Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
V Praze : Fragment, 2019
191 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-253-4315-9 (brožováno)
V kostce
"Podle státní maturity"--Obálka
Obsahuje bibliografii na stranách 188-191 a bibliografické odkazy
001480517
OBSAH // ÚVOD 4 // OBECNÉ VÝKLADY 0 JAZYCE 5 // Funkce jazyka 5 // Jazykověda a její disciplíny 5 // Klasifikace jazyků 6 // Diferenciace češtiny 7 // Jazyková kultura 7 // VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA // VE VZTAHU ? VÝVOJI SPOLEČNOSTI 8 // ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA // (FONETIKA A FONOLOGIE) 11 // GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA 15 // Vyjmenovaná slova 15 // Psaní u, ú, ů 19 // Psaníě 19 // Skupiny souhlásek 20 // Psaní předpon s(e)-, z(e)- a předložek s (se), z (ze) 21 Psaní velkých písmen 22 // Psaní přejatých slov 25 // Psaní i/? v koncovkách jmen 26 // Shoda přísudku s podmětem 27 // Interpunkce 29 // Souhrnná cvičení - různé pravopisné jevy 32 // NAUKA 0 SLOVNÍ ZÁSOBĚ (LEXIKOLOGIE) 34 // Slovní zásoba a její jednotky 34 // Významové vztahy 35 // Jednoznačnost a mnohoznačnost 35 // Významové změny slov 37 // Vrstvy slovní zásoby 37 // Obohacování a změny slovní zásoby 39 // Přejímání slov z cizích jazyků 39 // Frazeologie 40 // TVOŘENI" SLOV (SLOVOTVORBA) 4 4 // Odvozování (derivace) 45 // Skládání (kompozice) 47 // Zkracování (abreviace) 48 // Stavba slova 48 // TVAROSLOVÍ (MORFOLOGIE) 50 // Podstatná jména 51 // Přídavná jména 53 // Zájmena 55 // Číslovky 56 // Slovesa 58 // Příslovce 64 // Předložky 64 // Spojky 65 // Částice 65 // Citoslovce 66 // SKLADBA (SYNTAX) 68 // Věta a výpověď 68 // Větné členy 69 // Přísudek 70 // Podmět 72 // Předmět 72 // Přívlastek 73 // Doplněk 75
// Příslovečné určení 75 // Větný rozbor 76 // Věta záporná 77 // Nepravidelnosti větné stavby 77 // Aktuální členění výpovědi 79 // Souvětí 79 // Textová syntax 82 // NAUKA O STYLU (STYLISTIKA) 85 // Individuální styl 86 // Slohové rozvrstvení jazykových prostředků 88 // Funkční styly 89 // Stylistický a jazykový rozbor textu 98 // Charakteristika textu - souhrnné cvičení 105 // NEJČASTĚJŠÍ SLOHOVÉ ÚTVARY 109 // Prostěsdělovací styl 115 // Publicistický styl 117 // Odborný styl 123 // Administrativní styl 126 // Řečnický styl 128 // Umělecký styl 129 // Kritéria hodnocení slohových prací 137 // ŘEŠENÍ 139 // POUŽITÁ LITERATURA 188 // INTERNETOVÉ A JINÉ ZDROJE 189
cnb003131481

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC