Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2019
392 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2961-4 (brožováno)
Lingvistika
Obsahuje bibliografii na stranách 352-378, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001479171
Předmluva (Jana Hoffmannová) 11 // Seznam užívaných transkripčních značek (Lucie Jílková) 20 // Seznam zkratek 23 // I/Temporalita a interakce v rozhovorech: syntaktické a prozodické aspekty projektivity a „dodatků“ (Martin Havlík, Eliška Zaepernicková) 25 // 1. Uvedení do problematiky 25 // 2. On-line syntax 26 // 2.1 Projektivita 28 // 2.2 Dodatky (inkrementy) 29 // 2.3 Repliková konstrukční jednotka (turn constructional unit (TCU)) vs. výpověď 31 // 3. Projektivita v českých rozhovorech 33 // 3.1 Závislostní syntax a projektivita 33 // 3.2 Slovosled a projektivita 35 // 3.3 Prozódie a projektivita 37 // 3.4 Sémantika a projektivita 37 // 3.5 Slovní druhy a projektivita 37 // 3.6 Příklady analýzy projektivity 39 // 3.7 Uptalk a projektivita 44 // 4. Dodatky (kompletace a parcelace) 51 // 4.1 Klasifikace dodatků 51 // 4.2 Důraz na konci výpovědi (Jiří Zeman) 56 // 5. Diskuse 62 // 6. Závěr (a počátek) 65 // II/ Verbálné signalizované sebeopravy nahrazením ve veřejných mluvených textech (Kamila Mrázková, Jiří Homoláč) 67 // 1. Uvedení do problematiky: dosavadní výzkum oprav a sebeoprav v mluvených projevech 67 // I. I Vymezení oprav a sebeoprav 68 // 1.2 Vnitřní organizace sebeoprav 70 // 1.3 Textové operace, jimiž jsou sebeopravy realizovány 73 // 1.4 Zapojení sebeopravy do syntaktické výstavby výpovědi 75 // 1.5 Vliv typu jazyka na způsob provedení sebeopravy 76 // 2. Vlastní analýza 77 // 2.1 Metodologická východiska 77 // 2.2 Data 78 // Obsah 5 // 2.3 Termíny užívané při analýze dat 79 // 3. Sebeopravy nahrazením 81 // 3.1 Opravy ve slovesné frázi 82 // 3.2 Opravy ve jmenné frázi 87 // 3.3 Opravy v předložkové frázi 90 // 3.4 Opravy s návratem na začátek klauze 92 // 3.5 Verbální signály sebeopravy nahrazením 93 // 4. Diskuse 98 // 5. Závěr 101 //
III/ Překryvy replik (Zuzana Kotnrsková, Petra Poukarová, Martin Havlík) 102 // 1. Uvedení do problematiky 102 // 2. Výsledky dosavadních výzkumů 102 // 2.1 Pojetí překryvů 102 // 2.2 Typy překryvů replik 104 // 3. Data a metodologie 107 // 4. Vlastní analýza 107 // 4.1 Místa relevantní pro vznik překryvu 107 // 4.2 Dvě komunikační perspektivy - případ opakování 112 // 5. Diskuse: status překry vů 114 // 6. Závěr 115 // IV/ Redukované (jednoslabičné) neprízvučné začátky výpovědí a dialogických replik v mluvené češtině (Jana Hoffmannová, Olga Richterová) 117 // 1. Uvedení do problematiky: dosavadní výzkumy a jejich výsledky 117 // 2. Práce s korpusovými daty, metodologie jejich získávání 119 // 3. Výsledky vyhledávání 120 // 4. Výsledky analýzy dat 121 // 4.1 Sem 122 // 4.2 Ses, seš 124 // 4.3 Sme, ste 125 // 4.4 Si 126 // 4.5 Se 127 // 4.6 7/ 128 // 4.7 By, bych, bys, bystne, byste 130 // 4.8 Mi, mu, tě, ho, jim ad 131 // 5. Diskuse, doplňující zjištění 135 // 6. Závěr 141 // V/ Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech (Jana Hoffmannová, Zuzana Komrsková, Petra Poukarová, Eliška Zaepernicková) 142 // 1. Uvedení do problematiky: dosavadní přístupy k tématu, stav zkoumání.. 142 // 1.1 Výzkum reprodukce řeči (převážně) v psaných textech 142 // 1.2 Výzkum reprodukce řeči v mluvených projevech 143 // 2. Metodologie, data, výzkumné otázky 146 // 3. Diskuse k získávání dat (z korpusu řady ORAL, hlavně ORAL2013) 149 // 4. Vlastní analýza a výsledky výzkumu dat z korpusu ORAL2013 152 // 4.1 Prepozice, interpozice, postpozice rámcového segmentu 152 // 4.2 Dokonavé a nedokonavé tvary slovesa mluvení v rámcovém segmentu 153 // 4.3 Tvary minulého a přítomného času u slovesa mluvení v rámcovém segmentu 155 //
4.4 Tvary 1. a 3. osoby u slovesa mluvení v rámcovém segmentu 156 // 4.5 Reprodukce řeči vnitřní a vnčjší 157 // 4.6 Řeč přímá a nepřímá 158 // 4.7 Předěl mezi rámcovým segmentem a reprodukcí řeči 159 // 4.8 Další signály reprodukce 160 // 4.9 Reprodukce řeči cizí a vlastní 163 // 4.10 ?? jako signál reprodukce 164 // 5. Analýza a výsledky výzkumu dat z korpusu DIALOG 171 // 5.1 Reprodukční a nereprodukční výskyty tvarů slovesa mluvení 171 // 5.2 L, 2., 3. osoba u slovesa mluvení v rámcovém segmentu 171 // 5.3 Řeč přímá/nepřímá, vnitřní/vnější, vid a čas slovesa mluvení 172 // 5.4 Rod mužský a ženský 172 // 5.5 Citace institucionálních výroků a psaných textů 173 // 5.6 Reprodukce řeči hypotetické, fiktivní 173 // 5.7 Reprodukce v různých žánrech mediálních dialogů 174 // 6. Využití prozodických a parajazykových prostředků při reprodukci řeči. 176 // 7. Diskuse: některé možnosti dalšího výzkumu 185 // 8. Závěr 185 // VI/ Některé specifické syntaktické konstrukce příznačné // pro mluvenou češtinu (Jiří Zeman) 187 // 1. Uvedení do problematiky 187 // 2. „Zeugmata“ a „anakoluty“ 189 // 2.1 Zeugma 189 // 2.2 Anakolut 191 // 2.3 Koordinačně spojené dominantní výrazy 194 // 3. Nepravá hypotaxe 194 // 3.1 Mezi hypotaxí a parataxí 195 // 3.2 Obsahové linie a jejich vztahy 195 // 3.3 Hierarchie obsahových linií 196 // 3.4 Hysterologie 196 // 4. Závěr 197 // VII/ Otázky v mluvené češtině (Jiří Zeman, Jana Hoffmanová, Lucie Jílková) 198 // 1. Uvedení do problematiky: vymezení a klasifikace otázek (na pozadí dosavadních výkladů) 198 // 1.1 Otázky prave a nepravé 200 // 1.2 Otázky a tázací věty (zjišťovací a doplňovací) 201 // 2. Metodologie, data 201 // 3. K některým vybraným typům otázek 202 //
3.1 Otázky pravé: doplňovací tázací věty 202 // 3.2 Nepravé otázky podivové 206 // 4. Závěr 217 // VIII/ Interakční dativ v běžně mluvené češtině (Mirjam Fried) 218 // 1. Uvedení do problematiky: obecný rámec a rozměr výzkumné otázky 218 // 2. Jazyková data 221 // 3. Metodologie a teoretická východiska 221 // 4. Analýza korpusových dat 223 // 4.1 Odkazování k adresátovi 227 // 4.2 Odkazování k mluvčímu 232 // 4.3 Konstrukční charakter interakčních dativů 240 // 5. Závěry a možnosti dalšího zkoumání 242 // IX/ Diskurzní markéry (Anna Čermáková, Lucie Jílková, Zuzana Komrsková, Marie Kopřivová, Petra Poukarová) 244 // 1. Uvedení do problematiky 244 // 1.1 Definice a funkce diskurzních markérů 245 // 1.2 Pojmenování užívaná pro diskurzní markéry 246 // 1.3 Výběrové výčty diskurzních markérů 247 // 1.4 Vybrané zahraniční práce věnované jednotlivým diskurzním // markérům 248 // 1.5 Vybrané domácí práce věnované jednotlivým diskurzním markérům 252 // 1.6 Vztah diskurzních markérů k syntaxi mluveného jazyka 254 // 1.7 Nejčastěji zkoumané aspekty diskurzních markérů 255 // 2. Data a metodologie 256 // 2.1 Data 256 // 2.2 Metodologie 256 // 3. Dělení diskurzních markérů 258 // 3.1 Interakční diskurzní markéry 259 // 3.2 Modálni diskurzní markéry 260 // 3.3 Konektivní diskurzní markéry 260 // 3.4 Analyzované diskurzní markéry 260 // 4. Případové studie 262 // 4.1 Interakční kontaktové iniciální diskurzní markéry 262 // 4.2 Interakční kontaktové terminálni diskurzní markéry 277 // 4.3 Interakční responzní diskurzní markéry 284 // 4.4 Modální diskurzní markéry 303 // 4.5 Konektivní diskurzní markéry 312 //
5. Zvuková charakteristika diskurzních markérů 340 // 5.1 Rovina suprasegmentální 340 // 5.2 Rovina segmentální 343 // 5.3 llezitace a responze 345 // 5.4 Závôr 349 // 6. Diskurzní markéry: závérečné shrnutí 349 // Literatura 352 // Články, ve kterých byla publikována předběžná podoba některých kapitol 377 // Summary: The Syntax of Spoken Czech 379 // Jmenný rejstřík 381 // Věcný rejstřík 386

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC