Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
4. aktualizované a doplněné vydání
Praha : Leges, 2019
533 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-355-1 (brožováno)
Glosátor
Obsahuje rejstřík
001479634
Obsah // Úvodem... 13 // Úvodní poznámka ke druhému vydání... 17 // Úvodní poznámka ke třetímu vydání... 19 // Úvodní poznámka ke čtvrtému vydání... 21 // Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ze dne 24. června 2004 ... 23 // ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 23 // HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY... 23 // § 1 23,; // HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH // ORGÁNŮ ... 29 // §2 31 // § 3 36 // § 4 40 // § 5 44 // § 6 45 // § 7 48 // § 8 49 // ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ... 51 // HLAVA I SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ ... 51 // §9 51 // HLAVA II SPRÁVNÍ ORGÁNY ... 53 // Díl 1 Příslušnost správních orgánů ... 53 // § 10 Věcná příslušnost ... 53 // § 11 Místní příslušnost... 55 // § 12 Postoupení pro nepříslušnost... 57 // Dožádání ... 59 // § 13 59 // Díl 2 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci ... 61 // § 14 61 // Díl 3 Vedení řízení a úkony správních orgánů... 70 // § 15 Vedení řízení... 70 // § 16 Jednací jazyk... 73 // 5 // Správní řád // § 17 Spis ... 76 // § 18 Protokol... 78 // Díl 4 Doručování ... 81 // § 19 Společné ustanovení o doručování... 81 // § 20 Doručování fyzickým osobám ... 87 // §21 Doručování právnickým osobám... 90 // § 22 Doručování do ciziny... 93 // § 23 Uložení... 93 // § 24 Překážky při doručování... 95 // §25 Doručování veřejnou vyhláškou... 101 // § 26 Úřední
deska... ?4 // HLAVA III ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ... 106 // Díl 1 Účastníci řízení... 106 // §27 ... 106 // §28 ... 111 // § 29 Procesní způsobilost... 113 // §30 Úkony právnické osoby... 115 // §31 Zástupce... 117 // § 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví... 117 // § 33 Zastoupení na základě plné moci... 122 // §34 ... 125 // § 35 Společný zmocněnec a společný zástupce... 127 // Díl 2 Úkony účastníků... 129 // § 36 ... 129 // § 37 Podání ... 137 // § 38 Nahlížení do spisu ... I44 // HLAVA IV LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU... 151 // § 39 Určení lhůty ? provedení úkonu... 151 // §40 Počítání času... 152 // §41 Navrácení v předešlý stav ... I55 // HLAVA V POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ ... 158 // § 42 Přijímání podnětů ? zahájení řízení... 158 // §43 Odložení věci... I59 // HLAVA VI PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI... 161 // Díl 1 Zahájení řízení ... 161 // § 44 Zahájení řízení o žádosti... 161 // § 45 Žádost... 163 // §46 Zahájení řízení z moci úřední... 166 // § 47 ... 170 // §48 Překážky řízení... 171 // 6 // Obsah // Díl 2 Üstni jednání... 175 // § 49 175 // Díl 3 Podklady pro vydání rozhodnutí... 177 // §50 177 // Dokazování ... 183 // §51 183 // §52 189 // §53 Důkaz listinou... 190 // §54 Důkaz ohledáním... 193 // §55 Důkaz svědeckou výpovědí... 196 // §56 Důkaz znaleckým posudkem ... 197 // Předběžná
otázka ... 199 // §57 199 // Díl 4 Zajištění účelu a průběhu řízení... 202 // § 58 Úvodní ustanovení... 202 // § 59 Předvolání ... 203 // § 60 Předvedení... 2O5 // §61 Předběžné opatření... 205 // § 62 Pořádková pokuta... 207 // § 63 Vykázání z místa konání úkonu... 212 // Díl 5 Přerušení řízení a zastavení řízení... 213 // Přerušení řízení... 213 // §64 213 // §65 217 // Zastavení řízení ...,... 218 // §66 ... 218 // Díl 6 Rozhodnutí ... 224 // § 67 Obsah a forma rozhodnutí ... 224 // Náležitosti rozhodnutí... 230 // §68 230 // §69 241 // §70 244 // §71 Lhůty pro vydání rozhodnutí ... 246 // §72 Oznamování rozhodnutí... 251 // Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí... 253 // § 73 253 // §74 255 // § 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti... 257 // § 76 Usnesení... 258 // Díl 7 Nicotnost rozhodnutí... 260 // §77 260 // 7 // Správní řád // Díl 8 Náklady řízení... 267 // § 79 ... 267 // HLAVA VII OCHRANA PŘED NEČINNOSTI ... 270 // § 80 ... 270 // HLAVA VIII ODVOLACÍ ŘÍZENÍ... 277 // Odvolání ... 077 // § si ...::: 277 // § 82 ... 279 // Odvolací lhůta... 285 // § 83 ... 285 // § 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí... 288 // Účinky odvolání ... 289 // § 85 ... 289 // Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené // rozhodnutí vydal... 292 // § 86 ... 292 // § 87 ... 294 // § 88 Předání
spisu odvolacímu správnímu orgánu ... 295 // Postup odvolacího správního orgánu... 297 // § 89 ... 297 // § 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu... 300 // §91 ... 308 // §92 ... 310 // Použití obecných ustanovení... 314 // §93 ...314 // HLAVA IX PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ... 316 // §94 ... 316 // §95 ... 325 // §96 ... 328 // § 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení... 332 // § 98 Zkrácené přezkumné řízení ... 335 // § 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení... 337 // HLAVA X OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ... 339 // § 100 Obnova řízení... 339 // § 101 ... 349 // §102 Společné ustanovení... 351 // HLAVA XI EXEKUCE... 353 // Díl 1 Úvodní ustanovení... 3S3 // §103 ...; 353 // §104 ... 355 // 8 // Obsah // § 105 355 // Díl 2 Exekuce na peněžitá plnění... 356 // § 106 356 // Díl 3 Exekuce na nepeněžitá plnění... 358 // Oddíl 1 Obecná ustanovení... 358 // § 107 Příslušnost... 358 // § 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost... 359 // §109 Exekuční výzva... 360 // §110 Nařízení exekuce... 362 // § 111 Exekuční příkaz ... 363 // §112 Způsoby provedení exekuce ... 364 // § 113 Odložení a přerušení exekuce... 366 // §114 367 // §115 Zastavení exekuce... 368 // §116 Exekuční náklady... 369 // § 117 Námitky... 371 // §118 Společná ustanovení...„-? 372 // Oddíl 2 Exekuce provedením náhradního výkonu ... 373 // §119 ,... 373 // Oddíl 3 Exekuce přímým
vynucením ... 375 // § 120 375 // Vyklizení ... 376 // § 121 376 // § 122 377 // § 123 378 // § 124 378 // Odebrání movité věci... 380 // § 125 380 // § 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností. 381 // Předvedení ... 383 // § 127 383 // Přizvané osoby ... 383 // § 128 383 // Oddíl 4 Exekuce ukládáním donucovacích pokut... 384 // § 129 384 // ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ ... 386 // HLAVA I ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH // ORGÁNECH... 386 // § 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace // nebo jiné právnické osoby... 386 // 9 // Správní řád // Změny příslušnosti // § 131 § 132 // Spory o věcnou příslušnost... // § 133 ... // Řízení před kolegiálním orgánem ... // § 134 ... // Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů // správního orgánu ... // § 135 ... // HLAVA II DOTČENÉ ORGÁNY... // §136 ... // HLAVA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU // PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ... // § 137 Vysvětlení... // §138 Zajištění důkazu... // §139 Předběžná informace... // HLAVA IV // § 140 § 141 § 142 §143 § 144 § 145 § 146 // HLAVA V § 147 // HLAVA VI // § 148 § 149 § 150 § 151 // HLAVA VII § 152 // ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ // O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH ... // Společné řízení ... // Sporné řízení... // Řízení o určení právního vztahu ... // Řízení na místě... // Řízení s velkým počtem
účastníků... // Řízení s předstihem žádosti... // Řízení o výběru žádosti... // ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU // A ÚČELU ŘÍZENÍ... // Záruka za splnění povinnosti... // ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH // ROZHODNUTÍCH... // Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci . // Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem... // Příkaz... // Vydání dokladu... // ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ // ROZHODNUTÍ ... // Rozklad ... // 388 // 388 // 394 // 396 // 396 // 399 // 399 // 402 // 402 // 403 403 // 406 // 406 // 408 // 410 // 411 411 414 417 422 425 428 // 430 // 431 431 // 433 // 433 // 434 445 448 // 450 // 450 // 10 // Obsah // § 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby // ve správním soudnictví ... 454 // ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENI, OSVĚDČENÍ A SDĚLENI ... 456 // § 154 457 // § 155 462 // § 156 464 // § 157 468 // § 158 469 // ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY... 471 // § 159 472 // Druhy veřejnoprávních smluv ... 473 // § 160 473 // § 161 475 // § 162 478 // Uzavírání veřejnoprávní smlouvy... 479 // § 163 479 // § 164 481 // Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy. 482 // § 165 482 // Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení // veřejnoprávní smlouvy... 485 // § 166 485 // § 167 486 // Souhlas třetích osob... 487 // § 168 487 // Závazky z veřejnoprávních smluv ... 488 // §
169 488 // Obecné ustanovení... 490 // § 170 490 // ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ... 491 // § 171 491 // § 172 497 // § 173 502 // § 174 505 // ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ // USTANOVENÍ... 509 // HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 509 // § 175 Stížnosti... 509 // 11 // Správní řád // § 176 § 177 § 178 // HLAVA II § 179 § 180 § 181 § 182 § 183 // ... 513 // ... 514 // ... 516 // PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 520 // ... 520 // ... 522 // ... 523 // ... 524 // ... 525 // ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST... 526 // § 184 ... 526 // VĚCNÝ REJSTŘÍK // 529 // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC