Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2019
392 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2961-4 (brožováno)
Lingvistika
Obsahuje bibliografii na stranách 352-378, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001479171
OBSAH // Předmluva (Jana lloťfmannová)... Il // Seznam užívaných transkripčních značek (Lucie Jílková)... 20 // Seznam zkratek... 23 // I/Temporalita a interakce v rozhovorech: syntaktické a prozodickč aspekty projektivity a „dodatků“ (Martin Havlík, Eliška Zaepernicková)... 25 // 1. Uvedení do problematiky... 25 // 2. On-line syntax... 26 // 2.1 Projektivita... 28 // 2.2 Dodatky (inkrementy)... 29 // 2.3 Repliková konstrukční jednotka {turn constructional unit (TCU)) // vs. výpověď... 31 // 3. Projektivita v českých rozhovorech... 33 // 3.1 Závislostní syntax a projektivita... 33 // 3.2 Slovosled a projektivita... 35 // 3.3 Prozódie a projektivita... 37 // 3.4 Sémantika a projektivita... 37 // 3.5 Slovní druhy a projektivita... 37 // 3.6 Příklady analýzy projektivity... 39 // 3.7 Uptalk a projektivita... 44 // 4. Dodatky (kompletace a parcelace)... 51 // 4.1 Klasifikace dodatků... 51 // 4.2 Důraz na konci výpovědi (Jiří Zeman)... 56 // 5. Diskuse... 62 // 6. Závěr (a počátek)... 65 // II/ Verbálné signalizované sebeopravy nahrazením ve veřejných mluvených textech (Kamila Mrázková, Jiří Homoláč)... 67 // 1. Uvedení do problematiky: dosavadní výzkum oprav a sebeoprav // v mluvených projevech... 67 // I. I Vymezení oprav a sebeoprav... 68 // 1.2 Vnitřní organizace sebeoprav... 70 // 1.3 Textové operace, jimiž jsou sebeopravy realizovány... 73 // 1.4 Zapojení sebeopravy do syntaktické výstavby výpovědi...
75 // 1.5 Vliv typu jazyka na způsob provedení sebeopravy... 76 // 2. Vlastní analýza... 77 // 2.1 Metodologická východiska... 77 // 2.2 Data... 78 // Obsah 5 // 2.3 Termíny užívané při analýze dat... 79 // 3. Sebeopravy nahrazením... 81 // 3.1 Opravy ve slovesné frázi... 82 // 3.2 Opravy ve jmenné frázi... 87 // 3.3 Opravy v předložkové frázi... 90 // 3.4 Opravy s návratem na začátek klauze... 92 // 3.5 Verbální signály sebeopravy nahrazením... 93 // 4. Diskuse... 98 // 5. Závěr... 101 // III/ Překryvy replik // (Zuzana Kotnrsková, Petra Poukarová, Martin Havlík)... 102 // 1. Uvedení do problematiky... 102 // 2. Výsledky dosavadních výzkumů... 102 // 2.1 Pojetí překryvů... 102 // 2.2 Typy překryvů replik... 104 // 3. Data a metodologie... 107 // 4. Vlastní analýza... 107 // 4.1 Místa relevantní pro vznik překryvu... 107 // 4.2 Dvě komunikační perspektivy - případ opakování... 112 // 5. Diskuse: status překry vů... 114 // 6. Závěr... 115 // IV/ Redukované (jednoslabičné) neprízvučné začátky výpovědí a dialogických replik v mluvené češtině // (Jana Hoffmannová, Olga Richterová)... 117 // 1. Uvedení do problematiky: dosavadní výzkumy a jejich výsledky... 117 // 2. Práce s korpusovými daty, metodologie jejich získávání... 119 // 3. Výsledky vyhledávání... 120 // 4. Výsledky analýzy dat... 121 // 4.1 Sem... 122 // 4.2 Ses, seš... 124 // 4.3 Sme, ste... 125 // 4.4 Si... 126 // 4.5 Se... 127
// 4.6 7/... 128 // 4.7 By, bych, bys, bystne, byste... 130 // 4.8 Mi, mu, tě, ho, jim ad... 131 // 5. Diskuse, doplňující zjištění... 135 // 6. Závěr... 141 // V/ Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech (Jana Hoffmannová, // Zuzana Komrsková, Petra Poukarová, Eliška Zaepernicková) ... 142 // 1. Uvedení do problematiky: dosavadní přístupy ? tématu, stav zkoumání.. 142 // 1.1 Výzkum reprodukce řeči (převážně) v psaných textech... 142 // 1.2 Výzkum reprodukce řeči v mluvených projevech... 143 // 2. Metodologie, data, výzkumné otázky... 146 // 3. Diskuse ? získávání dat (z korpusu řady ORAL, hlavně ORAL2013)... 149 // 4. Vlastní analýza a výsledky výzkumu dat z korpusu ORAL2Ö13... 152 // 4.1 Prepozice, interpozice, postpozice rámcového segmentu... 152 // 4.2 Dokonavé a nedokonavé tvary slovesa mluvení v rámcovém segmentu.. 153 // 4.3 Tvary minulého a přítomného času u slovesa mluvení // v rámcovém segmentu... 155 // 4.4 Tvary 1. a 3. osoby u slovesa mluvení v rámcovém segmentu... 156 // 4.5 Reprodukce řeči vnitřní a vnčjší... 157 // 4.6 Řeč přímá a nepřímá... 158 // 4.7 Předěl mezi rámcovým segmentem a reprodukcí řeči... 159 // 4.8 Další signály reprodukce... 160 // 4.9 Reprodukce řeči cizí a vlastní... 163 // 4.10 ???/???/jako signál reprodukce... 164 // 5. Analýza a výsledky výzkumu dat z korpusu DIALOG... 171 // 5.1 Reprodukční a nereprodukční výskyty tvarů slovesa
mluvení... 171 // 5.2 L, 2., 3. osoba u slovesa mluvení v rámcovém segmentu... 171 // 5.3 Řeč přímá/nepřímá, vnitřní/vnější, vid a čas slovesa mluvení... 172 // 5.4 Rod mužský a ženský... 172 // 5.5 Citace institucionálních výroků a psaných textů... 173 // 5.6 Reprodukce řeči hypotetické, fiktivní... 173 // 5.7 Reprodukce v různých žánrech mediálních dialogů... 174 // 6. Využití prozodických a parajazykových prostředků při reprodukci řeči. 176 // 7. Diskuse: některé možnosti dalšího výzkumu... 185 // 8. Závěr... 185 // VI/ Některé specifické syntaktické konstrukce příznačné // pro mluvenou češtinu (Jiří Zeman)... 187 // 1. Uvedení do problematiky... 187 // 2. „Zeugmata“ a „anakoluty“... 189 // 2.1 Zeugma... 189 // 2.2 Anakolut... 191 // 2.3 Koordinačně spojené dominantní výrazy... 194 // 3. Nepravá hypotaxe... 194 // 3.1 Mezi hypotaxí a parataxí... 195 // 3.2 Obsahové linie a jejich vztahy... 195 // 3.3 Hierarchie obsahových linií... 196 // 3.4 Hysterologie... 196 // 4. Závěr... 197 // VII/ Otázky v mluvené češtině // (Jiří Zeman, Jana Hoffmanová, Lucie Jílková)... 198 // 1. Uvedení do problematiky: vymezení a klasifikace otázek (na pozadí dosavadních výkladů)... 198 // 1.1 Otázky prave a nepravé...200 // 1.2 Otázky a tázací věty (zjišťovací a doplňovací)...201 // 2. Metodologie, data...201 // 3. ? některým vybraným typům otázek...202 // 3.1 Otázky pravé:
doplňovací tázací věty...202 // 3.2 Nepravé otázky podivové...206 // 4. Závěr...217 // VIII/ Interakční dativ v běžně mluvené češtině (Mirjam Fried)...218 // 1. Uvedení do problematiky: obecný rámec a rozměr výzkumné otázky...218 // 2. Jazyková data...221 // 3. Metodologie a teoretická východiska...221 // 4. Analýza korpusových dat...223 // 4.1 Odkazování ? adresátovi ...227 // 4.2 Odkazování ? mluvčímu...232 // 4.3 Konstrukční charakter interakčních dativů...240 // 5. Závěry a možnosti dalšího zkoumání...242 // IX/ Diskurzní markéry (Anna Čermáková, Lucie Jílková, // Zuzana Komrsková, Marie Kopřivová, Petra Poukarová)...244 // 1. Uvedení do problematiky...244 // 1.1 Definice a funkce diskurzních markérů...245 // 1.2 Pojmenování užívaná pro diskurzní markéry...246 // 1.3 Výběrové výčty diskurzních markérů...247 // 1.4 Vybrané zahraniční práce věnované jednotlivým diskurzním // markérům...248 // 1.5 Vybrané domácí práce věnované jednotlivým diskurzním markérům___252 // 1.6 Vztah diskurzních markérů ? syntaxi mluveného jazyka...254 // 1.7 Nejčastěji zkoumané aspekty diskurzních markérů...255 // 2. Data a metodologie... 256 // 2.1 Data...256 // 2.2 Metodologie...256 // 3. Dělení diskurzních markérů...258 // 3.1 Interakční diskurzní markéry...259 // 3.2 Modálni diskurzní markéry...260 // 3.3 Konektivní diskurzní markéry...260 // 3.4 Analyzované diskurzní markéry...260
// 4. Případové studie...262 // 4.1 Interakční kontaktové iniciální diskurzní markéry...262 // 4.2 Interakční kontaktové terminálni diskurzní markéry...277 // 4.3 Interakční responzní diskurzní markéry...284 // 4.4 Modálni diskurzní markéry...303 // 4.5 Konektivní diskurzní markéry...312 // 5. Zvuková charakteristika diskurzních markérů...340 // 5.1 Rovina suprasegmentální...340 // 8 Syntax mluvené češtiny // 5.2 Rov ina scgmcntálni...343 // 5.3 llezitace a responze...345 // 5.4 Závôr... 349 // 6. Diskur/ni markéry: závérečné shrnuti...349 // Literatura...352 // Články, ve kterých hýla publikována předbř/.ná podoba nřkterýeh kapitol .. 377 // Summary: The Syntax of Spoken Czech...379 // Jmenný rejstřík...381 // Věcný rejstřík...386

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC