Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:40x 
BK
Vydání druhé, doplněné a aktualizované
Praha : Wolters Kluwer, 2016
398 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7552-014-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické resumé
001481062
OBSAH // Autoři jednotlivých kapitol... 11 // O autorech ... 13 // Seznam zkratek... 15 // Předmluva ? druhému vydání... 18 // Úvod... 19 // HLAVA I OBECNÉ PRINCIPY POZNÁVÁNÍ DÍTĚTE... 21 // 1. Význam pedagogického a psychologického poznávání žáka // (diagnostiky) pro edukaci... 22 // 1.1 Diagnostika učení a diagnostika pro učení... 26 // 2. Základní principy pedagogické diagnostiky... 28 // 2.1 Sumativní versus formativní diagnostické metody... 32 // 2.2 Standardizované a nestandardizované (klinické) metody ... 35 // 2.3 Culture-free, culture-fair testy... 37 // 2.4 Testy s výběrem odpovědi (multiple-choice) ... 38 // 2.5 Diagnostika založená na důkazech... 39 // 2.6 Vytváření kvalitních diagnostických nástrojů // ve školních podmínkách... // 2.7 Psychologická diagnostika v práci učitele // 3. Etické zásady používání diagnostických metod ... 46 // 3.1 Především neškodit... 48 // 3.2 Ochrana metod a údajů ... 50 // 3.3 Souhlas klienta s použitím diagnostických nástrojů ... 51 // 3.4 Použití diagnostických nástrojů - jakých, kým... 53 // 3.5 Další problémové okruhy... 54 // 3.6 Podpůrné materiály ... 54 // 4. Metody psychologické diagnostiky používané psychology... 56 // 4.1 Vývojové škály... 57 // 4.2 Výkonové testy ... 57 // 4.3 Testy osobnosti... 60 // 5. Výklad zpráv a nálezů z odborných pracovišť... 65 // 5 // L L // Obsah // HLAVA II ZÁKLADNÍ DIAGNOSTICKÉ POSTUPY... 75 // 1. Anamnéza... 76 // 2. Rozhovor... 80 // 2.1 Anamnestický rozhovor... 88 // 3. Pozorování ... 90 // 4. Analýza výsledků činností ... 96 // 5. Testové metody ... 100 // 5.1 Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností ... 101 // 5.2 Projektivní metody ... 104 // 5.3 Kresebné techniky... 105 // 5.4 Dotazníky... 105 // 5.5 Posuzovací škály... 107 // 6.
6. Učební potenciál a jeho diagnostika ve škole... 109 // 6.1 Dynamická diagnostika ... 110 // 6.2 Dynamická diagnostika schopností při práci učitele... 113 // 7. Směry formativní diagnostiky... 117 // 7.1 Diagnostika založená na autentických projevech žáků... 121 // 7.2 Diagnostika vycházející z vyučování... 123 // 8. Průběžné sledování vývoje žáka (portfolio) ... 125 // 8.1 Diagnostický význam portfolia... 126 // 9. Podpůrná opatření... 130 // HLAVAMI DIAGNOSTIKA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ ... 137 // DÍL 1 Žák - výuková témata... 138 // 1. Jak se žáci učí ... 138 // 1.1 Učební a kognitivní styly... 140 // 1.2 Přítomnost druhých ... 144 // 1.3 Prostředí a vybavení třídy... 144 // 1.4 Preference denní doby ... 145 // 1.5 Diagnostické nástroje ... 145 // 6 // Obsah // 1.6 Diagnostika porozumění učivu... 146 // 1.7 Učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ... 148 // 2. Vstup do školy - školní zralost, odklad školní docházky, // předčasný nástup do školy... 150 // 2.1 Verbální vyjadřování... 150 // 2.2 Grafomotorika... 151 // 2.3 Myšlení, paměť, znalosti... 152 // 2.4 Percepce ... 152 // 2.5 Sociální dovednosti... 153 // 2.6 Pozornost ... 154 // 2.7 Testy školní zralosti... 154 // 2.8 Zhodnocení školní zralosti... 156 // 3. Diagnostika specifických poruch učení ... 157 // 4. Řečové dovednosti a jejich možnosti hodnocení v podmínkách vzdělávání... 163 // 4.1 Kdy provádět pedagogické hodnocení řeči... 166 // 4.2 Primární funkce ... 166 // 4.3 Řečové dovednosti ... 167 // 4.4 Slovník... 168 // 4.5 Gramatika a věty ... 172 // 4.5.1 Jazykový cit v řeči dítěte... 172 // 4.5.2 Dysgramatismus... 173 // 4.6 Artikulace... 174 // 4.7 Plynulost, tempo, prozodie, hlas ... 180 // 4.8 Pragmatika... 181 //
5. Diagnostika v kariérovém poradenství ... 186 // 5.1 Dotazníkové metody... 188 // DÍL 2 Žák - výchovná problematika ... 193 // 1. Osobnostní charakteristiky žáků užitečné pro zvládání nároků školy 193 // 1.1 Rozdíly v myšlení psychicky odolných a méně odolných // jedinců... 194 // 1.2 Rozdíly v motivaci... 196 // 1.3 Rozdíly v emočním prožívání... 198 // 1.4 Rozdíly v chování - jednám... 200 // 1.5 Rozdíly ve fungování těla ... 200 // 1.6 Psychická odolnost jako osobnostní charakteristika ... 201 // Obsah // 2. Školní sebepojetí žáků a školní úspěšnost... 203 // 2.1 Diagnostika školního sebepojetí... 205 // 3. Výchovné potíže a poruchy chování... 210 // 3.1 Agresivní projevy ... 211 // 3.2 Zvýšená dráždivost, impulzivita ... 212 // 3.3 Psychosomatické projevy... 214 // 3.4 Lhaní... 214 // 3.5 Záškoláctví... 215 // 3.6 Krádeže... 216 // 3.7 Poruchy chování ... 217 // 4. Varovné signály psychických onemocnění... 221 // 4.1 Deprese... 222 // 4.2 Sebepoškozování... 223 // 4.3 Závislosti... 228 // 4.4 Poruchy příjmu potravy... 230 // 5. Syndrom CAN ... 234 // 5.1 Podezření na syndrom CAN... 237 // 5.2 Diagnostika ve školním prostředí... 239 // 6. Funkční analýza chování - nástroj diagnostiky i intervence. 243 // 6.1 Základní principy FACH... 244 // 6.2 Postup... 245 // DÍL 3 Třída... 251 // 1. Klima třídy... 251 // 1.1 Dotazníkové metody... 255 // 1.2 Projektivní techniky ... 257 // 2. Vztahy ve třídě ... 260 // 2.1 Pozorování a rozhovor... 260 // 2.2 Dotazníkové metody... 261 // 2.3 Projektivní metody ... 265 // 3. Diagnostika šikany... 267 // 3.1 Diagnostika kyberšikany... 272 // 4. Odolnost (resilience) školní třídy... 276 // 4.1 Dotazníkové metody... 280 // DÍL 4 Učitel ... 283 // 1. Principy evaluace činností učitele... 283 //
1.1 Vybrané praktické souvislosti a východiska evaluace // v práci učitele... 284 // 1.2 Zpětná vazba jako princip efektivní evaluace... 287 // 1.3 Metodologické souvislosti evaluace edukačních aktivit // učitele ... 289 // 2. Vztah žáka a učitele a možnosti jeho poznávání... 292 // 2.1 Některé postupy a metody poznávání interakce mezi učiteli a žáky... 295 // 2.2 Pozorování edukačních interakcí a projevů vztahů // ve školním prostředí... 297 // 2.3 Dotazování ke zjišťování školních interakcí ... 297 // 2.4 Diagnostika edukačních charakteristik školní interakce // učitelů a žáků... 298 // 2.5 Popis dotazníků Žák o učiteli a Učitel o sobě... 299 // 2.5.1 Zadání dotazníků... 300 // 2.5.2 Vyhodnocení dotazníků ... 301 // 2.5.3 Závěrem k výsledkům... 304 // 3. Využití moderní techniky pro poznávání dovedností učitele ... 316 // 3.1 Metoda videotrénink interakcí ... 317 // 3.2 Principy úspěšného kontaktu ... 319 // 3.3 Význam videonahrávky a úloha videotrenéra... 326 // 3.4 Způsob práce metodou VTI... 326 // DÍL 5 Diagnostika rodiny ... 336 // HLAVA IV LEGISLATIVA... 339 // 1. Právní aspekty pedagogické diagnostiky ... 340 // 1.1 Informační povinnosti žáků a zákonných zástupců ... 341 // 1.2 Nakládání s osobními údaji... 344 // 1.3 Základní zásady pedagogické diagnostiky // a hodnocení žáků... 352 // 1.4 Speciální vzdělávací potřeby... 356 // 1.5 Spolupráce s dalšími subjekty vně školy... 363 // 9 // Obsah // Summary ... 366 // Adresář středisek výchovné péče... 368 Adresář pedagogicko-psychologických poraden... 370 // Adresář speciálně pedagogických center ... 378 // Různorodé kontakty na užitečné organizace... 385 // Užitečné internetov Užitečné internetové stránky ... 389 // Věcný rejstřík... 293
(OCoLC)949214724
cnb002777045

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC