Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, [2016]
1 online zdroj (přibližně 270 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-7290-908-7 (e-kniha)
ISBN 978-80-7290-784-7 (print)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001480793
Předmluva 11 // 1. Gramotnost // 1.1 Gramotnost - vymezeni // 1.2 Čtenářská gramotnost // 1.2.1 Definice a obsahy čtenářské gramotnosti // 1.2.2 Výzkumy čtenářské gramotnosti // 1.2.3 Čtenářská gramotnost a čtení // 1.2.4 Čtenářská gramotnost a kurikulum // 1.2.5 Etapy čtenářské gramotnosti // 1.2.6 Protektivní a rizikové faktory čtenářské gramotnosti // 1.3 Čtení a psaní z psychologického a psycholingvistického hlediska // 2. Počáteční čtenářská gramotnost a pregramotnost // 2.1 Pregramotnost a počáteční gramotnost // 2.2 Vývojové předpoklady pro rozvoj pregramotnostních a časné gramotnostních // dovednosti // 2.2.1 Dispoziční předpoklady dítčte pro rozvoj gramotnosti // 2.2.2 Osobnostní a motivační faktory // 2.3 Vlivy na mikro úrovni // 2.3.1 Čtenářské rodinné prostředí // 2.3.2 Předškolní vzdélávání // 2.4. Vlivy na raezo a makroúrovni // 3. Rizika v rozvoji gramotnosti 45 // 3.1 Specifické poruchy učení 45 // 3.1.1 Vymezení specifických poruch učeni 45 // 3.1.2 Názory na mechanismy vzniku specifických poruch učení 49 // 3.1.3 Vizuální vs. fonologický deficit jako příčina specifických poruch učení 53 // 3.1.4 Paradigma změn chápání specifických poruch učení 56 // 3.2 Specificky narušený vývoj řeči (a jazyka) // 3.2.1 Pojem .specific language impairment“ a jeho uchopování // 3.2.2 Klasifikační schémata // 3.2.3 Klinické projevy a diagnostická vodítka // 3.2.4 Význam časných etap pro diagnostiku i intervenci // 3.2.5 Důsledky specificky narušeného vývoje řeči pro vývoj jedince // 3.2.6 Společenské pobídky pro zkoumáni problematiky // 3.3 Specifické poruchy učeni a specificky narušený vývoj řeči (a jazyka) // 3.3.1 Řečové a jazykové schopnosti dyslektiků // 3.3.2 Specificky narušený vývoj řeči (a jazyka) a dyslexie //
3.3.3 Vztah mezi specifickými poruchami učení a specificky narušeným vývojem řeči (a jazyka) 77 // 4. Riziko dyslexie 79 // 4.1 Pojem "riziko dyslexie" a jeho význam 79 // 4.2 Hledání prediktorů (tzv. prekurzorů) dyslexie 80 // 4.2.1 Rodinné riziko dyslexie 81 // 4.2.2 Jazykové deficity, specificky narušený vývoj řeči (a jazyka) 83 // 4.2.3 Pre-, peri- a raně postnatální vlivy 84 // 4.2.4 Dílčí prediktory rizika dyslexie 84 // 4.3 Diagnostika "rizika dyslexie" v zahraničí 86 // 4.4 Riziko dyslexie u nás 87 // 4.4.1 Souvislost rizika dyslexie s posuzováním školní zralosti 87 // 4.4.2 Riziko dyslexie a prevence specifických poruch učení 88 // 4.4.3 Přenos informací o riziku dyslexie do praxe 89 // 4.5 Výzkum předpokladů a rizik gramotnosti v projektu ELDEL 91 // 5. Výzkum rizik gramotnosti v českém prostředí // 5.1 Cíle studie a stanovené výzkumné otázky // 5.1.1 Cíl 1: Identifikace rizikových dětí z hlediska gramotnostnich obtíží. // 5.1.2 Cíl 2: Jazykový a kognitivní vývoj dčti rizikových z hlediska gramotnostnich obtíží // 5.1.3 Cíl 3: Pregramotností a gramotnostní rozdíly mezi rizikovými skupinami a typickou populací, identifikace potíží v rozvíjející se gramotnosti. // 5.2 Metodologie sbčru a zpracování dat // 6. Rizikové skupiny v rozvoji gramotnosti - identifikace rizikových dčtí 101 // 6.1 Nábor respondentů a primární rozdělení sledovaného vzorku 101 // 6.2 Sekundární třídění - odlišení řečových a jazykových problémů ve výzkumných skupinách 104 // 6.2.1 Odlišeni děti s vývojovou dyslálií od dčtí s vývojovou dysfázií ve sledovaném vzorku 104 // 6.2.2 Děti se specificky narušeným vývojem řeči (a jazyka) 105 // 6.3 Terciární tříděni vzorku - rodinné riziko dyslexie 107 // 6.3.1 Vstupní nakládání s rodinným rizikem dyslexie 107 //
6.3.2 Postupy pro zpřesnění rodinného rizika dyslexie 108 // 6.3.3 Potvrzeni rodinného rizika dyslexie 109 // 6.3.4 Shrnutí výsledků potvrzení příslušnosti k rodinnému riziku dyslexie 111 // 6.3.5 Rodinné riziko a specificky narušený vývoj řeči (a jazyka) 112 // 6.4 Rozdíly mezi skupinami rizikových děti - kriteriální testy 113 // 6.4.1 Popis dosažených rozdílů mezi skupinami v kriteriálních testech 113 // 6.4.2 Celkové shrnutí rozdílů mezi skupinami v kriteriálních testech 115 // 6.5 Některé doplňující údaje o skupinách respondentů 117 // 6.5.1 Rodiny dčtí v projektu ELDEL-WP2 117 // 6.5.2 Anamnestické údaje o dětech 120 // 6.5.3 Gramotnostní prostředí a zvyklosti v rodině 121 // 7. Vývojové profily předpokladů pro rozvoj gramotnosti 123 // 7.1 Vývoj předpokladů pro rozvoj gramotnosti v předškolním věku 123 // 7.1.1 Foneticko-fonologická rovina 123 // ? // 7.1.2 Morfologicko-syntaktická rovina 125 // 7.1.3 Lexikálnč-sémantická rovina 126 // 7.1.4 Pragmatická rovina 127 // 7.2 Popis vzorku pro sledováni vývojových profilů v oblastí předpokladů pro čtení 127 // 7.3 Dovednosti a schopnosti foneticko-fonologické roviny 130 // 7.3.1 Izolace hlásek 130 // 7.3.2 Výslovnost 134 // 7.3.3 Opakování pseudoslov a vymyšlených slov 137 // 7.3.4 Opakování čísel 144 // 7.3.5 Opakování vět (SIT16) 146 // 7.3.6 Rychlé automatické jmenování 148 // 7.4 Dovednosti a schopnosti morfologicko-syntaktické roviny 151 // 7.4.1 Morfologické uvědomování 152 // 7.4.2 Test porozumění řeči 155 // 7.5 Dovednosti a schopnosti lexikálně-sémantické roviny 159 // 7.5.1 Slovník 159 // 8. Pregramotnostní a gramotnostní dovednosti // 8.1 Pregramotnostní a gramotnostní rozdíly mezi skupinami - východiska. // 8.2. Rozvoj pregramotnostních dovedností v předškolním věku //
8.2.1 Rozpoznávání písmen // 8.2.2 Psaní písmen a slov // 8.3 Gramotnostní dovednosti na počátku školní docházky // 8.3.1 Výkony v gramotnostnich dovednostech s vlivem scholarity // 8.3.2 Gramotnostní dovednosti a jejich deficity ve výzkumných skupinách s vlivem scholarity // 8.4 Gramotnostní dovednosti sledovaných dětí ve 3. roč. ZŠ // 8.4.1 Základní popisné údaje vzorku sledovaného v projektu GAUK // 8.4.2 Použité metody v T3 projektu GAUK // 8.4.3 Rozdíly ve výkonech v gramotnostnich testech ve 3. ročníku // 8.4.4 Identifikace dčtí s problémy v gramotnosti ve 3. ročníku a zhodnocení // jejich rozdílů mezi výzkumnými skupinami // 8.4.5 Závěrečné vyčísleni poruch gramotnosti // 9. Zhodnoceni dosažených výsledků, diskuse 193 // 9.1 Zhodnoceni cíle 1: Identifikace rizikových dětí z hlediska gramotnostních obtíží 193 // 9.2 Zhodnocení cíle 2: Jazykový a kognitivní vývoj rizikových dětí z hlediska gramotnostních obtíží 196 // 9.2.1 Zhodnocení vývojových posunů mezi etapou TI a T3 (Cíl 2.1) // 9.2.2 Zhodnocení statistické významnosti rozdílů ve výkonech mezi hlavními výzkumnými skupinami // 9.2.3 Informace o "vedlejších" výzkumných skupinách // 9.3 Zhodnocení cíle 3: Rozdíly v rozvoji pregramotnostních a gramotnostních dovedností ve sledovaných skupinách // 9.3.1 Pregramotnostní a gramotnostní dovednosti v průbčhu předškolního věku a v době počáteční etapy rozvoje gramotnostnich dovedností // 9.3.2 Gramotnostní dovednosti ve 3. ročníku ZŠ // Závěr 213 // Souhrn // Summary // Literatura // Seznam tabulek // Seznam obrázků a grafů 243 // Seznam příloh // Přílohy // Rejstřík
1462080
(OCoLC)971921435
(YANK)13414963
(EBSC)1462080

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC