Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
4. aktualizované vydání
Olomouc : ANAG, [2019]
447 stran : formuláře ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7554-233-5 (brožováno)
Práce, mzdy, pojištění
České a anglické resumé
001481086
Obsah // Obsah // O autorech...9 // Seznam nej důležitějších právních předpisů, // na které je v publikaci odkazováno...10 // 1. Úvod...11 // 2. Pracovní lékařství // a jeho praktický význam...13 // 2.1 Pracovní lékařství, definice a historie...13 // 2.2 Pracovní lékařství v mezinárodním kontextu...17 // 2.3 Znalost pracovního lékařství - záruka kvality // poskytovaných služeb...22 // 2.4 Pracovní lékařství, globalizovaná tržní ekonomika // a stárnutí pracovní populace...23 // 2.5 Kritické hodnocení současné právní úpravy // z medicínského hlediska... 25 // 3. Právní úprava...30 // 3.1 Mezinárodní normy...30 // 3.2 Vnitrostátní právní předpisy...34 // 3.3 Počítání času a lhůty...42 // 3.4 Přehled věcných změn právní úpravy provedených // novelami v roce 2017...46 // 3.4.1 V zákoně č. 373/2011 Sb. (§ 41 až § 69) // a v zákoníku práce s účinností od 1. listopadu 2017...46 // 3.4.2 Ve vyhlášce o pracovnělékařských službách // (č. 79/2013 Sb.), provedených vyhláškou č. 436/2017 Sb. s účinností od 15. prosince 2017...49 // 4. Obecný zákon o zdravotních službách...54 // 4.1 Oprávnění ? poskytování zdravotních služeb (poskytovatel)...54 // 4.2 Právo zvolit si poskytovatele a jeho vyloučení // u pracovnělékařských služeb...55 // 4.3 Některá práva a povinnosti poskytovatele...57 // 4.4 Zdravotnická dokumentace...60 // 3 // Obsah // 4.4.1 Obecná pravidla...60
// 4.4.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace...65 // 4.4.3 Vyžádání dalších zdravotních služeb...67 // 4.4.4 Předání dokumentace při změně poskytovatele // pracovnělékařské služby nebo jeho úmrtí...67 // 5. Pracovnělékařské služby...70 // 5.1 Obsah...70 // 5.1.1 Obecně...70 // 5.1.2 Poradenství...73 // 5.1.3 Dohled...75 // 5.1.4 Dokumentace...76 // 5.1.5 Časové normativy... 77 // 5.2 Zajištění pracovnělékařských služeb...80 // 5.2.1 Smlouva s poskytovatelem...81 // 5.2.2 Vysílání zaměstnanců ? registrujícím poskytovatelům ...85 // 5.2.3 Zajištění vlastními zaměstnanci...87 // 5.2.4 Služby pro agenturní zaměstnance...89 // 5.2.5 Pověřený poskytovatel...91 // 5.2.6 Vydávání lékařských posudků, jestliže zaměstnavatel // nemá poskytovatele pracovnělékařských služeb...93 // 5.3 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance...94 // 5.3.1 Povinnosti zaměstnavatele...94 // 5.3.2 Povinnosti zaměstnance...96 // 5.4 Povinnosti a práva poskytovatele // pracovnělékařských služeb...98 // 5.5 Financování, daňové souvislosti...100 // 6. Zvláštní právní úprava...106 // 6.1 Přehled zvláštních právních předpisů...106 // 6.2 Jiné a prováděcí právní předpisy upravující podmínky // zdravotní způsobilosti...108 // 6.3 Zaměstnanci pracující v noci...110 // 6.4 Mladiství...115 // 6.5 Řidiči motorových vozidel...116 // 6.5.1 Řidiči z povolání...117 // 6.5.2 Tzv. řidiči referenti...120
// 4 // Obsah // 6.6 Podnikoví hasiči...123 // 6.7 Drážní doprava...124 // 6.7.1 Mezinárodní doporučení ke zdravotní // způsobilosti osob v železniční dopravě...124 // 6.7.2 Zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy // a drážní dopravy...126 // 6.8 Vedení a obsluha plavidel...132 // 6.9 Letecký personál...135 // 6.10 Zdravotničtí pracovníci...136 // 6.11 Osoby ve služebním poměru...137 // 6.11.1 Příslušníci bezpečnostních sborů...138 // 6.11.2 Vojáci z povolání...139 // 6.11.3 Zaměstnanci ve státní službě (státní zaměstnanci)...140 // 6.12 Radiační pracovníci...141 // 6.13 Zaměstnanci s právem nosit a držet zbraň...144 // 6.14 Profesní průkazy a způsobilost...146 // 7. Kategorizace prací, // rizikové práce...148 // 7.1 Kategorizace prací, rizikové práce, jejich evidence, // měření pro účely kategorizace...148 // 7.2 Rizikové faktory a rizika práce...155 // 7.3 Kategorizace prací, jejich názvy a posuzování // zdravotní způsobilosti ? práci v praxi...159 // 8. Pracovnělékařské prohlídky...163 // 8.1 Přehled...163 // 8.2 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky...165 // 8.3 Základní a další vyšetření a časové normativy...167 // 8.4 Překážka v práci...172 // 8.5 Vstupní prohlídka...175 // 8.5.1 Vstupní prohlídka před vznikem // pracovněprávního a obdobného vztahu...175 // 8.5.2 Vstupní prohlídka při změně práce...180 // 5 // Obsah // 8.6 Periodická
prohlídka...183 // 8.6.1 Obecně dané lhůty periodických prohlídek...184 // 8.6.2 Práce v riziku ohrožení zdraví...186 // 8.6.3 Periodické prohlídky v případech některých // rizikových faktorů pracovních podmínek...187 // 8.6.4 Periodické prohlídky u dohod o pracích konaných // mimo pracovní poměr...189 // 8.6.5 Další pravidla...190 // 8.7 Mimořádná prohlídka...193 // 8.8 Výstupní prohlídka...199 // 8.9 Následná prohlídka...202 // 9. Lékařské prohlídky u žáků a studentů...204 // 10. Lékařské posudky...208 // 10.1 Podmínky vydávání lékařského posudku // o zdravotní způsobilosti ? práci...208 // 10.1.1 Podklady pro vydání lékařského posudku...208 // 10.1.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace a potvrzení // o nezměněném zdravotním stavu...208 // 10.1.3 Lhůta pro vydání lékařského posudku...214 // 10.1.4 Posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti...215 // 10.1.5 Lhůta pro uplatnění lékařského posudku...216 // 10.1.6 Překážka vydání lékařského posudku...217 // 10.2 Obsah lékařského posudku a posudkový závěr...217 // 10.2.1 Obecně...217 // 10.2.2 Posudkové závěry lékařského posudku...219 // 10.3 Vyhotovení a předání...237 // 10.4 Právní účinky posudku...239 // 10.5 Platnost posudku a důsledky neplatnosti...242 // 10.6 Opravné prostředky vůči lékařským posudkům...244 // 10.6.1 Návrh na přezkoumání...244 // 10.6.2 Postup správního orgánu...247 // 10.7 Soudní
řízení...249 // 6 // // Obsah // 11. Pracovněprávní důsledky pracovnělékařských prohlídek // a posudků...254 // 11.1 Zaměstnanec bez platného lékařského posudku...254 // 11.2 Výpovědní důvod při nepodrobení se // lékařské prohlídce...256 // 11.3 Věcně nebo právně vadný lékařský posudek...257 // 11.4 Pozbytí zdravotní způsobilosti // z obecných příčin...258 // 11.5 Pozbytí zdravotní způsobilosti // ve zvláštních případech...262 // 11.5.1 Pracovní úrazy a nemoci z povolání...262 // 11.5.2 Pozbytí zdravotní způsobilosti ? práci v noci...270 // 11.5.3 Možnost okamžitého zrušení pracovního // poměru zaměstnancem...272 // 11.6 Převedení na jinou práci při částečné karanténě...273 // 11.7 Doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb...274 // 12. Nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání...275 // 12.1 Obecně...275 // 12.2 Postup uznání nemoci z povolání a ohrožení nemocí // z povolání, druhy lékařských posudků...277 // 12.3 Pracovněprávní důsledky nemocí z povolání...285 // 12.4 Výskyt nemocí z povolání a ohrožení nemocí // z povolání v České republice ... 288 // 13. Kontrola a sankce...295 // 13.1 Orgány ochrany veřejného zdraví...295 // 13.2 Inspekce práce...298 // 13.3 Překrývání působnosti...300 // 13.4 Přestupky poskytovatelů pracovnělékařských služeb...301 // 13.5 Přestupky zaměstnavatelů a poskytovatelů pracovnělékařských
služeb podle zákona // o nemocenském pojištění... 303 // 7 // Obsah // 14. Přílohy...304 // 14.1 Vyhláška č. 79/2013 Sb...304 // 14.2 Přehled lhůt periodických/pravidelných // pracovnělékařských prohlídek...411 // 14.3 Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky // a posouzení zdravotní způsobilosti ? práci...415 // 14.4 Vzor lékařského posudku...418 // 14.5 Vzor záznamu o pravidelném dohledu...421 // 14.6 Vzor smlouvy o poskytování // pracovnělékařských služeb...423 // 14.7 Odborné standardy Společnosti pracovního lékařství // České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně...430 // 14.8 Metodický materiál Společnosti pracovního lékařství // České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně...436 // Shrnutí...446 // Summary...447

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC