3 Opatření jiných osob...345 //
§ 4 Zajištění a opatření věcí...347 // Kapitola XV. OBECNÉ VÝKLADY O DŮKAZECH...363 // § 1 Úvodní výklad...363 // § 2 Základní pojmy a základní zásady dokazování...366 // § 3 Předmět a rozsah dokazování...383 // §4 Důkazní prostředek...386 // §5 Rozdělení důkazů...387 // § 6 Průběh dokazování...392 // Kapitola XVI. JEDNOTLIVÉ DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY...397 // § 1 Výpověď obviněného a obžalovaného...398 // § 2 Výpověď svědka...405 // § 3 Konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, // prověrka na místě...424 // § 4 Odborné vyjádření a znalecký posudek...432 // § 5 Ohledání osoby a věci...445 // § 6 Důkaz listinný...449 // § 7 Operativně pátrací prostředky...451// Kapitola XVII. ROZHODNUTÍ...454 // § 1 Rozhodnutí podle trestního řádu - pojem, formy, // struktura rozhodnutí...454 // § 2 Usnášení, vyhlašování, vyhotovení a oznamování rozhodnutí... 462 // § 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí...466 // Kapitola XVIII. NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ...472 // § 1 Pojem nákladů trestního řízení...472 // § 2 Náklady trestního řízení, které nese stát...473 // § 3 Povinnost ? náhradě nákladů trestního řízení...474 // § 4 Náhrada nákladů poškozenému...475 // § 5 Rozhodnutí o nákladech řízení...477 // Díl II. PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ...481 // Kapitola XIX. STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ...483 // Kapitola XX. PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ...488 // § 1 Přípravné řízení obecně...488 // §2 Formy přípravného řízení...495 // § 3 Orgány přípravného řízení...496 // § 4 Postavení státního zástupce...499 // § 5 Rozhodování soudu v přípravném řízení...505 // § 6 Průběh přípravného řízení...507 // Kapitola XXL PŘEZKOUMÁNÍ A PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY...555 //
§ 1 Přezkoumání obžaloby...555 // § 2 Podstata předběžného projednání obžaloby a důvody // pro jeho nařízení...558 // § 3 Způsob předběžného projednání obžaloby...560 // § 4 Rozhodnutí v předběžném projednání obžaloby...562 // Kapitola XXII. HLAVNÍ LÍCENÍ...568 // § 1 Účel a význam hlavního líčení...568 // § 2 Příprava hlavního líčení...571// § 3 Průběh hlavního líčení... 578  // Kapitola XXIII. VEŘEJNÉ A NEVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ...603 // § 1 Účel a význam jednotlivých typů zasedání soudu...603 // §2 Veřejné zasedání...604 // § 3 Neveřejné zasedání...606 // 8 // Kapitola XXIV. OBECNÉ VÝKLADY O PŘEZKOUMÁVÁNÍ // ROZHODNUTÍ...609 // § 1 Podstata a účel opravného řízení v trestním řízení ...609 // § 2 Opravné prostředky v českém trestním řízení, jejich rozdělení // a základní rysy...611 // Kapitola XXV ODVOLÁNÍ...617 // § 1 Základní rysy právní úpravy odvolání v českém trestním řízení.. 617 // § 2 Osoby oprávněné podat odvolání...621 // §3 Předmět odvolání...624 // § 4 Důvody odvolání...627 // § 5 Podání, obsah, vzdání se a zpětvzetí odvolání. Řízení u soudu // prvního stupně...629 // § 6 Řízení u odvolacího soudu a jeho rozhodnutí...636 // § 7 Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci...660 // Kapitola XXVI. STÍŽNOST...663 // § 1 Základní charakteristika, přípustnost a důvody stížnosti.663 // § 2 Oprávněné osoby, lhůta a účinky podání stížnosti...665 // § 3 Řízení o stížnosti...670 // § 4 Rozhodnutí o stížnosti...674 // Kapitola XXVII. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY MIMOŘÁDNÉ...677 // Kapitola XXVIII. DOVOLÁNÍ...677 // § 1 Obecné výklady...679 // § 2 Podání, obsah, zpětvzetí dovolání a řízení u soudu prvního stupně...687 //
§ 3 Řízení před dovolacím soudem a jeho rozhodnutí...692 // § 4 Nové projednání a rozhodnutí věci...701 // Kapitola XXIX. STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA...703 // § 1 Obecné výklady...703 // § 2 Řízení o stížnosti pro porušení zákona...708 // § 3 Rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona...711 // § 4 Nové projednání a rozhodnutí věci...715 // Kapitola XXX. OBNOVA ŘÍZENÍ...717 // § 1 Obecné výklady...717 // § 2 Řízení o návrhu na povolení obnovy...726 // § 3 Řízení po povolení obnovy...730 // Kapitola XXXI. ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ...734 // § 1 Úvod...734 // § 2 Podmíněné zastavení trestního stíhání...737 // § 3 Narovnání...739 // § 4 Řízení o schválení dohody o vině a trestu...741 // § 5 Řízení před samosoudcem...746 // § 6 Řízení ve věcech mladistvých...748 // § 7 Řízení proti uprchlému...757 // § 8 Řízení po zrušení nálezem Ústavního soudu...759 // § 9 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu...761 // Kapitola XXXII. VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ...763 // § 1 Obecné výklady...763 // § 2 Výkon trestů a ochranných opatření...766 // § 3 Výkon některých jiných rozhodnutí...778 // § 4 Zahlazení odsouzení...780 // § 5 Udělení milosti a použití amnestie...782 // § 6 Náhrada škody způsobené trestním stíháním a v jeho průběhu vydanými rozhodnutími...784 // Kapitola XXXIII.MEZINÁRODNÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE VE // VĚCECH TRESTNÍCH...791 // § 1 Úvodem...791 // § 2 Jednotlivé formy mezinárodní justiční spolupráce...797 // §3 Spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály...814 // Seznam literatury...821 // Věcný rejstřík...835 //
Příloha: Odkazy kapitol učebnice na kauzy řešené v Praktiku z trestního // práva - Klauzurní práce s řešením, Praha: Leges, 2016..845 // Inhaltsverzeichnis...852 // Contents...858 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC