Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Čtvrté, opravené vydání
Praha : OIKOYMENH, 2019
549 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-361-2 (vázáno)
Dějiny náboženského myšlení ; svazek I
francouzština
Obsahuje bibliografii na stranách 464-507, bibliografické odkazy a rejstřík
001480742
Obsah // Předmluva // I. NA POČÁTKU... // MAGIC KO-NÁB OŽEŇ S KÉ CHOVÁNÍ LIDÍ V PALEOLITU // 1. Orientatio. Nástroje ? výrobě nástrojů. Domestikace ohně // 2. „Neprůhlednost“ prehistorických dokladů // 3. Symbolické významy pohřbů // 4. Spory okolo úložišť kostí // 5. Skalní malby: obrazy, či symboly? // 6. Přítomnost ženy // 7. Rity, myšlení a představivost paleolitických lovců // II. NEJDELŠÍ REVOLUCE: // OBJEV ZEMĚDĚLSTVÍ - MEZOLIT A NEOLIT // 8. Ztracený ráj // 9. Práce, technologie a imaginární světy // 10. Dědictví paleolitických lovců // 11. Domestikace plodin: Mýty o původu // 12. Žena a vegetace. Posvátný prostor a periodická obnova světa // 13. Neolitická náboženství Blízkého východu // 14. Duchovní stavba neolitu // 15. Náboženský kontext hutnictví: mytologie doby železné // III. NÁBOŽENSTVÍ MEZOPOTÁMIE // 16. „Historie začíná v Sumeru...“ // 17. Člověk před svými bohy // 18. První mýtus o potopě // 19. Sestup do podsvětí: Inanna a Dumuzi // 20. Sumersko-akkadská syntéza // 21. Stvoření světa // 22. Posvátnost mezopotamského vládce // 23. Gilgamešovo hledání nesmrtelnosti // 24. Osud a bohové // IV. NÁBOŽENSKÉ MYŠLENÍ A POLITICKÉ KRIZE VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ // 25. Nezapomenutelný zázrak: „Poprvé“ // 26. Theogonie a kosmogonie // 27. Povinnosti vtěleného boha // 28. Faraonevo nanebevstoupení // 29. Usir, zavražděný bůh // 30. Synkopa: anarchie,
beznaděj a „demokratizace“ záhrobního života // 31. Theologie a politika „solarizace“ // 32. Achnaton čili nepodařená reforma // 33. Konečná syntéza: spojení Re-Usir // V. MEGALITY, CHRÁMY, OBŘADNÍ CENTRA: ZÁPADNÍ EVROPA, STŘEDOMOŘÍ, ÚDOLÍ INDU // 34. Kámen a banán // 35. Obřadní centra a megalitické stavby // 36. „Záhada megalitů“ // 37. Etnografie a prehistorie // 38. První města Indie // 39. Protohistorická náboženská pojetí a jejich paralely v hinduismu // 40. Kréta: posvátné jeskyně, labyrinty, bohyně 4L Charakteristické rysy minojského náboženství // 42. Kontinuita předřeckých náboženských struktur // VI. NÁBOŽENSTVÍ CHETITŮ A KENAANCŮ // 43. Anatolská symbióza a chetitský Synkretismus // 44. „Bůh, který mizí“ // 45. Porazit draka // 46. Kumarbi a svrchovanost // 47. Boje mezi generacemi bohů // 48. Kenaanský pantheon: Ugarit // 49. Baal uchvacuje svrchovanost a vítězí nad drakem // 50. Baalův palác // 51. Baal čelí Motovi: smrt a návrat ? životu // 52. Kenaanská náboženská vize // VII. „KDYŽ BYL IZRAEL MLÁDENEČKEM...“ // 53. První dvě kapitoly Genesis // 54. Ztracený ráj. Kain a Ábel // 55. Před potopou a po ní // 56. Náboženství patriarchů // 57. Abrahám, „Otec víry“ // 58. Mojžíš a vyjití z Egypta // 59. „Jsem, který jsem“ // 60. Náboženství za soudců: první fáze synkretismu // 176 // 179 // 182 // 184 // 188 // 190 // 192 // 196 // ???.
NÁBOŽENSTVÍ INDOEVROPANŮ. VÉDŠTÍ BOHOVÉ // 61. Protohistorie Indoevropanů // 62. První pantheon a společný náboženský slovník // 63. Trojčlenná indoevropská ideologie // 64. Árjové v Indii // 65. Varuna, prvotní božstvo: dévové a asurové // 66. Varuna: král všehomíra a „kouzelník“; „rta“ a „májá“ // 67. Hadi a bohové. Mitra. Arjaman. Aditi // 68. Indra, vítěz a demiurg // 69. Agni, kaplan bohů: obětní oheň, světlo, inteligence // 70. Bůh Sóma a nápoj „nesmrtelnosti“  // 71. Dva velcí bohové védského období: Rudra-Šiva a Višnu // 200 // 202 // 205 // 208 // 211 // 213 // 216 // 218 // 220 // 223 // 225 // IX. INDIE PŘED GAUTAMOU BUDDHOU: // OD KOSMICKÉ OBĚTI ? VRCHOLNÉ JEDNOTE ÁTMAN-BRAHMA // 72. Morfologie védských rituálů // 73. Nejvyšší oběti: „ašvamédha“ a „purušamédha“ // 74. Iniciační povaha rituálu: svecení obětujícího {dtksá) a svěcení krále (rádžasúja) // 75. Kosmogonie a metafyzika // 76. Učení o oběti v bráhmanách // 77. Eschatologie: ztotožnění s Pradžápatim prostřednictvím oběti // 78. „Tapas“: technika a dialektika asketických cvičení // 79. Asketové a extatikové: „muniové“, „vrátjové“ // 80. Upanišady a hledání ršiů: jak se osvobodit od „plodů“ svých vlastních skutků? // 81. Ztotožnění átman-brahma a zkušenosti „vnitřního světla“ // 228 // 231 // 233 // 236 // 240 // 242 // 245 // 248 // 250 // 253
82. Dvě modality brahma a tajemství „átmanu“ „uvězněného“ // v hmotě 256 // X. ZEUS A ŘECKÉ NÁBOŽENSTVÍ // 83. Theogonie a boje mezi generacemi bohů 259 // 84. Diův triumf a svrchovanost 262 // 85. Mýtus o prvních pokoleních, Prométheus. Pandora 265 // 86. Důsledky prvotní oběti 268 // 87. Člověk a osud. Význam „radosti ze života“ 271 // XI. OLYMPANÉ A HÉRÓOVÉ // 88. Velký pokleslý bůh a kovář-kouzelník: Poseidon a Héfaistos 276 // 89. Apollón: usmířené protiklady 279 // 90. Věštby a očišťování 282 // 91. Od „vidění“ ? poznání 285 // 92. Hermés, „společník člověka“ 286 // 93. Bohyně I: Héra, Artemis 289 // 94. Bohyně II: Athéna, Afrodité 292 // 95. Héróové 295 // XII. ELEUS INS KÁ MYSTÉRIA // 96. Mýtus: Persefoné v podsvětí 302 // 97. Zasvěcení: veřejné obřady a tajné rituály 305 // 98. Můžeme poznat mystéria? 307 // 99. „Tajemství“ a „mystéria“ 310 // XIII. ZARATHUŠTRA A ÍRÁNSKÉ NÁBOŽENSTVÍ // 100. Záhady 314 // 101. Zarathuštrův život: dějiny a mýtus 317 // 102. Samanská extáze? 319 // 103. Zjevení Ahury Mazdy: člověk si může svobodně zvolit // dobro, či zlo 321 // 104. „Proměnění“ světa 324 // 105. Náboženství Achaimenovců 328 // 106. íránský král a svátek Nového roku 331 // 107. Otázka mágů. Skythové 332 // 108. Nové stránky mazdaismu: kult Haomy 334 // 109. Oslavení boha Mithry 335 // 110. Ahura Mazda a eschatologická
oběť 337 // 111. Posmrtné putování duše // 112. Vzkříšení těla // XIV. NÁBOŽENSTVÍ IZRAELE V OBDOBÍ KRÁLŮ A PROROKŮ // 113. Království: vyvrcholení synkretismu // 114. Jahve a stvoření // 115. Jób, spravedlivý podrobený zkoušce // 116. Doba proroků // 117. Pastýř Ámos; nemilovaný Ozeáš // 118. Izajáš: „zůstatek Izraele“ se navrátí // 119. Slib učiněný Jeremjášovi // 120. Pád Jeruzaléma; Ezechielovo poslání // 121. Náboženské zhodnocení „hrůzy z dějin“ // XV. DIONYSOS ČILI ZNOVUNALEZENÁ BLAŽENSTVÍ // 122. Epifanie a mizení „dvakrát narozeného“ boha // 123. Archaičnost některých veřejných svátků // 124. Euripidés a dionysovský orgiasmos // 125. Když Řekové znovu objevují přítomnost boha... // 340 // 342 // 345 // 347 // 349 // 352 // 355 // 358 // 359 362 364 // 367 // 370 // 373 // 378 // STAV BÁDÁNÍ - KRITICKÁ BIBLIOGRAFIE // Bibliografie // Rejstřík // Ediční poznámka // 383 // 464 // 508 // 548

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC